Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

Report this content

Componenta Oyj:n pörssitiedote 16.5.2019 klo 8.00

Toimitusmäärien lasku Ruotsissa heikensi liiketulosta. 

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2019

  • Liikevaihto pieneni 6,8 %, ollen 31,0 Me (33,3 Me).
  • Käyttökate pieneni 17,3 %, ollen 1,2 Me (1,4 Me).
  • Liiketulos oli 0,7 Me (0,9 Me).

Toimitusjohtaja Harri Suutari:

Ensimmäinen vuosineljännes sujui Suomen valimoilla liiketoiminnan laajuuden ja kannattavuuden suhteen aiempaa paremmin. Sen sijaan koneistuksen, maalauksen ja välitystuotteina myytävien valujen volyymit ja kannattavuus Ruotsissa heikkenivät. Componenta toteuttaa Ruotsissa strategiaa, jolla se pyrkii parantamaan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Tämä tapahtuu karsimalla heikoimpia asiakkuuksia. Valmistuksen kustannukset supistuvat hitaammin kuin liikevaihto. Tästä syystä kannattavuus Ruotsissa on nyt, ja tulee olemaan koko vuoden heikko.

Konsernin maksuvalmius kehittyi edelleen hyvin suotuisasti. Käyttöpääoman supistuminen Ruotsissa tukee tämän trendin jatkumista myös loppuvuoden aikana.

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Myyntivolyymien lasku heikensi Componenta-konsernin liikevaihtoa 6,8 prosenttia ensimmäisen neljänneksen aikana. Käyttökate oli 1,2 Me (1,4 Me). Vastaavasti liiketulos oli 0,7 Me (0,9 Me). Kannattavuuteen vaikutti toimitusmäärien lasku Ruotsissa. Liiketoiminnan rahavirta parani, ollen 2,7 Me (1,4 Me). Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 7,7 Me (5,8 Me). Käyttöpääoma, sisältäen vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaiset korottomat saamiset vähennettynä lyhytaikaisilla korottomilla veloilla, laski edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 1,6 Me ollen 8,3 Me (31.12.2018: 9,9 Me). Muutos johtuu saamisten pienentymisestä ja korottomien velkojen kasvusta. Velkojen kasvu johtuu maksuaikojen pidentymisestä.

Avainluvut

IFRS IFRS IFRS
Me 1-3/2019 1-3/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 31,0 33,3 -6,8 % 120,7
Käyttökate 1,2 1,4 -17,3 % 3,7
Liiketulos 0,7 0,9 -22,1 % 1,2
Liiketulos, % 2,4 2,8 -16,5 % 1,0
Tulos rahoituserien jälkeen 0,7 0,9 -20,6 % 1,2
Katsauskauden tulos 0,7 0,7 -1,7 % 1,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,00 0,00 0,0 % 0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,00 0,00 0,0 % 0,01
Korollinen nettovelka* -5,5 -4,0 39,5 % -3,4
Oman pääoman tuotto, % 13,6 14,8 -7,5 % 5,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,7 18,4 -26,0 % 6,0
Omavaraisuusaste, % 37,5 34,2 9,6 % 39,3
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing 0,2 0,4 -43,2 % 1,8
Liiketoiminnan rahavirta 2,7 1,4 100,2 % 3,5
Konsernin saneerausvelat 16,0 16,1 -0,6 % 16,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml vuokratyövoima 669 697 -4,0 % 703
Henkilöstö kauden lopussa ml vuokratyövoima 671 694 -3,3 % 668
Tilauskanta kauden lopussa 20,5 23,6 -13,2 % 21,7

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 10.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja 0,03 Me sisäisiä saneerausvelkoja. Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja 0,4 Me sisäisiä saneerausvelkoja. Seuraavat saneerausvelkojen maksuerät erääntyvät marraskuussa 2019 ja ne ovat samansuuruiset kuin toukokuussa maksetut erät. Maksuohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin saneerausvelat 31.3.2019 olivat 16,0 miljoonaa euroa (31.12.2018: 16,0 Me).

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Yhteensä
Componenta Oyj 0,6 0,7 0,7 0,7    5,2 -          7,8
Componenta Finland Oy 0,9 1,0 0,9 0,9    1,9 -          5,7*
Componenta Främmestad AB 0,4 0,4 0,4 0,4    0,4 0,4 2,5**
Yhteensä 1,9 2,1 2,0 2,0 7,5*** 0,4        16,0

*) Componenta Finland Oy:n saneerausvelat pyöristyvät lukuun 5,7 Me.
**) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin yhtiölle maksetaan kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen.
***) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me. 

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,1 0,1 0,1 0,1    0,2          0,4
Componenta Finland Oy 0,7 0,7 0,7 0,7    1,5          4,4
Yhteensä 0,8 0,8 0,8 0,8        1,6          4,8

Componenta Främmestad AB on maksanut kaikki sisäiset saneerausvelkansa.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja    -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta on tiedottanut 16.5.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco Oy:ltä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Komas valmistaa koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Vuonna 2018 Komasin liikevaihto oli 44,9 miljoonaa euroa Suomen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan ja käyttökate 2,0 miljoonaa euroa (FAS). Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 313 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä sekä Sastamalassa. Komasin avainasiakkaat ovat suuria kansainvälisiä OEM-kone- ja laitevalmistajia. Järjestelyn kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan laskemalla liikkeelle 60 miljoonaa Componenta Oyj:n uutta osaketta, mikä edustaa noin 25,3 % liikkeeseenlasketuista Componenta Oyj:n osakkeista uusannin jälkeen tai 24,3 % osakkeista, jos huomioidaan kaikki osakkeisiin kohdistuvat oikeudet. Componenta suunnittelee järjestävänsä Komasin myyjille suunnatun osakeannin kaupan vastikkeen maksamiseksi. Tätä varten yhtiö tulee kutsumaan erikseen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista. Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista, mukaan lukien mahdolliset viranomaisten hyväksynnät ja yhtiökokouksen osakeantipäätös. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 1.7.2019 ja Komas tullaan konsolidoimaan Componentaan kaupan toteutumispäivästä lähtien. Tarkempia tietoja kaupasta on esitetty 16.5.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Ohjeistus vuodelle 2019

Tänään tiedotetun yrityskaupan vuoksi Componenta päivittää tulosohjeistusta vuodelle 2019. Componenta odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan 90-110 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 liikevaihto oli 120,7 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Aiempi ohjeistus oli seuraava: Componenta odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena.

Uusi tulosohjaus perustuu oletukseen, että Komas Oy:n yrityskauppa toteutuu 1.7.2019. Lisäksi mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta on päättänyt lopettaa vaihtoehtoisina tunnuslukuina esitettyjen oikaistun liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen raportoinnin. Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

IFRS 16

Componenta on ottanut uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen, yksinkertaistetun menettelytavan mukaisesti, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Standardin käyttöönoton seurauksena konserni kirjasi taseeseen ei purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta konserni kirjaa taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joilla on yli 12 kuukauden irtisanomisaika, eivätkä sisällä merkittävää purkuehtoa. Katsauskauden lopussa konsernin taseen aineellisiin hyödykkeisiin on kirjattu 0,3 Me. Vastaavasti konsernin taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyy 0,3 Me vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyviä poistoja -0,1 Me ja velkojen muutosta 0,1 Me. Käyttökate parani 0,1 Me, koska vuokrakulut siirtyivät poistoihin ja rahoituseriin. Vaikutus liiketulokseen ja liiketoiminnan rahavirtaan oli epäolennainen. Standardilla ei ollut olennaista vaikutusta tulokseen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.