Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2002

Report this content

Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 liikevaihto oli 180,8 Me (edellisvuonna liikevaihto oli 193,8 Me, liikevaihdon lasku 7 %). Konsernin liikevoitto oli 7,0 Me (8,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -2,1 Me (2,3 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,11 e (0,77 e). Konsernin tulosta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen alhainen myynti sekä kasvaneet nettorahoituskulut. Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 31,4 prosenttia (32,0 %). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Maailmantalouden vaimea kehitys vuonna 2002 sekä lisääntynyt kysyntään kohdistuva epävarmuus pienensivät Componenta-konsernin myyntiä ja heikensivät konsernin tulosta. Heikentyneen tuloskehityksen ja kysyntään kohdistuvan epävarmuuden johdosta on konsernissa käynnistetty kustannus- ja tuoterakenteen sopeuttamisohjelma. Sen johdosta konsernin liikevoiton ennakoidaan paranevan yli 6 Me vuonna 2003. Kustannusrakennetta on tervehdytetty yksikkökohtaisilla tuottavuuden parannusohjelmilla sekä kiinteitä kuluja karsimalla. Näiden toimenpiteiden osuus on 2/3 ohjelmasta. Tuoterakenteen sopeuttamisohjelma käsittää tuotteiden valmistusprosessien optimointia sekä epäterveiden hintarakenteiden korjaamista. Konsernin rahoitusrakennetta vahvistettiin helmikuussa toteutetulla enimmillään vuoteen 2009 ulottuvalla pääomalainajärjestelyllä. Markkinat Vuotta 2002 leimasi epävarmuus maailmantalouden kehityksestä. Usealla teollisuudenalalla oli käyttämätöntä kapasiteettia, mikä pienensi teollisuuden investointitarvetta. Toimiala- sekä yrityskohtaiset erot kehityksessä olivat kuitenkin huomattavia. Raskaiden kuorma-autojen kysynnän lasku Euroopassa jatkui koko vuoden 2002, ja kokonaiskysyntä jäi yli 10 prosenttia alle viime vuoden. Raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa väheni noin 6 %. Componentan toimitusmäärät kuorma-autoteollisuudelle olivat kuusi prosenttia alle edellisvuoden tason. Componentan myynnin kehitys seurasi hyvin yleistä kehitystä huolimatta vuoden aikana toteutetusta, kannattamattomien tuotteiden karsinnasta. Kysyntä energia- ja voimansiirtoteollisuudelta jäi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Myynnin kehitykseen vaikuttivat tuulivoima-asiakkaiden tuoterakennemuutokset, joiden johdosta myynti painottuu jatkossa teholtaan entistä suurempiin yksiköihin. Vuoden 2002 aikana myynti kasvoi 3 %. Tähän kehitykseen vaikutti osittain kesällä 2001 ostettu Componenta Nisamo. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto supistui vuonna 2002 sekä vienti- että kotimarkkinoiden alhaisen investointikysynnän myötä. Toimialalla on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Valukomponenttien toimitukset koneenrakennusteollisuudelle laskivat vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Kokonaisuudessaan Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle vuonna 2002 jäi 17 % edellisvuoden myynnistä. Eurooppalaisten työkonevalmistajien kysyntä jäi vuonna 2002 alle edellisvuoden tason. Componentan toimitukset työkonevalmistajille kasvoivat kuitenkin hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Koko vuoden myynnissä jäätiin alkuvuoden heikosta myynnistä johtuen 5 % edellisvuoden myynnistä. Muutokset konsernirakenteessa Componenta myi syyskuussa ydinliiketoimintaan kuulumattoman metallivalimo Componenta Trarydin liiketoiminnot MBO-kaupalla yhtiön toimivalle johdolle, hallituksen puheenjohtajalle Antti Lehtoselle, toimitusjohtaja Bo Rosengrenille ja talouspäällikkö Gunnar Blombergille. Kauppahinta oli neljä miljoonaa euroa. Componenta osallistuu jatkossa Trarydin toiminnan rahoittamiseen osarahoittajana. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - joulukuussa oli 180,8 Me (193,8 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 7 %. Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa 31.12.2002 oli 24,9 Me (31.12.2001 26,5 Me). Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,5 Me (46,2 Me), jossa oli laskua verrattuna edellisvuoteen 4 %. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 % (28 %), muut Pohjoismaat 53 % (52 %), Keski-Eurooppa 17 % (18 %) ja muut maat 2 % (2 %). Liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain siten, että raskaan ajoneuvoteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 54 % (54 %), energia- ja voimansiirtoteollisuuden osuus 14 % (13 %), koneenrakennusteollisuuden 15 % (16 %), off-road-teollisuuden 12 % (12 %) ja muun osuus oli 5 % (5 %). Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto oli 7,0 Me (8,3 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -2,1 Me (2,3 Me). Tulokseen sisältyi nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä sekä muita kertaluonteisia eriä 1,8 Me (1,2 Me). Vuonna 2001 konsernin rakennejärjestelyistä syntynyt konsernireservi tuloutettiin loppuun viimeisellä vuosineljänneksellä. Konsernireserviä tuloutettiin tilikaudella yhteensä 2,9 Me (12,3 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,1 Me (6,0 Me). Kasvu rahoituskuluissa johtuu pääosin siitä, että vuoden 2001 rahoituskulut eivät sisällä pääomalainojen korkoja (1,6 Me). Toisena tekijänä nettorahoituskulujen kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen olivat 0,4 Me:n valuuttakurssitappiot. Konsernin nettotulos oli 1,0 Me (7,4 Me). Katsauskauden verot olivat positiiviset 3,1 Me (5,0 Me) koostuen osittain poistoeron purkamisen myötä vähentyneestä laskennallisesta verovelasta sekä osittain tilikauden tappioista ja vahvistetuista tappioista varovaisuusperiaatteen mukaisesti kirjatusta laskennallisen verosaamisen muutoksesta. Osbyn konepajan alasajo sekä tuotesiirrot Componentan muihin yksiköihin sujuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Osbyn tuotannosta siirrettiin 60 % konsernin muihin yksiköihin. Yksikön alasajokustannukset ylittivät kuitenkin 0,7 miljoonalla eurolla vuonna 2001 arvioidut kustannukset. Tuotanto yksikössä loppui maaliskuussa ja toiminta kokonaisuudessaan toukokuussa. Konsernin omavaraisuusaste oli 18,2 % (18,7 %). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,4 % (32,0 %). Konsernin rahoitusrakennetta vahvistettiin helmikuussa toteutetulla enimmillään vuoteen 2009 ulottuvalla pääomalainajärjestelyllä. Käyttämättömät luottositoumukset olivat vuoden lopussa 27 Me. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä vuoden lopussa 16,6 Me. Konsernin korolliset nettovelat ilman 28,6 Me:n pääomalainoja olivat 116,5 Me (112,4 Me). Valu- ja muut komponentit Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit - liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - joulukuulta oli 148,7 Me (158,4 Me) ja liikevoitto 5,8 Me (8,7 Me). Tilauskanta 31.12.2002 oli 19,6 Me (22,0 Me). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,4 Me (38,5 Me) ja liikevoitto 1,5 Me (1,1 Me). Koko vuoden tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet edellisvuotta 9,7 Me:a alhaisempi myynti, joka johti alhaisempaan kapasiteetin käyttöasteeseen, sekä vuoden aikana toteutetut rakenteelliset toimenpiteet. Alvestan yksikkö oli edelleen tappiollinen, vaikka tulos parani edellisvuodesta. Muu liiketoiminta Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli tammi - joulukuussa 32,1 Me (35,4 Me) ja liikevoitto 1,2 Me (-0,4 Me). Tilauskanta oli vuoden lopussa 5,3 Me (4,5 Me). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,1 Me (7,7 Me) ja liikevoitto 1,0 Me (0,0 Me). Alkuvuoden heikosta myynnistä huolimatta Componenta Wirsbo saavutti myynnissään lähes edellisvuoden tason. Wirsbon toiminnallinen tulos ei kuitenkaan vastannut odotuksia ja oli raskaasti tappiollinen. Yksikön tulosta rasitti lisäksi yhtiössä kolmannella vuosineljänneksellä tehty kertaluonteinen varaston alaskirjaus. Yksikössä on käynnistetty saneerausohjelma, jolla korjataan myyntihintoja ja tehostetaan toimintaa. Componentan omistusosuutta osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa kasvatettiin tammikuussa 2002 30 prosentista 36 prosenttiin. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli 0,2 Me (-0,5 Me). Tulososuutta nostivat Thermian ja Ulefos NV:n parantuneet liikevoitot. Tulososuutta heikensi Ulefos NV:n valuuttakurssitappiot. Investoinnit Vuoden 2002 tuotannollisten investointien määrä oli 7,9 Me (15,6 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat Suomivalimon laajennusinvestointi, Albinin ja Nisamon uudet tuotantolinjat sekä jo vuonna 2001 aloitettu ja kesällä 2002 käyttöönotettu Wirsbon takomon puristinlinjainvestointi. Tuotannollisten investointien lisäksi konserni investoi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeisiin 1,1 Me. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 9,8 Me (53,1 Me). Toteutettujen desinvestointien seurauksena konsernin investointien rahavirta oli -5,7 Me. Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut on kirjattu vuosikuluksi. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli vuoden lopussa 1,81 euroa. Vuoden alin kurssi oli 1,71 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli vuoden lopussa 17,4 Me ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 11,3 % osakekannasta. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Pääomalaina Componenta Oyj:n helmikuussa 2002 liikkeelle laskemalla uudella pääomalainalla tarjottiin Componentan tytäryhtiön Componenta Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuus vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n pääomalainaan. Componenta Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa, minkä vuoksi kaupankäynti pörssissä Componenta Financen pääomalainalla loppui myös maaliskuussa. Componenta Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan määrä oli 25,1 miljoonaa euroa ja laina-aika on 15.2.2002 - 19.3.2009. Lainalle maksettava vuotuinen korko on 4 % yli 12 kuukauden Euribor-koron. Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli 19.3.2002. Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %. Componenta Oyj:llä oli 31.12.2002 pääomalainaa 28,6 miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1 705 (1 810). Vuoden lopussa 31.12.2002 henkilöstön määrä oli 1 616 (1 741). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 52,8 % (50,8 %), Ruotsissa 46,6 % (48,7 %) ja muissa maissa 0,5 % (0,5 %) henkilöstöstä. Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 12.2.2002 hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Antti Lehtosen, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen ja Olli Reenpään. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Olli Reenpään ja varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen. Antti Lehtonen erosi Componenta Oyj:n hallituksesta syyskuun lopussa. Varatoimitusjohtaja Yrjö Julin siirtyi toisen yhtiön palvelukseen toukokuun alussa ja tuotantoryhmä 1:n johtaja Bengt Christensson lokakuun alussa. Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Valimot-tuotantoryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto -ryhmän johtaja Olli Karhunen, myyntijohtaja Jari Leino, talousjohtaja Sirpa Koskinen sekä viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset vuonna 2002 12.7.2002 annetun ilmoituksen mukaan Etra-Invest Oy:n omistus Componenta Oyj:ssä ylitti 10 prosenttia ja nousi 10,42 prosenttiin osakkeista ja äänimäärästä. Yhtiökokous Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.2.2003 klo 14.00. Vuosikertomuksen julkistaminen Componenta Oyj julkistaa vuoden 2002 vuosikertomuksen viikolla 6 ja verkkovuosikertomuksen viikolla 6. Näkymät vuodelle 2003 Componentan tulevaisuuden näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Maailmantalouden kehityksen epävarmuus siirtää teollisuuden kone- ja laiteinvestointipäätöksiä edelleen. Kysynnän odotetaan olevan vaimeaa vuonna 2003. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän lasku pysähtyi vuonna 2002. Epävarmuus yleisestä taloudellisesta kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa myös raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntään vuonna 2003. Tuulivoimakomponenttien osalta vuoden 2003 ensimmäinen vuosineljännes jäänee tilauskannan perusteella kausiluonteisesti heikoksi. Kysynnän uskotaan lähtevän uudelleen kasvuun toisella vuosineljänneksellä. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä jatkui loppuvuonna 2002 heikkona ja kasvun käynnistymisen uskotaan edelleen siirtyvän, joskin kysynnän laskuvaiheen uskotaan olevan ohitse. Konsernin toimitukset eurooppalaiselle työkoneteollisuudelle kasvoivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan alkuvuonna 2003. Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin kulurakenne on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 Me edellistä vuotta kevyempi. Componenta-konsernin vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla ja liikevoiton paranevan. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00030/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00030/wkr0002.pdf The full report