IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot vuodelta 2004

Componenta laatii ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisen tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset tilikaudelta 2005. Tässä tiedotteessa esitetään vuodelta 2004 Componentan IFRS:n mukainen tuloslaskelma, tase, rahavirta, tunnusluvut, oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä konsernin kehitys vuosineljänneksittäin 31.3.2005 voimassa olevien IFRS-standardien mukaisesti. Yhteenvedossa esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005 lähtien. Componenta on soveltanut IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia, joka sallii tietyt vaihtoehdot standardien soveltamisessa. Merkittävin Componentan soveltamista helpotuksista on FAS:n mukaisten arvojen käyttäminen yrityshankintojen osalta IFRS-siirtymispäivän taseessa sekä IAS 32 ja IAS 39 standardien käyttöönotto vasta 1.1.2005 alkaen. Componentan IFRS-siirtymän merkittävimmät muutokset liittyvät kiinteistöihin, liikearvoihin, rahoitusleasingiin, laskennallisiin verosaamisiin ja –velkoihin sekä hollantilaisen valimoyhtiön De Globen hankintaan. IFRS-muutosten vaikutukset tuloslaskelmaan 2004 Vuoden 2004 FAS:in mukainen tulos rahoituserien jälkeen oli 15,6 Me ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 3,9 Me. IFRS:n mukainen tulos rahoituserien jälkeen oli 17,9 Me ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 4,6 Me. FAS:in mukainen osakekohtainen tulos oli 2,14 eroa/osake ja osakekohtainen tulos tilikauden veroilla laskettuna 1,54 euroa/osake, kun IFRS:n mukainen osakekohtainen tulos oli 1,62 euroa/osake. IFRS-muutosten vaikutukset taseeseen 1.1.2004 ja 31.12.2004 FAS:in mukaisen taseen loppusumma 1.1.2004 oli 190,6 Me. IFRS-muutokset lisäsivät vuoden 2004 avaavan taseen loppusummaa 4,4 Me 195,0 Me:oon johtuen pääasiassa verosaamisten kirjaamisesta ja rahoitusleasing-sopimuksista. FAS-taseen loppusumma oli vuoden 2004 lopussa 273,1 Me ja IFRS-taseen loppusumma 272,4 Me. Vuoden 2004 aikana Componenta muutti laskentakäytäntöjään Suomen kirjanpitolainsäädännön (Finnish Accounting Standards, FAS) mahdollistamalla tavalla IFRS-säännösten suuntaisesti. IFRS-siirtymän merkittävimmät muutokset ja niiden vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen: Kiinteistöt Componenta on arvostanut kiinteistöt avaavassa IFRS-taseessa IFRS 1:n sallimalla tavalla joko historialliseen arvoon tai käypään arvoon. Kiinteistöjen käyvän arvon määrittämisen on tehnyt ulkopuolinen asiantuntija. Kiinteistöomaisuuden arvon muutos pienensi IFRS-taseen 31.12.2004 omaa pääomaa 5,7 Me johtuen lähinnä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kirjauskäytännön muutoksesta sekä kiinteistöjen arvostuksesta käypiin arvoihin avaavassa taseessa 1.1.2004. Vuoden 2004 IFRS-tuloslaskelmaan kirjatut kiinteistöjen poistot kasvoivat 0,6 Me johtuen lähinnä siitä, että FAS-tilinpäätöksessä kiinteistöjen arvonkorotuksista ei tehty poistoja. Rahoitusleasing Rahoitusleasing-sopimukset merkitään IFRS-taseeseen varoiksi ja veloiksi. Leasingsopimusten vuokrat jakautuvat rahoituskuluun ja velanlyhennykseen. Varat poistetaan taseesta konsernin poistoperiaatteiden mukaisesti. Rahoitusleasing-sopimusten kirjaaminen taseeseen kasvatti Componentan vuoden 2004 avaavaa IFRS-tasetta 5,3 Me ja vuoden lopun IFRS-tasetta 9,1 Me. Rahoitusleasing-sopimusten kirjauskäytännön muutos paransi vuoden 2004 IFRS-tulosta rahoituserien jälkeen 0,5 Me. Liikearvo Liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan suunnitelman mukaisten poistojen sijaan tehdään liikearvon alentumistesti. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerryttämä rahamäärä on pienempi kuin vastaavan yksikön liikearvon sisältävä kirjanpitoarvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Componentan liikearvot on testattu 1.1.2004 ja 31.12.2004. Vuoden 2004 avaavaan IFRS-taseeseen on tehty 0,8 Me:n liikearvon kertapoisto. Liikearvon poistokäytännön muutos paransi Componentan vuoden 2004 IFRS:n mukaista tulosta rahoituserien jälkeen 1,2 Me, josta 0,5 Me näkyy konsernin poistojen pienentymisenä ja 0,7 Me osakkuusyhtiötuloksen parantumisena. Laskennalliset verosaamiset ja verovelat IFRS-taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun todennäköisen hyödyn suuruisena. Laskennallinen verosaaminen verotuksessa vahvistetuista tappioista ja tilikauden tappioista on kirjattu, mikäli tappioiden käyttäminen on katsottu todennäköiseksi. Laskennalliset verot on laskettu suomalaisten yhtiöiden osalta käyttäen 26 %:n prosentin verokantaa, ruotsalaisten yhtiöiden osalta käyttäen 28 %:n verokantaa ja hollantilaisten yhtiöiden osalta käyttäen 31,5 %:n verokantaa. Kaikki konsernin verosaamiset on kirjattu vuoden 2004 lopun FAS-taseeseen ja IFRS-taseeseen. Laskennallinen verovelka, joka liittyy pääasiassa kiinteistöjen arvostukseen, on kirjattu kokonaisuudessaan vuoden 2004 IFRS-taseeseen. Laskennallinen verosaaminen ja –velka on taseessa netotettu siltä osin kun niillä on sama veronsaaja. De Globen hankinta Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Hankintahinta oli kokonaisuudessaan 4,3 Me. Varat ja velat arvostettiin käypään arvoon hankintapäivänä. Hankintahintojen käypien arvojen erona syntyi konsernireserviä 6,6 Me, joka tuloutettiin hankinnan yhteydessä. Käyvän arvon kohdistukset liittyvät lähinnä vaihto-omaisuuteen. Segmentit Componentan ensisijainen segmentti on liiketoimintasegmentti, joka on Valukomponentit. Toissijainen maantieteellinen segmentti koostuu Pohjoismaista ja Muista Euroopan maista. Eläkkeet Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön eläketurva on järjestetty lainmukaisella TEL-vakuutuksella ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet henkilöstönsä eläkejärjestelyt paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Componenta on käsitellyt työeläkkeet laskelmissa maksupohjaisina. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia järjestelyjä, joihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat. Näin on käsitelty myös etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, jos eläkeyhtiö ei ole pystynyt toimittamaan aktuaarilaskelmia. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien pohjalta. Suomen TEL:n työkyvyttömyysmaksu on käsitelty maksupohjaisena johtuen siitä, että kyseinen järjestelmä muuttuu maksupohjaiseksi. Rahoitusinstrumentit (IAS 32 ja IAS 39) Componenta soveltaa 1.1.2005 alkaen raportoinnissaan IFRS-standardeja myös rahoitusinstrumenttien osalta. Componenta käyttää johdannaissopimuksia valuutta-, korko- ja sähköriskin suojaukseen ja ne arvostetaan IFRS:ssä käypään arvoon. Arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan siltä osin kuin suojauslaskentaa ei sovelleta. Lainat kirjataan IAS 39:n mukaisesti jaksotetun hankintamenon periaatteella, jos hankintamenoon sisältyy merkittäviä ja kohdistettavissa olevia järjestelypalkkioita tai emissiovoittoja tai -tappioita. Nämä muutokset pienensivät Componentan omaa pääomaa yhteensä 0,7 Me 1.1.2005. IAS 32:n mukaisesti pääomalaina luokitellaan IFRS-taseessa korolliseksi velaksi. Tuloslaskelmat, katso pdf liitteestä Tase, katso pdf liitteestä Rahavirtalaskelma, katso pdf liitteestä Tunnusluvut, katso pdf liitteestä Tilikauden voiton ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat sekä segmenttitiedot, katso pdf liitteestä Helsingissä 7. huhtikuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit