Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 15.11.2019 klo 08.00

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi, käyttökate heikkeni yritysostoon liittyvien kulujen vuoksi, mutta rahavirta vahvistui.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi- syyskuussa 2019 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Componenta julkisti pörssitiedotteella 7.11.2019 aikaisemmin julkaistut jatkuvien toimintojen konsernituloslaskelmat ja taloudelliset tunnusluvut oikaistuina Componenta Främmestad AB:n konkurssin vaikutuksella. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa sekä konepajat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sastamalassa.

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi ollen 32,3 Me (30,4 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen 1,9 Me (2,3 Me).
  • Liiketulos oli 0,1 Me (0,8 Me).

Heinä-syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi ollen 10,0 Me (9,1 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen -0,7 Me (0,4 Me).
  • Liiketulos oli -1,6 Me (-0,1 Me).

Toimitusjohtaja Marko Penttinen:

Componenta Främmestad AB:n kannattavuuden parantamiseksi tehtiin töitä pitkään, mutta kun toimintaa ei saatu käännettyä pysyvästi kannattavaksi, ei yhtiön toimintaa ollut järkevää jatkaa ja yhtiö hakeutui konkurssiin 25.9.2019. Yhtiön asiakkuuksien kannattavuus oli heikko, eikä tätä onnistuttu neuvotteluissa asiakassopimuksien uusimisesta merkittävästi parantamaan. Pääsemme nyt keskittymään uudessa Componenta-konsernissa ydinliiketoimintamme mukaisiin kappale- ja sarjakokoihin sekä kehittämään Suomen palveluvalikoimamme monipuolisuutta tarjoamalla valettuja ja koneistettuja komponentteja yhdeltä luukulta. Tästä syntyy merkittävää etua erityisesti kone- ja laitevalmistajille, jotka hakevat laatua ja tehokkuutta asennusvalmiista komponenteista.

Katsauskauden loppua kohden markkinoiden epävarmuus tulevaisuuden volyymeistä lisääntyi, mikä näkyi myyntivolyymien pienenä laskuna. Componentan liikevaihtoa kuitenkin kasvatti Komasin konsolidointi Componenta-konserniin 1.9.2019 alkaen. Katsauskaudella Componentan kannattavuutta rasittivat tulosvaikutteisesti kirjatut 0,4 Me Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut. Lisäksi omaan pääomaan kirjattavat asiantuntijakulut olivat 0,1 Me. Componenta Främmestad AB:n konkurssin johdosta konsernin hallinnollisten kulujen osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ja liiketuloksesta on kasvanut, koska emoyhtiö Componenta Oyj:n hallinnolliset kulut eivät ole muuttuneet Componenta Främmestadin konkurssin johdosta, vaan ne ovat jääneet rasittamaan jatkuvien liiketoimintojen tulosta samalla, kun Componenta Främmestadin liikevaihto ja suorat kulut eivät enää ole osa jatkuvien toimintojen tulosta. Componenta Främmestad AB:n konkurssi aiheuttaa epävarmuutta tuleviin tuotantomääriin Karkkilan valimossa sekä todennäköisesti hieman selvemmin Porin valimossa, mutta lopullinen vaikutus riippuu siitä, missä määrin loppuasiakkaat ostavat kyseisiä tuotteita valimoilta suoraan tai muiden alihankkijoidensa kautta. Tulemme määrätietoisesti jatkamaan Componenta-konsernin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamista. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä.

Elokuun lopussa toteutuneen Komas Oy:n hankinnan myötä Componenta pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajemman tuote- ja palveluvalikoiman, mikä parantaa asiakaspalvelua. Tarjoamamme yhden luukun palvelu on otettu asiakkaiden puolella hyvin vastaan ja olemme jo saaneet ensimmäiset uudet kaupat valmiista komponenteista. Synergiaetujen realisoimiseksi ja Componenta-brändin vahvistamiseksi yhtiön tarkoituksena on muuttaa Componenta Finland Oy:n nimi Componenta Castings Oy:ksi ja Komas Oy:n nimi Componenta Manufacturing Oy:ksi 1.1.2020 alkaen.

Komas Oy:n yritysosto

Componenta tiedotti 16.5.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco Oy:ltä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Komas valmistaa koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Vuonna 2018 Komasin liikevaihto oli 44,9 Me Suomen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan ja käyttökate 2,0 Me (FAS). Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 313 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä sekä Sastamalassa. Komasin avainasiakkaat ovat suuria kansainvälisiä OEM-kone- ja laitevalmistajia.

Kauppa toteutui 30.8.2019. Componenta järjesti Komasin myyjille suunnatun osakeannin kaupan vastikkeen maksamiseksi. Yritysoston kauppahinta maksettiin antamalla myyjille yhtiön osakkeita Componentan 1.7.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Kauppahinta muodostui 60 miljoonasta Componentan liikkeelle laskemasta uudesta osakkeesta, jotka uusannin jälkeen edustavat noin 25,3 prosenttia yhtiön liikkeelle lasketuista osakkeista. Hankintahinta määräytyi kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan ja oli 7,8 Me.

Uusien osakkeiden listaamista varten laadittiin esite, joka sisälsi pro forma -tietoja kaupan vaikutuksista. Keskeiset pro forma tunnusluvut tiedotettiin erikseen 7.11. 2019. Componentan pro forma -liikevaihto sisältäen Komas kaupan vaikutuksen vuonna 2018 oli 81,7 Me ja 30.6.2019 päättyneellä kuuden kuukauden kaudella 44,5 Me. Finanssivalvonta hyväksyi suomenkielisen listalleottoesitteen 7.11.2019. Komasin pääomistajat, eli CapManin hallinnoimat rahastot sekä CapManin portfolioyhtiö Fortaco Oy (”Pääomistajat”) ovat kauppakirjassa sitoutuneet tuleviin osakkeisiinsa kohdistuvaan äänestysrajoitukseen, kunnes Pääomistajien omistusosuus Componentasta on laskenut alle 10 prosentin. Rajoituksen mukaan Pääomistajat eivät käytä osakkeisiin liittyvää äänivaltaa Componentan yhtiökokouksissa siltä osin, kuin Pääomistajien osakkeiden äänet muodostavat tai ylittävät 50 prosenttia asianomaisessa yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Componenta Främmestad AB hakeutui konkurssiin

Ruotsissa sijaitseva Componenta Främmestad AB hakeutui konkurssiin 25.9.2019. Componenta pyrki vuoden 2019 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla parantamaan Ruotsin liiketoimintojen kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Lisäksi tuotteiden jalostusaste oli alhainen ja suurin osa liiketoiminnasta oli konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Osana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia yhtiö kävi neuvotteluja merkittävien asiakassopimuksiensa uudistamisesta. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan päästy lopputulokseen, joka olisi varmistanut kannattavan liiketoiminnan jatkossa, minkä johdosta Componenta Främmestad AB päätti hakeutua konkurssiin.

Componenta Oyj:llä ja Componenta Finland Oy:llä oli konkurssihetkellä noin 2,0 miljoonaa euroa konsernisaamisia Componenta Främmestad AB:ltä. Kyseisten saamisten vakuudeksi Componenta Främmestad AB on pantannut parhaalla etusijalla olevat yrityskiinnitykset nimellisarvoltaan 51,9 miljoonaa Ruotsin kruunua. Componenta Främmestad AB:lla oli saamisia Componenta Oyj:ltä ja Componenta Finland Oy:ltä yhteensä 0,4 miljoonaa euroa konkurssihetkellä. Componenta on kohdistanut täysimääräisen arvonalennusvarauksen edellä mainittuun 2,0 miljoonan euron saamiseen Componenta Främmestadilta konsernitilinpäätöksessään konkurssin jälkeen. Componentan sisäinen saneerausvelka 0,4 miljoonaa euroa Componenta Främmestadille lisää jatkossa Componentan ulkoisia velkoja. Componenta Oyj:llä ja Componenta Finland Oy:llä ei ole Componenta Främmestad AB:n vastuiden puolesta annettuja takauksia tai muita vakuuksia kuin noin 0,2 miljoonan euron leasingsopimusten takaisinostositoumuksiin liittyvät vastuut. Componenta Främmestad AB:n taseessa muissa rahastoissa esitetty 27 miljoonan euron pääomalaina poistui konkurssin myötä Componenta-konsernin taseesta. Lisäksi Componenta Främmestad AB:n konkurssin johdosta konsernin saneerausvelat pienenivät 2,5 Me:lla. Componenta kirjasi Componenta Främmestad AB:n konkurssista johtuvasta määräysvallan menettämisestä positiivisen tulosvaikutuksen 16,7 miljoonaa euroa lopetettujen toimintojen tulokseen. Tulosvaikutus koostuu Componenta Främmestad AB:n varojen ja velkojen erotuksesta, mukaan lukien omaan pääomaan kertyneiden muuntoerojen vaikutus, Componenta –konsernin saamisten alaskirjauksesta Componenta Främmestad AB:lta sekä Componenta Främmestad AB:n 27,0 miljoonan euron pääomalainasta kolmannelle osapuolelle, joka Componenta-konsernissa oli luokiteltu omaksi pääomaksi, ja joka määräysvallan menettämisen yhteydessä kirjattiin tulosvaikutteisesti lopetettujen toimintojen tulokseen.

Componenta Främmestad AB:n konkurssi ei vaaranna Componenta Oyj:n, Componenta Finland Oy:n eikä konsernin omia pääomia. Konkurssin ei myöskään arvioida vaikuttavan olennaisesti johdon arvioon konsernin kyvystä jatkaa toimintaansa. Componenta Främmestad AB on luokiteltu IFRS 5:n mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi 25.9.2019 ja se tullaan esittämään konsernitilinpäätöksessä lopetettuna toimintona.


Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Komasin konsolidointi Componenta-konserniin 1.9.2019 alkaen paransi Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa 6,6 prosenttia tammi-syyskuun aikana ja liikevaihto oli 32,3 Me (30,4 Me). Käyttökate oli 1,9 Me (2,3 Me). Vastaavasti liiketulos oli 0,1 Me (0,8 Me). Katsauskaudella Componentan kannattavuutta rasittivat tulosvaikutteisesti kirjatut 0,4 Me Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut. Lisäksi omaan pääomaan kirjattavat asiantuntijakulut olivat 0,1 Me. Liiketoiminnan rahavirta parani, ollen 4,7 Me (1,4 Me). Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 6,0 Me (6,4 Me). Käyttöpääoma, sisältäen vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaiset korottomat saamiset vähennettynä lyhytaikaisilla korottomilla veloilla (ilman saneerausvelkoja), laski 1,5 Me ollen 1,2 Me (2,7 Me). Muutos johtuu pääasiassa saamisten pienentymisestä.

Katsauskauden lopussa kaikkien erillisyhtiöiden omat pääomat olivat positiiviset. Konsernin oma pääoma oli positiivinen 18,0 Me (19,1 Me).

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Componenta osti osana Komas-hankintaa myös myyjien aikaisemmin Komas Oy:lle myöntämät pääomalainat, määrältään yhteensä 11,6 Me. Yrityskaupan toteuduttua 30.8.2019, Componenta Oyj oli kyseisten pääomalainojen ainoa velkoja. Componenta Oyj konvertoi edellä mainitut pääomalainat Komas Oy:n omaan pääomaan tekemällä 11,6 Me:n sijoituksen Komas Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) siten, että SVOP-sijoitus maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla edellä mainittu velka tehdyllä SVOP-sijoituksella 30.9.2019.

Avainluvut

Jatkuvat toiminnot, Me 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 32,3 30,4 6,6 % 39,3
Käyttökate 1,9 2,3 -17,1 % 3,2
Liiketulos 0,1 0,8 -88,7 % 1,0
Liiketulos, % 0,3 2,8 -89,3 % 2,4
Tulos rahoituserien jälkeen -0,3 0,8 -136,3 % 0,9
Katsauskauden tulos -0,3 0,8 -138,2 % 0,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,00 0,00 -0,0 % 0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,00 0,00 -0,0 % 0,01
Korollinen nettovelka* 5,5 -4,7 217,0 % -3,4
Oman pääoman tuotto, % -2,2 5,9 -138,6 % 5,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,5 5,3 -90,7 % 4,4
Omavaraisuusaste, % 31,7 37,2 -14,9 % 39,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me 1,0 n/a n/a n/a
Liiketoiminnan rahavirta 4,7 1,4 232,9 % 1,3
Konsernin saneerausvelat 13,1 16,2 -19,1 % 16,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml vuokratyövoima 466 481 -3,1 % 473
Henkilöstö kauden lopussa ml vuokratyövoima 686 485 -41,4 % 439
Tilauskanta kauden lopussa 10,8 6,0 80,0 % 5,8

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 10.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,03 Me. Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Konsernin ulkoiset saneerausvelat 30.9.2019 olivat 13,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 16,0 Me sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja).

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,3 0,8 0,7 0,7     5,4            7,9
Componenta Finland Oy 0,5 1,0 0,9 0,9     1,9            5,2
Yhteensä 0,8 1,7 1,7 1,7 7,2*          13,1

*) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0            0,0
Componenta Finland Oy 0,4 0,7 0,7 0,7     1,5            4,0
Yhteensä 0,4 0,8 0,8 0,8        1,6            4,0

Katsauskauden päättymisen jälkeen Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 11.11.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,001 Me. Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.11.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 12,3 Me.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit

(asia­­kas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Finanssivalvonta hyväksyi Componenta Oyj:n listalleottoesitteen julkistettavaksi 7.11.2019. Listalleottoesite laadittiin Componenta Oyj:n 60 000 000 uuden osakkeen listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:öön. Listauksen jälkeen Componenta Oyj:n osakekanta koostuu 237 269 224 osakkeesta. Componenta Oyj hankki näillä uusilla osakkeilla Komas Oy:n osakkeet ja pääomalainat. Kauppahinta oli 7,8 miljoonaa euroa laskettuna Componentan osakkeen 0,13 euron kurssilla Nasdaq Helsingissä kaupan toteuttamisajankohtana. Uudet Osakkeet edustivat noin 33,8 prosenttia kaikista Componentan osakkeista ennen transaktiota ja 25,3 prosenttia kaikista Componentan osakkeista transaktion jälkeen.

Ohjeistus vuodelle 2019

Componenta päivitti vuoden 2019 tulosohjeistustaan 7.11.2019 annetussa pörssitiedotteessa. Componenta alensi vuoden 2019 liikevaihdosta antamaansa ohjeistusta johtuen Componenta Främmestad AB:n täsmentyneestä luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi, ja odottaa vuonna 2019 konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon (sisältäen Komas Oy:n 1.9.2019 lähtien, mutta kokonaan ilman Componenta Främmestad AB:tä) olevan 45 - 55 Me sen jälkeen, kun konsernin sisäiset tuotot ja kulut jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välillä on eliminoitu kokonaisuudessaan. Käyttökatetta koskeva ohjeistus säilyy ennallaan eli vastaavan käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena.

Aiemmassa ohjeistuksessa Componenta odotti liikevaihdon vuonna 2019 olevan 55 - 65 Me. Käyttökatteen odotettiin säilyvän positiivisena.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta on lopettanut vaihtoehtoisina tunnuslukuina esitettyjen oikaistun liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen raportoinnin. Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käy-tössä olevia, IFRS -tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 2.8.2019 julkistetussa puolivuosikatsauksessa.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.