Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2004

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.10.2004 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2004

* Liikevaihto katsauskaudella oli 224,5 Me (131,7 Me); Valu- ja
muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 11 %, De Globen
liikevaihto 31 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 11 %.
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,2 Me (5,7 Me) ja
tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,0 Me
(-0,2 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 1,69 e (0,03 e).
* Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
20,7 Me (5,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 15,4 Me 
(-0,6Me).
* Kolmannen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen oli 
-0,4Me (-1,1 Me) ja osakekohtainen tulos 0,03 e (-0,06 e).


Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Konsernin myynti tammi - syyskuussa kasvoi 70 % edellisvuoden
vastaavasta ajanjaksosta 224,5 Me:oon (131,7 Me) myynnin
orgaanisen kasvun ja hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
oston seurauksena. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto
kasvoi 11 % 119,0 Me:oon, De Globen liikevaihto 31 % 78,3 Me:oon
ja muun liiketoiminnan liikevaihto 11 % 27,3 Me:oon.

Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa jatkui kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle nousivat alkuvuoden aikana 18 %
edellisvuodesta ja 26 % edellisvuoden kolmannesta
vuosineljänneksestä.

Konsernin myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 33 % katsauskaudella
edelliseen vuoteen verrattuna, toimitukset energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle nousivat 12 % ja myynti
koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 5 %. Kolmannen
vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 49 %,
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 19 %
ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 15 %
edellisvuodesta.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 224,5 Me (131,7 Me)
ja tilauskanta 59,9 Me (26,9 Me) syyskuun lopussa. Valu- ja muut
komponentit -ryhmän myynti oli 119,0 Me (107,0 Me), De Globen
myynti 78,3 Me (59,7 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 27,3 Me
(24,7 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän tilauskanta oli 
29,7 Me (21,3 Me), De Globen tilauskanta 22,3 Me (16,4 Me) ja muun
liiketoiminnan tilauskanta 7,9 Me (5,6 Me) katsauskauden lopussa.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Componentan liikevaihdosta
oli 81 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Keski-Eurooppa 41 % (17 %), Skandinavia 34 % (52 %),
Suomi 19 % (28 %) ja muut maat 6 % (3 %).

De Globen myynti työkoneteollisuudelle, raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin
täydentää hyvin Componentan asiakaskuntaa. Componentan liikevaihto
jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas
ajoneuvoteollisuus 46 % (55 %), työkoneteollisuus 24 % (12 %),
koneenrakennusteollisuus 15 % (14 %), energia- ja
voimansiirtoteollisuus 11 % (15 %) ja muut 3 % (4 %).


Tulos

Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,2 Me 
(5,7 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 
3,0 Me (-0,2 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevoitto oli
7,3 Me (6,5 Me), De Globen liiketappio -0,1 Me (-1,7 Me) ja muun
liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,1 Me 
(-0,7 Me).
Konsernin nettorahoituskulut olivat 5,3 Me (5,9 Me), johon
sisältyivät De Globen 0,6 Me:n nettorahoituskulut.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
parani edellisestä vuodesta lähinnä myynnin kasvun,
osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä pienentyneiden
rahoituskustannusten seurauksena. Pääraaka-aineen romun hinta on
noussut alkuvuoden aikana poikkeuksellisen voimakkaasti ja romun
keskihinta katsauskaudella oli noin 50 % korkeampi kuin vuoden
2003 keskihinta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana ovat lisäksi
valimoiden käyttämien teräsromulaatujen hinnat nousseet edellä
mainittua keskihintaa selvästi enemmän. Romun hinnan nousun
kustannusvaikutus siirrettiin ensimmäisen kerran tuotehintoihin
toisen vuosineljänneksen alusta alkaen. Vuoden viimeisellä
vuosineljänneksellä tuotteiden hintoja tarkistetaan edelleen romun
hinnan nousun kompensoimiseksi. Nouseva romun hinta vaikuttaa
lyhyellä aikavälillä tulosta alentavasti. Romun hinnan nousu
heikensi ensimmäisen 9 kuukauden tulosta 1,4 Me. Romun hinnan
kehitys on vuoden aikana ollut erittäin epävakaata.

Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
20,7 Me (5,3 Me), tulos rahoituserien jälkeen 15,4 Me (-0,6 Me)
ja nettotulos 16,2 Me (0,3 Me). Kertaluontoiset erät olivat 
12,4 Me (-0,4 Me), jotka muodostuivat Thermian osakkeiden 
8,4 Me:n myyntivoitosta, De Globen ostosta syntyneestä 5,5 Me:n
konsernireservin tuloutuksesta ja aiemmin myytyihin
liiketoimintoihin liittyvien saatavien -1,5 Me:n alaskirjauksesta.

Verot olivat 0,3 Me (0,8 Me) positiiviset. Tilikauden tuloksesta
syntyvät verot katetaan vahvistetuista tappioista, joista
verosaamista ei ole kirjattu aiemmin.

Osakekohtainen tulos oli 1,69 e (0,03 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli kertaluontoiset erät mukaan lukien
17,1 % (4,7 %) ja oman pääoman tuotto 40,4 % (0,8 %).


Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 22,8 % (19,2 %, 31.12.2003 17,8 %)
ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 32,1 %
(31,8 %, 31.12.2003 31,1 %).

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10
% alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
30.9.2004 pääomalainaa jäljellä 22,2 Me, jonka lisäksi De Globella
oli pääomalainaa 2,0 Me konsernin ulkopuolelta.

Componenta Oyj allekirjoitti 30.9.2004 viisivuotisen 90 Me:n
syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvasi konsernin
kuusi aiempaa rahoitussopimusta, joiden kokonaismäärä on 69 Me.
Rahoitussopimuksessa mukana ovat Nordea, Swedbank, Danske Bank ja
OKO.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 
53,8 Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 24,2 Me:n pääomalainoja olivat 112,5 Me 
(107,6 Me), johon sisältyivät De Globen 18,3 Me:n korolliset 
nettovelat. Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan
lukien oli 134 % (167 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien
myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään
ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 30.9.2004
oli 15,8 Me (8,7 Me).

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,8 Me (14,5 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli -4,8 Me (6,9 Me). Investointien
rahavirta oli -5,8 Me (-0,3 Me), joka sisältää konsernin
tuotannolliset investoinnit sekä myytyjen ja ostettujen osakkeiden
kassavirran.


Liiketoimintaryhmien kehitys

Valu- ja muut komponentit

Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmän muodostavat
Componentan Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka
toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja
komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä
työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto oli 119,0 Me 
(107,0 Me) ja liikevoitto 7,3 Me (6,5 Me). Tilauskanta syyskuun 
lopussa oli 29,7 Me (21,3 Me). Nouseva romun hinta on heikentänyt
ryhmän tulosta. Nousevan romun hinnan kustannusvaikutus on siirretty
tuotehintoihin toisen ja neljännen vuosineljänneksen alusta
alkaen.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,3 Me (31,5 Me) ja
liikevoitto 1,5 Me (1,5 Me). Vuosineljänneksen liikevoittoa
rasittaa Karkkilan uuden tuotantolinjan ylösajo.

Vuoden 2003 lokakuussa käynnistetty Alvestan valimon alasajo ja
tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt toiminnallisesti ja
aikataulullisesti suunnitelmien mukaisesti. Alvestan tuotanto
päättyi 18.5.2004 ja Karkkilan uudistetun valimon tuotanto
käynnistyi 2.8.2004. Valimoiden yhdistämisellä arvioidaan
saavutettavan noin 5 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta
2005 alkaen.

De Globe

Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. De Globeen kuuluu kolme Hollannissa
sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia
valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-
autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. De
Globen osto on Componentan strategian mukaista keskittymistä
ydinliiketoiminnan kehittämiseen. De Globe on konsolidoitu
Componenta-konserniin tammikuun alusta alkaen.

De Globen liikevaihto tammi - syyskuussa oli 78,3 Me (59,7 Me),
liiketappio -0,1 Me (-1,7 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 
-0,8 Me (-2,2 Me). Tilauskanta syyskuun lopussa oli 22,3 Me (16,4 Me).
Liikevaihdon kasvu paransi De Globen tulosta, kun taas tuotannon
suuren kasvun vuoksi toteutettu siirtyminen keskeytyvän kolmen
vuoron tuotantoon Hoensbroekin ja Weertin valimoissa sekä
erityisesti romun hinnan nousu ovat rasittaneet tulosta.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,0 Me (17,5 Me) ja
liiketappio -0,4 Me (-0,6 Me).

Tuottavuuden parantamiseksi De Globessa on käynnistetty projekti,
jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto
siirretään Hoensbroekissa sijaitsevaan valimoon. Tuotannon siirron
yhteydessä tehtävät investoinnit ovat noin 9 Me. Toiminnan
lopettamis- ja siirtokulut ovat yhteensä 3 Me, jotka on varattu
yhtiön vuoden 2003 tilinpäätökseen. Toimenpiteellä ennakoidaan
saavutettavan noin 4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla kesästä
2005 alkaen. Tämän lisäksi Hoensbroekissa on aloitettu
tuottavuuden parantamiseksi erillinen kehitysprojekti.

Componentan Pohjoismaiden myyntiorganisaatio ja De Globen Keski-
Euroopan myyntiorganisaatio muodostavat vahvan yhteisen
myyntiorganisaation Euroopassa. Componentan konepajat ja
koneistusosaaminen tukevat De Globen toimintaa ja mahdollistavat
laajemman palvelutarjonnan asiakkaille.

Muu liiketoiminta

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot,
osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä
myydyt liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 27,3 Me (24,7 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,1 Me (-0,7 Me).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,9 Me (5,6 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,2 Me (6,7 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,3 Me (-0,4 Me).

Wirsbon myynti kasvoi edellisvuodesta ja tulos parani
säästöohjelman seurauksena. Säästöohjelman ja toiminnan
tehostamisen odotetaan parantavan oleellisesti Wirsbon koko vuoden
2004 tulosta.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componentan liikevoitosta oli 1,0 Me
(0,8 Me). Keycastin liikevaihto oli 25,5 Me (25,4 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen 1,6 Me (1,3 Me). Ulefos NV:n liikevaihto
nousi 25,1 Me:oon (21,2 Me) ja tulos rahoituserin jälkeen parani
2,1 Me:oon (-0,3 Me).

Componenta myi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeet vuoden 2004
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ruotsalaiselle
pääomasijoitusrahastolle Procuritas Capital Investors III:lle.
Kauppahinta osakkeista oli 16,0 Me ja kaupasta kirjattiin 8,4 Me:n
myyntivoitto. Tallinnassa sijaitsevan Vesiterm AS:n liiketoiminta
myytiin MBO-kaupalla 0,1 Me:n kauppahinnalla yrityksen toimivalle
johdolle kesäkuussa. Thermian osakkeiden ja Vesitermin
liiketoiminnan myynti on Componentan strategian mukaista
luopumista konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomista
toiminnoista.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me.
Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Componenta Oyj:n osakkeen
kurssi katsauskauden lopussa oli 5,80 euroa (3,00 euroa,
31.12.2003 2,92 euroa). Vuoden keskikurssi oli 4,00 euroa, alin
kurssi 2,85 euroa ja ylin kurssi 6,25 euroa. Osakekannan markkina-
arvo oli kauden lopussa 55,7 Me (28,8 Me, 31.12.2003 28,1 Me) ja
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 21,5 % (14,2 %)
osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että osinkoa ei jaeta.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
480 765 kappaleen nimellisarvoltaan 2 euron arvoisen osakkeen
hankkimisesta, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo
omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
hankintahetkellä. Lisäksi hallitus voi päättää enintään 480 765
yhtiölle hankitun oman osakkeen luovutuksesta. Omien osakkeiden
osto- ja luovutusvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 30.9.2004.


Optio-oikeudet

Componenta Oyj:n 30.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti
laskea liikkeelle 450 000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen
esityksen mukaisesti. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen niille, jotka merkitsivät optio-
oikeuksia 15.3.2001 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella
(Componenta 2001 optio-oikeudet), siltä osin kuin optio-oikeuksien
palautusvelvollisuus ei ole toteutunut tai osakkeiden merkintäaika
15.3.2001 myönnettyjen optio-oikeuksien nojalla ei ole mennyt
umpeen. Optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä enintään 450 000
uutta 2 euron nimellisarvoista osaketta. Yhtiön osakepääoma voi
merkintöjen seurauksena nousta enintään 900 000 eurolla.

Componenta hallitus päätti siirtää ylimääräisen yhtiökokouksen
30.9.2004 myöntämät optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön
tarkoituksena on jatkossa hakea optio-oikeuksien ottamista
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 19,9 Me 
(0,8 Me), josta Karkkilan investoinnit olivat 12,8 Me ja De Globen
investoinnit 5,0 Me. Investointien rahavirta oli -5,8 Me 
(-0,3 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen,
Marjo Raitavuon uutena jäsenenä ja Matti Tikkakosken. Hallitus
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen,
Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan myynnistä sekä Off-road- ja Air
Power -liiketoiminta-alueista vastaava myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Leon Giesen (1.4.2004 alkaen), Pohjoismaiden
valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto -
ryhmän johtaja Olli Karhunen, Pohjoismaiden myynnistä ja Raskaat
ajoneuvot -liiketoiminta-alueesta vastaava myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, De Globen valimot -ryhmän johtaja
Wim Schut (1.4.2004 alkaen), Konepajat-ryhmän johtaja Michael
Sjöberg (16.8.2004 alkaen), talousjohtaja Kimmo Virtanen ja
viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
2 356 (1 592), johon sisältyi 780 De Globen henkilöä.
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa
Suomessa oli 41 % (55 %), Hollannissa 34 % (0 %) ja Ruotsissa 25 %
(45 %) henkilöstöstä.


Näkymät

Componentan näkymät loppuvuodelle 2004 perustuvat yleisiin
ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän vuoden 2003
loppupuolella alkanut kasvu vahvistui edelleen kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Työkoneteollisuuden komponenttien
kysyntä on myös kasvanut voimakkaasti. Energia- ja
voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden
komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan lievää vahvistumista.

Componentan tilauskanta on vuoden aikana vahvistunut selvästi ja
oli syyskuun lopussa hyvällä tasolla. Valu- ja muut komponentit -
ryhmän ja De Globen neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoisen
liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta. Componentan
neljännen vuosineljänneksen tuloksen rahoituserien jälkeen ilman
kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa
jaksoa parempi.


Tuloslaskelma
Me          1.1.-30.9.2004  1.1.-30.9.2003 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto          224,5      131,7      177,8
Liiketoiminnan muut
tuotot              9,0       0,6       1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta            1,0       0,8       1,3
Liiketoiminnan kulut      208,0      118,6      164,5
Poistot ja
arvonalenemiset         11,4       9,2       16,0
Konsernireservin
tuloutus             5,5        -        -
Liikevoitto           20,7       5,3       0,1
% liikevaihdosta         9,2       4,1       0,0
Rahoitustuotot ja
kulut              -5,3       -5,9       -7,6
Tulos rahoituserien
jälkeen             15,4       -0,6       -7,5
% liikevaihdosta         6,9       -0,5       -4,2
Verot              0,3       0,8       3,0
Vähemmistöosuus ja
muuntoerot            0,5       0,0       0,0
Tilikauden tulos        16,2       0,3       -4,5

Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä
Me           1.1.-30.9.2004 1.1.-30.9.2003 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto           224,5      131,7      177,8
Liiketoiminnan muut
tuotot              0,4       0,6       0,6
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta            1,0       0,8       1,3
Liiketoiminnan kulut      206,3      118,2      159,6
Poistot ja
arvonalenemiset         11,4       9,2       12,0
Konsernireservin
tuloutus              -        -        -
Liikevoitto            8,2       5,7       8,1
% liikevaihdosta         3,7       4,3       4,5
Rahoitustuotot ja
kulut              -5,3      -5,9       -7,6
Tulos rahoituserien
jälkeen              3,0      -0,2       0,5
% liikevaihdosta         1,3      -0,2       0,3
Verot               0,3       0,7       1,5
Vähemmistöosuus ja
muuntoerot            0,5       0,0       0,0
Tilikauden tulos         3,8       0,5       2,0

Tase
Me                 30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat           165,2    140,3    133,6
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus             36,6     20,1     20,9
Saamiset                57,7     41,7     35,5
Rahat ja pankkisaamiset         1,4     1,0     0,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä      95,7     62,8     57,0
Vastaavaa yhteensä           260,9    203,1    190,6
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma               19,2     19,2     19,2
Muu oma pääoma             28,8     17,8     12,6
Pääomalaina               24,2     25,4     25,4
Oma pääoma yhteensä           72,3     62,4     57,3
Vähemmistöosuus             11,5     2,0     2,0
Konsernireservi              -      -      -
Pakolliset varaukset           3,9      -     2,6
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat            25,9     61,0     48,1
Korottomat velat             1,3     0,0     0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat            88,0     47,6     51,9
Korottomat velat            58,0     30,0     28,8
Vieras pääoma yhteensä         173,2    138,6    128,7
Vastattavaa yhteensä          260,9    203,1    190,6

Rahavirtalaskelma
Me           1.1.-30.9.2004 1.1.-30.9.2003 1.1.-31.12.2003
Liiketoiminnan
rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä   15,4      -0,6       -7,5
Poistot ja arvonalennukset    5,9       9,2       16,0
Rahoituksen tuotot ja kulut    5,3       5,9       7,7
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset      -10,7      -1,2       2,9
Käyttöpääoman muutos       -4,8       6,9       9,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja      11,0      20,2       29,0
Rahoituksen tuotot ja kulut   -5,3      -5,7       -7,0
Verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan rahavirta     5,8      14,5       22,0
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin   -20,2      -0,8       -1,6
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    0,0       1,2       1,2
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat         -4,7      -0,7       -0,7
Muut luovutustulot ja
lainasaamisten takaisinmaksut  19,1       0,0       0,8
Investointien rahavirta     -5,8      -0,3       -0,3
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako            0,0      -1,0       -1,0
Maksullinen osakeanti        -        -        -
Pääomalainan lisäys
(+)/vähennys (-)         -1,2      -3,2       -3,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)         29,5       3,9       8,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)        -27,4      -15,9      -28,1
Rahoituksen rahavirta       0,9      -16,1      -24,1
Rahavarojen lisäys
(+)/vähennys (-)         0,8      -1,9       -2,4

Tunnusluvut            30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003
Omavaraisuusaste, %           22,8     19,2     17,8
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana             32,1     31,8     31,1
Tulos/osake (EPS), e          1,69     0,03    -0,47
Oma pääoma/osake, e           5,00     3,85     3,31
Sijoitettu pääoma kauden lopussa    201,6    173,1    161,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %      17,1     4,7     0,8
Oman pääoman tuotto, %         40,4     0,8    -11,8
Korolliset nettovelat, Me       112,5    107,6     99,4
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, Me        136,7    133,0    124,8
Net gearing, %, pääomalaina
omana pääomana             134,2    166,9    167,7
Net gearing, %, pääomalaina
velkana                229,6    340,5    368,3
Tilauskanta, Me             59,9     26,9     25,1
Bruttoinvestoinnit, Me         24,6     0,8     1,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  10,9     0,6     0,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  2 356    1 592    1 595
Henkilöstö kauden lopussa       2 437    1 589    1 565
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %         81,5     71,6     71,0
Vastuusitoumukset, Me          89,7     61,2     62,6

Johdannaisinstrumentit
Me             30.9.2004   30.9.2003     31.12.2003
          Nimel-      Nimel-     Nimel-
           lis-   Käypä  lis- Käypä  lis-    Käypä
           arvo    arvo  arvo  arvo  arvo    arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset  27,9    -0,2  22,7  -0,2  14,7     0,1
Valuutanvaihtoso-
pimukset       0,1    0,0  1,7  0,0   8,0     0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot     6,0    0,0  6,0  0,0   6,0     0,0
Koronvaihtosopimukset
           28,1    -0,4  24,0  -0,5  24,0    -0,4

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.

Konsernin kehitys
Me           1.1.-31.12.2003 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2004
Liikevaihto           177,8      131,7      224,5
Liikevoitto            0,1       5,3      20,7
Nettorahoituskulut        -7,6      -5,9      -5,3
Tulos rahoituserien
jälkeen              -7,5      -0,6      15,4

Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, Me    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2004
Valu- ja muut
komponentit           144,5      107,0      119,0
De Globe               -        -      78,3
Muu liiketoiminta         33,3      24,7      27,3
Componenta-konserni
yhteensä             177,8      131,7      224,5

Liikevoitto, Me    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2004
Valu- ja muut
komponentit            8,2       6,5       7,3
De Globe               -        -      -0,1
Muu liiketoiminta         -8,1      -1,1      13,5
Componenta-konserni
yhteensä              0,1       5,3      20,7

Tilauskanta, Me          31.12.2003  30.9.2003  30.9.2004
Valu- ja muut komponentit        20,4     21,3     29,7
De Globe                  -      -     22,3
Muu liiketoiminta            4,7     5,6     7,9
Componenta-konserni yhteensä      25,1     26,9     59,9

Konsernin kehitys neljännesvuosittain

               Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
Me              2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Liikevaihto          46,3 47,2 38,2 46,1 73,0 81,1 70,5
Liikevoitto          1,6  2,8  0,9 -5,3 14,4  4,8  1,5
Nettorahoituskulut      -2,1 -1,9 -2,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,8
Tulos rahoituserien jälkeen  -0,5  1,0 -1,1 -6,9 12,7  3,1 -0,4

Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain

               Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
Liikevaihto, Me        2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Valu- ja muut komponentit   37,4 38,8 31,5 36,8 38,7 43,0 37,3
De Globe             -   -   -   - 25,2 28,1 25,0
Muu liiketoiminta       8,9  8,4  6,7  9,3  9,1  9,9  8,2
Componenta-konserni yhteensä 46,3 47,2 38,2 46,1 73,0 81,1 70,5

                Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
Liikevoitto, Me        2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Valu- ja muut komponentit   2,1  2,9  1,5  1,7  1,8  4,0  1,5
De Globe             -   -   -   -  0,2  0,1 -0,4
Muu liiketoiminta       -0,5 -0,1 -0,5 -7,0 12,4  0,7  0,4
Componenta-konserni yhteensä  1,6  2,8  0,9 -5,3 14,4  4,8  1,5

Tilauskanta kauden       Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
lopussa, Me          2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Valu- ja muut komponentit   21,7 20,4 21,3 20,4 22,7 27,2 29,7
De Globe             -   -   -   - 19,9 20,0 22,3
Muu liiketoiminta       5,4  6,1  5,6  4,7  5,5  5,4  7,9
Componenta-konserni yhteensä 27,1 26,5 26,9 25,1 48,0 52,6 59,9

Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä
Me           1.1.-31.12.2003 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2004
Liikevaihto           177,8      131,7      224,5
Liikevoitto            8,1       5,7       8,2
Nettorahoituskulut        -7,6      -5,9      -5,3
Tulos rahoituserien
jälkeen              0,5      -0,2       3,0

Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä
Liikevoitto, Me    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2004
Valu- ja muut
komponentit            8,2       6,5       7,3
De Globe               -        -      -0,1
Muu liiketoiminta         -0,1      -0,7       1,1
Componenta-konserni
yhteensä              8,1       5,7       8,2

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
                Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
Me              2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Liikevaihto          46,3 47,2 38,2 46,1 73,0 81,1 70,5
Liikevoitto          1,6  3,1  1,0  2,3  2,0  4,9  1,4
Nettorahoituskulut      -2,1 -1,9 -2,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,8
Tulos rahoituserien jälkeen  -0,5  1,3 -1,0  0,7  0,2  3,2 -0,4

Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä
                Q1/  Q2/  Q3/  Q4/  Q1/  Q2/  Q3/
Liikevoitto, Me        2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004
Valu- ja muut komponentit   2,1  2,9  1,5  1,7  1,8  4,0  1,5
De Globe             -   -   -   -  0,2  0,1 -0,4
Muu liiketoiminta       -0,5  0,2 -0,4  0,6 -0,1  0,8  0,3
Componenta-konserni yhteensä  1,6  3,1  1,0  2,3  2,0  4,9  1,4

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2004
                              Osuus ääni-
Osakkaan nimi                 Osakkeet    vallasta
1  Lehtonen Heikki              3 786 131    39,38 %
  Cabana Trade S.A.             3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab            109 400
2  Etra-Invest Oy              1 512 400    15,73 %
3  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen                  457 600     4,76 %
4  Inkinen Simo-Pekka             422 044     4,39 %
5  Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap    217 100     2,26 %
6  Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland     189 300     1,97 %
7  Lehtonen Anna-Maria             178 823     1,86 %
8  FIM Fenno Sijoitusrahasto          162 600     1,69 %
9  Lehtonen Yrjö M               131 040     1,36 %
10 Bergholm Heikki               101 000     1,05 %
Hallintarekisteröidyt              222 000     2,31 %
Muut osakkaat                 2 235 271    23,25 %
Yhteensä                   9 615 309    100,00 %

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla
on yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot
konvertoidaan osakkeiksi,
hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin.


Helsingissä 13. lokakuuta 2004

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa