Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 · Ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto oli 93,5 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 97,2 Me, liikevaihdon lasku 4 %). · Liikevoitto oli 4,4 Me (4,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 0,5 Me (-0,3 Me). · Osakekohtainen tulos oli 0,09 e (0,03 e). · Konsernin liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla pääosin toteutetun sopeutusohjelman johdosta huolimatta alkuvuoden korkeista teräsromun hinnoista sekä edellisvuotta pienemmästä liikevaihdosta. Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellisten lisäksi pienentyneet rahoituskustannukset. · Konsernin omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 31,3 prosenttia (31.12.2002 31,4 %). · Maailmantalouden kehitystä alkuvuoden aikana on varjostanut Irakin sota, jonka päättymisen jälkeen kysyntään kohdistuva epävarmuus on jatkunut. Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain Irakin sota on leimannut alkuvuonna 2003 maailmantalouden kehitysnäkymiä. Talouskasvun ja teollisten investointien elpyminen on sodan ja muiden epävarmuustekijöiden vuoksi edelleen lykkääntynyt. Sodan päättymisen jälkeen tapahtunut korkotason lasku yhdessä mahdollisesti vähenevän epävarmuuden kanssa luo edellytyksiä tilanteen parantumiselle lähinnä ensi vuonna. Raskaiden ajoneuvojen tuotanto Euroopassa on toteutuneesta laskusta huolimatta säilynyt tyydyttävällä tasolla. Componentan toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden toisella vuosineljänneksellä selvästi alle (-8 %) edellisvuoden vastaavan jakson tason. Kehitykseen on vaikuttanut edellä mainittujen seikkojen lisäksi kuorma-auton jarrukomponenttien poikkeuksellisen huono kysyntä. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä parani odotetusti vuoden toisella vuosineljänneksellä ollen 3 prosenttia yli edellisvuoden vastaavan jakson tason. Ensimmäisen vuosipuoliskon myynti jäi kuitenkin alle edellisvuoden vastaavan jakson. Alkuvuoden heikko kehitys johtui pääosin tuulivoimakomponenttien alhaisesta kysynnästä. Katsauskauden aikana kysyntä on parantunut toimialan kaikilla lohkoilla (diesel- ja sähkömoottori- sekä tuulivoimakomponentit). Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän vuoksi. Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle oli edellisvuoden vastaavan jakson myynnin tasolla. Myynti laski alkuvuonna 2 % verrattuna edellisvuoden alkuun. Componentan toimitukset työkonevalmistajille jäivät vuoden toisella neljänneksellä 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Myynti alkuvuonna oli edellisvuoden alun tasolla. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - kesäkuussa oli 93,5 Me (97,2 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 4 %. Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ollen edellisen vuosineljänneksen lopun tasolla. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 26,5 Me (29,9 Me, 31.12.2002 24,9 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (73 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 % (27 %), muut Pohjoismaat 52 % (53 %), Keski-Eurooppa 17 % (17 %) ja muut maat 3 % (3 %). Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas ajoneuvoteollisuus 55 % (54 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 14 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %), työkoneteollisuus (off- road) 13 % (12 %) ja muut 4 % (5 %). Tulos Componenta-konsernin liikevoitto ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta oli 4,4 Me (4,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 0,5 Me (-0,3 Me). Tulokseen sisältyy -0,3 Me:n suuruinen kertaluontoinen erä välimiesoikeuden päättämästä SEW-Componentan loppukauppahinnasta. Kauden lopussa SEW-Eurodrive ei ollut maksanut sille määrättyä, korkoineen yli 2,6 Me:n suoritusta. Maksamattomalle erälle kertyy korkoa välimiesoikeuden päätöksellä 8,4 %. Konsernin liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla pääosin toteutetun sopeutusohjelman johdosta huolimatta alkuvuoden korkeista teräsromun hinnoista sekä edellisvuotta pienemmästä liikevaihdosta. Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellisten lisäksi pienentyneet rahoituskustannukset. Talouden jatkuvan epävarmuuden johdosta konsernissa on käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja positiivisen kassavirran varmistamiseksi jo käynnistetyn sopeutusohjelman lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt suunnitellulla tavalla. Konsernin nettorahoituskulut olivat 4,0 Me (4,5 Me) ja nettotulos oli 0,8 Me (0,3 Me). Katsauskauden verot olivat 0,4 Me positiiviset johtuen poistoeron purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta. Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,03 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,6 % (5,1 %) ja oman pääoman tuotto 4,3 % (1,3 %). Rahoitus Konsernin omavaraisuusaste oli 19,0 % (17,5 %). Omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,3 % (30,1 %, 31.12.2002 31,4 %). Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni käynnisti maaliskuussa myyntisaataviensa myyntiohjelman. Tämän järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman takautumisoikeutta. Ohjelman tavoitteena on kuluvan vuoden aikana pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa puolella. Myytyjen myyntisaatavien määrä 30.6.2003 oli 5,6 Me. Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli 30.6.2003 pääomalainaa jäljellä 25,4 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 22,3 Me. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Konsernin korolliset nettovelat ilman 25,4 Me:n pääomalainaa olivat 109,7 Me (122,9 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan lukien oli 169 % (181 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 11,4 Me (-1,0 Me), josta nettokäyttöpääoman muutos oli 4,5 Me (-3,5 Me). Investointien rahavirta oli -1,0 Me (-4,3 Me). Rahavarojen muutos katsauskaudella oli -2,3 Me (-0,5 Me). Liiketoimintaryhmien kehitys Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit - liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 74,5 Me (79,9 Me) ja liikevoitto 5,0 Me (4,7 Me). Tilauskanta 30.6.2003 oli 20,4 Me (23,8 Me, 31.12.2002 19,6 Me). Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta teki samanaikaisesti merkittäviä muutoksia tuotantostrategiassaan. Främmestadille nämä muutokset merkitsevät vuositasolla noin 75 miljoonan kruunun tuotantovähennyksiä. Vähennysten kohteena olevien tuotteiden toimitukset päättyvät sopimusten mukaan vasta vuoden 2003 lopussa. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta Främmestadissa neuvoteltu ja toteutettu suunnitelma, jonka seurauksena henkilöstön määrä Främmestadissa tulee kuluvan vuoden aikana vähenemään 50 henkilöllä 120 henkeen. Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 19,0 Me (17,3 Me) ja liikevoitto -0,6 Me (-0,5 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 6,1 Me (6,1 Me, 31.12.2002 5,3 Me). Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson tulokseen on lievästi parantunut säästöohjelman seurauksena. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli 0,1 Me (-0,1 Me). Tulososuutta nostivat Keycastin parantunut tulos sekä Ulefosin valuuttakurssivoitot. Tulososuutta on heikentänyt Ulefos-NV:n Norjan vaikeasta markkinatilanteesta johtuva aiempaa huonompi operatiivinen tulos. Osakkuusyhtiö on käynnistänyt sopeutustoimenpiteet yhtiön Norjan tehtaalla. Muutos konsernirakenteessa Componenta Oyj ja sen kokonaan omistama Componenta Finance Oyj allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 15.5.2003. Sulautumissuunnitelman mukaan Componenta Finance Oyj sulautuu varoineen ja velkoineen emoyhtiöönsä sulautumisvastiketta antamatta. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2003. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 30.6.2003 oli 2,03 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 1,67 euroa, alin kurssi oli 1,39 euroa ja ylin kurssi 2,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 19,5 Me (17,4 Me 31.12.2002) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 9,1 % osakekannasta. Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.2.2003. Componenta Oyj:n vuonna 2001 myönnettyjen optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2003. Componenta Finance Oy:n optiolainaan 1997 liittyvien optioiden ja vuoden 1998 optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30.4.2003. Kyseisillä optioilla ei merkitty yhtään osaketta. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,6 Me (3,7 Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 Me (4,8 Me). Muutokset yhtiön johdossa Componentan talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Sirpa Koskinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 7.5.2003 lukien. Konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 18.8.2003 alkaen nimitetty KTM Kimmo Virtanen. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 1 596 (1 722). 30.6.2003 henkilöstön määrä oli 1 614 (1 752). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 54,6 % (54,1 %), Ruotsissa 44,9 % (45,4 %) ja muissa maissa 0,6 % (0,5 %) henkilöstöstä. Lähiajan näkymät Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Teollisuuden investointipäätösten uskotaan edelleen siirtyvän. Toteutunut korkotason lasku luo edellytyksiä teollisten investointien käynnistymiselle. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta jatkuneen laskun uskotaan päättyneen. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden komponenttien kysynnän uskotaan edelleen paranevan loppuvuoden aikana. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä on toisen vuosineljänneksen aikana ollut odotettua parempi. Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle jäivät vuoden toisella neljänneksellä odotuksista ja alle edellisen vuoden vastaavan jakson. Tästä huolimatta myynnin aiemman positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Viime aikojen joistakin positiivisista signaaleista huolimatta kasvun käynnistymiseen liittyy edelleen huomattavia riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin. Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin kulurakenne on edellisvuotta kevyempi. Componenta-konsernin vuoden 2003 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan lähes edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Sopeutusohjelman ansiosta kuluvan vuosineljänneksen operatiivisen tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan tappiollinen, kuitenkin merkittävästi edellisvuotta parempi. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan olevan kuluvalla kaudella selvästi positiivinen. Helsinki 11.7.2003 COMPONENTA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 700. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00140/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00140/wkr0002.pdf The full report