Amerikkalaisyritykset kaipaavat Suomeen lisää markkinointi- ja myyntiosaamista

Amerikkalaiset yritykset antavat Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle kouluarvosanan 8. Deloitten tekemässä selvityksessä kartoitettiin seikkoja, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn yhdysvaltalaisten yritysten ja näiden tytäryhtiöiden silmissä.

Tutkitut 56 yritystä mainitsivat tärkeimpinä syinä Suomessa toimimiseen houkuttelevat markkinat ja asiakkaiden läheisyyden. Vähiten tärkeänä tekijänä pidettiin yllättäen läheisyyttä Venäjään. Perinteinen käsitys Suomesta porttina Venäjän markkinoille ei saanut tukea tutkimuksen tuloksista.

Yritykset ennustavat rakenteellisia muutoksia nykyisiin toimintoihinsa Suomessa. Myynti ja palveluliiketoiminta nähdään merkittävimpinä tulevaisuuden kasvualueina. Vaikka kaikkien toimialojen yritysten vastauksissa korostui koulutetun työvoiman saatavuus, yritykset pitävät erityisesti markkinointi- ja myyntiosaajien puutetta ongelmana.

”Myynti-, markkinointi- ja palveluosaamisen lisääminen on selkeä haaste Suomelle, sillä yli puolet selvitykseemme osallistuneista vastaajista arvioi lisäävänsä myynti- ja palvelutoimintaansa Suomessa lähivuosina. Näiden tarpeiden kasvu on huomioitava koulutuksessa, sillä tarvittava osaaminen on erilaista kuin teollisuudessa”, huomioi Deloitten konsultointijohtaja Jan Sasse.

Ulkomaisia huippuosaajia on vaikea houkutella Suomeen, koska palkkataso on suhteellisen alhainen ja verotus ankaraa. Parhaana keinona parantaa kilpailukykyä nähtiinkin henkilöverotuksen kehittäminen.

Toisena tärkeänä kehityskohteena vastaajat mainitsivat työmarkkinalainsäädännön joustojen lisäämisen. Kilpailuetunsa kehittämisessä Suomen kannattaa ottaa huomioon se tosiseikka, että maan kustannustaso on korkeiden työvoimakustannusten ja syrjäisen sijainnin vuoksi korkea.

“Suomi on menestynyt hyvin useissa kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Suomen tulisikin hyödyntää tilannetta muuttamalla tulokset houkutteleviksi liiketoimintamahdollisuuksiksi ja hyödyiksi koko Suomen kansantaloudelle”, toteaa Deloitten toimitusjohtaja ja Suomen amerikkalaisen kauppakamariyhdistyksen puheenjohtaja Teppo Rantanen.

Tutkimuksen mukaan Suomen kannattaa jatkaa panostuksiaan korkeatasoiseen koulutukseen sekä ylläpitää ja vahvistaa tuotekehitykseen ja innovaatioihin liittyviä resurssejaan. Tutkimus antaa vahvan suosituksen vaikuttaa Suomen kiinnostavuuteen liiketoimintaympäristönä myös aktiivisella markkinoinnilla.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.