Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2005

·Liikevaihto katsauskaudella oli 260,9 Me (224,5 Me); Componentan Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 10 %, De Globen liikevaihto 19 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 35 %. ·Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 Me (8,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 0,3 Me (3,1 Me). ·Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 10,6 Me (22,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 4,0 Me (16,6 Me). ·Kolmannen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli -4,0 Me (-0,1 Me). ·Osakekohtainen tulos oli 0,58 e (1,48 e). Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 260,9 Me (224,5 Me) ja tilauskanta 55,6 Me (59,9 Me) syyskuun lopussa. Componentan Valukomponentit-ryhmän myynti oli 130,9 Me (119,0 Me), De Globen myynti 93,2 Me (78,3 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 36,8 Me (27,2 Me). Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 28,5 Me (29,7 Me), De Globen tilauskanta 20,7 Me (22,3 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 6,4 Me (7,9 Me) katsauskauden lopussa. Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa pysähtyi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat alkuvuoden aikana 15 % edellisvuodesta ja laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 4 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 19 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 17 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 20 % alkuvuoden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 6 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle kasvoivat 10 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 18 %. Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 46 % (46 %), työkoneteollisuus 25 % (24 %), koneenrakennusteollisuus 15 % (15 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (12 %) ja muut 2 % (3 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 50 % (53 %), muut Euroopan maat 43 % (43 %) ja muut maat 7 % (4 %). Tulos Componentan osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) laskenta- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 Me (8,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 0,3 Me (3,1 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 4,1 Me (8,0 Me), De Globen liikevoitto 0,6 Me (-0,2 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,2 Me (0,9 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat -6,6 Me (-5,5 Me). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä heikkeni edellisvuodesta lähinnä Karkkilan ja Heerlenin valimoinvestointien ylösajon aiheuttamien kustannusten ja tuotantokatkosten sekä Främmestadin konepajan maalauslinjainvestoinnin käyntiinajon seurauksena. Karkkilan ja Heerlenin toteutettujen valimoinvestointien ylösajo rasitti alkuvuoden tulosta yhteensä 4,6 Me. Wirsbon takomoiden ja osakkuusyhtiöiden parantuneet tulokset vaikuttivat positiivisesti konsernin alkuvuoden tulokseen. Romun hinta oli katsauskauden lopussa jälleen alkuvuoden korkealla tasolla. Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 10,6 Me (22,1 Me), tulos rahoituserien jälkeen 4,0 Me (16,6 Me) ja nettotulos 5,6 Me (14,2 Me). Kertaluontoiset erät 3,7 Me (13,5 Me) muodostuivat lähinnä Keycastin ja Profizin osakkeiden 2,2 Me:n myyntivoitosta, De Globen osakkeiden ostoon liittyvästä 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksesta sekä De Globen ja Åmålin 2,6 Me:n kertaluontoisista sopeutus- ja uudelleenjärjestelykustannuksista. Verot olivat +1,3 Me positiiviset (-2,9 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,58 e (1,48 e). Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 7,4 % (16,5 %) ja oman pääoman tuotto 13,0 % (37,0 %). Rahoitus Componenta Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Vanhaa pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli syyskuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainan ja vaihtovelkakirjalainan velkaosuutta jäljellä yhteensä 37,6 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 52,5 Me. Konsernilla on 60,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 37,6 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 110,5 Me (119,0 Me, 31.12.2004 118,1 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 124 % (149 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä syyskuun lopussa oli 14,9 Me (15,8 Me). Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 12,0 Me (3,8 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat 4,4 Me (-9,5 Me). Investointien rahavirta oli -10,2 Me (-3,1 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. Konsernin omavaraisuusaste oli 19,0 % (21,2 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 32,9 % (30,4 %). Liiketoimintaryhmien kehitys Valukomponentit Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat konsernin Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle. Valukomponentit-ryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 130,9 Me (119,0 Me) ja liikevoitto 4,1 Me (8,0 Me). Tilauskanta syyskuun lopussa oli 28,5 Me (29,7 Me). Liiketoimintaryhmän liikevoitto heikkeni edellisvuodesta lähinnä Karkkilan valimoinvestointien ylösajon aiheuttamien kustannusten ja tuotantokatkosten sekä lisäksi kolmannen vuosineljänneksen aikana Främmestadin konepajan uuden maalauslinjan käyntiinajon seurauksena. Karkkilan valimon tuotantolinjan tekniset ongelmat ja tuotannon ylösajo rasittivat liiketoimintaryhmän tulosta 2,7 Me alkuvuoden aikana. Karkkilan valimon käytettävissä oleva kapasiteetti ei ole vastannut kysyntää ja tuotteita on jouduttu valmistamaan yhtiön muissa valimoissa korkeammilla kustannuksilla. Alkuvuoden aikana Karkkilan tuotanto-organisaatiota on uudistettu ja vahvistettu, tuotantokapasiteettia parantava uusi sulatusuuni on otettu käyttöön toisella vuosineljänneksellä ja valuautomaatti kolmannella vuosineljänneksellä. Tulipalo Karkkilan valimossa syyskuun alussa aiheutti usean päivän tuotantokatkoksen, hidasti tuotannon ylösajoa ja heikensi kolmannen vuosineljänneksen tulosta. Pietarsaaressa kesän aikana toteutettujen valimo- ja konepajainvestointien käyntiinajo sujui odotetusti ja tuotanto uusilla linjoilla oli ylösajettu katsauskauden lopussa. Valukomponentit-ryhmän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,9 Me (37,3 Me) ja liikevoitto -0,4 Me (1,7 Me). De Globe De Globeen kuuluu kaksi Hollannissa sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. Heerlenissä sijaitsevassa valimossa toimii kaksi tuotantolinjaa: Heerlen HWS ja Heerlen Furan. De Globen yhteiset toiminnot muuttivat helmikuussa Belfeldistä vuokratiloihin Weertiin, lähelle Weertin rautavalimoa. Maaliskuussa De Globe siirtyi tulosyksikköorganisaatioon, jossa jokaisen tulosyksikön toiminnasta ja tuloksesta vastaa nimetty johtaja. Componenta osti 30.6.2005 allekirjoitetulla kauppasopimuksella loput 45 % hollantilaisen De Globe B.V:n osakkeista ja äänivallasta. Myyjänä oli hollantilainen pääomarahasto Industriebank LIOF ja kauppahinta osakkeista oli 2,3 Me. Myyjällä on mahdollisuus saada lisäkauppahintaa 0,3 Me De Globen vuoden 2005 tuloksen perusteella. Kaupan jälkeen Componenta omistaa 100 % De Globen osakkeista. Componenta kirjasi kaupasta syntyvän 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksen toiselle vuosineljännekselle. Componenta hankki 55 % De Globen osakkeista maaliskuussa 2004, jolloin sovittiin optiosta ostaa loput osakkeet vuoteen 2007 mennessä. De Globen liikevaihto tammi - syyskuussa oli 93,2 Me (78,3 Me) ja liikevoitto 0,6 Me (-0,2 Me). Tilauskanta syyskuun lopussa oli 20,7 Me (22,3 Me). Myynnin kasvu ja kannattamattomien tuotteiden hintakorjaukset paransivat De Globen tulosta. Belfeldissä sijainneen valimon siirto Heerlenin valimon yhteyteen ja sen tuotantolinjan ylösajo alkuvuoden aikana heikensivät alkuvuoden tulosta 1,9 Me. Heerlenin valimoiden tuotantokatkokset heinäkuussa ja syyskuun alussa hidastivat Heerlenin valimon tuotannon ylösajoa ja heikensivät selvästi kolmannen vuosineljänneksen tulosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,6 Me (25,0 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä -1,1 Me (-0,4 Me). Muu liiketoiminta Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Componenta myi 30.3.2005 omistamansa 26 %:n osuuden IT-alan yrityksen Profiz Business Solution Oyj:n osakkeista Skuutinliikki Oy:lle noin 0,4 Me:n kauppahinnalla. Kaupalla oli lievä positiivinen vaikutus Componentan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. 30.6.2005 vahvistetulla kaupalla Componenta myi omistamansa 43 % Keycast Oy:n osakkeista OKO Venture Capitalin ja Keycastin toimivan johdon perustamalle uudelle yhtiölle. Kauppahinta osakkeista oli noin 6,5 Me ja Componenta kirjasi kaupasta 2,1 Me:n myyntivoiton toiselle vuosineljännekselle. Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - syyskuussa oli 36,8 Me (27,2 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,2 Me (0,9 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 6,4 Me (7,9 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,9 Me (8,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä -0,1 Me (0,5 Me). Wirsbon takomoiden myynti kasvoi 39 % edellisvuodesta 36,1 Me:oon. Alkuvuoden liikevoitto parani selvästi myynnin kasvun ja toiminnan tehostamisen seurauksena. Wirsbon koko vuoden 2005 tuloksen ennakoidaan paranevan oleellisesti edellisvuodesta. Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,8 Me (1,5 Me). Ulefos NV:n liikevaihto oli 28,7 Me (25,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,2 Me (2,1 Me). Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,3 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 7,10 euroa (5,80 euroa). Alkuvuoden keskikurssi oli 7,16 euroa, alin kurssi 5,32 euroa ja ylin kurssi 9,44 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 69,2 Me (55,4 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 46 % (22 %) osakekannasta. Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2 000 osaketta, joka vastaa 10 pörssierää. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/osake. Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 30.9.2005. Osakepääoman korottamisvaltuutus Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Componenta Oyj:n hallitus päätti valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan 2005 merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Osakkeen vaihtokurssi on 10,00 euroa. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 20,4 Me (21,6 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 6,9 Me. Investointien rahavirta oli -10,2 Me (-3,1 Me). Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Konsernin johtoryhmän katsauskaudella muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Suomen Valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto –ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, De Globen toimitusjohtaja Marc Omes (22.8.2005 alkaen), Hollannin Valimot -ryhmän johtaja Wim Schut, Konepajat-ryhmän johtaja Michael Sjöberg, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Kimmo Suupohja aloittaa 10.10.2005 kansainvälisen valimodivisioonan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Componentan henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä aloittaa Anu Mankki 1.12.2005. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 201 (2 356). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 48 % (41 %), Hollannissa 25 % (34 %) ja Ruotsissa 27 % (25 %) henkilöstöstä. Näkymät Componentan näkymät vuodelle 2005 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysyntä kääntyi lievään laskuun vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä. Työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla vuoden 2005 aikana. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan edelleen jatkavan lievää vahvistumista. Kuluvan vuoden aikana toteutetut investointien käyntiinajot ovat heikentäneet Componentan tulosta. Investoinnit Karkkilassa, Hollannin Heerlenissä ja Ruotsin Främmestadissa on teknisesti saatettu loppuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Componentan tilauskanta oli syyskuun lopussa edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2005 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 0 - 3 Me. Tuloslaskelma (taulukko kts pdf-liite) Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä (taulukko kts pdf-liite) Tase (taulukko kts pdf-liite) Rahavirtalaskelma (taulukko kts pdf-liite) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (taulukko kts pdf-liite) Tunnusluvut (taulukko kts pdf-liite) Segmentit (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys (taulukko kts pdf-liite) Liikevaihto markkina-alueittain (taulukko kts pdf-liite) Liikevaihdon kehitys markkina-alueiittain (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys neljännesvuosittain (taulukko kts pdf-liite) Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä (taulukko kts pdf-liite) Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä (taulukko kts pdf-liite) Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä (taulukko kts pdf-liite) Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2005 (taulukko kts pdf-liite) Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,5 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,7 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 39,2 %:iin. Helsingissä 12. lokakuuta 2005 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit