Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.5.2018 klo 8.00

Nykyisten jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat viime vuodesta.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-maaliskuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vuoden 2017 liikevaihto sisältää hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konsernista poistuneista yhtiöistä, jotka olivat Ruotsissa konkurssiin hakeutuneet takomoyhtiöt.

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2018

  • Liikevaihto kasvoi 3,1 %, ollen 33,3 Me (32,3 Me). Oikaistu liikevaihto katsauskaudella oli 33,3 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuonna oli 32,2 Me.
  • Käyttökate kasvoi 280,2 %, ollen 1,4 Me (0,4 Me). Oikaistu käyttökate kasvoi 32,4 % katsauskaudella ollen 1,5 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuonna oli 1,1 Me.
  • Liiketulos oli 0,9 Me (-0,3 Me). Oikaistu liiketulos kasvoi 107,3 % ollen 1,0 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos edellisvuonna oli 0,5 Me.

AvainluvutIFRSIFRS IFRS
Me 1-3/2018 1-3/2017Muutos 1-12/2017
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot33,332,33 %122,4
Käyttökate, jatkuvat toiminnot1,40,4280 %29,8
Liiketulos, jatkuvat toiminnot0,9-0,3-26,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, %2,8-0,8-21,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot0,9-0,3-128,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot0,00,0-120,4
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot0,7-0,1-128,8
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e0,000,06-93 %0,70
Korollinen nettovelka, jatkuvat toiminnot **-4,090,2--3,0
Oman pääoman tuotto, %14,8---
Sijoitetun pääoman tuotto, %18,4---
Omavaraisuusaste, %34,2-148,5-34,8
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot0,40,1300 %1,6
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot1,40,6120 %2,8
Konsernin saneerausvelat16,1149,2-89 %19,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot6976625 %680
Henkilöstö kauden lopussa ml vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot6946694 %691
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot23,622,45 %23,6

*) Vertailuluvut vuodelta 2017 on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina.
**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.


Yhtiö muuttaa laskentakaavaa seuraaville tunnusluvuille vuonna 2018. Aikaisemmin tunnusluvut on esitetty laskemalla nimittäjän luvut vuosineljännesten keskiarvolla.

Oman pääoman tuotto, %  =   Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (keskimäärin tilikauden aikana)


Sijoitetun pääoman tuotto, %Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)


Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

  Vertailukelpoinen oikaistu 
Jatkuvat toiminnot, Me *)1-3/20181-3/2017Muutos-%
Oikaistu liikevaihto33,332,23,1 %
Oikaistu käyttökate1,51,132,4 %
Oikaistu liiketulos1,00,5107,3 %

*)Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty tiedotteen lopussa.


Toimitusjohtaja Harri Suutari:
 

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toteutettujen kulusäästöjen vuoksi kannattavuus parani edellisestä vuodesta.

Componenta maksoi jo alkuvuonna Ruotsissa heinäkuussa erääntyviksi määrätyt saneerausvelat. Vuoden 2018 aikana ei eräänny enää saneerausvelkoja.

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Korkeammat myyntivolyymit nostivat Componenta-konsernin liikevaihtoa 3 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Kannattavuutta paransi hallinnollisten kulujen pienentyminen, oikaistun käyttökatteen ollessa 1,5 Me (1,2 Me, IFRS: 0,4 Me). Vastaavasti oikaistu liiketulos oli 1,0 Me (0,6 Me, IFRS: -0,3 Me). Oikaistu liiketulos-% oli 3,1 (1,8) ja IFRS-luvuilla laskettu liiketulos-% oli 2,8 (-0,8). Liiketoiminnan rahavirta kasvoi, ollen 1,4 M (0,6 Me). Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtuu pääasiassa tuloksen parantumisesta. Käyttöpääoma, sisältäen vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaiset korottomat saamiset vähennettynä lyhytaikaisilla korottomilla veloilla, pysyi samalla tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä ollen 8,4 Me (31.12.2017: 8,3 Me).

Saneerausmenettelyt

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Främmestad AB maksoi maaliskuussa, sen heinäkuussa 2018 erääntyvät saneerausvelat. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Maksuohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin saneerausvelat 31.3.2018 olivat 16,1 miljoonaa euroa (31.12.2017: 19,0 Me).

Maksuuntulevien saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me2018201920202021202220232024Yhteensä
Componenta Oyj-0,70,70,70,75,2-7,8
Componenta Finland Oy-1,01,01,01,02,0-5,8
Componenta Främmestad AB-0,40,40,40,40,40,42,4
Yhteensä-2,02,02,02,07,50,416,1

Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa, eikä niillä ollut mainittavaa tulosvaikutusta.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta myi Kiinteistö Oy Pietarsaaren Tehtaankatu 13:n osakekannan 5.4.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,4 miljoonaa euroa.

Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n omat pääomat olivat negatiiviset vuoden 2016 tilinpäätöksissä, mutta kääntyivät positiivisiksi vuoden 2017 tilinpäätöksiin. Yhtiöt ovat toimittaneet kaupparekisteriin ilmoitukset osakepääoman menettämistä koskevien merkintöjen poistamiseksi. 

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.

Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin

Me 1-3/2018
Käyttökate, jatkuvat toiminnot1,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät0,1
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot1,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liittyvät saneeraus- ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,1 Me ja myyntivoittoon myydyistä määräaloista Pietarsaaressa +0,1 Me. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettona -0,1 Me.

Me 1-3/2018
Liiketulos, jatkuvat toiminnot0,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät0,1
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot1,0
  

Liiketulokseen vaikuttavat erät ovat samat kuin käyttökatteeseen vaikuttavat erät.

 
Vertailukelpoisen oikaistun liikevaihdon täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
1-3/2017
Liikevaihto, IFRS32,3
Oikaistu liikevaihto32,3
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto32,2
  
Vertailukelpoisen oikaistun käyttökatteen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me1-3/2017
Käyttökate, IFRS0,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia0,7
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut0,2
Muut erät-0,1
Oikaistu käyttökate1,2
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate1,1
  
Vertailukelpoisen oikaistun liiketuloksen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me1-3/2017
Liiketulos, IFRS-0,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia0,7
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut0,2
Muut erät-0,1
Oikaistu liiketulos0,6
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos0,5


Helsinki 18. toukokuuta 2018


COMPONENTA OYJ


Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
  

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.