Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2021

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 7.5.2021 klo 08.00

Katsauskauden liikevaihto kasvoi ja käyttökate parani

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammimaaliskuussa 2021 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sastamalassa.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammimaaliskuu 2021

  • Liikevaihto kasvoi ja oli 20,4 Me (19,6 Me)

  • Käyttökate parani ja oli 1,5 Me (0,8 Me)

  • Liiketulos oli 0,0 Me (-0,7 Me)

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 Me (2,2 Me)

Ohjeistus vuodelle 2021

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2021 olevan 70 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 70,0 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. COVID-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Vuoden ensimmäinen neljännes sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani omien suunnitellusti tehtyjen toimenpiteidemme ansiosta.

COVID-19 pandemian johdosta markkinoilla on edelleen epävarmuutta, mutta rajoitustoimenpiteiden onnistumisen sekä rokotuskattavuuden kasvaessa on alkanut näkyä selkeitä merkkejä talouden ja sen myötä kysynnän elpymisestä.  Ensimmäisellä neljänneksellä pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia Componentan liiketoimintaan. Henkilöstömme vahvan panoksen johdosta oma tuotantomme toimi häiriöittä ja toimituskykymme sekä palvelutasomme asiakkaidemme suuntaan pystyttiin ylläpitämään hyvänä.

Componenta maksoi 31.3.2021 emoyhtiön saneerausohjelman ennenaikaiseksi päättämiseksi 5,9 miljoonan euron suoritukset velkojilleen. Tämän pohjalta Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021 valvojan loppuselonteon valmistuttua. Uskomme, että saneerausohjelman päättyminen parantaa selkeästi Componentan asemaa ja uskottavuutta niin asiakkaidemme, toimittajiemme kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta ja sillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan.

Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmius on säilynyt edelleen hyvällä tasolla saneerausvelkojen maksamisesta huolimatta.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi osana kasvustrategiaamme. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Myyntivolyymit kasvoivat hieman vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Componenta-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,0 % ja oli 20,4 Me (19,6 Me). Käyttökate oli 1,5 Me (0,8 Me) ja liiketulos 0,0 Me (-0,7 Me). Kannattavuus parantui omien suunnitellusti tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Kannattavuutta paransi kertaluonteisesti myös entisen tytäryhtiön, Componenta BV:n, konkurssipesältä saatu 0,1 Me suoritus jo aiemmin alaskirjatuille saamisille, joita Componentalla oli konkurssipesästä.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,3 Me (-1,0 Me) ja sitä paransi 0,7 Me suuruinen nettotuotto, joka realisoitui kun kirjanpidon mukaiset emoyhtiön 6,6 Me:n saneerausvelat maksettiin pois 5,9 Me:lla.

Katsauskauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 10,5 Me (5,6 Me).  Saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksusta huolimatta konsernin likviditeetti säilyi hyvällä tasolla. Componentalla oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me (3,3 Me). Verottajan COVID-19-pandemian johdosta myöntämät maksuhelpotukset 31.3.2021 tilanteen mukaan olivat 2,9 Me velvoitteille, jotka on maksettava erillisten maksuaikataulujen mukaisesti 15.6.2022 mennessä. Maksuhelpotuksista maksetaan 2,5 % vuotuista korkoa.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 0,9 Me (2,2 Me). Katsauskauden lopussa käyttöpääoma (sis. vaihto-omaisuuden ja myyntisaamiset vähennettynä ostoveloilla) oli 5,8 Me (31.12.2020: 5,2 Me). Rahavirran muutos johtuu pääasiassa liiketoiminnalle tyypillisestä käyttöpääoman kausivaihtelusta sekä COVID-19 pandemian vuoksi verottajan vuonna 2020 myöntämien maksuhelpotusten maksuaikataulujen mukaisista maksusuorituksista vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Componentan omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40,4 % (26,8 %). Omavaraisuusasteen parantuminen johtui pääasiassa vuoden 2020 lopulla toteutetusta osakeannista ja emoyhtiö Componenta Oyj:n saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksusta 5,9 Me:lla 31.3.2021.

Pitkäaikaiset korolliset velat ja pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat olivat yhteensä 13,2 Me (20,4 Me) ja lyhytaikaiset korolliset velat ja lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat olivat yhteensä 3,9 Me (4,4 Me) katsauskauden lopussa. Edellä mainituissa saneerausveloissa on kysymys tytäryhtiö Componenta Castings Oy:n veloista. Componenta Castings Oy:n saneerausohjelman on määrä jatkua sen ehtojen mukaisesti vuoteen 2023 saakka.

Avainluvut

 1-3/2021

 1-3/2020

Muutos

 1-12/2020

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te 20 384 19 594 4,0 % 70 040
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te 1 510 837 80,5 % 3 750
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te 41 -692 -2 034
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 0,2 -3,5 -2,9
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Te 275 -1 043 -3 224
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te 292 -1 029 -2 910
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Te 292 -1 029 -949
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e* 0,03 -0,22 -0,20
Laimennettu osakekohtainen tulos, e* 0,03 -0,22 -0,20
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Te 883 2 208 -60,0 % 6 355
Korollinen nettovelka, Te** 3 166 7 585 -58,3 % -2 584
Nettovelkaantumisaste, % 13,1 51,0 -10,8
Oman pääoman tuotto, % 4,9 -26,6 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,4 -9,6 0,7
Omavaraisuusaste, % 40,4 26,8 37,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Te 381 1 000 -61,9 % 5 134
Konsernin saneerausvelat, Te 4 116 12 268 -66,5 % 10 694
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 586 601 -2,5 % 574
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 581 602 -3,5 % 589
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te 11 862 9 132 29,9 % 9 536

*) Vertailutietoja vuodelta 2020 on oikaistu johtuen osakkeiden yhdistämisestä ja osakeannista.

**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Saneerausohjelmat

Componenta toteutti marras-joulukuussa 2020 merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin noin 9,5 Me bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena oli aloittaa neuvottelut yhtiön saneerausvelkojien kanssa Componenta Oyj:n saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Lisäksi osakeannin tarkoituksena oli vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa.

Yhtiön hallitus päätti 25.2.2021 suorittaa emoyhtiön saneerausohjelman saneerausvelkojille yhteismäärältään noin 5,9 miljoonan euron suoritukset ja päättää saneerausohjelma ennenaikaisesti. Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen rahoitettiin edellä mainitusta merkintäetuoikeusannista saaduilla rahavaroilla.

Componenta Oyj teki 31.3.2021 velkojilleen edellä mainitut noin 5,9 miljoonan euron suoritukset, joiden määrä täsmentyi vähäisissä määrin maaliskuun 2021 aikana. Yhtiö on myös sopinut edelliseen sisältyneiden määrältään vielä vahvistumattomien noin 0,1 miljoonan euron suuruisten ehdollisiin ja enimmäismääräisiin takausvastuisiin perustuvien saneerausvelkojen velkojien kanssa kyseisten vastuiden konvertoinnista uusiksi enimmäismääräisiksi veloiksi. Konvertoinnin johdosta yhtiö on täyttänyt saneerausohjelman mukaisen suoritusvelvollisuutensa näille velkojille. Takaisinmaksun ja konvertoinnin seurauksena yhtiö katsoo saneerausohjelman mukaisten maksuvelvoitteidensa tulleen kokonaisuudessaan täytetyiksi.

Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021 emoyhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselontekonsa.

Componenta Oyj:n saneerausohjelman ennenaikaisella päättymisellä ei ole vaikutusta tytäryhtiö Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaan, jonka on määrä jatkua sen ehtojen mukaisesti vuoteen 2023 saakka.

Konsernin ja samalla Componenta Castings Oy:n ulkoiset saneerausvelat 31.3.2021 olivat 4,1 (12,3) miljoonaa euroa, kun Componenta Oyj maksoi omat saneerausvelkansa ennenaikaisesti 31.3.2021.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Componenta Castings Oy maksoi 3.5.2021 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ja samalla Componenta Castings Oy:n ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 3,6 Me.

Maksuun tulevien konsernin ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 7.5.2021

Te

2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Castings Oy 518 1 069 2 021 3 608
Yhteensä 518 1 069 2 021* 3 608

*) Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 7.5.2021

Te

2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Castings Oy 363 726 1 452 2 540
Yhteensä 363 726 1 452 2 540
 

COVID-19-pandemian vaikutukset

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat olleet Componentalle erittäin tärkeitä COVID-19-pandemian aikana. Componentan ennakoivat toimet henkilöstön terveyden varmistamiseksi ovat minimoineet pandemian vaikutukset, ja konserni on onnistunut palvelemaan asiakkaita, suorittamaan toimitukset sekä pitämään kaikki toiminnot käynnissä ilman merkittäviä ongelmia.

Mikäli heikko taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. COVID-19-pandemian negatiiviset seuraukset voivat pitkittyessään aiheuttaa myös riskin yhtiön liikearvon, vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten tai käyttöomaisuuden arvonalentumisesta.

COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti viranomaisohjeistuksia markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa toimintaedellytyksiä ja liiketoiminnan tilannetta sekä sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Henkilöstön mahdolliset sairastumiset ja karanteenit sekä muut Suomen ja muiden valtioiden rajoitteet voivat aiheuttaa haasteita sekä Componentan omaan, että yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan. Erityisen tärkeänä pandemiatilanteen negatiivisten vaikutusten hallinnassa pidetään rokotusten tehokkuutta ja rokotetavoitteissa pysymistä. Componentalla jatketaan aktiivisesti tarvittavia toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja pandemian leviämisen estämiseksi. COVID-19-pandemian aikaansaama epävarmuus markkinoilla jatkuu edelleen vuonna 2021.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotantoja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen, ja harkkoraudan, rakenneteräksen ja alumiinin sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuun 2021 lopussa. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisi merkittävästi heikentää Componentan likviditeettiä. Konsernin likviditeetti oli kuitenkin katsauskauden lopussa hyvällä tasolla, mikä helpottaa tilanteen hallinnassa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2021 Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja valitsi hallitukseen Harri Suutarin, Anne Leskelän, Petteri Walldénin ja Tomas Hedenborgin. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus päättää kaikista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassa olevia ja käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta Oyj:n hallitus päätti 25.2.2021 Componenta Oyj:n saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja Componenta Oyj maksoi 5,9 miljoonan euron suoritukset velkojilleen 31.3.2021.

Componenta Oyj:n saneerausohjelma on päättynyt yhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon 27.4.2021.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 12.3.2021 julkistetussa vuosikatsauksessa.

Webcast

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta esittelee liiketoimintakatsauksen sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksessä 7.5.2021 klo 10.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcastia voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta www.componenta.com tai linkistä https://live.esf.fi/componenta0521

COMPONENTA OYJ

Lisätietoja: 
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200 

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

 
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.