Valtiolla ei oikeutta takaisinperintään

Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut tänään lehdistötiedotteen, jonka mukaan Suomen valtio ryhtyy takaisinperintätoimenpiteisiin Componenta Oyj:tä kohtaan Euroopan komission 20.10.2005 tekemän päätöksen perusteella. Componenta Oyj on pyytänyt Helsingin yliopiston oikeustieteen professorilta Kaarlo Tuorilta oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon Suomen valtion mahdollisuuksista ryhtyä takaisinperintätoimiin Componenta Oyj:tä kohtaan komission päätöksen perusteella. Professori Tuorin lausunnon mukaan Suomen valtiolla ei ole oikeudellisia mahdollisuuksia ryhtyä Componenta Oyj:hin kohdistuviin toimiin väitetyn valtiontuen takaisinperimiseksi. Professori Tuori toteaa lisäksi lausunnossaan, että valtiolla ei ole toimivaltaa velvoittaa myöskään Karkkilan kaupunkia ryhtymään väitetyn valtiontuen takaisinperintään. Componenta Oyj katsoo lisäksi, että komission päätös on virheellinen ja lopputulokseltaan kohtuuton. Komissio toteaa päätöksessään, että Karkkilan kaupunki olisi antanut Componenta Oyj:lle lainvastaista valtiontukea määrältään yhteensä 2,4 Me osakekauppajärjestelyn yhteydessä vuonna 2003. Karkkilan kaupunki osti kaupan yhteydessä Componenta Oyj:ltä 50 % suuruisen osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekannasta. Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy omisti osakekaupan tekohetkellä n. 730.000 m2:n suuruiset maa-alueet Karkkilan kaupungissa. Yhtiön ainoat velat koostuivat kahdesta korottamasta osakaslainasta (määrältään yhteensä 3,4 Me), jotka Karkkilan kaupunki ja Componenta Oyj olivat antaneet yhtiölle aiemmin vuonna 1996. Yhtiön omaisuuden markkina-arvon ja yhtiön velkojen välinen erotus oli kaupantekohetkellä n. 1,5 Me. Komissio katsoo tästä huolimatta päätöksessään, että Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakkeilla ja yhtiön osakaslainoilla ei olisi ollut mitään rahallista arvoa kaupantekohetkellä. Komission päätös tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että yhtiön varallisuuden (730.000 m2:n suuruiset maa-alueet) arvo olisi ollut nolla ja että Componenta Oyj:n olisi tullut luovuttaa omistusoikeutensa tähän varallisuuteen Karkkilan kaupungille nollan euron kauppahintaan, jotta järjestely olisi komission mukaan ollut markkinaehtoinen. Komission päätöksen lopputulos on käsittämätön, ja päätös perustuu ilmeiseen väärinymmärrykseen. Componenta Oyj on pyytänyt komission päätöksen johdosta ulkopuoliset asiantuntijalausunnot Suomen johtavalta liiketaloustieteen professorilta, KTT Juha-Pekka Kallungilta ja riippumattomalta auktorisoidulta kiinteistöarvioitsijalta, Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy:ltä. Componenta Oyj on toimittanut kyseiset asiantuntijalausunnot tiedoksi Suomen valtiolle. Lausunnot osoittavat yksiselitteisesti, että komission päätös on virheellinen. Professori Kallungin lausunnosta ilmenee, että komissio on soveltanut virheellistä menetelmää arvioidessaan Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakkeiden arvoa. Lisäksi komissio on väärässä käsityksessään, jonka mukaan Componenta Oyj olisi saanut osakaslainajärjestelyn yhteydessä Karkkilan kaupungilta taloudellista tukea. Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy:n lausunnossa puolestaan todetaan, että Karkkilan kaupunki ja Componenta Oyj ovat arvioineet kaupan kohteena olleen maaomaisuuden arvon kaupantekohetkellä markkinaehtoisesti. Componenta Oyj ei ole saanut Suomen valtiolta mitään takaisinperittävää tukea. Edellä mainitut asiantuntijalausunnot osoittavat, että myöskään Karkkilan kaupungin ei voida katsoa antaneen mitään väitettyä valtiontukea Componenta Oyj:lle. Komission päätös on siten virheellinen. Componenta Oyj tulee valittamaan komission virheellisestä päätöksestä EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja vaatimaan päätöksen kumoamista. Helsingissä 14. joulukuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit