• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Liikevaihto kasvoi, käyttökate heikkeni ja rahavirta parantui

Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Liikevaihto kasvoi, käyttökate heikkeni ja rahavirta parantui

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 24.7.2020 klo 08.00

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi-kesäkuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019, ellei toisin mainita.

Tammi-kesäkuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi ollen 36,7 Me (22,3 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen 1,3 Me (2,6 Me).
  • Liiketulos oli -1,6 Me (1,7 Me). 

Huhti-kesäkuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi ollen 17,1 Me (11,3 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen 0,5 Me (1,0 Me).
  • Liiketulos oli -0,9 Me (0,6 Me). 
Ohjeistus vuodelle 2020

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Tämän hetkisen arvion mukaan Covid-19-pandemia vaikuttaa jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen, mutta tulevaan kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä heikon näkyvyyden vuoksi.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19-pandemia lisäsi entisestään markkinoiden epävarmuutta ja tämä näkyi meille myyntivolyymien laskuna. Liikevaihtoamme kuitenkin kasvatti Componenta Manufacturing Oy (ent. Komas Oy), joka ei ollut osa Componenta-konsernia vielä vertailukaudella. Kannattavuutta rasitti pääasiassa toimitusvolyymien lasku, mutta myös laadullisista haasteista johtunut väliaikainen tuottavuuden lasku.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tiivistimme johtoamme ja vähensimme hallinnollista henkilöstöä. Nämä toimet vaikuttavat jatkossa myönteisesti yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi yrityskauppaintegraation kautta tavoiteltavat kustannussäästöt realisoituvat tulokseen viiveellä. 

COVID-19-pandemia vaikutti jonkin verran negatiivisesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuoden toisella neljänneksellä. Jatkossa myyntivolyymien kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä etenkin lyhyellä aikavälillä ja pandemian arvioidaan vaikuttavan konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran negatiivisesti myös vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla.

Componenta ryhtyi jo pandemian alkaessa aktiivisesti toimiin henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi. Pyrimme hallitsemaan kustannuksia ja lieventämään pandemian negatiivisia vaikutuksia muun muassa rajoittamalla investointeja ja minimoimalla matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön. Lisäksi käynnistimme YT-neuvottelujen myötä sopeutustoimet kaikissa liiketoimintayksiköissämme ja konsernihallinnossa.

Poikkeustilanteesta huolimatta toimituskykymme ja asiakaspalvelumme on säilynyt hyvänä. Vaikka pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet, ongelmat kansainvälisissä hankintakanavissa ja taloudellinen epävarmuus ovat rasittaneet asiakkaittemme tuotantoa, Componenta on pystynyt varmistamaan oman tuotantonsa ja toimituskykynsä muun muassa hyödyntämällä vaihtoehtoisia raaka-aineiden hankintakanavia.

Katsauskauden aikana vahvistimme myyntiämme. Nimitimme uuden myynti- ja markkinointijohtajan sekä täsmensimme myynnin vastuita ja toimintamallia yleisesti. Näillä muutoksilla haemme selkeämpää omistajuutta tulosyksiköittemme myynnille. Tehtyjen toimenpiteiden myötä olemme saaneet merkittävästi uusmyyntiä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä tukee osaltaan konsernin pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uudet kaupat alkavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen lähitulevaisuudessa sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät. Uudet kaupat tulevat osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia konsernin liikevaihtoon ja käyttökatteeseen jatkossa.

Maksuvalmiutemme säilyi katsauskaudella hyvänä. Allekirjoitimme huhtikuussa myös uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me. Kesäkuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 5,3 Me.

Keskitymme jatkossakin uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantamiseen ja maksuvalmiuden hallintaan. Näin varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä aikavälillä, nopean toipumisen pandemian jälkeen sekä pitkän aikavälin strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamisen.”

Avainluvut

1.1.-30.6.
2020
1.1.-30.6.
2019
Muutos-% 1.1.-31.12.
2019
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 36,7 22,3 64,8 % 50,7
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 1,3 2,6 -48,1 % 1,6
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me -1,6 1,7 -196,1 % -1,7
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % -4,4 7,6 -158,3 % -3,3
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -2,3 1,7 -236,6 % -2,1
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Me -2,3 1,7 -235,5 % -2,1
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Me -2,3 0,7 -426,6 % 14,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,01 0,00 -344,1 % 0,08
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,01 0,00 -344,1 % 0,08
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 6,4 6,1 5,8 % 4,1
Korollinen nettovelka, Me* 6,1 -9,0 -167,8 % 8,7
Oman pääoman tuotto, % -31,2 7,2 -531,7 % 83,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,6 7,3 -258,6 % 3,2
Omavaraisuusaste, % 24,1 39,1 -38,4 % 29,4
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Me 3,1 0,5 563,8 % 2,8
Konsernin saneerausvelat, Me 11,7 15,2 -23,3 % 12,3
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 587 423 38,8 % 617
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 596 445 33,9 % 508
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 8,3 4,3 93,9 % 9,0

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 17.3.2020 julkistetussa vuosikatsauksessa.

Componentan puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2020 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä