Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 13.11.2018 klo 8.00

Jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liiketulos kasvoi viime vuodesta.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-syyskuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Katsaus-kauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukauden liikevaihto sisältää hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konkurssiin hakeutumisen vuoksi konsernista poistuneesta Wirsbo-alakonsernista.

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-syyskuu 2018

  • Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 91,6 Me (91,3 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella 91,6 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli edellisvuonna 91,1 Me.
  • Käyttökate pieneni 87,5 %, ollen 3,4 Me (27,3 Me). Vertailukauden käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu käyttökate kasvoi 18,4 % katsauskaudella ollen 4,2 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 3,5 Me.
  • Liiketulos pieneni 92,2 %, ollen 2,0 Me (25,6 Me). Vertailukauden liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu liiketulos kasvoi 46,3 % ollen 2,7 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli edellisvuonna 1,9 Me.

Heinä-syyskuu 2018

  • Liikevaihto laski 1,3 %, ollen 25,6 Me (25,9 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella 25,9 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli edellisvuonna 25,9 Me.
  • Käyttökate pieneni 97,6 %, ollen 0,7 Me (29,2 Me). Vertailukauden käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu käyttökate säilyi edellisvuoden tasolla ollen 0,8 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 0,8 Me.
  • Liiketulos pieneni 99,0 %, ollen 0,3 Me (28,7 Me). Vertailukauden liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu liiketulos kasvoi 13,0 % ollen 0,4 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli edellisvuonna 0,3 Me.
Avainluvut IFRS IFRS IFRS
Me 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 1-12/2017
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 91,6 91,3 0,4 % 122,4
Käyttökate, jatkuvat toiminnot 3,4 27,3 -87,5 % 29,8
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,0 25,6 -92,2 % 26,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, % 2,2 28,1 - 21,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 1,8 126,9 - 128,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot -0,8 125,2 - 125,8
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,7 127,5 -98,7 % 128,8
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,01 0,68 - 0,70
Korollinen nettovelka, jatkuvat toiminnot * -4,9 -1,3 -276,9 % -3,0
Oman pääoman tuotto, % 11,9 - - -
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,5 - - -
Omavaraisuusaste, % 37,2 34,2 8,8 % 34,8
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot 1,0 0,6 70,5 % 1,6
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot 3,5 -1,0 450 % 2,8
Konsernin saneerausvelat 16,2 18,8 -14,4 % 19,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 712 676 5,3 % 680
Henkilöstö kauden lopussa ml vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 713 694 2,7 % 691
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 23,2 25,1 -7,6 % 23,6

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

Vertailukelpoinen oikaistu
Jatkuvat toiminnot, Me *) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos-%
Oikaistu liikevaihto 91,6 91,1 0,5 %
Oikaistu käyttökate 4,2 3,5 18,4 %
Oikaistu liiketulos 2,7 1,9 46,3 %

*)Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty tiedotteen lopussa.

Toimitusjohtaja Harri Suutari:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani. Maksuvalmius parani positiivisen operatiivisen kassavirran ja kiinteistömyyntien ansiosta.

Vuoden 2018 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrimme muuttamaan Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja lisärahoitustarpeita. Toimenpiteiden tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Sen sijaan vuonna 2019 muutosten ennakoidaan laskevan liikevaihtoa, mutta parantavan kannattavuutta.

Muuttamalla Componenta Främmestad AB:n toimintamallia siten, että tarjoamalla suurivolyymisiin sarjoihin pääosin alihankintapalvelua ilman Tier1-asemaa, voimme merkittävästi pienentää sitoutunutta pääomaa ja vähentää lisärahoitustarpeita. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutuminen ei kuitenkaan merkittävästi heikentäisi konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen. Näihin toimintoihin nyt sitoutuneen pääoman purkautuminen auttaa Componentaa keskittymään sellaisiin asiakkuuksiin, joissa Componentalla on paremmat edellytykset riittävään tuloksellisuuteen.

Componentan valimoiden asiakashintoja on päivitetty katsauskauden jälkeen vastaamaan kustannuksia. Joidenkin tuotteiden hinnankorotukset ovat olleet niin merkittäviä, että ne saattavat aiheuttaa joitakin asiakasmenetyksiä. Näillä ei odoteta olevan kuitenkaan negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen.

Componentan erillisyhtiöiden saneeraukset etenevät suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Myyntivolyymien kasvu nosti Componenta-konsernin liikevaihtoa 0,4 prosenttia kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kannattavuutta paransi hallinnollisten kulujen pienentyminen, oikaistun käyttökatteen ollessa 4,2 Me (3,7 Me, IFRS: 3,4 Me). Vastaavasti oikaistu liiketulos oli 2,7 Me (2,1 Me, IFRS: 2,0 Me). Oikaistu liiketulos- % oli 3,0 (2,3) ja IFRS-luvuilla laskettu liiketulos- % oli 2,2 (28,1). Liiketoiminnan rahavirta kasvoi, ollen 3,5 Me (-1,0 Me). Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 6,4 Me (2,8 Me). Yhtiöllä ei ollut sitovia luottositoumuksia katsauskauden lopussa. Käyttöpääoma, sisältäen vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaiset korottomat saamiset vähennettynä lyhytaikaisilla korottomilla veloilla, kasvoi hieman edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ollen 11,0 Me (31.12.2017: 10,6 Me).

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Främmestad AB maksoi maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, jotka olisivat erääntyneet heinäkuussa 2018. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Maksuohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin ulkoisista 16,2 Me (31.12.2017: 19,0 Me) saneerausveloista lyhytaikaista velkaa oli 1,1 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyi 0,8 Me korollista velkaa, josta 0,1 Me oli lyhytaikaista.

Maksuuntulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Yhteensä
Componenta Oyj - 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 - 7,8
Componenta Finland Oy - 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 - 5,8
Componenta Främmestad AB - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5*
Yhteensä - 2,0 2,0 2,0 2,0 7,6** 0,4 16,2

*) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin yhtiölle maksetaan kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen.

**) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me. 

Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,4 Me. Componenta Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa. Yllä kerrottujen kauppojen yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,2 Me.

Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen ja Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy myivät 29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeista. Componenta Finland Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi 31.8.2018 määräalan omistamastaan kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määräalalla sijaitsevat rakennukset. Elokuun kiinteistömyynnit toteutettiin markkinahintaan ja kauppojen kassavaikutus oli 1,0 Me ja yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,0 Me.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta. Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutos tähtää sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteelliseen pienentämiseen. Mallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutumisen ei kuitenkaan odoteta merkittävästi heikentävän konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy ovat 6.11.2018 toimittaneet Helsingin käräjäoikeudelle hakemukset saneerausohjelmiensa oikaisemisesta. Hakemuksissa pyydetään vahvistettujen maksu-ohjelmien muuttamista vähäisessä määrin velkojien ilmoittamien täsmentyneiden saatavien taikka velkojien vaihdosten vuoksi. Yhtiön näkemyksen mukaan muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Yhtiö tiedottaa mahdollisista ohjelmien muutoksista saatuaan käräjäoikeuden päätöksen.

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt 12.11.2018 ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7 320 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7 320 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 2 430 000 merkitään tunnuksella 2018A, 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018B ja 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018C. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2018A on 1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeudella 2018B 1.12.2022–30.11.2024 ja optio-oikeudella 2018C 1.12.2023–30.11.2025. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2018A on 0,17 euroa osakkeelta eli osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—8.11.2018. Sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Optiojärjestelmän ja sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän yhteenlaskettu laimennusvaikutus on enintään 4,99 %, jos kaikki järjestelmien perusteella merkittävät ja palkkioina maksettavat osakkeet (mukaan lukien sitouttavan osakepalkkion rahaosuus) ovat uusia osakkeita.

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.

Tulevat IFRS – standardit

Componenta ottaa 1.1.2019 käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin (voimassa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin käyttöönotossa sovelletaan yksinkertaistettua menetelmää, jolloin vertailulukuja ei oikaista. Alustavan tarkastelun perusteella käyttöönotto tulee vaikuttamaan tiettyihin avainlukuihin. Standardin käyttöönoton johdosta nettovelkojen arvioidaan kasvavan ja käyttökatteen parantuvan. Lisäksi vaikutuksia odotetaan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirran arvioidaan laskevan ja liiketoiminnan rahavirran arvioidaan nousevan. Componentan taseen ulkopuolisten muiden vuokrasopimusten määrä oli katsauskauden lopussa 0,6 Me.  

Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin

Me 1-9/2018 7-9/2018
Käyttökate, jatkuvat toiminnot 3,4 0,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,8 0,1
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot 4,2 0,8

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä liittyvät Karkkilassa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksiin -0,6 Me, saneeraus- ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,3 Me, Iisalmessa sijaitsevan As.Oy Ahjolansadon osakkeiden myyntivoittoon +0,2 Me ja myyntivoittoon myydystä kiinteistöstä ja kahdesta määräalasta Pietarsaaressa +0,1 Me. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettona -0,1 Me.

Me 1-9/2018 7-9/2018
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,0 0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,8 0,1
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,7 0,5

Liiketulokseen vaikuttavat erät ovat samat kuin käyttökatteeseen vaikuttavat erät.

Vertailukelpoisen oikaistun liikevaihdon täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 1-9/2017
7-9/2017
Liikevaihto, IFRS 91,3 25,9
Oikaistu liikevaihto 91,3 25,9
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 0,0
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto 91,1 25,9
Vertailukelpoisen oikaistun käyttökatteen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 1-9/2017 7-9/2017
Käyttökate, IFRS 27,3 29,2
Saneerausvelkojen leikkaukset -29,8 -29,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia 3,4 -0,5
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut 1,7 0,9
Muut erät 1,2 1,1
Oikaistu käyttökate 3,7 0,8
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 0,0
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate 3,5 0,8
Vertailukelpoisen oikaistun liiketuloksen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 1-9/2017 7-9/2017
Liiketulos, IFRS 25,6 28,7
Saneerausvelkojen leikkaukset -29,8 -29,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia 3,4 -0,5
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut 1,7 0,9
Muut erät 1,2 1,1
Oikaistu liiketulos 2,1 0,3
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 0,0
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos 1,9 0,3

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.