Componentan osakeannin ja hydridilainan merkinnät

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componenta Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Componenta”) hallitus päätti kokouksessaan 16.8.2013 Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista (”Osakeanti”) sekä hybridilainan (”Hybridilaina”) ja uuden vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) tarjoamisesta rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement). Osakeannin ja lainojen tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.

Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 7 500 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 1,60 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja Hybridilainan merkintäaika päättyi tänään klo 16.00.

Osakeannissa merkittiin yhteensä yli 7 038 051 Uutta Osaketta, jotka vastaavat yhteensä 11 260 881,60 euroa ja Hybridilainaa merkittiin yhteensä 33 702 000,00 eurolla. Osakeannin ja Hybridilainan yhteenlasketut merkinnät ylittävät 17 miljoonaa euroa (pois lukien hybridilainan 2012 konversiot uuteen Hybridilainaan), josta yli 10 miljoonaa euroa merkittiin Osakeannissa. Osakeannin ja Hybridilainan merkintöjen käteisellä maksettava osuus ylittää yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Nämä Osakeannin toteuttamisen edellytykset ovat siten täyttyneet. Osakeannin toteuttaminen edellyttää lisäksi, että Joukkovelkakirjalainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 30 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainan merkintäaika päättyy arviolta 26.8. Hybridilainan toteuttaminen edellyttää Osakeannin toteuttamista.

Hallitus päättää Osakeannin, Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan toteuttamisesta sekä merkintöjen hyväksymisestä Joukkovelkakirjalainan merkintäajan päättymisen jälkeen arviolta 27.8.2013. Osakeannin ja Hybridilainan merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.8.2013.

Osakeannin, Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 27.8.2013.

Helsinki 23. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Heikki Lehtonen 
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200                                     

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

 

RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen Osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan Uusien Osakkeiden merkintöjä.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ja Hybridilainan tarjoamisessa ainoastaan Componenta Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin ja Hybridilainan yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Componenta Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin eikä Hybridilainaan liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.