Componenta toteuttaa noin 250 miljoonan euron rahoitusjärjestelyt sisältäen noin 90 miljoonan euron osakeannit

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Componenta Oyj:n vuoden 2014 alussa käynnistämät rahoitusjärjestelyt ovat edenneet osavuosikatsauksesssa 1.1. - 30.6.2014 mainitun mukaisesti. Järjestelyillä uudelleenrahoitetaan yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Lisäksi yhtiön sijoittajien kanssa on sovittu järjestelyistä, joilla yhtiön omaa pääomaa vahvistetaan ja siten velkaisuutta pienennetään sekä likviditeettiä parannetaan.  

Componenta on allekirjoittanut sopimuksen pohjoismaisten rahoittajien kanssa 61,8 Me:n lainasta sekä uudesta 7 Me:n käyttöpääomalainasta. Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatketaan Componentan nykyistä lyhytaikaista rahoitussopimusta 3 + 1 vuodella. Lisäksi Componentan tytäryhtiö Componenta Dökümcülük A.S. on allekirjoittanut turkkilaisten rahoittajien kanssa uuden seitsemänvuotisen arvoltaan 90 Me:n rahoituslimiittisopimuksen, mistä tiedotimme 14.8.2014. Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten velkojen keskimaturiteetti pitenee noin vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Vuotuiset lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 Me:lla.  

Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta aikoo toteuttaa yhteensä enintään 68 miljoonan osakkeen osakeannit kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia merkintähintaan 1,00 euroa osakkeelta (”Anti”). Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin siitä, millä merkintähinnalla Anti on toteutettavissa. Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumukset kaikkien Antiosakkeiden merkinnästä ja Anti tarjotaan 15.8.2014 hallituksen tänään tekemällä päätöksellä perustuen yhtiökokousten antamiin valtuutuksiin. Annista saaduilla varoilla yhtiö parantaa välittömästi likviditeettiasemaansa. Annin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

Hallitus esittää, että 5.9.2014 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää tarjota toisen vaiheen osakeannissa yhteensä enintään 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Osakeanti”). Merkintähinta uusille osakkeille on 1,00 euroa osakkeelta, kun merkintä maksetaan rahalla; 1,30 euroa osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Componentan vuonna 2013 liikkeeseen laskemaa vakuudellista joukkovelkakirjalainaa; 1,60 euroa osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Componentan vuonna 2013 liikkeeseen laskemaa vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa; ja 2,00 euroa osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Componentan vuosina 2009 ja 2010 liikkeeseen laskemia pääomalainoja tai vuosina 2012 ja 2013 liikkeeseen laskemia hybridilainoja. Merkintähinnat perustuvat sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin sekä maksuun käytettävän lainan etuoikeusasemaan. Lainan pääoman lisäksi maksuun käytetään lainoille kertyneet maksamattomat korot. 

Ylimerkintätilanteessa enintään 10 000 000 Uutta Osaketta allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 4.9.2014 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Uusia Osakkeita 10 000 000 Uuden Osakkeen ja 15 000 000 Antiosakkeen yhteismäärästä. Ylimerkintätilanteessa lainanhaltijoiden merkinnät, jotka maksetaan lainan pääomilla korkoineen, hyväksytään täysimääräisesti.

Kutsu 5.9.2014 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan tänään erillisellä tiedotteella. Osakeannin tarkemmat ehdot ovat yhtiökokouskutsun liitteenä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 70 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat sitoutuneet äänestämään 5.9.2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettäväksi esitetyn Osakeannin puolesta. Yhtiö julkistaa Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen ennen merkintäajan alkamista. 

Osakeantien tarkoituksena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Jos osakeannit toteutuvat täysimääräisinä, osakeantien keskihinta on arviolta noin 1,49 euroa osakkeelta. Componentan jo vastaanottamien merkintäsitoumusten keskihinta on arviolta noin 1,49 euroa osakkeelta. 

Yhtiö on vastaanottanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ja lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä osakkeita osakeanneissa yhteensä 20 Me:lla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Tästä summasta 15 Me kohdistuu ensimmäisen vaiheen Antiin. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 Me:lla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan liikkeeseen laskemia lainoja ja niille kertynyttä maksamatonta korkoa.  

Lisäksi 14.8.2014 on allekirjoitettu sopimus Componentan 2.9.2013 liikkeeseen lasketun vakuudellisen joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämisestä vuoteen 2019 siltä osin kuin lainaa ei tulla käyttämään osakemerkinnän maksuun osakeannissa. 

Osana rahoitusjärjestelyjä yhtiö kutsuu tänään erillisellä tiedotteella koolle myös 2.9.2013 liikkeeseen lasketun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan velkojienkokouksen päättämään lainan ehtojen muuttamisesta.  

Toteuduttuaan rahoitusjärjestelyt täyttävät Componentan tavoitteet rahoituksen vakauttamisesta muuttamalla korollisten velkojen lainakannan keskimaturiteettia nykyistä pitkäaikaisemmaksi, parantamalla yhtiön likviditeettiä merkittävästi ja vahvistamalla yhtiön osakepääomaa noin 90 Me:lla.  

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen toteaa, että nämä poikkeuksellisen mittavat rahoitusjärjestelyt vahvistavat Componentan asemaa asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Yhdessä käynnissä olevan ja suunnitelman mukaan edenneen merkittävän konserninlaajuisen tehostamisohjelman kanssa nämä rahoitusjärjestelyt tukevat Componentan asemaa yhtenä Euroopan johtavana valukomponenttien toimittajana. 

Osakeantien järjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy.  

Helsinki 15. elokuuta 2014  

COMPONENTA OYJ 

   

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja 

 

LIITE: 15.8.2014 tarjottavan Annin ehdot                                           

                             

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723  

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 
 

RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.