Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 8.5.2020 klo 08.00

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi, mutta käyttökate heikkeni, rahavirta säilyi hyvällä tasolla

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi- maaliskuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sastamalassa.

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi ollen 19,6 Me (11,0 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen 0,8 Me (1,6 Me).
  • Liiketulos oli -0,7 Me (1,1 Me). 

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkui ja tämä näkyi meille myyntivolyymien laskuna. Liikevaihtoamme kuitenkin kasvatti Componenta Manufacturing Oy (ent. Komas Oy), joka ei ollut osa Componenta-konsernia vielä vertailukaudella. Kannattavuutta rasittivat tuotemixin muutosten ja volyymien laskun lisäksi laadullisista haasteista johtunut väliaikainen tuottavuuden lasku.

Ensimmäisen neljänneksen aikana olemme tiivistäneet johtoamme sekä vähentäneet hallinnollista henkilöstöämme. Näillä toimilla on jatkossa myönteistä vaikutusta yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Tämän lisäksi yrityskauppaintegraation kautta tavoiteltavat kustannussäästöt realisoituvat tulokseen viiveellä.  

COVID-19 -pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia Componentan liiketoimintaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä myyntivolyymien kehitykseen liittyy etenkin lyhyen aikavälin osalta epävarmuustekijöitä, joten pandemia tulee vaikuttamaan toisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran negatiivisesti.

Olemme ryhtyneet aktiivisesti toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on ollut turvata työntekijöidemme terveys ja turvallisuus, ylläpitää yrityksen hyvää toimituskykyä ja asiakaspalvelua poikkeustilanteesta huolimatta, sekä minimoida pandemian taloudelliset vaikutukset Componentalle. Oman tuotantomme raaka-aineiden saatavuuden olemme varmistaneet käyttämällä myös vaihtoehtoisia kanavia, joten toimituskykymme on säilynyt hyvänä, vaikka pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet, kansainväliset hankintakanavat ja taloudellinen epävarmuus ovat rasittaneet asiakkaittemme tuotantoa.

Kustannusten hallitsemiseksi ja pandemian negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi olemme käynnistäneet ylimääräisiä kustannussäästötoimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa investointirajoitukset, matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön minimointi sekä YT-neuvottelujen kautta käynnistetyt sopeutustoiminnot kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mukaan lukien konsernihallinto.

Katsauskauden aikana vahvistimme myyntiämme nimittämällä uuden myynti- ja markkinointijohtajan sekä täsmensimme myynnin vastuita ja toimintamallia yleisesti. Näillä muutoksilla haemme selkeämpää omistajuutta tulosyksiköittemme myynnille sekä pyrimme varmistamaan konsernin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumisen pidemmällä aikavälillä.

Maksuvalmiutemme säilyi katsauskaudella hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on edelleen parantunut. Maaliskuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,3 Me, jonka lisäksi olemme huhtikuussa allekirjoittaneet uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me.

Keskitymme jatkossakin uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoiminnan kannattavuuteen ja maksuvalmiuden hallintaan. Näillä toimilla varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä aikavälillä, nopean toipumisen poikkeustilan jälkeen, sekä pitkän aikavälin strategisten tavoitteidemme saavuttamisen.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Myyntivolyymit laskivat jonkin verran ensimmäisen neljänneksen aikana. Componenta-konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi ollen 19,6 Me (11,0 Me). Liikevaihdon kasvu johtui Componenta Manufacturing Oy:n konserniin yhdistelystä, sillä se ei ollut osa konsernia vielä vertailukaudella. Käyttökate oli 0,8 Me (1,6 Me). Vastaavasti liiketulos oli -0,7 Me (1,1 Me). Kannattavuutta rasittivat tuotemixin muutosten ja volyymien laskun lisäksi laatuhaasteista johtunut tuottavuuden lasku.

Liiketoiminnan rahavirta säilyi hyvällä tasolla ollen 2,2 Me (2,4 Me). Katsauskauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 5,6 Me ja vertailukelpoiset rahat ja pankkisaamiset ilman lopetettujen toimintojen rahavaroja olivat 6,9 Me. Konsernilla oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,3 Me. Katsauskauden päättymisen jälkeen konsernin maksuvalmius on kehittynyt suotuisasti ja lisäksi 22.4.2020 Componenta on allekirjoittanut uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me.

Katsauskauden lopussa käyttöpääoma (sis. vaihto-omaisuuden ja myyntisaamiset vähennettynä ostoveloilla) oli 6,3 Me (31.12.2019: 6,9 Me). Muutos johtuu pääasiassa liiketoiminnalle tyypillisestä kausivaihtelusta.

Avainluvuissa korollisen nettovelan, oman pääoman tuoton, sijoitetun pääoman tuoton, omavaraisuusasteen, henkilöstömäärien ja tilauskannan muutokset vertailukaudesta johtuvat pääasiassa siitä, ettei Componenta Manufacturing Oy:tä yhdistelty Componenta-konserniin vielä vertailukaudella.

Avainluvut

Jatkuvat toiminnot, Me  1-3/2020  1-3/2019 Muutos  1-12/2019
Liikevaihto 19,6 11,0 78,2 % 50,7
Käyttökate 0,8 1,6 -47,2 % 1,6
Liiketulos -0,7 1,1 -161,0 % -1,7
Liiketulos, % -3,5 10,3 -134,2 % -3,3
Tulos rahoituserien jälkeen -1,0 1,1 -192,3 % -2,1
Katsauskauden tulos -1,0 1,1 -190,2 % -2,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,00 0,00 -167,4 % -0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,00 0,00 -167,2 % -0,01
Korollinen nettovelka* 7,6 -5,5 237,4 % 8,7
Oman pääoman tuotto, % -26,6 23,3 -214,2 % 83,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,6 21,0 -146,0 % 3,2
Omavaraisuusaste, % 26,8 37,5 -28,7 % 29,4
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me 1,0 0,4 33,3 % 2,8
Liiketoiminnan rahavirta 2,2 2,4 -9,1 % 4,1
Konsernin saneerausvelat** 12,3 16,0 -23,1 % 12,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima  602 453 32,9 % 508
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 601 458 31,2 % 617
Tilauskanta kauden lopussa 9,1 6,2 47,5 % 9,0
*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

**) Vertailukauden 16,0 Me sisältää 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja.

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023.

Maksuvalmiuden varmistamiseksi Componenta Castings Oy on sopinut noin 20 merkittävän saneerausvelkojan kanssa maksuohjelman 3.5.2020 ja 3.11.2020 mukaisten maksujen lykkäämisestä siten, että maksut suoritetaan velkojille tasaisesti jäljelle jäävien maksuerien (kuusi erää) yhteydessä vuosien 2021 - 2023 aikana. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan maksaa suorittamatta jääneet maksuerät jo tätä aikaisemmin. Tästä huolimatta Componenta Castings Oy tulee suorittamaan maksuohjelman mukaiset maksut emoyhtiölleen Componenta Oyj:lle, jotta tämä voi suorittaa omat maksuohjelman mukaiset maksunsa normaalisti maksuohjelman mukaisesti. Sopimus parantaa vuoden 2020 rahoituksen rahavirtaa 0,3 Me.

Componenta Oyj:n seuraava  saneerausohjelman mukainen maksu tapahtuu 11.5.2020. Componenta Castings Oy maksoi 4.5.2020 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 12,0 Me. Konsernin ulkoiset saneerausvelat 31.3.2020 olivat 12,3 miljoonaa euroa (31.3.2019: 16,0 Me sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja).

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 8.5.2020

Me

2020 2021 2022  2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,7 0,8 0,7     5,4          7,5
Componenta Castings Oy 0,3 1,1 1,0     2,0          4,4
Yhteensä 1,0 1,8 1,8       7,3*        12,0

*) Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 8.5.2020

Me

2020 2021 2022  2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,0 0,0 0,0     0,0           0,0
Componenta Castings Oy 0,4 0,7 0,7     1,5           3,3
Yhteensä 0,4 0,7 0,7         1,5           3,3
 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asia­­kas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

COVID-19 -pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan ainakin toisella kvartaalilla jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Sopeutustoimiin on jo ryhdytty muun muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä maksuja verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla henkilöstöä ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittävien velkojien kanssa. Konsernin maksuvalmius on parantunut tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa konsernia tilanteen hallinnassa. Lisäksi Componenta on sopinut katsauskauden päättymisen jälkeen uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiitistä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 17.3.2020 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Muutokset Componentan johdossa katsauskauden aikana

Componenta-konsernin johtoryhmä supistui 1.3.2020 alkaen seitsemästä viiteen jäseneen. Muutoksella tavoitellaan kustannustehokasta hallintoa ja johdon vastuiden selkeyttämistä. Tässä yhteydessä materiaalipalveluista vastannut liiketoimintajohtaja Pasi Mäkinen nimitettiin konsernin operatiiviseksi johtajaksi 1.3.2020 alkaen.

Componenta tiedotti 11.3.2020, että yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi DI Sami Sivurannan. Hän on toiminut Componentan liiketoiminnan kehitysjohtajana syyskuusta 2019 lähtien sekä aiemmin eri yksiköiden johtotehtävissä vuosina 2004 - 2016, Parma Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana 2016 - 2017 ja HKScan Oyj:n operatiivisena johtajana 2017 - 2019. Nimitys astui voimaan välittömästi.

Konsernin johtoryhmän muodostivat 31.3.2020 toimitusjohtaja Sami Sivuranta, lakiasiainjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen ja operatiivinen johtaja Pasi Mäkinen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj tiedotti 16.4.2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä. Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Optio-oikeuksien 2018A muuntaminen optio-oikeuksiksi 2018B ja optio-oikeuksien 2018B markkina-arvo

Componenta Oyj tiedotti 10.2.2020 optio-oikeuksista. Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Ohjeistus vuodelle 2020

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Covid-19 -pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS -tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 17.3.2020 julkistetussa vuosikatsauksessa.

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.