Componenta Oyj - Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2004

- Liikevaihto katsauskaudella oli 316,1 Me (177,8 Me); Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 15 %, De Globen liikevaihto 37 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 22 %. - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,4 Me (8,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,9 Me (0,5 Me). - Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 23,1 Me (0,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 15,6 Me (-7,5 Me). - Osakekohtainen tulos oli 2,14 e (-0,47 e). - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 e/osake.

Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain Konsernin myynti tammi - joulukuussa kasvoi 78 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 316,1 Me:oon (177,8 Me) myynnin orgaanisen kasvun ja hollantilaisen valimoyrityksen De Globen oston seurauksena. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 15 % 166,1 Me:oon, De Globen liikevaihto 37 % 109,4 Me:oon ja muun liiketoiminnan liikevaihto 22 % 40,6 Me:oon. Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa jatkui neljännen vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat vuoden 2004 aikana 25 % edellisvuodesta ja 45 % edellisvuoden neljännestä vuosineljänneksestä. Konsernin myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 36 % katsauskaudella edelliseen vuoteen verrattuna, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 15 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 14 %. Neljännen vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 44 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 23 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 46 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto tammi - joulukuussa oli 316,1 Me (177,8 Me) ja tilauskanta 59,2 Me (25,1 Me) joulukuun lopussa. Valu- ja muut komponentit -ryhmän myynti oli 166,1 Me (144,5 Me), De Globen myynti 109,4 Me (79,7 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 40,6 Me (33,3 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän tilauskanta oli 27,3 Me (20,4 Me), De Globen tilauskanta 23,9 Me (15,1 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 8,0 Me (4,7 Me) katsauskauden lopussa. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Componentan liikevaihdosta oli 81 % (71 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Keski-Eurooppa 41 % (17 %), Skandinavia 35 % (51 %), Suomi 19 % (29 %) ja muut maat 5 % (3 %). De Globen myynti työkoneteollisuudelle, raskaalle ajoneuvoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin täydentää hyvin Componentan aikaisempaa asiakaskuntaa. Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 46 % (55 %), työkoneteollisuus 21 % (12 %), koneenrakennusteollisuus 16 % (14 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (15 %) ja muut 4 % (4 %). Tulos Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,4 Me (8,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,9 Me (0,5 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevoitto oli 11,6 Me (8,2 Me), De Globen liiketappio ilman kertaluontoisia eriä -1,7 Me (-4,2 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (-0,1 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,6 Me (7,6 Me), johon sisältyivät De Globen 1,1 Me:n nettorahoituskulut. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä parani edellisestä vuodesta lähinnä myynnin kasvun ja Valu- ja muut komponentit –ryhmän sekä Wirsbon takomon ja osakkuusyhtiöiden operatiivisen toiminnan tehostumisen seurauksena. Pääraaka-aineen romun hinta nousi alkuvuoden aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Lisäksi vuoden 2004 toisella vuosipuoliskolla valimoiden käyttämien teräsromulaatujen hinnat nousivat edellä mainittua keskihintaa selvästi enemmän siten, että romun hinta vuoden päättyessä oli 95 % korkeampi kuin vuoden 2003 keskihinta. Romun hinnan nousun kustannusvaikutus siirrettiin tuotehintoihin toisen vuosineljänneksen alussa ja vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Romun hinnan nousu heikensi vuoden 2004 tulosta 2,0 Me. Romun hinnan kehitys on ollut vuoden aikana epävakaata. Konsernin tulosta heikensi lisäksi De Globen huono tulos erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pääsyy De Globen huonoon tulokseen oli edellä mainitun romun hintavaikutuksen lisäksi epäterve hintarakenne. Kannattamattomien tuotteiden hinnat korjataan vuoden 2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä. De Globen tuotteiden keskihinnan ennakoidaan nousevan em. hintakorjausten johdosta noin 5 %. Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 23,1 Me (0,1 Me), tulos rahoituserien jälkeen 15,6 Me (-7,5 Me) ja nettotulos 20,6 Me (-4,5 Me). Kertaluontoiset erät olivat 11,7 Me (-8,0 Me), jotka muodostuivat pääosin Thermian osakkeiden 8,4 Me:n myyntivoitosta, De Globen ostosta syntyneestä 5,0 Me:n konsernireservin tuloutuksesta ja aiemmin myytyihin liiketoimintoihin liittyvien saatavien -1,5 Me:n alaskirjauksesta. Verot olivat 3,7 Me (3,0 Me) positiiviset. Tilikauden tuloksesta syntyvät verot katetaan aiempien tilikausien vahvistetuista tappioista. Lisäksi kaikki konsernin verosaamiset on kirjattu tilikauden tulokseen. Taseen kokonaisverosaamiset ennakoidaan hyödynnettävän Hollannissa 2 vuodessa, Suomessa 3-5 vuodessa ja Ruotsissa 2 vuodessa. Osakekohtainen tulos oli 2,14 e (-0,47 e). Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 13,1 % (0,8 %) ja oman pääoman tuotto 35,5 % (-11,8 %). Rahoitus Konsernin omavaraisuusaste oli 23,3 % (17,8 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 32,1 % (31,1 %). Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli 31.12.2004 pääomalainaa jäljellä 22,2 Me, jonka lisäksi De Globella oli pääomalainaa 2,0 Me konsernin ulkopuolelta. Componenta Oyj allekirjoitti 30.9.2004 viisivuotisen 90 Me:n syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvasi konsernin kuusi aiempaa rahoitussopimusta, joiden kokonaismäärä oli 69 Me. Uudessa rahoitussopimuksessa mukana ovat Nordea, Swedbank, Danske Bank ja OKO. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 51,3 Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 24,2 Me:n pääomalainoja olivat 111,9 Me (99,4 Me), johon sisältyivät De Globen 19,7 Me:n korolliset nettovelat. Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 128 % (168 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 31.12.2004 oli 16,5 Me (11,9 Me). Liiketoiminnan rahavirta oli 10,1 Me (22,0 Me), josta nettokäyttöpääoman muutos oli 1,7 Me (9,9 Me). Investointien rahavirta oli –9,4 Me (-0,3 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. Liiketoimintaryhmien kehitys Valu- ja muut komponentit Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmän muodostavat Componentan Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto oli 166,1 Me (144,5 Me) ja liikevoitto 11,6 Me (8,2 Me). Tilauskanta 31.12.2004 oli 27,3 Me (20,4 Me). Nouseva romun hinta on heikentänyt ryhmän tulosta. Romun hinnan nousun kustannusvaikutus on siirretty tuotehintoihin toisen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 47,1 Me (36,8 Me) ja liikevoitto 4,2 Me (1,7 Me). Vuoden 2003 lokakuussa käynnistetty Alvestan valimon alasajo ja tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt toiminnallisesti ja aikataulullisesti suunnitelmien mukaisesti. Alvestan tuotanto päättyi 18.5.2004 ja Karkkilan uudistetun valimon tuotanto käynnistyi 2.8.2004. Karkkilan valimon tuotannon ylösajo rasitti liiketoimintaryhmän tulosta varsinkin kolmannella vuosineljänneksellä. Valimoiden yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan noin 5 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä korjataan kannattamattomien tuotteiden hintatasoa. De Globe Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. De Globeen kuuluu kolme Hollannissa sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. De Globen osto on Componentan strategian mukaista keskittymistä ydinliiketoiminnan kehittämiseen. De Globe on konsolidoitu Componenta-konserniin tammikuun alusta alkaen. De Globen liikevaihto tammi - joulukuussa oli 109,4 Me (79,7 Me) ja liiketappio ilman kertaluontoisia eriä -1,7 Me (-4,2 Me). Tilauskanta joulukuun lopussa oli 23,9 Me (15,1 Me). Liikevaihdon kasvu paransi De Globen tulosta, kun taas tuotannon suuren kasvun vuoksi toteutettu siirtyminen keskeytyvän kolmen vuoron tuotantoon Hoensbroekin ja Weertin valimoissa, Belfeldin tuotantolinjan siirto Hoensbroekiin sekä erityisesti romun hinnan nousu ovat rasittaneet tulosta. Huonoon tulokseen vaikutti lisäksi epäterve hintarakenne. Kannattamattomien tuotteiden hinnat korjataan vuoden 2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä. De Globen tuotteiden keskihinnan ennakoidaan nousevan em. hintakorjausten johdosta noin 5 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,1 Me (19,7 Me) ja liiketappio -1,5 Me (-2,6 Me). Tuottavuuden parantamiseksi De Globessa on käynnistetty projekti, jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto siirretään Hoensbroekissa sijaitsevaan valimoon. Tuotannon siirron yhteydessä tehtävät investoinnit sekä toiminnan lopettamis- ja siirtokulut ovat yhteensä noin 12 Me, josta noin 9 Me toteutui vuoden 2004 aikana. Toimenpiteellä ennakoidaan saavutettavan noin 4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla kesästä 2005 alkaen. Tämän lisäksi Hoensbroekissa on aloitettu tuottavuuden parantamiseksi erillinen kehitysprojekti. Belfeldissä Hollannissa sijaitseva teollisuuskiinteistö myytiin 29.12.2004 Gebr. Van-Eck Baexem B.V:lle 3,4 Me:n kauppahinnalla. Kiinteistö toimisto- ja teollisuustiloineen jää tyhjäksi, kun siinä sijainnut De Globen Belfeldin valimon toiminta siirretään Hoensbroekin valimon yhteyteen ja De Globen yhteiset toiminnot muuttavat Weertiin vuokratiloihin. Componentan Pohjoismaiden myyntiorganisaatio ja De Globen Keski-Euroopan myyntiorganisaatio muodostavat vahvan yhteisen myyntiorganisaation Euroopassa. Componentan konepajat ja koneistusosaaminen tukevat De Globen toimintaa ja mahdollistavat laajemman palvelutarjonnan asiakkaille. Muu liiketoiminta Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 40,6 Me (33,3 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (-0,1 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,0 Me (4,7 Me). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,3 Me (9,3 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,4 Me (0,6 Me). Wirsbon myynti kasvoi edellisvuodesta ja tulos parani säästöohjelman seurauksena. Säästöohjelman ja toiminnan tehostamisen odotetaan parantavan edelleen Wirsbon vuoden 2005 tulosta. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componentan liikevoitosta oli 1,2 Me (1,3 Me). Keycastin liikevaihto oli 35,3 Me (33,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,1 Me (1,6 Me). Ulefos NV:n liikevaihto nousi 33,3 Me:oon (26,4 Me) ja tulos rahoituserin jälkeen parani 2,7 Me:oon (-0,3 Me). Componenta myi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeet vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ruotsalaiselle pääomasijoitusrahastolle Procuritas Capital Investors III:lle. Kauppahinta osakkeista oli 16,0 Me ja kaupasta kirjattiin 8,4 Me:n myyntivoitto. Tallinnassa sijaitsevan Vesiterm AS:n liiketoiminta myytiin MBO-kaupalla 0,1 Me:n kauppahinnalla yrityksen toimivalle johdolle kesäkuussa. Thermian osakkeiden ja Vesitermin liiketoiminnan myynti on Componentan strategian mukaista luopumista konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 5,30 euroa (2,92 euroa). Vuoden keskikurssi oli 4,15 euroa, alin kurssi 2,85 euroa ja ylin kurssi 6,25 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 51,0 Me (28,1 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 23,9 % (53,8 %) osakekannasta. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2003. Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet Varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valtuutti hallituksen päättämään enintään 480 765 kappaleen nimellisarvoltaan 2 euron arvoisen osakkeen hankkimisesta, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Lisäksi hallitus voi päättää enintään 480 765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovutuksesta. Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2004. Optio-oikeudet Componenta Oyj:n 30.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeelle 450 000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen esityksen mukaisesti. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen niille, jotka merkitsivät optio-oikeuksia 15.3.2001 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella (Componenta 2001 optio-oikeudet), siltä osin kuin optio-oikeuksien palautusvelvollisuus ei ole toteutunut tai osakkeiden merkintäaika 15.3.2001 myönnettyjen optio-oikeuksien nojalla ei ole mennyt umpeen. Optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä enintään 450 000 uutta 2 euron nimellisarvoista osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 900 000 eurolla. Componenta hallitus päätti siirtää ylimääräisen yhtiökokouksen 30.9.2004 myöntämät optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön tarkoituksena on jatkossa hakea optio-oikeuksien ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 30,3 Me (1,6 Me), josta Karkkilan investoinnit olivat 14,0 Me ja De Globen investoinnit 10,8 Me. Investointien rahavirta oli -9,4 Me (-0,3 Me). Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon uutena jäsenenä ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Valimot Suomi -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto –ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, Valimot Hollanti -ryhmän johtaja Wim Schut (1.4.2004 alkaen), Konepajat-ryhmän johtaja Michael Sjöberg (16.8.2004 alkaen), talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 168 (1 595), johon sisältyi 595 De Globen henkilöä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 45 % (55 %), Hollannissa 27 % (0 %) ja Ruotsissa 28 % (45 %) henkilöstöstä. IFRS Vuoden 2004 aikana Componentan IFRS-projekti on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa otettiin käyttöön uusi IFRS-tilinpäätöksen mahdollistava raportointijärjestelmä, minkä jälkeen on määritelty IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja laadittu Componentan avaava IFRS-tase vuodelta 2004 joulukuussa 2004 voimassa olleiden IFRS-standardien pohjalta. Työeläkkeet on käsitelty laskelmissa maksupohjaisina. Componentan vuoden 2004 avaavan IFRS-taseen oma pääoma pienenee 1,0 Me verrattuna FAS-taseeseen johtuen pääasiassa kiinteistöjen arvostusten muutoksista, laskennallisen verosaamisen kasvusta, laskennallisen verovelan kasvusta ja goodwill-arvojen muutoksista. Avaavan IFRS-taseen loppusumma kasvaa 4,3 Me johtuen pääasiassa 5,3 Me:n rahoitusleasing-sopimuksista. IFRS-muutosten, pääasiassa goodwill-poistojen pienentyminen, rakennuksiin liittyvien poistojen kasvu ja rahoitusleasing-sopimusten käsittelyn muutokset, ennakoidaan parantavan vuoden 2004 tulosta noin 0,8 Me. Avaavaan IFRS-taseeseen sisältyvästä laskennallisesta verosaamisesta on käytetty 5,1 Me vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 vertailukelpoiset IFRS-osavuosikatsaukset julkaistaan viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Componenta laatii ensimmäisen virallisen IFRS-tilinpäätöksen 1.1.2005 alkavalta tilikaudelta. Taloudelliset tavoitteet Componentan hallitus on päättänyt tilinpäätöksen yhteydessä tarkentaa konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita seuraavasti: - Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10 - 20 % riippuen suhdannevaiheesta - Kannattava orgaaninen kasvu, joka perustuu lisäarvon tuottamiseen asiakkaille kasvattamalla suunnitteluyhteistyön osuutta ja tukemalla asiakkaiden ulkoistamisprosesseja - Omavaraisuusaste 40 %:n tasolla - Osinko 30 - 50 % tuloksesta Tilikauden jälkeiset tapahtumat Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) –toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2000 osaketta, joka vastaa 10 pörssierää. Osingonjakoehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 e/osake, yhteensä 4,8 Me. Yhtiökokous Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.2.2005 klo 14.00. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Vuosikertomuksen julkaiseminen Componenta Oyj julkistaa vuoden 2004 painetun vuosikertomuksen ja verkkovuosikertomuksen viikolla 5. Näkymät Componentan näkymät alkuvuodelle 2005 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän vuoden 2003 loppupuolella alkanut kasvu vahvistui edelleen vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen aikana. Työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2004 aikana. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan lievää vahvistumista. Componentan tilauskanta on vuoden 2004 aikana vahvistunut selvästi ja oli joulukuun lopussa hyvällä tasolla. Componentan vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta ja olevan vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Tuloslaskelma, tase ja muut tunnusluvut pdf-liitteessä. Helsingissä 20. tammikuuta 2005 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen Kimmo Virtanen toimitusjohtaja talousjohtaja puh. (09) 225 021 puh. (09) 225 021 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2004 oli 316 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2200. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, off-road eli työkoneteollisuus, koneenrakennusteollisuus sekä energia- ja voimansiirtoteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021, Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com

Liitteet & linkit