Componenta kasvaa Suomen johtavaksi metallikomponenttivalmistajaksi ostamalla Komas Oy:n

Report this content

Componenta Oyj:n pörssitiedote, sisäpiiritieto, 16.5.2019 klo 8.00

Componenta Oyj (”Componenta”) on allekirjoittanut sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco Oy:ltä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Komas valmistaa koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Vuonna 2018 Komasin liikevaihto oli 44,9 miljoonaa euroa Suomen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan ja käyttökate 2,0 miljoonaa euroa (FAS). Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 313 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä sekä Sastamalassa. Komasin avainasiakkaat ovat suuria kansainvälisiä OEM-kone- ja laitevalmistajia. Järjestelyn kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n osakkeilla.

Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari:

”Komasin hankinnan myötä laajentuva tuote- ja palveluvalikoimamme parantaa Componentan asiakaspalvelua luomalla yhden luukun palvelun teollisuudenaloille, jotka ostavat valettuja ja koneistettuja komponentteja. Monet asiakkaamme haluavatkin ostaa valun sekä siihen liittyvät palvelut valmiina komponenttina yhdeltä toimittajalta. Componentalla ja Komasilla on jo useita yhteisiä asiakkaita, joiden kanssa on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yhteistyötä. Komasin hankinnan ansiosta saamme konserniin uutta osaamista ja laajemman läsnäolon Suomen markkinoilla. Pitkät kuljetusmatkat lisäävät tuotteiden kokonaiskustannuksia, joten hankittavien koneistuspalvelujen toimipaikkojen sijainti valimoidemme läheisyydessä lisää kilpailukykyämme.

Kannattavuuden parantaminen sekä saneerausohjelmien mukaisten toimenpiteiden suorittaminen ovat olleet viime vuosina painopistealueitamme. Jatkamme edelleen samaa määrätietoista työtä ja lisäksi pyrimme parantamaan asiakaspalvelua sekä luomaan edellytyksiä Componentan kannattavalle kasvulle”.

CapManin partneri Jan Mattlin:

”Komas on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi CapManin omistusaikana saavuttaen hyvän aseman asiakkaiden piirissä. Olemme erityisesti panostaneet laadun ja toimitusvarmuuden sekä toiminnan tehokkuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Riittävän kookkaat ja ammattimaisesti johdetut yhtiöt, jotka pystyvät tarjoamaan lisäarvoa asiakkailleen, tulevat näkemykseni mukaan jatkossakin pärjäämään alalla. Pidän yrityskauppaa hyvänä ratkaisuna Komasille ja yhdistyminen Componentan kanssa on looginen askel toiminnan kehityksessä. Haluan erityisesti kiittää Komasin johtoa omistautuneesta työstä viime vuosina. Matkamme jatkuu nyt Componentan osakkeenomistajana”.

Kauppahinta

Komasista maksettava kauppahinta muodostuu 60 miljoonasta Componentan liikkeeseen laskettavasta uudesta osakkeesta, mikä edustaa noin 25,3 % liikkeeseenlasketuista Componenta Oyj:n osakkeista uusannin jälkeen, tai 24,3 % osakkeista, jos huomioidaan kaikki osakkeisiin kohdistuvat oikeudet. Kauppahinnaksi muodostuu 6,6 Meur käyttäen osakkeen arvona 0,11 euroa, joka oli Componentan osakkeen päätöskurssi 15.5.2019. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan.

Componenta suunnittelee järjestävänsä Komasin myyjille suunnatun osakeannin kaupan vastikkeen maksamiseksi. Tätä varten yhtiö tulee kutsumaan erikseen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista. Uusien osakkeiden listaamista varten tullaan laatimaan esite, joka sisältää pro forma -tietoja kaupan vaikutuksista. Komasin pääomistajat, eli CapManin hallinnoimat rahastot sekä CapManin portfolioyhtiö Fortaco Oy (”Pääomistajat”) ovat kauppakirjassa sitoutuneet tuleviin osakkeisiinsa kohdistuvaan äänestysrajoitukseen, kunnes Pääomistajien omistusosuus Componentasta on laskenut alle 10 prosentin. Rajoituksen mukaan Pääomistajat eivät käytä osakkeisiin liittyvää äänivaltaa Componentan yhtiökokouksissa siltä osin, kuin Pääomistajien osakkeiden äänet muodostavat tai ylittävät 50 prosenttia asianomaisessa yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Komas Oy:n tuloskehitys ja taloudellinen asema

Komas Oy:n tuloslaskelma ja tase on esitetty alla Suomen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan.

TULOSLASKELMA
Te 1.1. -31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 44 880 41 856
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden muutos 342 292
Liiketoiminnan muut tuotot 339 175
Materiaalit ja palvelut -22 468 -21 135
Henkilöstökulut yhteensä -14 644 -13 935
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 147 -2 008
Liiketoiminnan muut kulut -6 442 -6 196
Liiketulos -140 -952
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -753 -369
Liiketulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -892 -1 320
Tilikauden tulos -892 -1 320
TASE
Te 31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 926 641
Aineelliset hyodykkeet yhteensä 6 834 7 526
Pysyvät vastaavat yhteensä 7 760 8 167
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus yhteensä 4 659 4 396
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 053 1 431
Rahat ja pankkisaamiset 31 816
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 743 6 642
Vastaavaa yhteensä 13 503 14 809
Te

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 3 3
Muut oman pääoman erät -8 560 -7 668
Oma pääoma yhteensä -8 558 -7 666
Vieras oma pääoma
Pääomalainat 11 586 11 605
Muut pitkäaikaiset velat 2 569 1 900
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 14 155 13 505
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 906 8 970
Vieras pääoma yhteensä 22 061 22 475
Vastattavaa yhteensä 13 503 14 809

Komasin taseessa esitetyt pääomalainat ovat yhtiön nykyisiltä omistajilta. Osana yrityskauppaa Componenta ostaa myös nämä pääomalainat. Componenta suunnittelee konvertoivansa kyseiset pääomalainat Komasin omaan pääomaan kaupan toteutumisen jälkeen.

Kaupan toteutuminen ja vaikutus Componentalle

Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista, mukaan lukien mahdolliset viranomaisten hyväksynnät ja yhtiökokouksen osakeantipäätös. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 1.7.2019 ja Komas tullaan konsolidoimaan Componentaan kaupan toteutumispäivästä lähtien. Componenta julkistaa erillisen tiedotteen kaupan lopullisesta toteutumisesta.

Kaupan arvioidaan kasvattavan Componentan liikevaihtoa noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2019 olettaen, että kauppa toteutuu 1.7.2019. Lisäksi arvioidaan, että kaupalla on positiivinen vaikutus Componentan käyttökatteeseen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa