Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2002

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto oli 97,2 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 107,8 Me). Konsernin liikevoitto oli 4,2 Me (7,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -0,3 Me (4,2 Me). Konsernin liikevoitto kehittyi myönteisesti verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Osakekohtainen tulos oli 0,03 e (0,41 e). Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 30,1 prosenttia (32,0 % 31.12.2001). Liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja voiton rahoituserien jälkeen arvioidaan paranevan vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 29,9 Me (26,5 Me 31.12.2001). Markkinat Maailmantalouden kasvunäkymät näyttävät viimeaikaisten suhdanneindikaattoreiden perusteella epävakailta ja toimiala- sekä yrityskohtaiset erot kehityksessä ovat huomattavia. Raskaiden kuorma-autojen kysyntä Euroopassa kääntyi viime vuonna laskuun, joka on jatkunut kuluvana vuonna. Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon kysyntä jäi alle viime vuoden vastaavan jakson tason. Componentan toimitusmäärät kuorma-autoteollisuudelle ylittivät kuitenkin toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavan jakson tason. Ero yleiseen markkinakehitykseen johtui osittain vuonna 2000 solmituista kaupoista, joiden vaikutukset ovat alkaneet näkyä kuluvana vuonna, ja osittain edullisesta asiakasrakenteesta. Tuulivoimalakomponenttien kysyntä ja toimitukset kasvoivat selvästi toisen vuosineljänneksen aikana verrattuna vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Muu kysyntä energia- ja voimansiirtoteollisuudelle osoitti toisella vuosineljänneksellä elpymisen merkkejä. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on kuluvana vuonna supistunut teollisuuden investointien ja vientitilausten vähentymisen myötä. Tilauskannat ovat toimialalla säilyneet alhaisella tasolla. Kysynnän laskun uskotaan pysähtyneen, mutta valmistavan teollisuuden alhaisten käyttöasteiden ja yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta kasvun uskotaan käynnistyvän hitaasti tai siirtyvän seuraavalle vuodelle. Euroopan työkonevalmistajien kysyntä on edelleen jatkunut vaimeana. Toimitukset työkonevalmistajille lisääntyivät kuitenkin vuoden toisella neljänneksellä verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Liikevaihto Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - kesäkuussa oli 97,2 Me (107,8 Me). Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 30.6.2002 29,9 Me (31,0 Me, 31.12.2001 26,5 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 50,1 Me (51,5 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 73 % ( 73 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 27 % (27 %), muut Pohjoismaat 53 % (53 %), Keski-Eurooppa 17 % (18 %) ja muut maat 3 % (2 %). Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta oli 4,2 Me (7,8 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -0,3 Me (4,2 Me). Tulokseen ei sisälly nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä eikä myöskään muita kertaluontoisia eriä (vuonna 2001 vastaavalla jaksolla 1,2 Me). Konsernin rahoituskulut olivat 4,5 Me (3,6 Me). Kasvu edelliseen vuoteen johtuu pääasiassa valuuttakurssieroista. Konsernin nettotulos oli 0,3 Me (4,0 Me). Katsauskauden verot olivat positiiviset 0,6 Me. Kotimaisten konserniyhtiöiden voittojen perusteella on kirjattu veroja -0,5 Me. Laskennallisten verojen positiivisuus johtui pääosin ruotsalaisten konserniyhtiöiden toteutuneista tappioista lasketuista veroista (1,1 Me). Konsernin tulosta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen alhainen myynti, valuuttakurssitappiot sekä kertaluonteisten nettotuottojen puuttuminen. Osbyn yksikön alasajokustannukset ylittivät 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2001 arvioidut kustannukset. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,1 Me (4,0 Me), joka parani odotetusti ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Tulos rahoituserien jälkeen toisella vuosineljänneksellä oli 0,7 Me (2,3 Me). Helmikuussa toteutettu enimmillään vuoteen 2009 ulottuva pääomalainajärjestely vahvisti merkittävästi konsernin rahoitusrakennetta. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 33 Me. Konsernireservi ja pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien omavaraisuusaste oli 30,4 % (32,5 %). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 30,1 % (26,9 %). Valu- ja muut komponentit Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - kesäkuulta oli 79,9 Me (86,8 Me) ja liikevoitto 4,7 Me (7,3 Me). Tilauskanta 30.6.2002 oli 23,8 Me (25,9 Me, 31.12.2001 22,0 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 41,1 Me (41,6 Me) ja liikevoitto 3,3 Me (3,7 Me). Komponenttien toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle jäivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla vielä 5 % alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Toisen vuosineljänneksen toimitusmäärät ylittivät viime vuoden toisen vuosineljänneksen myynnin. Toimitukset energia- ja voimasiirtoteollisuuden asiakkaille olivat 16 % suuremmat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tähän kehitykseen vaikutti kesällä 2001 hankittu Componenta Nisamo. USA:n energiamarkkinoiden epävarmuus lykkäsi komponenttien tilauksia ja toimituksia ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle, ja toisella vuosineljänneksellä myynti kasvoi verrattuna alkuvuoteen. Tilauskanta on noussut selvästi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Komponenttitoimitukset koneiden ja laitteiden valmistajille kasvoivat vuoden toisella vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen, mutta jäivät merkittävästi viime vuoden toisesta vuosineljänneksestä. Kokonaisuudessaan toimitukset vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivat viidenneksen pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimitukset off-road-teollisuudelle nousivat toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen jääden kuitenkin 5 % pienemmiksi kuin edellisvuoden toisella vuosineljänneksellä. Tuotanto Osbyn konepajassa loppui maaliskuussa ja toiminta kokonaisuudessaan toukokuussa. Muu liiketoiminta ja osakkuusyhtiöt Componentan muun liiketoiminnan muodostavat pääosin Wirsbon takomot sekä Trarydin kupari- ja alumiinivalimo. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli tammi - kesäkuussa 16,4 Me (17,1 Me) ja liikevoitto 0,4 Me (0,5 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 6,1 Me (5,2 Me, 31.12.2001 4,6 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,5 Me (8,2 Me) ja liikevoitto 0,2 Me (0,2 Me). Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän lasku on näkynyt myös Componenta Wirsbon takeiden toimitusmäärissä, jotka olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavaa jaksoa alemmat. Toisen vuosineljänneksen myynti saavutti edellisvuoden vastaavan jakson myynnin. Trarydin valimon valmistamien alumiini- ja kuparikomponenttien kysyntä on puolestaan jatkunut edelleen hyvänä, ja yksikön myynti on noussut edellisvuodesta. Componentan osakkuusyhtiöt on muodostettu seurauksena Componentan keskittymisestä ydinliiketoimintaansa, jolloin konserniin aiemmin kuuluneista ydinliiketoiminnan ulkopuolisista yhtiöistä on yhteistyökumppaneiden kanssa muodostettu entistä kilpailukykyisempiä yrityksiä. Componentan omistusosuutta osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa kasvatettiin tammikuussa 30 prosentista 36 prosenttiin. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitossa oli -0,1 Me (-0,5 Me). Tulosta nosti Thermian parantunut tulos. Ulefos NV paransi tulostaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 3,7 Me (7,6 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat Albinin ja Nisamon uudet tuotantolinjat sekä vuonna 2001 aloitettu Wirsbon puristinlinjainvestointi, joka otettiin tuotantokäyttöön katsauskauden loppupuolella. Tuotannollisten investointien lisäksi konsernin osuutta osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa kasvatettiin. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 4,8 Me (42,3 Me). Componenta-konsernin koko vuoden tuotannollisten investointien arvioidaan olevan 7,5 Me. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden päättyessä 2,30 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,13 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2002 oli 22,1 Me ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 4,9 % osakekannasta. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Pääomalaina Componenta Oyj laski helmikuussa liikkeelle uuden pääomalainan tarjoamalla tytäryhtiönsä Componenta Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuutta vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n pääomalainaan. Componenta Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa. Componenta Oyj:n liikkeellelaskeman pääomalainan määrä oli 25,1 miljoonaa euroa ja laina-aika on 15.2.2002 - 19.3.2009. Lainalle maksettava vuotuinen korko on 4 % yli 12 kuukauden Euribor-koron. Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli 19.3.2002. Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %. Componenta Oyj:llä oli 30.6.2002 pääomalainoja yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Muutokset yhtiön johdossa Varatoimitusjohtaja Yrjö Julin siirtyi toisen yhtiön palvelukseen toukokuun alusta lähtien. Tulevaisuuden näkymät Usealla teollisuuden toimialalla on käyttämätönta kapasiteettia, mikä pienentänee teollisuuden välitöntä investointitarvetta. Mikäli ennustettu talouskasvu toteutuu ja teollisuuden käyntiasteet nousevat, kone- ja laiteinvestoinnit kasvanevat hitaasti vuoden loppua kohden. Componentan tilauskertymän ja tilauskannan perusteella raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntä on kääntynyt nousuun toisen vuosineljänneksen aikana. Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Tuulivoimalarakentamisen vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan loppuvuonna. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysynnän laskun uskotaan pysähtyneen, mutta kasvun uskotaan käynnistyvän hitaasti tai siirtyvän seuraavalle vuodelle. Tilauskannan ja toteutuneen tilauskertymän perustella Componenta- konsernin vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen arvioidaan paranevan viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tuloslaskelma Helsinki 11.7.2002 COMPONENTA OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh (09) 225 021 Sirpa Koskinen talousjohtaja puh (09) 225 021 [REMOVED GRAPHICS] Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 194 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 750. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat pohjoiseurooppalainen raskas ajoneuvoteollisuus, energia- ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennus- teollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu 17 PL 1132, 00101 Helsinki Puh (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00030/wkr0001.doc The Full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00030/wkr0002.pdf The Full report

Tilaa