Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2003

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2003 · Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,3 Me (edellisvuonna liikevaihto oli 47,1 Me, liikevaihdon lasku lähes 2 %). · Liikevoitto oli 1,6 Me (1,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -0,5 Me (-1,0 Me). · Osakekohtainen tulos oli -0,04 e (-0,06 e). · Konsernin liikevoitto ja tulos paranivat edellisestä vuodesta pääosin toteutetun säästöohjelman johdosta huolimatta kohonneista teräsromun hinnoista sekä pienentyneestä liikevaihdosta. · Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 29,3 prosenttia (31.12.2002 31,4 %). · Maailmantalouden kehitystä varjosti Irakin sota, joka lisäsi kysyntään kohdistuvaa epävarmuutta. Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain Irakin sota on leimannut alkuvuonna 2003 maailmantalouden kehitysnäkymiä. Talouskasvun ja teollisten investointien elpyminen on sodan vuoksi edelleen lykkääntynyt. Sodan lisäksi euroalueen talousongelmat hidastavat talouskasvua. Raskaiden ajoneuvojen kysyntä ja tuotanto Euroopassa säilyivät tyydyttävällä tasolla. Componentan toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla nousten hieman vuoden 2002 viimeisen neljänneksen tasosta. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä jäi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 prosenttia alle edellisvuoden vastaavan jakson tason nousten kuitenkin viitisen prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Heikko kehitys johtui pääosin tuulivoimakomponenttien alhaisesta kysynnästä. Yleinen epävarmuus talouden kehityksestä on pysäyttänyt tuulivoimaprojektien investointipäätökset Euroopassa ja USA:ssa. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän vuoksi. Alan yritysten tilauskannat ovat supistuneet. Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle jäi vuoden 2003 ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 16 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson myynnistä. Myynti kuitenkin nousi hieman verrattuna edellisvuoden viimeisen vuosineljänneksen myyntiin. Componentan toimitukset työkonevalmistajille kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Myynti verrattuna edellisvuoden viimeiseen vuosineljännekseen kasvoi 13 %. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - maaliskuussa oli 46,3 Me (47,1 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli lähes 2 %. Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ja oli katsauskauden lopussa 27,1 Me (28,2 Me, 31.12.2002 24,9 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 74 % (75 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 26 % (25 %), muut Pohjoismaat 55 % (54 %), Keski-Eurooppa 17 % (19 %) ja muut maat 2 % (2 %). Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas ajoneuvoteollisuus 57 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 13 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 13 % (15 %), työkoneteollisuus (off- road) 14 % (12 %) ja muut 3 % (4 %). Tulos Componenta-konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,6 Me (1,1 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -0,5 Me (-1,0 Me). Tulokseen ei sisälly nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä eikä muita kertaluonteisia eriä. Konsernin liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen paranivat edellisestä vuodesta pääosin toteutetun sopeutusohjelman ansiosta huolimatta kohonneista teräsromun hinnoista sekä pienentyneestä liikevaihdosta. Edelleen jatkuvan talouden epävarmuuden johdosta konsernissa on käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja positiivisen kassavirran varmistamiseksi jo käynnistetyn sopeutusohjelman lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt suunnitellulla tavalla. Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,1 Me (2,1 Me) ja nettotulos oli - 0,4 Me (-0,6 Me). Katsauskauden verot olivat 0,1 Me positiiviset johtuen poistoeron purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta. Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,06 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 % ( 3,0 %) ja oman pääoman tuotto -4,1 % (-5,7 %). Rahoitus Konsernin omavaraisuusaste oli 17,6 % (17,3 %). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 29,3 % (30,1 %, 31.12.2002 31,4 %). Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni käynnisti maaliskuussa myyntisaataviensa myyntiohjelman. Tämän järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman takautumisoikeutta. Ohjelman tavoitteena on kuluvan vuoden aikana pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa puolella. Myytyjen myyntisaatavien määrä 31.3.2003 oli 1,7 Me. Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,1 Me. Componenta Oyj:llä oli 31.3.2003 pääomalainaa jäljellä 25,5 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 21 Me. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Konsernin korolliset nettovelat ilman 25,5 Me:n pääomalainoja olivat 120,0 Me (120,2 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalainat omaan pääomaan lukien oli 188,3 % (179,1 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 Me (-0,5 Me), josta nettokäyttöpääoman muutos oli -2,5 Me (-3,8 Me). Investointien rahavirta oli -0,2 Me (-1,7 Me). Rahavarojen muutos katsauskaudella oli -0,6 Me (-0,3 Me). Liiketoimintaryhmien kehitys Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit - liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,4 Me (38,8 Me) ja liikevoitto 2,1 Me (1,4 Me). Tilauskanta 31.3.2003 oli 21,7 Me (22,9 Me, 31.12.2002 19,6 Me). Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta tekivät samanaikaisesti merkittäviä muutoksia tuotantostrategiassaan. Främmestadille nämä muutokset merkitsevät vuositasolla noin 75 miljoonan kruunun tuotantovähennyksiä. Vähennysten kohteena olevien tuotteiden toimitukset päättyvät sopimusten mukaan aiemmin ilmoitetusta poiketen vasta vuoden 2003 lopussa. Främmestadiin kohdistuvien vähennysten syynä ovat epävarma tilanne maailmantaloudessa ja globaalin kilpailun kasvu. Niiden vuoksi osa asiakkaista on päättänyt ulkoistamisen sijasta valmistaa komponentteja omissa tuotantolaitoksissaan ja osa ostaa aiempaa enemmän komponentteja alemman kustannustason maista kuten Brasiliasta. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta Främmestadissa annettu irtisanomisvaroitus 50 henkilölle. Irtisanomisten lopullinen määrä ja ajoitus päätetään myöhemmin. Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 8,9 Me (8,3 Me) ja liikevoitto -0,5 Me (-0,3 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,4 Me (5,3 Me, 31.12.2002 5,3 Me). Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen on parantunut sopeuttamisohjelman seurauksena. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli -0,2 Me (-0,4 Me). Tulososuutta nostivat Keycastin parantunut tulos sekä Ulefosin valuuttakurssivoitot. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 31.3.2003 oli 1,80 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 1,60 euroa, alin kurssi oli 1,39 euroa ja ylin kurssi 1,95 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 17,3 Me (17,4 Me 31.12.2002) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 7,5 % osakekannasta. Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.2.2003. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,3 Me (1,0 Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 Me (2,1 Me). Hallitus, johto ja tilintarkastajat Componentan varsinainen yhtiökokous valitsi 12.2.2003 hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Juhani Mäkisen, Matti Tikkakosken ja Heikki Lehtosen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Componentan talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Sirpa Koskinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen toukokuun alussa. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 1 597 (1 729). 31.3.2003 henkilöstön määrä oli 1 626 (1 748). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 53,0 % (51,7 %), Ruotsissa 46,4 % (47,8 %) ja muissa maissa 0,6 % (0,5 %) henkilöstöstä. Lähiajan näkymät Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Talouskasvun elpymiseen vaikuttavat merkittävästi Irakin kriisin kesto ja sen ratkaisu. Epävarmuus pitää maailmantalouden kasvun hitaana ja lykkää teollisuuden investointipäätöksiä. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän uskotaan säilyvän tyydyttävällä tasolla. Epävarmuus yleisestä taloudellisesta kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa myös raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntään vuonna 2003. Tuulivoimakomponenttien toimitukset paranevat toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä jatkunee heikkona ja kasvun käynnistymisen uskotaan edelleen siirtyvän, joskin kysynnän laskuvaiheen uskotaan olevan ohitse. Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2003. Alkaneella katsauskaudella odotetaan ratkaisua SEW-Componentan osakkeiden kauppahintakysymykseen, joka on erimielisyyden kohteena. Lopputulos voi poiketa yhtiön odottamasta ja kirjaamasta tasosta. Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin kulurakenne on edellisvuotta kevyempi. Componenta-konsernin vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Sopeutusohjelman johdosta kuluvan vuosineljänneksen toiminnan tuloksen rahoituserien jälkeen uskotaan olevan lievästi positiivinen. Lisätietoja antaa: Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 [REMOVED GRAPHICS] Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 700. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00030/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00030/wkr0002.pdf The Full Report