Componenta vaatii virheellisen ja lainvastaisen päätöksen kumoamista

Componenta Oyj on tänään jättänyt Euroopan Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (jäljempänä ”CFI”) kanteen koskien komission 20.10.2005 tekemää päätöstä väitettyä valtiontukea koskevassa asiassa. Kanteessaan Componenta Oyj vaatii, että CFI kumoaa komission virheellisen ja lainvastaisen päätöksen. Lisäksi Componenta Oyj on pyytänyt, että CFI keskeyttää komission virheellisen päätöksen täytäntöönpanon, kunnes Componenta Oyj:n kanne on lopullisesti ratkaistu. Componenta Oyj katsoo kanteessaan, että komissio on syyllistynyt asian käsittelyssä olennaiseen menettelyvirheeseen ja harkintavallan väärinkäyttöön. Komission päätös on lisäksi EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen ja suhteellisuusperiaatteen vastainen. Komissio toteaa päätöksessään, että Karkkilan kaupunki olisi antanut Componenta Oyj:lle lainvastaista valtiontukea määrältään yhteensä 2,4 Me osakekauppajärjestelyn yhteydessä vuonna 2003. Karkkilan kaupunki osti kaupan yhteydessä Componenta Oyj:ltä 50 %:n suuruisen osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekannasta. Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy omisti osakekaupan tekohetkellä n. 730 000 m2:n suuruiset maa-alueet Karkkilan kaupungissa. Yhtiön ainoat velat koostuivat kahdesta korottomasta osakaslainasta (määrältään yhteensä 3,4 Me), jotka Karkkilan kaupunki ja Componenta Oyj olivat antaneet yhtiölle aiemmin vuonna 1996. Yhtiön omaisuuden markkina-arvo kaupantekohetkellä oli n. 5 Me. Komissio katsoo tästä huolimatta päätöksessään, että Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakkeilla ja yhtiön osakaslainoilla ei olisi ollut mitään rahallista arvoa kaupantekohetkellä. Komission päätös tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että yhtiön varallisuuden (730 000 m2:n suuruiset maa-alueet) arvo olisi ollut nolla ja että Componenta Oyj:n olisi tullut luovuttaa omistusoikeutensa tähän varallisuuteen Karkkilan kaupungille korvauksetta, jotta järjestely olisi komission mukaan ollut markkinaehtoinen. Komission päätöksen lopputulos on käsittämätön, kohtuuton ja ilmeisen lainvastainen. Tätä Componenta Oyj:n käsitystä tukevat yksiselitteisesti Componenta Oyj:n CFI:lle kanteen yhteydessä toimittamat ulkopuoliset asiantuntijalausunnot KTT Juha-Pekka Kallungilta ja riippumattomalta auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta, Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy:ltä. Kyseiset asiantuntijalausunnot osoittavat, että Componenta Oyj ei ole saanut miltään taholta mitään takaisinperittävää tukea. Komission päätös on siten virheellinen ja lainvastainen. Helsingissä 30. joulukuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00

Liitteet & linkit