Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002

Report this content

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 136,3 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 147,6 Me, liikevaihdon lasku 8 %). Konsernin liikevoitto oli 4,5 Me (7,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -2,2 Me (1,8 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,02 e (0,21 e). Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 30,0 prosenttia (32,0 % 31.12.2001). Vuoden 2002 liikevaihdon arvioidaan jäävän noin 7 % edellisvuoden liikevaihdosta ja tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan jäävän alle edellisvuoden. Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 28,4 Me (26,5 Me 31.12.2001). Markkinat Epävarmuus maailmantalouden kasvusta näyttää viimeaikaisten suhdanneindikaattoreiden perusteella lisääntyneen. Usealla teollisuuden alalla on käyttämätöntä kapasiteettia, mikä pienentää teollisuuden välitöntä investointitarvetta. Toimiala- sekä yrityskohtaiset erot kehityksessä ovat kuitenkin huomattavia. Raskaiden kuorma-autojen jo viime vuonna alkanut laskeva kysyntä Euroopassa on jatkunut kuluvana vuonna. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden kysyntä jäi alle viime vuoden vastaavan jakson tason. Componentan toimitusmäärät kuorma-autoteollisuudelle olivat kuitenkin kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Componenta-konsernin myynnin kehitys johtui osittain vuonna 2000 solmituista kaupoista, joiden vaikutukset ovat alkaneet näkyä kuluvana vuonna, osittain asiakasrakenteesta. Tuulivoimalakomponenttien kysyntä ja toimitukset ovat jatkaneet kasvuaan katsauskaudella. Muu kysyntä energia- ja voimansiirtoteollisuudelta jäi kuitenkin kolmannella vuosineljänneksellä selvästi viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen tasosta. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on kuluvana vuonna supistunut sekä vienti- että kotimarkkinoiden alhaisen investointikysynnän myötä. Tilauskantojen supistuminen on jatkunut toimialalla, ja käyttämätöntä kapasiteettia on runsaasti. Euroopan työkonevalmistajien kysyntä on kuluvana vuonna jäänyt alle edellisvuoden tason. Componentan toimitukset työkonevalmistajille ovat lisääntyneet vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Muutokset konsernirakenteessa Componenta myi syyskuun lopussa ydinliiketoimintaan kuulumattoman metallivalimo Componenta Trarydin liiketoiminnot MBO-kaupalla yhtiön toimivalle johdolle, hallituksen puheenjohtajalle Antti Lehtoselle, toimitusjohtaja Bo Rosengrenille ja talouspäällikkö Gunnar Blombergille. Kauppahinta oli neljä miljoonaa euroa. Componenta osallistuu jatkossa Trarydin toiminnan rahoittamiseen osarahoittajana. Liikevaihto Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - syyskuussa oli 136,3 Me (147,6 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 8 %. Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa 30.9.2002 oli 28,4 Me (31,7 Me, 31.12.2001 26,5 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,1 Me (39,8 Me), jossa oli laskua 2 % verrattuna edellisvuoteen. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 % (28 %), muut Pohjoismaat 52 % (52 %), Keski-Eurooppa 18 % (18 %) ja muut maat 2 % (2 %). Liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain siten, että raskaan ajoneuvoteollisuuden osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 55 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuuden osuus 15 % (13 %), koneenrakennusteollisuuden 15 % (17 %), työkoneteollisuuden 12 % (13 %) ja muiden osuus oli 2 % (2 %). Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta oli 4,5 Me (7,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen oli -2,2 Me (1,8 Me). Tulokseen sisältyy nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä 1,8 Me (vuonna 2001 vastaavalla jaksolla 1,2 Me). Konsernin rahoituskulut olivat 6,7 Me (5,5 Me). Merkittävänä tekijänä nettorahoituskulujen kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen olivat valuuttakurssierot. Konsernin nettotulos oli 0,2 Me (2,0 Me). Katsauskauden verot olivat positiiviset 2,4 Me, mikä koostui pääosin poistoeron purkamisen myötä vähentyneestä laskennallisesta verovelasta. Poistoeron purkaminen lopullisessa tilinpäätöksessä ei aiheuta maksettavaa veroa, koska konsernilla on vahvistettuja tappioita. Konsernin tulosta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen alhainen myynti ja nettorahoituskulut, joista merkittävimpänä olivat valuuttakurssitappiot. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,3 Me (-0,6 Me). Tulos rahoituserien jälkeen oli kolmannella vuosineljänneksellä -1,9 Me (-2,5 Me). Konsernin rahoitusrakennetta vahvistettiin helmikuussa toteutetulla enimmillään vuoteen 2009 ulottuvalla pääomalainajärjestelyllä. Käyttämättömät luottositoumukset olivat syyskuun lopussa 30 Me. Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 30,0 % (25,6 %). Valu- ja muut komponentit Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava valu- ja muut komponentit - liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - syyskuulta oli 112,3 Me (119,9 Me) ja liikevoitto 4,3 Me (7,6 Me). Tilauskanta 30.9.2002 oli 22,5 Me (26,3 Me, 31.12.2001 22,0 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,4 Me (33,1 Me) ja liikevoitto -0,4 Me (0,2 Me). Tulokseen ovat vaikuttaneet edellisvuotta alhaisempi myynti, joka johti alhaisempaan kapasiteetin käyttöasteeseen, sekä Alvestan yksikön tappiot. Tappiollisuudesta huolimatta Alvestan liikevoitto oli parempi kuin edellisvuonna. Komponenttien toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle jäivät katsauskaudella 5 % alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Kolmannen vuosineljänneksen toimitusmäärät olivat viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Toimitukset energia- ja voimasiirtoteollisuudelle olivat katsauskaudella 10 % suuremmat kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tähän kehitykseen vaikutti kesällä 2001 hankittu Componenta Nisamo. Toimitettujen tuulivoimalakomponenttien määrät kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sen sijaan toimitukset muille asiakassegmenttiin kuuluville toimialoille laskivat selvästi verrattuna viime vuoteen. Komponenttitoimitukset koneenrakennusteollisuudelle laskivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 14 % verrattuna viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen. Kokonaisuudessaan toimitukset katsauskaudella olivat lähes viidenneksen pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimitukset off-road-teollisuudelle nousivat 3 % kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Koko katsauskauden myynti jäi kuitenkin 8 % pienemmäksi kuin edellisvuonna. Tuotanto Osbyn konepajassa loppui maaliskuussa ja toiminta kokonaisuudessaan toukokuussa. Muu liiketoiminta Componentan muu liiketoiminta raportoidaan yhtenä eränä, jonka muodostavat ydinliiketoimintaan kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Trarydin liiketoiminnan myynnin jälkeen olisi muu liiketoiminta aiemmalla ryhmittelytavalla koostunut lähinnä Wirsbon yksiköstä. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli tammi - syyskuussa 24,0 Me (27,7 Me) ja liikevoitto 0,2 Me (-0,4 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,9 Me (5,4 Me, 31.12.2001 4,5 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 Me (6,7 Me) ja liikevoitto 0,7 Me (-0,8 Me). Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän lasku on vaikuttanut myös Componenta Wirsbon takeiden toimitusmääriin, jotka olivat katsauskaudella edellisvuoden vastaavaa jaksoa alemmat. Kolmannen vuosineljänneksen myynti ylitti kuitenkin edellisvuoden vastaavan jakson myynnin. Wirsbon toiminnallinen tulos ei vastannut odotuksia. Yksikön tulosta rasitti lisäksi yhtiössä kolmannella vuosineljänneksellä tehty kertaluonteinen varaston alaskirjaus. Yksikössä käynnistetään sopeutusohjelma, jonka tarkoituksena on kustannus- ja tuoterakennetta parantamalla merkittävästi tehostaa yksikön toimintaa. Componentan osakkuusyhtiöt ovat muodostuneet seurauksena Componentan keskittymisestä ydinliiketoimintaansa, jolloin konserniin aiemmin kuuluneista ydinliiketoiminnan ulkopuolisista yhtiöistä on yhteistyökumppaneiden kanssa muodostettu entistä kilpailukykyisempiä yrityksiä. Componentan omistusosuutta osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa kasvatettiin tammikuussa 30 prosentista 36 prosenttiin. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli 0,0 Me (-0,7 Me). Tulosta nostivat Thermian ja Ulefosin parantuneet tulokset. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 6,4 Me (11,0 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet katsauskaudella olivat Suomivalimon laajennusinvestointi, Albinin ja Nisamon uudet tuotantolinjat sekä jo vuonna 2001 aloitettu ja kesäkuussa käyttöönotettu Wirsbon takomon puristinlinjainvestointi. Tuotannollisten investointien lisäksi konserni investoi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeisiin. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 7,5 Me (48,4 Me). Componenta-konsernin koko vuoden tuotannollisten investointien arvioidaan olevan 8 Me. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden päättyessä 2,24 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,13 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2002 oli 21,5 Me ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 5,8 % osakekannasta. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Pääomalaina Componenta Oyj:n helmikuussa liikkeelle laskemalla uudella pääomalainalla tarjottiin Componentan tytäryhtiön Componenta Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuus vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n pääomalainaan. Componenta Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa. Componenta Oyj:n liikkeellelaskeman pääomalainan määrä oli 25,1 miljoonaa euroa ja laina-aika on 15.2.2002 - 19.3.2009. Lainalle maksettava vuotuinen korko on 4 % yli 12 kuukauden Euribor- koron. Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli 19.3.2002. Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %. Componenta Oyj:llä oli 30.9.2002 pääomalainoja yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Muutokset yhtiön johdossa Antti Lehtonen erosi Componenta Oyj:n hallituksesta katsauskauden lopussa. Hallitusta ei täydennetä Antti Lehtosen eron vuoksi, vaan hallitus jatkaa nelijäsenisenä. Hallituksen muodostavat Olli Reenpää (puheenjohtaja), Juhani Mäkinen (varapuheenjohtaja), Heikki Bergholm ja Heikki Lehtonen. Tulevaisuuden näkymät Componentan tulevaisuuden näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Usealla teollisuuden toimialalla on käyttämätöntä kapasiteettia, mikä pienentää teollisuuden välitöntä investointitarvetta. Lisääntynyt epävarmuus maailmantalouden kehityksestä siirtää teollisuuden kone- ja laiteinvestointipäätöksiä. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntä on jatkunut hyvänä kolmannen neljänneksen aikana. Tilauskannan ja toteutuneen tilauskertymän perusteella kysynnän odotetaan säilyvän vähintään tyydyttävällä tasolla. Tuulivoimalarakentamisen kasvun arvioidaan jatkuvan. Jatkossa rakentaminen painottuu teholtaan entistä suurempiin yksiköihin. Kuluvan vuoden lopussa valmistuvat investoinnit nostavat Componentan edellytyksiä valmistaa komponentteja entistä suurempiin yksiköihin. Asiakkaiden tuoterakennemuutosten johdosta viimeisen neljänneksen myynnin kasvu jää aikaisempia pienemmäksi. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä on laskenut edelleen ja kasvun käynnistymisen uskotaan siirtyvän seuraavaan vuoteen. Konsernin toimitukset eurooppalaiselle työkoneteollisuudelle kasvoivat kolmannella neljänneksellä ja positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Componenta-konsernin vuoden 2002 liikevaihdon arvioidaan jäävän noin 7 % edellisvuoden liikevaihdosta ja tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan jäävän alle edellisvuoden. Heikon tuloskehityksen ja kysyntään kohdistuvan epävarmuuden johdosta on konsernissa käynnistetty kustannus- ja tuoterakenteen sopeuttamisohjelma. Sen tarkoituksena on parantaa konsernin liikevoittoa 8 Me vuositasolla, josta 6 Me toteutuu ensi vuonna. Tuloslaskelma M? 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001 Liikevaihto 136,3 147,6 193,8 Liiketoiminnan muut tuotot 2,5 3,6 4,1 Osuus osakkuusyhtiöiden 0,0 -0,7 -0,5 tuloksesta Liiketoiminnan kulut 125,8 136,8 184,1 Poistot ja arvonalenemiset 9,1 8,7 17,3 Konsernireservin tuloutus -0,5 -2,3 -12,3 Liikevoitto 4,5 7,2 8,3 % liikevaihdosta 3,3 4,9 4,3 Rahoitustuotot ja kulut -6,7 -5,5 -6,0 Tulos rahoituserien jälkeen -2,2 1,8 2,3 % liikevaihdosta -1,6 1,2 1,2 Verot 2,4 0,2 5,0 Vähemmistöosuus ja muuntoerot 0,0 0,0 0,0 Nettotulos 0,2 2,0 7,4 Tase M? 30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001 Vastaavaa Pysyvät vastaavat 149,4 153,6 151,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 19,4 21,8 20,5 Saamiset 54,4 49,3 42,8 Rahat ja pankkisaamiset 3,4 2,0 1,7 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 77,2 73,1 65,1 Vastaavaa yhteensä 226,5 226,6 216,5 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 19,2 19,2 19,2 Muu oma pääoma 18,0 13,9 19,2 Pääomalainat 28,6 22,7 28,7 Oma pääoma yhteensä 65,8 55,8 67,1 Vähemmistöosuus 2,1 2,1 2,1 Konsernireservi 0,5 10,6 0,7 Pakolliset varaukset 0,0 0,0 2,0 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat 75,1 75,9 80,0 Korottomat velat 0,0 1,8 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Korolliset velat 53,4 46,1 34,1 Korottomat velat 29,6 34,3 30,4 Vieras pääoma yhteensä 158,2 158,1 144,6 Vastattavaa yhteensä 226,5 226,6 216,5 Tunnusluvut 30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001 Omavaraisuusaste, % 17,3 15,5 18,7 Omavaraisuusaste, %, pääomalaina ja konsernireservi omana 30,2 30,2 32,3 pääomana Tulos/osake, ? 0,02 0,21 0,77 Oma pääoma/osake, ? 3,87 3,44 4,00 Korolliset nettovelat, M? 125,1 120,1 112,4 Korolliset nettovelat, 153,7 142,8 141,1 pääomalaina velkana, M? Net gearing, %, pääomalaina ja konsernireservi omana pääomana 183,1 175,3 160,8 Net gearing, %, pääomalaina 391,4 405,3 348,0 velkana Tilauskanta, M? 28,4 31,7 26,5 Bruttoinvestoinnit, M? 7,5 48,4 (* 53,1 (* Bruttoinvestoinnit, % 5,5 32,8 27,4 liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin 1 711 1 854 1 810 Henkilöstö kauden lopussa 1 719 1 855 1 741 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 72,1 72,0 72,0 Vastuusitoumukset, M? 51,0 77,0 (** 51,1 (* Vuoden 2001 bruttoinvestoinnit sisälsivät Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinnan. (** Syyskuun 2001 vastuusitoumukset sisälsivät pantattuja Componenta Finance Oyj:n osakkeita 32,8 Me, jotka oli pantattu 3 Me:n velan vakuudeksi. Johdannaisinstrumentit ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00310/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00310/wkr0002.pdf The Full Report