• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componenta esittää aikaisemmin julkaistut konsernituloslaskelmat ja taloudelliset tunnusluvut oikaistuina Componenta Främmestad AB:n konkurssin vaikutuksella

Componenta esittää aikaisemmin julkaistut konsernituloslaskelmat ja taloudelliset tunnusluvut oikaistuina Componenta Främmestad AB:n konkurssin vaikutuksella

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 7.11.2019 klo 15.25

Componenta on oikaissut konsernituloslaskelmansa vuodelta 2018 ja vuoden 2019 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta Componenta Främmestad AB:n konkurssin seurauksena. Componentan ruotsalainen tytäryhtiö Componenta Främmestad AB jätti konkurssihakemuksen paikalliseen käräjäoikeuteen 25.9.2019. Componenta on määräysvallan menettämisen jälkeen luokitellut ja raportoi Componenta Främmestad AB:n lopetettuna toimintona.

Componenta soveltaa IFRS 5 ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät sekä lopetetut toiminnot” -standardin vaatimuksia Componenta Främmestad AB:n konkurssista johtuvaan määräysvallan menettämiseen sen luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Componenta on luokitellut ja raportoi Componenta Främmestad AB:n lopetettuna toimintona 1.1.-30.9.2019 Liiketoimintakatsauksessaan, koska määräysvallan menettäminen tapahtui 25.9.2019.

Lopetettujen toimintojen tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista konsernituloslaskelmassa, ja aiemmat kaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernin sisäiset tuotot ja kulut jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välillä on eliminoitu kokonaisuudessaan. Tuottojen ja kulujen ei katsota jatkuvan lopetettujen toimintojen kanssa konkurssin jälkeen. Tasetta ei ole oikaistu aikaisempien kausien osalta.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat oikaistut konsernituloslaskelmat, lopetettujen toimintojen päärahavirrat ja tiettyjä tunnuslukuja kultakin vuoden 2018 neljännekseltä erikseen ja koko vuodelta 2018 sekä vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä ja toiselta neljännekseltä sekä kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 2019.

Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2018 1.7.-31.12.2018 1.1.-30.6.2018
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 22,3 39,3 18,0 21,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 1,9 0,7 1,0
Liiketoiminnan kulut -19,8 -38,0 -17,4 -20,4
Käyttökate 2,6 3,2 1,3 1,9
% liikevaihdosta 11,6 % 5,9 % 7,2 % 8,9 %
Poistot ja arvonalenemiset -0,9 -2,2 -1,2 -1,0
Liiketulos 1,7 1,0 0,0 0,9
% liikevaihdosta 7,6 % 0,2 % 0,3 % 4,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Tulos rahoituserien jälkeen 1,7 0,9 0,0 0,9
% liikevaihdosta 7,6 % 2,3 % 0,2 % 4,2 %
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 1,7 0,9 0,0 0,9
Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos -1,0 0,1 -0,4 0,5
Tilikauden tulos 0,7 1,0 -0,4 1,4
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 1,0 -0,4 1,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
 Yhteensä 0,7 1,0 -0,4 1,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
- Laimentamaton, e, yhteensä 0,00 0,01 0,00 0,01
- Jatkuvat toiminnot, e 0,01 0,01 0,00 0,01
- Lopetetut toiminnot, e -0,01 -0,00 0,00 0,00
- Laimennusvaikutuksella oikaistu, e 0,00 0,01 0,00 0,01

Konsernin laaja tuloslaskelma

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2018 1.7.-31.12.2018 1.1.-30.6.2018
Tilikauden tulos 0,7 1,0 -0,4 1,4
Jatkuvat toiminnot:
Muut erät  -  -  -
Tulosvaikutteiset yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  -  -  - 0,0
Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 0,0
Lopetetut toiminnot:
Muuntoeron muutos -0,1 -0,1 0,9 -1,0
Muut erät  -  -  -
Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -0,1 0,9 -1,0
Tilikauden laaja tulos 0,6 0,9 0,5 0,5
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,6 0,9 0,5 0,5
Määräysvallattomille omistajille  -  -  - 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 0,9 0,5 0,5


Jatkuvien toimintojen liikevaihto toimialoittain
Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Raskaat ajoneuvot 1,8 1,1 2,1
Muut 20,5 20,2 37,2
Yhteensä 22,3 21,3 39,3

Jatkuvien toimintojen liikevaihto markkina-alueittain

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Ruotsi 4,5 4,3 7,8
Suomi 15,6 14,6 26,8
Benelux-maat 0,1 0,0 0,1
Saksa 1,1 1,3 2,5
Muu Eurooppa 1,0 1,1 2,0
Muut maat 0,1 0,0 0,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä 22,3 21,3 39,3

Jatkuvien toimintojen neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Ruotsi 2,3 2,3 2,0 1,5 2,3 2,0
Suomi 7,9 7,7 5,8 6,5 7,4 7,2
Benelux-maat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saksa 0,6 0,4 0,7 0,6 0,8 0,5
Muu Eurooppa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Muut maat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä 11,3 11,0 8,9 9,1 11,0 10,3Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys
Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 22,3 21,3 39,3
Liiketulos 1,7 0,9 1,0
Nettorahoituskulut 0,0 0,0 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen 1,7 0,9 0,9
Tilikauden tulos 1,7 0,9 0,9

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Liikevaihto 11,3 11,0 8,9 9,1 11,0 10,3
Liiketulos 0,6 1,1 0,1 -0,1 0,5 0,4
Nettorahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen 0,6 1,1 0,1 -0,1 0,5 0,4

Tilauskanta kauden lopussa

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Jatkuvat toiminnot yhteensä 4,3 6,2 5,8 6,0 4,4 5,6

Lopetetut toiminnot

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 36,8 44,8 81,4
Kulut -37,8 -44,1 -81,1
Tulos rahoituserien jälkeen -1,0 0,7 0,7
Verot 0 -0,2 -0,2
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos -1,0 0,5 0,1Lopetettujen toimintojen rahavirrat
Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,3 2,4 2,2
Investointien nettorahavirta -0,5 -0,3 -0,8
Rahoituksen nettorahavirta 0,0 -3,0 -2,7
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,8 -0,9 -1,3
Rahavarat tilikauden alussa 1,1 2,4 2,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 1,9 1,5 1,1

Konsernin tunnusluvut

Jatkuvat toiminnot 1.1.-30.6.
2019*
1.1.-31.3.
2019*
1.1.-31.12.
2018
1.1.-30.9.
2018
1.1.-30.6.
2018
Liikevaihto, Me 22,3 11,0 39,3 30,4 21,3
Käyttökate, Me 2,6 1,6 3,2 2,3 1,9
Liiketulos, Me 1,7 1,1 1,0 0,8 0,9
Liiketulos, % 7,6 10,3 2,4 2,8 4,3
Tulos rahoituserien jälkeen, Me 1,7 1,1 0,9 0,8 0,9
Tilikauden tulos, Me 1,7 1,1 0,9 0,8 0,9
Tulos/osake (EPS), e, laimentamaton 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
Liiketoiminnan rahavirta, Me 6,0 2,8 1,3 1,4 1,3
Omavaraisuusaste, % 39,1 37,5 39,3 37,2 35,8
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 21,8 21,9 21,2 20,6 20,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,8 21,1 4,4 5,3 8,8
Oman pääoman tuotto, % 17,4 23,3 5,0 5,9 9,7
Korolliset nettovelat, Me -8,3 -6,1 -3,4 -4,7 -3,9
Nettovelkaantumisaste, % -41,9 -30,9 -17,7 -24,6 -20,8
Tilauskanta, Me 4,3 6,2 5,8 6,0 4,4
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me 0,5 0,2 n/a n/a n/a
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Me 0,5 0,2 1,1 0,9 0,5
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, % liikevaihdosta 2,2 1,7 2,8 3,0 2,6
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 404 411 414 414 409
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 455 453 473 481 478
Henkilöstö kauden lopussa 388 410 412 428 417
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 423 458 439 485 491
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot 30,1 30,2 31,8 30,7 31,4
Vastuusitoumukset, Me 3,4 3,4 3,8 3,8 3,8Osakekohtaiset tiedot

1.1.-30.6.2019 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2018 1.1.-30.9.2018 1.1.-30.6.2018
Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl 177 269 177 269 177 269 177 269 176 137
Tulos/osake (EPS), e 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
Tulos/osake (EPS), e, laimennuksella 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
Rahavirta/osake, e 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

* Yhtiö on vuonna 2019 ottanut käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin, jonka mukaan vuokralle ottajan vuokrasopimukset merkitään taseeseen. Yhtiö on soveltanut standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää, jolloin käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2019 bruttoinvestoinnit sisältävät taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden ja nettovelka ja nettovelkaantumisaste sisältävät taseeseen kirjatut vuokrasopimusvelat.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot        x100   
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut     x100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus    x100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, %  =  
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Bruttoinvestoinnit = Lisäykset taseen aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin.
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Tulos/osake (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan siirtyvät sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, laimennusvaikutuksella = Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty mahdollisten optioiden oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). Mahdollisesta vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisättyjakajan osakemäärään.

Rahavirta/osake (CEPS) = Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa