Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2003 ·Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 131,7 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 136,3 Me, liikevaihdon lasku 3 %). ·Liikevoitto oli 5,3 Me (4,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -0,6 Me (-2,2 Me). ·Osakekohtainen tulos oli 0,03 e (0,02 e). ·Konsernin liikevoitto parani edellisestä vuodesta toteutetun sopeutusohjelman ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä pienentyneiden rahoituskustannusten seurauksena. ·Konsernin omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 31,8 prosenttia (31.12.2002 31,4 %). ·Maailmantalouden kehitystä alkuvuoden aikana varjostaneen Irakin sodan päättymisen jälkeen kysyntään kohdistuva epävarmuus on pienentynyt. Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain Irakin sota leimasi alkuvuonna 2003 maailmantalouden kehitysnäkymiä. Sodan päättymisen ja muiden epävarmuustekijöiden vähenemisen vuoksi edellytykset talouskasvun ja teollisten investointien käynnistymiselle ovat olemassa. Toteutunut korkotason lasku yhdessä pienenevän epävarmuuden kanssa luo edellytyksiä tilanteen parantumiselle lähinnä ensi vuonna. Raskaiden ajoneuvojen tuotanto Euroopassa on toteutuneesta laskusta huolimatta säilynyt tyydyttävällä tasolla. Componentan toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä alle edellisvuoden vastaavan jakson tason (-3 %). Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2 % alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Viimeisen puolen vuoden aikana kysyntä on parantunut toimialan kaikilla lohkoilla (diesel- ja sähkömoottori- sekä tuulivoimakomponentit). Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän vuoksi. Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle kolmannella neljänneksellä oli selvästi yli edellisvuoden vastaavan jakson (+7 %). Koko tarkastelujakson myynti oli edellisvuoden tasolla. Componentan toimitukset työkonevalmistajille jäivät vuoden kolmannella neljänneksellä 17 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Myynti koko tarkastelujaksolla oli 5 % alle edellisvuoden tason. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - syyskuussa oli 131,7 Me (136,3 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 3 %. Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ja oli edellisen vuosineljänneksen lopun tasolla. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 26,9 Me (28,4 Me, 31.12.2002 24,9 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 % (28 %), muut Pohjoismaat 52 % (52 %), Keski-Eurooppa 17 % (18 %) ja muut maat 3 % (2 %). Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas ajoneuvoteollisuus 55 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 15 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %), työkoneteollisuus (off- road) 12 % (12 %) ja muut 4 % (5 %). Tulos Componenta-konsernin liikevoitto tammi - syyskuussa oli 5,3 Me (4,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen oli -0,6 Me (-2,2 Me). Tulokseen sisältyy -0,4 Me:n suuruiset kertaluontoiset erät (1,3 Me). Kertaluontoiset kulut koostuvat pääosin SEW-Eurodriven 3,0 Me:n saatavan osittaisesta alaskirjauksesta. Viime vuoden kertaluontoiset tuotot muodostuivat pääosin myyntivoitoista. Konsernin liikevoitto parani edellisestä vuodesta toteutetun sopeutusohjelman ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä pienentyneiden rahoituskustannusten seurauksena. Tuloskehitystä hidastivat alkuvuoden korkeat teräsromun hinnat, edellisvuotta pienempi liikevaihto ja pienemmät kertaluontoiset tuotot. Talouden kehityksen epävarmuuden vuoksi konsernissa on käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja positiivisen kassavirran varmistamiseksi viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt suunnitellulla tavalla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena on yhdistää konsernin kahden alhaisella käyttöasteella toimivan ja tappiollisen valimon toiminta. Yhdistämällä Alvestan ja Karkkilan toiminnot puretaan ylikapasiteettia, vältetään päällekkäiset investointitarpeet ja aikaansaadaan paremmalla käyttöasteella toimiva kilpailukykyinen yksikkö. Tämä konsernistrategian mukainen järjestely vaikuttaa myönteisesti konsernin tuloskehitykseen. Vuosittaisen tulosparannuksen vuodesta 2005 lähtien on laskettu olevan 5 miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 5,9 Me (6,7 Me) ja nettotulos oli 0,3 Me (0,2 Me). Katsauskauden verot olivat 0,8 Me (2,4 Me) positiiviset johtuen poistoeron purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta sekä tappiollisten yksiköiden verosaatavasta. Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,02 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 % (3,8 %) ja oman pääoman tuotto 0,8 % (0,7 %). Rahoitus Konsernin omavaraisuusaste oli 19,2 % (17,3 %). Omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,8 % (30,0 %, 31.12.2002 31,4 %). Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni käynnisti maaliskuussa myyntisaatavien myyntiohjelman. Tämän järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 30.9.2003 oli 8,7 Me. Ohjelman tavoitteena on edelleen kuluvan vuoden aikana pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa. Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli 30.9.2003 pääomalainaa jäljellä 25,4 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 23,2 Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Konsernin korolliset nettovelat ilman 25,4 Me:n pääomalainaa olivat 107,6 Me (125,1 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 167 % (184 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 14,5 Me (0,6 Me), josta nettokäyttöpääoman muutos oli 6,9 Me (-1,2 Me). Investointien rahavirta oli -0,3 Me (-8,3 Me). Liiketoimintaryhmien kehitys Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit - liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - syyskuulta oli 107,0 Me (112,3 Me) ja liikevoitto 6,5 Me (4,3 Me). Tilauskanta 30.9.2003 oli 21,3 Me (22,5 Me, 31.12.2002 19,6 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,3 Me (32,4 Me) ja liikevoitto 1,5 Me (-0,4 Me). Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta tekivät samanaikaisesti merkittäviä muutoksia tuotantostrategiassaan. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta Främmestadissa neuvoteltu ja toteutettu suunnitelma, jonka seurauksena henkilöstön määrä Främmestadissa vähenee kuluvan vuoden aikana 50 henkilöllä 120 henkeen. Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - syyskuussa oli 24,7 Me (24,0 Me) ja liikevoitto -1,1 Me (0,2 Me). Liikevoittoon sisältyy -0,4 Me kertaluontoiset erät (1,3 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,6 Me (5,9 Me, 31.12.2002 5,3 Me). Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson tulokseen on parantunut säästöohjelman seurauksena. Elokuussa Componenta Wirsbon toimitusjohtaja erosi ja uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2003 alkaen on nimitetty Göran Jansson. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli 0,8 Me (0,0 Me). Thermian liikevaihto ja tulos ovat kuluneen yhdeksän kuukauden aikana kehittyneet erittäin suotuisasti, mikä on nostanut osakkuusyhtiöiden tulososuutta. Tulososuutta nostivat myös Keycastin parantunut tulos sekä Ulefosin valuuttakurssivoitot. Tulososuutta on sen sijaan heikentänyt selvästi Ulefos-NV:n pääosin Norjan vaikeasta markkinatilanteesta johtuva aiempaa huonompi operatiivinen tulos. Osakkuusyhtiö on käynnistänyt sopeutustoimenpiteet yhtiön Norjan tehtaalla. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Lokakuun alussa päätettiin, että Alvestan ja Karkkilan toimintojen yhdistämisen tuloksena syntyvä uusi valimo sijoitetaan Karkkilaan. Samalla päätettiin käynnistää YT-neuvottelut Alvestassa Componenta Alvesta AB:n toiminnan lopettamisesta. Uusi Karkkilaan sijoittuva iso kilpailukykyinen valimo tulee palvelemaan asiakkaita erityisesti Pohjois-Euroopassa. Karkkilan uuden valimon vuosiliikevaihto tulee olemaan 26 miljoonaa euroa ja liikevoitto selkeästi positiivinen. Valimoon tulee 50 - 70 uutta työpaikkaa, ja se tulee työllistämään yhteensä noin 180 - 200 henkilöä. Sijaintipaikkakunnan valinnan kriteerit olivat kilpailukyky, joustavuus ja nettoinvestointien määrä. Uuden valimon käynnistämisen vaatimat nettoinvestoinnit ovat 6 Me. Suljettavan valimon alasajokustannusten arvioidaan olevan 3 Me ja tarvittavien pysyvien vastaavien alaskirjausten 4 Me. Muutos konsernirakenteessa Componenta Oyj ja sen kokonaan omistama Componenta Finance Oyj allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 15.5.2003. Sulautumissuunnitelman mukaan Componenta Finance Oyj sulautuu varoineen ja velkoineen emoyhtiöönsä sulautumisvastiketta antamatta. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2003. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 30.9.2003 oli 3,00 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 1,94 euroa, alin kurssi oli 1,39 euroa ja ylin kurssi 3,40 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 28,8 Me (17,4 Me 31.12.2002) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 14,2 % osakekannasta. Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.2.2003. Componenta Oyj:n vuonna 2001 myönnettyjen optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2003. Componenta Finance Oy:n optiolainaan 1997 liittyvien optioiden ja vuoden 1998 optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30.4.2003. Kyseisillä optioilla ei merkitty yhtään osaketta. Componenta sai 29.9.2003 Etra-Invest Oy:lta ilmoituksen, että sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 15 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 26.9.2003. Kaupan jälkeen Etra-Invest Oy omistaa 1.484.900 Componentan osaketta ja sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 15,44 %. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,8 Me (6,4 Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,8 Me (7,5 Me). Muutokset yhtiön johdossa Kimmo Virtanen aloitti 18.8.2003 konsernin uutena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä talousjohtaja Sirpa Koskisen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen 7.5.2003. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 1 592 (1 711). 30.9.2003 henkilöstön määrä oli 1 589 (1 719). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 54,6 % (52,5 %), Ruotsissa 44,7 % (47,0 %) ja muissa maissa 0,7 % (0,5 %) henkilöstöstä. Lähiajan näkymät Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Teollisuuden investointipäätösten uskotaan edelleen siirtyvän. Epävarmuuden väheneminen ja toteutunut korkotason lasku luovat edellytyksiä teollisten investointien käynnistymiselle. Investointien lisääntyminen näkyy alkuvaiheessa pienempien rationalisointi- ja modernisointi-investointien käynnistymisenä. Suurempia teollisia investointipäätöksiä saataneen edelleen odottaa. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta jatkuneen laskun uskotaan päättyneen ja kysynnän kääntyvän nousuun viimeistään ensi vuonna. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden komponenttien kysynnän uskotaan paranevan loppuvuoden aikana. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä on toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ollut odotettua parempi. Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle jäivät vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä odotuksista ja alle edellisen vuoden vastaavan jakson. Koneenrakennusteollisuuden ja työkoneteollisuuden myynnin uskotaan viimeisellä neljänneksellä olevan edellisen vuoden tasolla. Viime aikojen joistakin positiivisista signaaleista huolimatta kasvun käynnistymiseen liittyy edelleen riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin. Componenta-konsernin vuoden 2003 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan viime vuoden tasolla. Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin kulurakenne on edellisvuotta kevyempi. Sen vuoksi kuluvan vuosineljänneksen operatiivisen tuloksen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuotta parempi. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan olevan kuluvalla kaudella selvästi positiivinen. Koko vuoden tulokseen kirjattavat Karkkilan ja Alvestan toimintojen yhdistämisestä aiheutuvien kertaluontoisten alaskirjausten ja toiminnan lopettamiskulujen arvioidaan olevan yhteensä 7 Me. Tuloslaskelma M? 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Liikevaihto 131,7 136,3 180,8 Liiketoiminnan muut 0,6 2,5 3,1 tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden 0,8 0,0 0,2 tuloksesta Liiketoiminnan kulut 118,6 125,8 167,7 Poistot ja 9,2 9,1 12,3 arvonalenemiset Konsernireservin - -0,5 -2,9 tuloutus Liikevoitto 5,3 4,5 7,0 % liikevaihdosta 4,1 3,3 3,9 Rahoitustuotot ja - -5,9 -6,7 -9,1 kulut Tulos rahoituserien -0,6 -2,2 -2,1 jälkeen % liikevaihdosta -0,5 -1,6 -1,2 Verot 0,8 2,4 3,1 Vähemmistöosuus ja 0,0 0,0 0,0 muuntoerot Tilikauden tulos 0,3 0,2 1,0 Tase M? 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Vastaavaa Pysyvät vastaavat 140,3 149,4 149,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 20,1 19,4 20,2 Saamiset 41,7 54,4 45,6 Rahat ja 1,0 3,4 2,9 pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat 62,8 77,2 68,8 yhteensä Vastaavaa yhteensä 203,1 226,5 218,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 19,2 19,2 19,2 Muu oma pääoma 17,8 18,0 18,5 Pääomalaina 25,4 28,6 28,6 Oma pääoma yhteensä 62,4 65,8 66,3 Vähemmistöosuus 2,0 2,1 2,1 Konsernireservi - 0,5 - Pakolliset varaukset - - - Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat 61,0 75,1 75,8 Korottomat velat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Korolliset velat 47,6 53,4 43,7 Korottomat velat 30,0 29,6 30,1 Vieras pääoma yhteensä 138,6 158,2 149,6 Vastattavaa yhteensä 203,1 226,5 218,0 Rahavirtalaskelma M? 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia -0,6 -2,2 -2,1 eriä Poistot ja arvonalennukset 9,2 8,6 9,4 Rahoituksen tuotot ja kulut 5,9 6,6 9,1 Muut tuotot ja kulut sekä -1,2 -5,2 -3,5 muut korjaukset Käyttöpääoman muutos 6,9 -1,2 1,6 Liiketoiminnan rahavirta 20,2 6,6 14,4 ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituksen tuotot ja kulut -5,7 -6,0 -7,9 Verot 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan rahavirta 14,5 0,6 6,5 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin -0,8 -6,4 -7,0 ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja 1,2 0,7 3,6 aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Muut investoinnit ja -0,7 -2,9 -2,4 myönnetyt lainat Muut luovutustulot ja 0,0 0,3 0,0 lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta -0,3 -8,3 -5,7 Rahoituksen rahavirta Osingonjako -1,0 -1,4 -1,4 Maksullinen osakeanti - - - Pääomalainan lisäys -3,2 -2,6 -2,6 (+)/vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen 3,9 19,2 9,5 lisäys (+)/vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen -15,9 -5,6 -5,0 lisäys (+)/vähennys (-) Rahoituksen rahavirta -16,1 9,5 0,4 Rahavarojen lisäys -1,9 1,7 1,2 (+)/vähennys (-) Tunnusluvut 30.9.2003 30.9.2002 31.12.200 2 Omavaraisuusaste, % 19,2 17,3 18,2 Omavaraisuusaste, %, pääomalaina omana pääomana 31,8 30,0 31,4 Tulos/osake (EPS), ? 0,03 0,02 0,11 Oma pääoma/osake, ? 3,85 3,87 3,92 Sijoitettu pääoma kauden 173,1 196,9 187,8 lopussa Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 3,8 4,4 Oman pääoman tuotto, % 0,8 0,7 2,5 Korolliset nettovelat, M? 107,6 125,1 116,5 Korolliset nettovelat, 133,0 153,7 145,1 pääomalaina velkana, M? Net gearing, %, pääomalaina 166,9 184,4 170,5 omana pääomana Net gearing, %, pääomalaina 340,5 391,4 365,0 velkana Tilauskanta, M? 26,9 28,4 24,9 Bruttoinvestoinnit, M? 0,8 7,5 9,8 Bruttoinvestoinnit, % 0,6 5,5 5,4 liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin kauden 1 592 1 711 1 705 aikana Henkilöstö kauden lopussa 1 589 1 719 1 616 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 71,6 72,1 72,0 Vastuusitoumukset, M? 61,2 56,3 59,7 Johdannaisinstrumentit M? 30.9.2 30.9.2 31.12.2 003 002 002 Nimell Käypä Nimelli Käypä Nimell Käypä is- arvo s- arvo is- arvo arvo arvo arvo Valuuttajohdannai set 22,7 -0,2 35,3 -0,1 37,6 0,0 Termiinisopimukse t 1,7 0,0 2,6 0,0 3,0 0,0 Valuutanvaihtosop imukset Korkojohdannaiset Korko-optiot 6,0 0,0 - - - - 24,0 -0,5 21,0 -0,4 21,0 -0,5 Koronvaihtosopimu kset Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja korkoriskien suojaamiseen. Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2003 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta 1 Lehtonen Heikki 3 786 131 39,38 % Lehtonen Heikki 3 336 731 Helsingin Santapaperi 340 000 Oy Oy Högfors-Trading Ab 109 400 2 Etra-Invest Oy *) 1 419 200 14,76 % 3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 457 600 4,76 % Ilmarinen 4 Inkinen Simo-Pekka 422 044 4,39 % 5 Vakuutusosakeyhtiö Henki- 237 800 2,47 % Sampo 6 Lehtonen Anna-Maria 178 823 1,86 % 7 Kuntien Eläkevakuutus 150 000 1,56 % 8 Lehtonen Yrjö M 131 040 1,36 % 9 Teknologiateollisuus ry 122 600 1,28 % 10 Bergholm Heikki 100 000 1,04 % 11 Muut osakkaat 2 610 071 27,14 % Yhteensä 9 615 309 100,00 % *) Etra-Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 15 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 26.9.2003. Osakekaupan jälkeen Etra-Invest Oy:n omistusosuus Componenta Oyj:ssä on 15,44 %. Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin. Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin Liikevaihto, M? 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Valu- ja muut 107,0 112,3 148,7 komponentit Muu liiketoiminta 24,7 24,0 32,1 Componenta-konserni 131,7 136,3 180,8 yhteensä Liikevoitto, M? 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Valu- ja muut 6,5 4,3 5,8 komponentit Muu liiketoiminta -1,1 0,2 1,2 Componenta-konserni 5,3 4,5 7,0 yhteensä Tilauskanta, M? 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Valu- ja muut 21,3 22,5 19,6 komponentit Muu liiketoiminta 5,6 5,9 5,3 Componenta-konserni 26,9 28,4 24,9 yhteensä Ëïîóåòîéî ëåèéôùó îåìêännesvuosittain M? Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/20 Q3/20Q2/20 Q1/20 03 03 03 02 02 02 02 Liikevaihto 38,2 47,2 46,3 44,5 39,1 50,1 47,1 Liikevoitto 0,9 2,8 1,6 2,5 0,3 3,1 1,1 Nettorahoituskulut -2,0 -1,9 -2,1 -2,4 -2,2 -2,4 -2,1 Tulos rahoituserien -1,1 1,0 -0,5 0,1 -1,9 0,7 -1,0 jälkeen Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain Liikevaihto, M? Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/20 Q3/20Q2/20 Q1/20 03 03 03 02 02 02 02 Valu- ja muut 31,3 38,3 37,4 36,4 32,4 41,1 38,8 komponentit Muu liiketoiminta 6,9 8,9 8,9 8,1 6,7 9,0 8,3 Componenta-konserni 38,2 47,2 46,3 44,5 39,1 50,1 47,1 yhteensä Liikevoitto, M? Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/20 Q3/20Q2/20 Q1/20 03 03 03 02 02 02 02 Valu- ja muut 1,5 2,9 2,1 1,5 -0,4 3,3 1,4 komponentit Muu liiketoiminta -0,5 -0,1 -0,5 1,0 0,7 -0,2 -0,3 Componenta-konserni 0,9 2,8 1,6 2,5 0,3 3,1 1,1 yhteensä Tilauskanta kauden Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/20 Q3/20Q2/20 Q1/20 lopussa, M? 03 03 03 02 02 02 02 Valu- ja muut 21,3 20,4 21,7 19,6 22,5 23,8 22,9 komponentit Muu liiketoiminta 5,6 6,1 5,4 5,3 5,9 6,1 5,3 Componenta-konserni 26,9 26,5 27,1 24,9 28,4 29,9 28,2 yhteensä Èåìóéîëé ±µ®±°®²°°³  ÃÏÍÐÏÎÅÎÔÁ ÏÙÊ Èáììéôõó ÌÉÓÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. (09) 225 021 [REMOVED GRAPHICS] Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 700. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00020/wkr0002.pdf