• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componenta Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt 60 000 000 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen; pro forma taloudellisia tietoja ja eräitä taloudellisia tietoja per 30.9.2019

Componenta Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt 60 000 000 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen; pro forma taloudellisia tietoja ja eräitä taloudellisia tietoja per 30.9.2019

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 7.11.2019 klo 17.10

Componenta Oyj (”Componenta” tai ”Yhtiö”) tiedotti 16.5.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco Oy:ltä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Yritysoston kauppahinta maksettiin antamalla myyjille yhtiön osakkeita Componentan 1.7.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Kauppahinta muodostui 60 miljoonasta Componentan liikkeelle laskemasta uudesta osakkeesta (”Uudet Osakkeet”), ja hankintahinta määräytyi kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan ja oli 7,8 Me. Componenta saattoi Komasin yritysoston päätökseen 30.8.2019.

Finanssivalvonta on tänään 7.11.2019 hyväksynyt suomenkielisen listalleottoesitteen (”Esite”), joka on laadittu Uusien Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle. Listalleottoesite on saatavilla 7.11.2019 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/sijoittajat/sijoittajan-tyokalut/listalleottoesite-2019/ ja paperisena versiona normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä osoitteessa Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa sekä Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 8.11.2019 lähtien.

Kaupankäynnin Yhtiön Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 12.11.2019, edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy listalleottohakemuksen. Uusien Osakkeiden listalleoton jälkeen Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä on 237 269 224.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä aikaisemmin julkistamattomia Componentaan liittyviä tietoja, joita on kuvattu Esitteessä. Näihin aikaisemmin julkistamattomiin tietoihin kuuluvat pro forma -taloudelliset tiedot ja Componentan nettovelkaan sekä saneerausvelkoihin liittyviä tietoja per 30.9.2019 (jäljempänä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole tässä määritelty, on sama merkitys kuin Esitteessä).

Componentan aikaisemmin julkistamattomia tietoja

Esitteeseen sisältyy eräitä Componentan aikaisemmin julkistamattomia taloudellisia tietoja liittyen yhtiön nettovelkaisuuteen sekä saneerausvelkoihin per 30.9.2019, jotka on esitetty alla:

Componentan rahat ja pankkisaamiset 30.9.2019 olivat 6,0 Me, pitkäaikaiset korolliset velat olivat 9,4 Me, josta Komas Oy:n osuus oli 8,6 Me, ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 2,1 Me, josta Komas Oy:n osuus oli 1,9 Me. Componentan pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat 30.9.2019 olivat 10,9 Me, ja lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat olivat 1,4 Me.

Componenta Främmestad AB:n konkurssin myötä konsernin saneerausvelat pienenivät 2,5 Me. Componenta-konsernille syntyi saneerausvelkaa Componenta Främmestad AB:lle 0,4 Me konkurssin yhteydessä, jolloin konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 13,1 Me 30.9.2019.

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu per 30.9.2019 on esitetty alla:

Me 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,3 0,8 0,7 0,7 5,4 7,9
Componenta Finland Oy 0,5 1,0 0,9 0,9 1,9 5,2
Yhteensä 0,8 1,7 1,7 1,7 7,2 (1 13,1

________
1) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Pro forma -taloudelliset tiedot

Esite sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja (”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”), jotka on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Komas Oy:n kaikkien osakkeiden ja pääomalainojen ostamisen (”Transaktio”) vaikutusta Componenta-konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ikään kuin Transaktio olisi toteutunut aikaisempana ajankohtana. Lisäksi Tilintarkastamattomissa pro forma taloudellisissa tiedoissa on esitetty Componenta Främmestad AB:n konkurssin alustava vaikutus pro forma -tuloslaskelmaan ja pro forma -taseeseen.

Tilintarkastamattomat pro forma -konsernituloslaskelmat 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kuvaavat vaikutusta ikään kuin Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi toteutunut 1.1.2018. Tilintarkastamaton pro forma -konsernitase on laadittu siten kuin Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi tapahtunut 30.6.2019.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamis­tarkoituksessa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoitus on kuvata hypoteettista vaikutusta, jos Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi toteutunut pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Componenta-konsernin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on, eikä niiden myöskään ole tarkoitus antaa viitteitä Componenta-konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tulevaisuudessa. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, joiden tarkoituksena on tuoda esiin välittömästi Transaktiosta ja Componenta Främmestad AB:n konkurssista johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutus ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät pro forma -oikaisuja, jotka perustuvat tiettyihin oletuksiin, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät myöskään kuvasta kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevia integraatiokuluja, joita Componenta-konsernille odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Transaktiosta tai Componenta Främmestad AB:n konkurssin mahdollista vaikutusta Componenta-konsernin tulevaan liiketoimintaan.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 ja Componenta-konsernin soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Esitteestä peräisin olevia Componentan pro forma -taloudellisia tietoja:

Me Pro forma –tuloslaskelma 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta Pro forma -tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta
Pro forma konsernitase30.6.2019
  (tilintarkastamaton)  
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 44,5 81,7
Liiketulos 1,7 -0,1
Käyttökate 4,5 4,7
Varat yhteensä 61,9
Oma pääoma yhteensä 19,2
Korolliset nettovelat yhteensä (1 2,5

________

1) Sisältää korolliset saneerausvelat

Pro forma tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Käyttökate  = Liikevoitto + poistot ja arvonalennukset 
Korolliset nettovelat  = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Tämän tiedotteen liitteessä 1 on esitetty tilintarkastamattomat pro forma tuloslaskelmat 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden kaudelta sekä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, tilintarkastamaton pro forma tase 30.6.2019, tiivistelmä keskeisistä pro forma oikaisuista sekä yhteenveto tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisessa käytetyistä historiallisista taloudellisista tiedoista

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tämän tiedotteen lisäksi tutustumaan koko Esitteeseen.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:

Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

LIITE: Liite 1 Pörssitiedotteeseen