Componenta Oyj - Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2004

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.1.2005 klo 9.30

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2004 
 
* Liikevaihto katsauskaudella oli 316,1 Me (177,8 Me); Valu- ja
muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 15 %, De Globen
liikevaihto 37 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 22 %.
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,4 Me (8,1 Me) ja
tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,9 Me
(0,5 Me).
* Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
23,1 Me (0,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 15,6 Me (-7,5 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 2,14 e (-0,47 e).
* Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan
osinkoa 0,50 e/osake.


Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Konsernin myynti tammi - joulukuussa kasvoi 78 % edellisvuoden
vastaavasta ajanjaksosta 316,1 Me:oon (177,8 Me) myynnin
orgaanisen kasvun ja hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
oston seurauksena. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto
kasvoi 15 % 166,1 Me:oon, De Globen liikevaihto 37 % 109,4 Me:oon
ja muun liiketoiminnan liikevaihto 22 % 40,6 Me:oon.

Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa jatkui neljännen
vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle nousivat vuoden 2004 aikana 25 %
edellisvuodesta ja 45 % edellisvuoden neljännestä
vuosineljänneksestä.

Konsernin myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 36 % katsauskaudella
edelliseen vuoteen verrattuna, toimitukset energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle nousivat 15 % ja myynti
koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 14 %. Neljännen
vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 44 %,
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 23 %
ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 46 % edellisvuoden
vastaavasta vuosineljänneksestä.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - joulukuussa oli 316,1 Me (177,8 Me)
ja tilauskanta 59,2 Me (25,1 Me) joulukuun lopussa. Valu- ja muut
komponentit -ryhmän myynti oli 166,1 Me (144,5 Me), De Globen
myynti 109,4 Me (79,7 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 40,6 Me
(33,3 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän tilauskanta oli 27,3 Me
(20,4 Me), De Globen tilauskanta 23,9 Me (15,1 Me) ja muun
liiketoiminnan tilauskanta 8,0 Me (4,7 Me) katsauskauden lopussa.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Componentan liikevaihdosta
oli 81 % (71 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Keski-Eurooppa 41 % (17 %), Skandinavia 35 % (51 %),
Suomi 19 % (29 %) ja muut maat 5 % (3 %).

De Globen myynti työkoneteollisuudelle, raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin
täydentää hyvin Componentan aikaisempaa asiakaskuntaa. Componentan
liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas
ajoneuvoteollisuus 46 % (55 %), työkoneteollisuus 21 % (12 %),
koneenrakennusteollisuus 16 % (14 %), energia- ja
voimansiirtoteollisuus 12 % (15 %) ja muut 4 % (4 %).


Tulos

Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,4 Me
(8,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
3,9 Me (0,5 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevoitto oli
11,6 Me (8,2 Me), De Globen liiketappio ilman kertaluontoisia eriä
-1,7 Me (-4,2 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman
kertaluontoisia eriä 1,5 Me (-0,1 Me).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,6 Me (7,6 Me), johon
sisältyivät De Globen 1,1 Me:n nettorahoituskulut.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
parani edellisestä vuodesta lähinnä myynnin kasvun ja Valu- ja
muut komponentit -ryhmän sekä Wirsbon takomon ja osakkuusyhtiöiden
operatiivisen toiminnan tehostumisen seurauksena. Pääraaka-aineen
romun hinta nousi alkuvuoden aikana poikkeuksellisen voimakkaasti.
Lisäksi vuoden 2004 toisella vuosipuoliskolla valimoiden
käyttämien teräsromulaatujen hinnat nousivat edellä mainittua
keskihintaa selvästi enemmän siten, että romun hinta vuoden
päättyessä oli 95 % korkeampi kuin vuoden 2003 keskihinta. Romun
hinnan nousun kustannusvaikutus siirrettiin tuotehintoihin toisen
vuosineljänneksen alussa ja vuoden viimeisen vuosineljänneksen
aikana. Romun hinnan nousu heikensi vuoden 2004 tulosta 2,0 Me.
Romun hinnan kehitys on ollut vuoden aikana epävakaata. Konsernin
tulosta heikensi lisäksi De Globen huono tulos erityisesti vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Pääsyy De Globen huonoon tulokseen oli
edellä mainitun romun hintavaikutuksen lisäksi epäterve
hintarakenne. Kannattamattomien tuotteiden hinnat korjataan vuoden
2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä. De Globen tuotteiden
keskihinnan ennakoidaan nousevan em. hintakorjausten johdosta noin 5 %.

Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
23,1 Me (0,1 Me), tulos rahoituserien jälkeen 15,6 Me (-7,5 Me)
ja nettotulos 20,6 Me (-4,5 Me). Kertaluontoiset erät olivat 11,7 Me 
(-8,0 Me), jotka muodostuivat pääosin Thermian osakkeiden 8,4 Me:n
myyntivoitosta, De Globen ostosta syntyneestä 5,0 Me:n
konsernireservin tuloutuksesta ja aiemmin myytyihin
liiketoimintoihin liittyvien saatavien -1,5 Me:n alaskirjauksesta.

Verot olivat 3,7 Me (3,0 Me) positiiviset. Tilikauden tuloksesta
syntyvät verot katetaan aiempien tilikausien vahvistetuista
tappioista. Lisäksi kaikki konsernin verosaamiset on kirjattu
tilikauden tulokseen. Taseen kokonaisverosaamiset ennakoidaan
hyödynnettävän Hollannissa 2 vuodessa, Suomessa 3-5 vuodessa ja
Ruotsissa 2 vuodessa.

Osakekohtainen tulos oli 2,14 e (-0,47 e).

Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli
13,1 % (0,8 %) ja oman pääoman tuotto 35,5 % (-11,8 %).


Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 23,3 % (17,8 %) ja omavaraisuusaste
pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 32,1 % (31,1 %).

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % 
alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
31.12.2004 pääomalainaa jäljellä 22,2 Me, jonka lisäksi De
Globella oli pääomalainaa 2,0 Me konsernin ulkopuolelta.

Componenta Oyj allekirjoitti 30.9.2004 viisivuotisen 90 Me:n
syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvasi konsernin
kuusi aiempaa rahoitussopimusta, joiden kokonaismäärä oli 69 Me.
Uudessa rahoitussopimuksessa mukana ovat Nordea, Swedbank, Danske
Bank ja OKO.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 51,3 Me.
Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 24,2 Me:n pääomalainoja olivat 111,9 Me (99,4 Me),
johon sisältyivät De Globen 19,7 Me:n korolliset nettovelat.
Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli
128 % (168 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien
myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään
ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä
31.12.2004 oli 16,5 Me (11,9 Me).

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,1 Me (22,0 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli 1,7 Me (9,9 Me). Investointien
rahavirta oli -9,4 Me (-0,3 Me), joka sisältää konsernin
tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja
ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden
kassavirran.


Liiketoimintaryhmien kehitys


Valu- ja muut komponentit

Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmän muodostavat
Componentan Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka
toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja
komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä
työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto oli 166,1 Me (144,5 Me)
 ja liikevoitto 11,6 Me (8,2 Me). Tilauskanta 31.12.2004 oli
27,3 Me (20,4 Me). Nouseva romun hinta on heikentänyt ryhmän
tulosta. Romun hinnan nousun kustannusvaikutus on siirretty
tuotehintoihin toisen ja neljännen vuosineljänneksen aikana.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 47,1 Me (36,8 Me) ja
liikevoitto 4,2 Me (1,7 Me).

Vuoden 2003 lokakuussa käynnistetty Alvestan valimon alasajo ja
tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt toiminnallisesti ja
aikataulullisesti suunnitelmien mukaisesti. Alvestan tuotanto
päättyi 18.5.2004 ja Karkkilan uudistetun valimon tuotanto
käynnistyi 2.8.2004. Karkkilan valimon tuotannon ylösajo rasitti
liiketoimintaryhmän tulosta varsinkin kolmannella
vuosineljänneksellä. Valimoiden yhdistämisellä arvioidaan
saavutettavan noin 5 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta
2005 alkaen.

Vuoden 2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä korjataan
kannattamattomien tuotteiden hintatasoa.


De Globe

Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. De Globeen kuuluu kolme Hollannissa
sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia
valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-
autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. De
Globen osto on Componentan strategian mukaista keskittymistä
ydinliiketoiminnan kehittämiseen. De Globe on konsolidoitu
Componenta-konserniin tammikuun alusta alkaen.

De Globen liikevaihto tammi - joulukuussa oli 109,4 Me (79,7 Me)
ja liiketappio ilman kertaluontoisia eriä -1,7 Me (-4,2 Me).
Tilauskanta joulukuun lopussa oli 23,9 Me (15,1 Me). Liikevaihdon
kasvu paransi De Globen tulosta, kun taas tuotannon suuren kasvun
vuoksi toteutettu siirtyminen keskeytyvän kolmen vuoron tuotantoon
Hoensbroekin ja Weertin valimoissa, Belfeldin tuotantolinjan
siirto Hoensbroekiin sekä erityisesti romun hinnan nousu ovat
rasittaneet tulosta. Huonoon tulokseen vaikutti lisäksi epäterve
hintarakenne. Kannattamattomien tuotteiden hinnat korjataan vuoden
2005 hintaneuvotteluiden yhteydessä. De Globen tuotteiden
keskihinnan ennakoidaan nousevan em. hintakorjausten johdosta noin 5 %.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,1 Me (19,7 Me) ja
liiketappio -1,5 Me (-2,6 Me).

Tuottavuuden parantamiseksi De Globessa on käynnistetty projekti,
jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto
siirretään Hoensbroekissa sijaitsevaan valimoon. Tuotannon siirron
yhteydessä tehtävät investoinnit sekä toiminnan lopettamis- ja
siirtokulut ovat yhteensä noin 12 Me, josta noin 9 Me toteutui
vuoden 2004 aikana. Toimenpiteellä ennakoidaan saavutettavan noin
4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla kesästä 2005 alkaen. Tämän
lisäksi Hoensbroekissa on aloitettu tuottavuuden parantamiseksi
erillinen kehitysprojekti.

Belfeldissä Hollannissa sijaitseva teollisuuskiinteistö myytiin
29.12.2004 Gebr. Van-Eck Baexem B.V:lle 3,4 Me:n kauppahinnalla.
Kiinteistö toimisto- ja teollisuustiloineen jää tyhjäksi, kun
siinä sijainnut De Globen Belfeldin valimon toiminta siirretään
Hoensbroekin valimon yhteyteen ja De Globen yhteiset toiminnot
muuttavat Weertiin vuokratiloihin.

Componentan Pohjoismaiden myyntiorganisaatio ja De Globen Keski-
Euroopan myyntiorganisaatio muodostavat vahvan yhteisen
myyntiorganisaation Euroopassa. Componentan konepajat ja
koneistusosaaminen tukevat De Globen toimintaa ja mahdollistavat
laajemman palvelutarjonnan asiakkaille.


Muu liiketoiminta

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot,
osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä
myydyt liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 40,6 Me (33,3 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (-0,1 Me).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,0 Me (4,7 Me).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,3 Me (9,3 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,4 Me (0,6 Me).

Wirsbon myynti kasvoi edellisvuodesta ja tulos parani
säästöohjelman seurauksena. Säästöohjelman ja toiminnan
tehostamisen odotetaan parantavan edelleen Wirsbon vuoden 2005
tulosta.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componentan liikevoitosta oli 1,2 Me
(1,3 Me). Keycastin liikevaihto oli 35,3 Me (33,6 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen 2,1 Me (1,6 Me). Ulefos NV:n liikevaihto
nousi 33,3 Me:oon (26,4 Me) ja tulos rahoituserin jälkeen parani
2,7 Me:oon (-0,3 Me).

Componenta myi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeet vuoden 2004
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ruotsalaiselle
pääomasijoitusrahastolle Procuritas Capital Investors III:lle.
Kauppahinta osakkeista oli 16,0 Me ja kaupasta kirjattiin 8,4 Me:n
myyntivoitto. Tallinnassa sijaitsevan Vesiterm AS:n liiketoiminta
myytiin MBO-kaupalla 0,1 Me:n kauppahinnalla yrityksen toimivalle
johdolle kesäkuussa. Thermian osakkeiden ja Vesitermin
liiketoiminnan myynti on Componentan strategian mukaista
luopumista konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomista
toiminnoista.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me.
Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Componenta Oyj:n osakkeen
kurssi katsauskauden lopussa oli 5,30 euroa (2,92 euroa). Vuoden
keskikurssi oli 4,15 euroa, alin kurssi 2,85 euroa ja ylin kurssi
6,25 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 51,0 Me
(28,1 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 23,9 %
(53,8 %) osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että osinkoa ei jaeta vuodelta 2003.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet

Varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 480 765 kappaleen nimellisarvoltaan 2 euron arvoisen
osakkeen hankkimisesta, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka
yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a
yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
osakkeiden hankintahetkellä. Lisäksi hallitus voi päättää enintään
480 765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovutuksesta. Omien
osakkeiden osto- ja luovutusvaltuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus oli kokonaan
käyttämättä 31.12.2004.


Optio-oikeudet

Componenta Oyj:n 30.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti
laskea liikkeelle 450 000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen
esityksen mukaisesti. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen niille, jotka merkitsivät optio-
oikeuksia 15.3.2001 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella
(Componenta 2001 optio-oikeudet), siltä osin kuin optio-oikeuksien
palautusvelvollisuus ei ole toteutunut tai osakkeiden merkintäaika
15.3.2001 myönnettyjen optio-oikeuksien nojalla ei ole mennyt
umpeen. Optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä enintään 450 000
uutta 2 euron nimellisarvoista osaketta. Yhtiön osakepääoma voi
merkintöjen seurauksena nousta enintään 900 000 eurolla.

Componenta hallitus päätti siirtää ylimääräisen yhtiökokouksen
30.9.2004 myöntämät optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön
tarkoituksena on jatkossa hakea optio-oikeuksien ottamista
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 30,3 Me (1,6 Me),
josta Karkkilan investoinnit olivat 14,0 Me ja De Globen
investoinnit 10,8 Me. Investointien rahavirta oli -9,4 Me (-0,3 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen,
Marjo Raitavuon uutena jäsenenä ja Matti Tikkakosken. Hallitus
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen,
Valimot Suomi -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja
voimansiirto -ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, Valimot Hollanti -ryhmän johtaja
Wim Schut (1.4.2004 alkaen), Konepajat-ryhmän johtaja Michael
Sjöberg (16.8.2004 alkaen), talousjohtaja Kimmo Virtanen ja
viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
2 168 (1 595), johon sisältyi 595 De Globen henkilöä.
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa
Suomessa oli 45 % (55 %), Hollannissa 27 % (0 %) ja Ruotsissa 28 %
(45 %) henkilöstöstä.


IFRS

Vuoden 2004 aikana Componentan IFRS-projekti on jatkunut
suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa otettiin käyttöön uusi IFRS-
tilinpäätöksen mahdollistava raportointijärjestelmä, minkä jälkeen
on määritelty IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja laadittu
Componentan avaava IFRS-tase vuodelta 2004 joulukuussa 2004
voimassa olleiden IFRS-standardien pohjalta. Työeläkkeet on
käsitelty laskelmissa maksupohjaisina.

Componentan vuoden 2004 avaavan IFRS-taseen oma pääoma pienenee
1,0 Me verrattuna FAS-taseeseen johtuen pääasiassa kiinteistöjen
arvostusten muutoksista, laskennallisen verosaamisen kasvusta,
laskennallisen verovelan kasvusta ja goodwill-arvojen muutoksista.
Avaavan IFRS-taseen loppusumma kasvaa 4,3 Me johtuen pääasiassa
5,3 Me:n rahoitusleasing-sopimuksista.

IFRS-muutosten, pääasiassa goodwill-poistojen pienentyminen,
rakennuksiin liittyvien poistojen kasvu ja rahoitusleasing-
sopimusten käsittelyn muutokset, ennakoidaan parantavan vuoden
2004 tulosta noin 0,8 Me. Avaavaan IFRS-taseeseen sisältyvästä
laskennallisesta verosaamisesta on käytetty 5,1 Me vuoden 2004
aikana.

Vuoden 2004 vertailukelpoiset IFRS-osavuosikatsaukset julkaistaan
viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Componenta laatii ensimmäisen virallisen IFRS-tilinpäätöksen
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.


Taloudelliset tavoitteet

Componentan hallitus on päättänyt tilinpäätöksen yhteydessä
tarkentaa konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita
seuraavasti:

- Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10 - 20 % riippuen
suhdannevaiheesta
- Kannattava orgaaninen kasvu, joka perustuu lisäarvon
tuottamiseen asiakkaille kasvattamalla suunnitteluyhteistyön
osuutta ja tukemalla asiakkaiden ulkoistamisprosesseja
- Omavaraisuusaste 40 %:n tasolla
- Osinko 30 - 50 % tuloksesta


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin
Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän
markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen.
Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen
likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan
osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan
osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu
osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna
ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2000 osaketta,
joka vastaa 10 pörssierää.


Osingonjakoehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan
osinkoa 0,50 e/osake, yhteensä 4,8 Me.


Yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.2.2005 klo 14.00.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään
sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden
kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja
tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi
nousta yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä
määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.


Vuosikertomuksen julkaiseminen

Componenta Oyj julkistaa vuoden 2004 painetun vuosikertomuksen ja
verkkovuosikertomuksen viikolla 5.


Näkymät

Componentan näkymät alkuvuodelle 2005 perustuvat yleisiin
ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän vuoden 2003
loppupuolella alkanut kasvu vahvistui edelleen vuoden 2004
neljännen vuosineljänneksen aikana. Työkoneteollisuuden
komponenttien kysyntä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2004 aikana.
Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä
koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan
jatkavan lievää vahvistumista.

Componentan tilauskanta on vuoden 2004 aikana vahvistunut selvästi
ja oli joulukuun lopussa hyvällä tasolla. Componentan vuoden 2005
ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoisen liikevaihdon
ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta ja olevan vuoden 2004
viimeisen vuosineljänneksen tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.


Tuloslaskelma

Me                       1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto                        316,1      177,8
Liiketoiminnan muut tuotot                 10,0       1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta             1,2       1,3
Liiketoiminnan kulut                   -294,4      -164,5
Poistot ja arvonalennukset                -14,8      -16,0
Konsernireservin tuloutus                  5,0        -
Liikevoitto                        23,1       0,1
% liikevaihdosta                      7,3       0,0
Rahoitustuotot ja -kulut                  -7,6       -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen                15,6       -7,5
% liikevaihdosta                      4,9       -4,2
Verot                            3,7       3,0
Vähemmistöosuus ja muuntoerot                1,3       0,0
Tilikauden tulos                      20,6       -4,5


Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä

Me                       1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto                        316,1      177,8
Liiketoiminnan muut tuotot                 0,7       0,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta             1,2       1,3
Liiketoiminnan kulut                   -292,0      -159,6
Poistot ja arvonalennukset                -14,5      -12,0
Konsernireservin tuloutus                   -        -
Liikevoitto                        11,4       8,1
% liikevaihdosta                      3,6       4,5
Rahoitustuotot ja -kulut                  -7,6       -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen                 3,9       0,5
% liikevaihdosta                      1,2       0,3


Tase

Me                           31.12.2004   31.12.2003
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat                      169,9     133,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus                       42,4      20,9
 Saamiset                          59,6      35,5
 Rahat ja pankkiaamiset                    1,2      0,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä                103,2      57,0
Vastaavaa yhteensä                     273,1     190,6
Vastattavaa
Oma pääoma
 Osakepääoma                         19,2      19,2
 Muu oma pääoma                       33,2      12,6
 Pääomalaina                         24,2      25,4
Oma pääoma yhteensä                     76,6      57,3
Vähemmistöosuus                       11,1      2,0
Konsernireservi                         -       -
Pakolliset varaukset                     1,5      2,6
Vieras pääoma
 Pitkäaikainen vieras pääoma
 Korolliset velat                      63,2      48,1
 Korottomat velat                      0,1      0,0
 Lyhytaikainen vieras pääoma
 Korolliset velat                      49,9      51,9
 Korottomat velat                      70,6      28,8
Vieras pääoma yhteensä                   183,8     128,7
Vastattavaa yhteensä                    273,1     190,6


Konsernin rahavirtalaskelma 1.1. - 31.12.

Me                       1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003
Liiketoiminnan rahavirta
 Tulos ennen satunnaisia eriä               15,6       -7,5
 Poistot ja arvonalennukset                 9,8       16,0
 Rahoituksen tuotot ja kulut                7,6       7,7
 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset        -17,0       2,9
 Käyttöpääoman muutos                    1,7       9,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                         17,6       29,0
 Rahoituksen tuotot ja kulut                -7,5       -7,0
 Verot                           0,0       0,0
Liiketoiminnan rahavirta                  10,1       22,0
Investointien rahavirta
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 hyödykkeisiin                      -27,3       -1,6
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 luovutustulot                       3,3       1,2
 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat           -4,7       -0,7
 Muut luovutustulot ja lainasaamisten
 takaisinmaksut                      19,3       0,8
Investointien rahavirta                  -9,4       -0,3
Rahoituksen rahavirta
 Osingonjako                        0,0       -1,0
 Maksullinen osakeanti                    -        -
 Pääomalainan lisäys (+)/vähennys (-)           -1,2       -3,2
 Lyhytaikaisten lainojen 
 lisäys (+)/vähennys (-)                 -13,1       8,2
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)      14,2      -28,1
Rahoituksen rahavirta                    0,0      -24,1
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)             0,7       -2,4


Tunnusluvut
                            31.12.2004   31.12.2003
Liikevaihdon muutos, %                    77,8      -1,7
Liikevoitto, %                        7,3      0,0
Omavaraisuusaste, %                     23,3      17,8
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana                        32,1      31,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa              200,8     159,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %                 13,1      0,8
Oman pääoman tuotto, %                    35,5     -11,8
Korolliset nettovelat, Me                  111,9      99,4
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me       136,1     124,8
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana         127,5     167,7
Net gearing, %, pääomalaina velkana             214,2     368,3
Tilauskanta, Me                       59,2      25,1
Bruttoinvestoinnit, Me                    35,1      1,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta             11,1      0,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana            2 168     1 595
Henkilöstö kauden lopussa                  2 213     1 565
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %                   81,4      71,0
Vastuusitoumukset, Me                    116,0      62,6


Osakekohtaiset tiedot
                            31.12.2004   31.12.2003
Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl         9 615     9 615
Tulos/osake (EPS), €                     2,14     -0,47
Oma pääoma/osake, €                     5,45      3,31
Osinko/osake, € *)                      0,50      0,00
Osinko/tulos, %                       23,37      0,00
Efektiivinen osinkotuotto, %                 9,43      0,00
P/E-luku                           2,48      neg.
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, €             5,30      2,92

*) Vuonna 2004 hallituksen esitys


Johdannaissopimukset

Me                     31.12.2004        31.12.2003
                Nimellis-    Käypä  Nimellis-    Käypä
                   arvo     arvo     arvo     arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset          33,0     0,1     14,7     0,1
Valuutanvaihtosopimukset       1,8     0,0     8,0     0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot             6,0     0,0     6,0     0,0
Koronvaihtosopimukset        32,9     -0,4     24,0     -0,4

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja korkoriskien 
suojaamiseen.


Konsernin kehitys

Me                      1.1.-31.12.2003   1.1.-31.12.2004
Liikevaihto                      177,8        316,1
Liikevoitto                       0,1        23,1
Nettorahoituskulut                   -7,6        -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen               -7,5        15,6


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, Me               1.1.-31.12.2003   1.1.-31.12.2004
Valu- ja muut komponentit               144,5        166,1
De Globe                          -        109,4
Muu liiketoiminta                    33,3        40,6
Componenta-konserni yhteensä              177,8        316,1

Liikevoitto, Me               1.1.-31.12.2003   1.1.-31.12.2004
Valu- ja muut komponentit                8,2        11,6
De Globe                          -        -1,7
Muu liiketoiminta                    -8,1        13,2
Componenta-konserni yhteensä               0,1        23,1

Tilauskanta, Me                  31.12.2003     31.12.2004
Valu- ja muut komponentit                20,4        27,3
De Globe                          -        23,9
Muu liiketoiminta                    4,7         8,0
Componenta-konserni yhteensä              25,1        59,2


Konsernin kehitys neljännesvuosittain
                     
Me             Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Liikevaihto         46,3  47,2 38,2  46,1  73,0  81,1  70,5  91,5
Liikevoitto         1,6  2,8  0,9  -5,3  14,0  4,8  1,5  2,9
Nettorahoituskulut     -2,1  -1,9 -2,0  -1,6  -1,7  -1,7  -1,8  -2,3
Tulos rahoituserien
jälkeen           -0,5  1,0 -1,1  -6,9  12,2  3,1  -0,4  0,6


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain
                                      
Liikevaihto, Me      Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Valu- ja muut komponentit  37,4  38,8  31,5  36,8  38,7  43,0  37,3 47,1
De Globe            -   -   -   -  25,2  28,1  25,0 31,1
Muu liiketoiminta      8,9  8,4  6,7  9,3  9,1  9,9  8,2 13,3
Componenta-konserni
yhteensä          46,3  47,2  38,2  46,1  73,0  81,1  70,5 91,5
                                      
Liikevoitto, Me      Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Valu- ja muut komponentit  2,1  2,9  1,5  1,7  1,8  4,0  1,5  4,2
De Globe            -   -   -   -  0,2  0,1  -0,4 -1,5
Muu liiketoiminta      -0,5  -0,1  -0,5  -7,0  12,0  0,7  0,4  0,2
Componenta-konserni
yhteensä           1,6  2,8  0,9  -5,3  14,0  4,8  1,5  2,9

Tilauskanta kauden lopussa, Me                             
              Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Valu- ja muut komponentit  21,7  20,4  21,3  20,4  22,7  27,2  29,7 27,3
De Globe            -   -   -   -  19,9  20,0  22,3 23,9
Muu liiketoiminta      5,4  6,1  5,6  4,7  5,5  5,4  7,9  8,0
Componenta-konserni
yhteensä          27,1  26,5  26,9  25,1  48,0  52,6  59,9 59,2


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

Me                     1.1.-31.12.2003    1.1.-31.12.2004
Liikevaihto                     177,8         316,1
Liikevoitto                      8,1         11,4
Nettorahoituskulut                  -7,6         -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen              0,5          3,9


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me              1.1.-31.12.2003    1.1.-31.12.2004
Valu- ja muut komponentit               8,2         11,6
De Globe                         -         -1,7
Muu liiketoiminta                   -0,1          1,5
Componenta-konserni yhteensä              8,1         11,4


Konsernin kehtitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
                                      
Me             Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Liikevaihto         46,3  47,2  38,2  46,1  73,0  81,1  70,5 91,5
Liikevoitto         1,6  3,1  1,0  2,3  2,0  4,9  1,4  3,2
Nettorahoituskulut     -2,1  -1,9  -2,0  -1,6  -1,7  -1,7  -1,8 -2,3
Tulos rahoituserien
jälkeen           -0,5  1,3  -1,0  0,7  0,2  3,2  -0,4  0,9


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
                                      
Liikevoitto, Me      Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04
Valu- ja muut komponentit  2,1  2,9  1,5  1,7  1,8  4,0  1,5  4,2
De Globe            -   -   -   -  0,2  0,1  -0,4 -1,5
Muu liiketoiminta      -0,5  0,2  -0,4  0,6  -0,1  0,8  0,3  0,4
Componenta-konserni
yhteensä           1,6  3,1  1,0  2,3  2,0  4,9  1,4  3,2
Componenta Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2004

Osakkaan nimi                     Osakkeet     Osuus %
                                  äänivallasta
1 Lehtonen Heikki                  3 786 131      39,38
  Cabana Trade S.A.        3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab       109 400
2 Etra-Invest Oy Ab                 1 512 400      15,73
3 Inkinen Simo-Pekka                  460 044       4,78
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen       457 600       4,76
5 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap        205 500       2,14
6 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland         193 250       2,01
7 Lehtonen Anna-Maria                 178 823       1,86
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto              162 600       1,69
9 Lehtonen Yrjö M.                   131 040       1,36
10 Laakkonen Mikko                   110 000       1,14
11 Bergholm Heikki                   101 000       1,05
12 Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra)       91 200       0,95
13 Lehtonen Antti                    78 000       0,81
14 Suomen Kulttuurirahasto                75 000       0,78
15 Teknologiateollisuus                 70 800       0,74
Hallintarekisteröidyt osakkeet             216 060       2,25
Muut osakkaat                     1 785 861      18,57
Yhteensä                       9 615 309      100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen 
äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan 
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin.Helsingissä 20. tammikuuta 2005

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen   Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja   talousjohtaja
puh. (09) 225 021  puh. (09) 225 021

Tilaa