Componenta toteutti osakeannin, hybridilainan ja kaksi joukkovelkakirjalainaa ja keräsi yhteensä noin 77,3 miljoonaa euroa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componenta Oyj:n hallitus päätti tänään osakeannin ja hybridilainan toteuttamisen lisäksi kahden uuden Suomen lain alaisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta (private placement) ja tähän mennessä vastaanotettujen merkintöjen hyväksymisestä. Kokeneille sijoittajille ja Yhtiön joukkovelkakirjalainan 2010 haltijoille suunnattavan vakuudettoman lainan määrä on 15 - 25 miljoonaa euroa ja tähän mennessä vastaanotettujen merkintöjen määrä on yhteensä noin 22,3 miljoonaa euroa. Lainan merkintöjen maksamiseen voidaan käyttää joukkovelkakirjalainan 2010 pääomaa ja korkoa. Lainan korko on 10,75 prosenttia ja laina-aika on 3,5 vuotta. Laina listataan myöhemmin NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn. Suomalaisen institutionaalisen sijoittajan merkitsemän vakuudellisen joukkovelkakirjalainan määrä on 10 miljoonaa euroa ja laina-aika on 3 vuotta. Lainat korvaavat aiemmin tiedotetun Ruotsin lain mukaisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan tarjoamisen.

Koska uusilla joukkovelkakirjalainoilla hankittavien varojen määrä on yli 30 miljoonaa euroa, kaikki osakeannin ja hybridilainan toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja Yhtiön hallitus päätti tänään osakeannin ja hybridilainan merkintöjen hyväksymisestä.

Yhtiö tulee käyttämään osakeannilla hankittavat varat sekä hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen lainamäärät 29.9.2013 erääntyvän joukkovelkakirjalainan 2010 jälleenrahoittamiseen ja takaisinmaksuun, muiden korollisten velkojen lyhennyksiin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiö keräsi pääomamarkkinatransaktioilla oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 28,8 miljoonaa euroa. Tämän vaikutus yhtiön omavaraisuusasteeseen on noin 6 %-yksikköä.

Muiden kuin pääomakonversioina yhtiöön sijoitettujen uusien varojen määrä on noin 22,6 miljoonaa euroa, joka sisältää kahden suurimman osakkeenomistajan kesäkuussa yhtiöön tekemät yhteensä 4 miljoonan euron sijoitukset. 

Osakeanti

Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa 7 038 051 uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat 1,60 euron merkintähinnalla yhteensä 11 260 881,60 euroa. Merkitsijöille lähetetään ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.8.2013, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 30.8.2013 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 31,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen osakeantia ja noin 24,0 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja uusista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen.

Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.9.2013. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 12.9.2013. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 7 038 051 osakkeella 29 269 224 osakkeeseen.

Hybridilaina

Yhtiön hallitus hyväksyi hybridilainan 2013 merkinnät, jotka ovat yhteensä 33 702 000,00 euroa. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.8.2013, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 30.8.2013 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintöjen maksu

Yhtiön nykyisten pääomalainojen, joukkovelkakirjalainan ja hybridilainan 2012 lainaosuuksien haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintöjen maksamiseen lainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa yhtiöltä osakeannin ehdoissa ja lainaehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Merkintöjen maksamisen jälkeen Yhtiön pääomalainaa 2009 on jäljellä noin 1,3 miljoonaa euroa, pääomalainaa 2010 on jäljellä noin 2,3 miljoonaa euroa, joukkovelkakirjalainaa 2010 on jäljellä tällä hetkellä noin 4,0 miljoonaa euroa ja hybridilainaa 2012 on jäljellä noin 4,5 miljoonaa euroa.

Merkintähinnan maksuun käytetyille Yhtiön nykyisten pääomalainojen, joukkovelkakirjalainan ja/tai hybridilainan lainaosuuksille kertynyt maksamaton korko maksetaan lainaosuuksien haltijoille käteisellä arviolta 2.9.2013.

Osakeannin, hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen järjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Yhtiö tulee antamaan uuden tiedotteen joukkovelkakirjan merkintäajan päättymisen myöhemmin tänään, mikäli joukkovelkakirjalainamerkintöjen määrä on muuttunut tässä tiedotteessa esitetystä määrästä.

Helsinki 27. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

 

RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan uusien osakkeiden merkintöjä.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Alexander Corporate Finance Oy toimii osakeannissa ja hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen tarjoamisessa ainoastaan Componenta Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin, hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Componenta Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin, hybridilainaan eikä joukkovelkakirjalainoihin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.