Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

· Liikevaihto katsauskaudella oli 93,2 Me (73,0 Me); Componentan Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 18 %, De Globen liikevaihto 32 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 58 %. · Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,8 Me (2,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 1,7 Me (0,5 Me). · Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 3,9 Me (15,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 1,8 Me (14,1 Me). · Osakekohtainen tulos oli 0,14 e (1,18 e). · Componentan osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 93,2 Me (73,0 Me) ja tilauskanta 63,8 Me (48,0 Me) maaliskuun lopussa. Componentan Valukomponentit-ryhmän myynti oli 45,6 Me (38,7 Me), De Globen myynti 33,2 Me (25,2 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 14,4 Me (9,1 Me). Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 29,5 Me (22,7 Me), De Globen tilauskanta 25,7 Me (19,9 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 8,6 Me (5,5 Me) katsauskauden lopussa. Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa jatkui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat 35 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 29 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 19 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 49 % (46 %), työkoneteollisuus 25 % (25 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (15 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 10 % (11 %) ja muut 2 % (3 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 51 % (54 %), muut Euroopan maat 43 % (42 %) ja muut maat 6 % (4 %). Tulos Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,8 Me (2,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 1,7 Me (0,5 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 1,6 Me (2,0 Me), De Globen liikevoitto 0,7 Me (0,1 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (0,2 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,1 Me (1,8 Me). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä parani edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun, kannattamattomien tuotteiden hintakorjausten sekä Wirsbon takomoiden ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten seurauksena. Romun hinta on ollut alkuvuoden aikana edellisvuoden lopun korkealla tasolla. Kannattamattomien tuotteiden hintakorjauksista sovittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Viime vuonna toteutettujen valimoinvestointien ylösajo rasitti kauden tulosta yhteensä 2,2 Me. Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 3,9 Me (15,9 Me), tulos rahoituserien jälkeen 1,8 Me (14,1 Me) ja nettotulos 1,4 Me (11,3 Me). Kertaluontoiset erät olivat 0,1 Me (13,6 Me), jotka muodostuivat Profizin osakkeiden myyntivoitosta. Verot olivat -0,3 Me (-2,8 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,14 e (1,18 e). Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 8,3 % (37,1 %) ja oman pääoman tuotto 10,7 % (105,0 %). Rahoitus Componenta Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Vanhaa pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli maaliskuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainaa ja vaihtovelkakirjalainaa jäljellä yhteensä 37,3 Me. Pääomalainat luokitellaan IFRS-taseessa korolliseksi velaksi. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 54,8 Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 37,3 Me:n pääomalainoja olivat 114,5 Me (107,3 Me, 31.12.2004 118,1 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 125 % (139 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä maaliskuun lopussa oli 18,8 Me (13,6 Me). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,6 Me (1,7 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat -8,9 Me (-5,0 Me). Investointien rahavirta oli -5,4 Me (8,9 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. Konsernin omavaraisuusaste oli 19,6 % (21,7 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 33,0 % (31,6 %). Liiketoimintaryhmien kehitys Valukomponentit Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat konsernin Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle. Valukomponentit-ryhmän liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 45,6 Me (38,7 Me) ja liikevoitto 1,6 Me (2,0 Me). Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 29,5 Me (22,7 Me). Karkkilan valimon tuotantolinjan tekniset ongelmat ja tuotannon ylösajo rasittivat liiketoimintaryhmän tulosta 1,4 Me ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Karkkilan valimon käytettävissä oleva kapasiteetti ei vastannut kysyntää ja tuotteita jouduttiin valmistamaan yhtiön muissa valimoissa korkeammilla kustannuksilla. Vuoden toisen neljänneksen aikana toteutetaan sulatusuuni-investointi, joka varmistaa kapasiteetin riittävyyden ja käytettävyyden. Karkkilan vuonna 2000 ulkoistettu kunnossapito siirtyy kesäkuun alussa Porin ja Karkkilan valimoiden yhteisen kunnossapito-organisaation hoitoon. Karkkilan ja Alvestan valimoiden yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan kuluvana vuonna noin 3 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt ja 5 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 2006 alkaen. Kannattamattomien tuotteiden hintatasoa on korjattu vuoden 2005 hintaneuvottelujen yhteydessä. De Globe Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen osakkeista ja äänivallasta vuonna 2004. De Globeen kuuluu kaksi Hollannissa sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. De Globen liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 33,2 Me (25,2 Me) ja liikevoitto 0,7 Me (0,1 Me). Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 25,7 Me (19,9 Me). Myynnin kasvu ja kannattamattomien tuotteiden hintakorjaukset paransivat De Globen tulosta. Belfeldissä sijainneen valimon siirto Hoensbroekin valimon yhteyteen Heerleniin ja sen tuotantolinjan ylösajo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana heikensivät alkuvuoden tulosta 0,8 Me. Valimoiden yhdistämisellä ennakoidaan saavutettavan noin 2 Me:n kustannussäästöt vuonna 2005 ja noin 4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla vuodesta 2006 alkaen. Belfeldin tuotantolinjan siirron jälkeen Heerlen-nimisellä paikkakunnalla sijaitsevassa valimossa toimii kaksi tuotantolinjaa: Globe Heerlen HWS (entinen Hoensbroekin valimo) ja Globe Heerlen Furan (entinen Belfeldin valimo). De Globen yhteiset toiminnot muuttivat helmikuussa Belfeldistä vuokratiloihin Weertiin, lähelle Globe Weertin rautavalimoa. Maaliskuussa De Globe siirtyi tulosyksikköorganisaatioon, jossa jokaisen tulosyksikön toiminnasta ja tuloksesta vastaa nimetty johtaja. Muu liiketoiminta Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 14,4 Me (9,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (0,2 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,6 Me (5,5 Me). Wirsbon takomoiden myynti kasvoi 65 % edellisvuodesta 14,2 Me:oon. Liikevoitto parani selvästi myynnin kasvun ja toiminnan tehostamisen seurauksena. Wirsbon koko vuoden 2005 tuloksen ennakoidaan paranevan oleellisesti edellisvuodesta. Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,6 Me (0,2 Me). Keycastin liikevaihto oli 9,6 Me (8,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 0,8 Me (0,2 Me). Ulefos NV:n liikevaihto oli 8,6 Me (7,1 Me) ja tulos rahoituserin jälkeen 0,8 Me (0,3 Me). Componenta on 30.3.2005 myynyt omistamansa 26,4 %:n osuuden IT-alan yrityksen Profiz Business Solution Oyj:n osakkeista Skuutinliikki Oy:lle noin 0,4 Me:n kauppahinnalla. Kaupalla oli lievä positiivinen vaikutus Componentan vuoden 2005 tulokseen. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 7,38 euroa (3,35 euroa). Alkuvuoden keskikurssi oli 7,64 euroa, alin kurssi 5,32 euroa ja ylin kurssi 9,44 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 71,0 Me (32,2 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 15,6 % (10,8 %) osakekannasta. Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2 000 osaketta, joka vastaa 10 pörssierää. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/osake. Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.3.2005. Osakepääoman korottamisvaltuutus Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Componenta Oyj:n hallitus päätti valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan 2005 merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Osakkeen vaihtokurssi on 10,00 euroa. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 8,3 Me (2,0 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 2,5 Me. Investointien rahavirta oli -5,4 Me (8,9 Me). Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Suomen Valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto –ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, Hollannin Valimot -ryhmän johtaja Wim Schut, Konepajat-ryhmän johtaja Michael Sjöberg, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 192 (2 231). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 47 % (37 %), Hollannissa 25 % (32 %) ja Ruotsissa 28 % (30 %) henkilöstöstä. Näkymät Componentan näkymät vuodelle 2005 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Raskaan ajoneuvoteollisuuden ja työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on jatkunut korkealla tasolla vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan lievää vahvistumista. Componentan tilauskanta oli maaliskuun lopussa hyvällä tasolla. Vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta noin 20 %. Toisen vuosineljänneksen tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Tuloslaskelma, katso pdf-liite Tase, katso pdf-liite Rahavirtalaskelma, katso pdf-liite Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, katso pdf-liite Tunnusluvut, katso pdf-liite Helsingissä 13 huhtikuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit