Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007

• Liikevaihto katsauskaudella oli 328,6 Me (308,5 Me). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 11,4 %.
• Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 14,8 Me (15,4 Me).
• Konsernin katsauskauden tulos kertaluontoisten erien, verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 25,1 Me (10,8 Me).
• Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,42 e (1,18 e) ja ilman kertaluontoisia eriä vastaavasti 1,00 e (1,18 e).
• Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 160,7 Me (156,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me) .

Edellisen tilikauden lopussa ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutetun, Istanbulin pörssissä noteeratun Döktasin 92,6 % osakekannan oston johdosta tämän katsauksen tekstiosuudessa esitetyt vuoden 2006 tuloslaskelmaa koskevat vertailuluvut ovat kaikki pro forma -lukuja. Katsauksen lopussa olevissa taulukoissa esitetään vertailut sekä pro forma -lukuihin että vuotta 2006 koskeviin virallisiin lukuihin.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Componenta myi helmikuussa koko 50 %:n omistusosuutensa osakkuusyhtiö Ulefos NV AS:n osakkeista yhtiön toiselle omistajalle Cappelen Holding AS:lle. Kauppahinta osakkeista oli noin 14 miljoonaa euroa. Componenta kirjasi kaupasta noin 6,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Componentan 19.2.2007 tekemä Turkin lain mukainen ostotarjous lopuista 26,8 %:sta Istanbulin pörssissä noteeratun Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n osakkeista ja äänivallasta päättyi 5.3.2007. Ostotarjouksen seurauksena Componenta omistaa katsauskauden päättyessä 92,6 % Döktasin osakkeista.

Componenta allekirjoitti 6.3.2007 sopimuksen, jolla se myi MBO-kaupalla Componenta Albin AB:n, Konepajat-divisioonaan kuuluneen tytäryhtiönsä liiketoiminnan sen toimivalle johdolle. Kauppa vahvistettiin 15.3.2007 kaupan ehtojen täytyttyä. Myyntihinta oli 14,3 miljoonaa euroa. Componenta kirjasi kaupasta noin 13,0 miljoonan euron myyntivoiton.

Componenta sai kesäkuussa päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien ehdotusta yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminta Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu vuoden 2007 aikana. Katsauskauden kertaluontoisiin kuluihin on kirjattu 4,7 Me:n varaus, jolla on varauduttu yhdistämisestä aiheutuviin kuluihin. Varauksesta on käytetty toisen vuosineljänneksen aikana 1,7 Me. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen.

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvaa konsernin nykyiset rahoitussopimukset ml. turkkilaisen valimoyhtiön Döktasin hankintaan vuonna 2006 nostetut lyhytaikaiset luotot.

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 328,6 Me (308,5 Me). Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 11,4 %. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 106,9 Me (92,0 Me).

Valimot-divisioonan myynti kasvoi 5,4 % edellisvuodesta ja oli 125,1 Me (118,7 Me).

Konepajat-divisoonan myynti kasvoi 15,9 % ja oli 81,7 Me (70,5 Me).

Konepajat- ja Valimot-divisioonan tilauskantojen esittäminen erikseen ei ole perusteltua johtuen Componentan toimitusketjusta. Divisioonien yhteenlaskettu tilauskanta katsauskauden lopussa oli 53,6 Me (48,9 Me).

Döktas-divisioonan liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 121,7 Me (108,8 Me). Döktasin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 39,3 Me (33,0 Me).

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 26 % (27 %), työkoneteollisuus 36 % (37 %), koneenrakennusteollisuus 11 % (11 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 9 % (8 %), kevyt ajoneuvoteollisuus 17 % (17 %) ja muut 1 % (1 %).

Tulos

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 25,4 Me (24,7 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 14,8 Me (15,4 Me).

Konsernilla oli katsauskaudella 12,9 Me:n (0,0 Me) kertaluontoiset erät:
-Myyntivoitto Ulefos AS:n osakkeista 6,4 Me
-Myyntivoitto Componenta Albin AB:n liiketoiminnan myynnistä 13,0 Me
-Kertaluontoiset kulut, joilla varaudutaan Componenta Främmestadin ja Åmålin yksiköiden toimintojen yhdistämisneuvotteluissa tehdyn ehdotuksen taloudellisiin vaikutuksiin 4,7 Me
-Romutettavien tuotantolaitteiden alaskirjaukset ja muut vastaavat erät 1,8 Me

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -10,6 Me (-9,3 Me). Nettorahoituskulut kasvoivat 1,5 Me toisella vuosineljänneksellä käynnistetyn oman pääoman suojauksen ja toteuneiden valuuttakurssierojen johdosta.

Konsernin liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Valimot-divisioonan liiketulos parani selvästi edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana. Karkkilan valimon ja Heerlen Furan -valimon liiketappiot pienenivät selvästi viime vuodesta. Döktas-divisioonan toisen neljänneksen liikevoitto jäi vertailukautta heikommaksi raaka-aineiden hinnannousun, epäedullisen valuuttakurssikehityksen ja alumiinivanteiden poikkeuksellisen alhaisen myynnin johdosta.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä toisella vuosineljänneksellä oli 5,5 Me (10,1 Me).

Katsauskauden verot olivat -1,6 Me (-4,0 Me).

Katsauskauden tulos oli 26,1 Me (11,4 Me).

Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,42 e (1,18 e) ja ilman kertaluontoisia eriä vastaavasti 1,00 e (1,18e).

Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 21,2 % (12,9 %) ja oman pääoman tuotto 58,5 % (20,5 %).

Rahoitus

Vuonna 2002 liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.

Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 55,2 Me. Katsauskauden aikana 4 201 Componentan vaihdettavaa pääomalainaosuutta konvertoitiin osakkeiksi. Vaihdon seurauksena Componentan osakemäärä kasvoi 840 200 osakkeella ja IFRS:n mukainen taseen oma pääoma 7,1 Me:lla.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 113,0 Me. Lisäksi konsernilla on 150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 55,2 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 213,9 Me (102,3 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 140,3 % (113,6 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jolla osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 33,5 Me (30,2 Me).

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen, joka korvaa konsernin nykyiset rahoitussopimukset. Uusi rahoitusjärjestely vahvistaa Componentan rahoitusasemaa ja parantaa siten edellytyksiä ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitussopimuksessa mukana ovat Swedbank AB (publ.), Nordea Pankki Suomi Oyj, OKO Pankki Oyj, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S ja HSH-Nordbank AG.

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 6,1 Me (11,8 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat -16,0 Me (-7,4 Me). Investointien nettorahavirta oli -27,4 Me (-3,1 Me).

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 19,9 % (20,5 %). Konsernin oma pääoma 30.6.2007 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien suhteessa taseen loppusummaan olivat 31,2 % (33,4 %). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat konsernin omaa pääomaa toisella neljänneksellä 4,3 Me.

Liiketoimintadivisioonien kehitys

Vuoden 2007 raporteissa julkistetaan konsernin kolmen divisioonan, Valimot, Konepajat ja Döktas, luvut. Näiden lisäksi raportoinnissa on mukana Muu liiketoiminta, joka sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot, Sherbrook-myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin, sisäisten erien eliminoinnit, myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan sekä osuuden myydystä osakkuusyhtiö Ulefos NV:stä.

Valimot

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä sijaitsevat valimot.

Raaka-aineidet hinnat jatkoivat nousuaan katsauskauden aikana. Nousevat raaka-aineiden hinnat rasittivat ryhmän tulosta. Hintojen nousu siirretään asiakashintoihin pääosin seuraavalla vuosineljänneksellä. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 125,1 Me (118,7 Me) ja liikevoitto 11,3 Me, 9,0 % liikevaihdosta (7,2 Me, 6,0 %). Divisioonan liikevoitto parani edellisvuodesta sekä volyymikehityksen että toiminnan tehostumisen seurauksena. Karkkilan ja Heerlen Furan -valimon liiketulokset paranivat alkuvuonna selvästi.

Divisioonan toisen neljänneksen myynti oli 62,0 Me (61,2 Me) ja liikevoitto 6,1 Me (4,2 Me).

Konepajat

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad ja Åmål, Suomessa Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 81,7 Me (70,5 Me) ja liikevoitto 2,8 Me, 3,4 % liikevaihdosta (3,4 Me, 4,8 %).

Componenta sai kesäkuussa päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien ehdotusta yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminta Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on siirtää 80 % Åmålin tuotannosta Främmestadiin heinä-syyskuussa ja loput vuoden viimeisen vuosineljänneksen kuluessa. Yhdistämisellä varmistetaan suuremmasta yksikkökoosta ja toimintojen tehostumisesta aikaansaatava pitkän aikavälin kilpailukyky. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen. Kaikille Componenta Åmålin konepajan työntekijöille tarjotaan työpaikka Componenta Främmestadissa nykyisin ehdoin. Åmålin konepajassa työskenteli 65 henkilöä, kun neuvottelut maaliskuussa 2007 aloitettiin. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin puolet siitä määrästä.

Divisioonan toisen neljänneksen myynti oli 40,6 Me (35,1 Me) ja liikevoitto 1,3 Me (1,5 Me).

Döktas

Döktas-divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja. Divisioonan tulosta toisella neljänneksellä rasittivat raaka-aineiden hinnannousu, epäedullinen valuuttakurssikehitys sekä alumiinivanteiden poikkeuksellisen heikko myynti. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 121,7 Me (108,8 Me) ja liikevoitto 10,7 Me, 8,8 % liikevaihdosta (12,0 Me, 11,0 %). Divisioonan tilauskanta oli 39,3 Me (33,0 Me).

Döktas-divisioonan liikevaihto toisella neljänneksellä oli 60,2 Me (56,0 Me) ja liikevoitto 5,1 Me (8,2 Me). Vertailuvuoden liikevoitto oli poikkeuksellisen korkea edullisesta valuuttakurssikehityksestä johtuen.

Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja toimittavat asennusvalmiita valukomponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja kevyelle ajoneuvoteollisuudelle. Döktas Orhangazin liikevaihto katsauskaudella oli 82,4 Me (72,7 Me) ja liikevoitto oli 8,1 Me, 9,8 % liikevaihdosta (8,2 Me, 11,2 %).

Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja valmistavat pääosin alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita. Döktas Manisan liikevaihto katsauskaudella oli 39,3 Me (36,1 Me) ja liikevoitto oli 2,6 Me, 6,7 % liikevaihdosta (3,7 Me, 10,2 %).

Muu liiketoiminta

Muu liiketoiminta sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot, Sherbrook-myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin, sisäisten erien eliminoinnit, myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan sekä osuuden myydystä osakkuusyhtiö Ulefos NV:stä.

Muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä tammi - kesäkuussa oli 0,6 Me (2,2 Me). Muun liiketoiminnan liikevoiton kehitykseen vaikuttivat toteutetut yritysmyynnit (Ulefos NV ja Albin) sekä konsernin sisäisen katteen kertaluontoinen eliminointi Döktasin ja Sherbrookin välillä.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan OMX Pohjoismaisen Pörssin Pienet yhtiöt -listalla Helsingissä. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 21,7 Me (19,3 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 13,36 euroa (6,55 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 11,68 euroa, alin kurssi 8,49 euroa ja ylin kurssi 14,37 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 145,1 Me (63,8 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 27,5 % (30,2 %) osakekannasta.

Componenta sai 8.5.2007 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.5.2007. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 30.6.2007 oli 3,49 %.

Componenta Oyj:n vuonna 2006 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta pääomalainasta on katsauskauden aikana 2 885 lainaosuutta vastaan merkitty 577 000 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma nousi lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä 1 154 000 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 039 000 eurolla.

Componenta Oyj:n vuonna 2005 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta pääomalainasta on 1 316 lainaosuutta vastaan merkitty 263 200 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma nousi lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä 526 400 eurolla ja ylikurssirahasto 2 105 600 eurolla.

Osakepääoman korotukset on rekisteröity kaupparekisteriin 16.3.2007, 14.5.2007, 4.6.2007 ja 28.6.2007. Korotusten jälkeen Componenta Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 21 724 996 euroa ja osakkeiden lukumäärä 10 862 498 kappaletta.

Uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingin Pienet yhtiöt -listalla Componenta Oyj:n osakesarjassa (CTH1V). Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon kaupparekisteripäivästä alkaen.

Osakepohjainen kannustusjärjestelmä

Componenta Oyj:n hallitus on 3.4.2007 päättänyt yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä kaudelle 2007 - 2009. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.

Järjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon. Ansaintajaksolla 2007 kohderyhmään kuuluu 39 henkilöä. Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä maksetaan palkkiona enintään 180 000 Componenta Oyj:n osaketta. Järjestelmä kattoi 30.6.2007 enintään 60 000 kappaletta Componenta Oyj:n osakkeita. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 12 000 kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään 31 500 kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja oli katsauskaudella 0,05 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Hallitus voi 26.2.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1.Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.

2.Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.

Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 10,4 Me (4,3 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,1 Me. Investointien nettorahavirta oli -27,4 Me (-3,1 Me). Luku sisältää Döktasin osakkeiden ostoon Istanbulin pörssistä ja Turkin lakien mukaiseen, pakolliseen ostotarjoukseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytetyt 37,7 Me sekä samalla kaudella toteutettujen Componenta Albinin ja osakkuusyhtiö Ulefos NV:n myynneistä saadut kassavirrat.

Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Componenta Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günay, Componenta Döktasin myyntijohtaja Hakan Göral, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja Matti Kivekäs, raskaiden ajoneuvojen myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, konsernin myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, kehitysjohtaja Marko Sipola, Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 4 214 (4 046). Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli 5 037 (5 127). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Turkissa oli 50 % (49 %), Suomessa 23 % (23 %), Hollannissa 17 % (17 %) ja Ruotsissa 10 % (11 %) henkilöstöstä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnanvaihtelut vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysmetallin hinnan noustessa raaka-aineen hinnannousua pystytään siirtämään asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin viiveellä, ja siksi kierrätysmetallin hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan laskiessa konsernin katteet paranevat jonkin aikaa.

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on 90 %, sitä seuraavan vuoden 60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti sähkötermiineillä on ulkoistettu. Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle.

Componentalle syntyi Döktasin oston myötä merkittävä Turkin liira -positio. Yhtiö suojaa sekä translaatio- että transaktio-positiotaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Suojauksesta huolimatta Turkin liiran muutokset suhteessa muihin valuuttoihin, erityisesti euroon, Yhdysvaltain dollariin sekä Iso-Britannian puntaan, voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen lyhyellä aikavälillä.

Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä. Katsauskauden tulokseen ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.

Yhtiö ei ole osallisena sellaisissa merkittävissä sopimuksissa, jotka tulevat voimaan tai joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.

Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä on jatkunut hyvänä.

Työkoneteollisuuden, energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysyntä jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Ajoneuvoteollisuuden kysyntä jäi vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotta alhaisemmalle tasolle alumiinivanteiden poikkeuksellisen heikon myynnin johdosta.

Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 osalta hyvät. Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat heikentää näkymiä loppuvuoden aikana.

Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan 10 Me:n synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Osan synergioista odotetaan parantavan yhtiön loppuvuoden tulosta. Karkkilan ja Heerlenin yksiköiden toiminnan tehostaminen jatkuu vuoden 2007 aikana. Yksiköiden liiketulosten odotetaan paranevan selvästi kuluvan vuoden aikana.

Componentan tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä paranevan vuoden 2006 vastaaviin pro forma -lukuihin verrattuna.Helsinki 17. heinäkuuta 2007

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Liitteet & linkit