Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007

Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007                

Liikevaihto katsauskaudella oli 328,6 Me (308,5 Me). Vertailukelpoinen     
liikevaihdon kasvu oli 11,4 %.                         
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 14,8 Me  
(15,4 Me).                                   
Konsernin katsauskauden tulos kertaluontoisten erien, verojen ja        
vähemmistöosuuden jälkeen oli 25,1 Me (10,8 Me).              
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,42 e (1,18 e) ja ilman kertaluontoisia 
eriä vastaavasti 1,00 e (1,18 e).                        
Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 160,7 Me (156,2 Me) ja  
tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me).  

Edellisen tilikauden lopussa ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
toteutetun, Istanbulin pörssissä noteeratun Döktasin 92,6 % osakekannan oston  
johdosta tämän katsauksen tekstiosuudessa esitetyt vuoden 2006 tuloslaskelmaa  
koskevat vertailuluvut ovat kaikki pro forma -lukuja. Katsauksen lopussa    
olevissa taulukoissa esitetään vertailut sekä pro forma -lukuihin että vuotta  
2006 koskeviin virallisiin lukuihin.                      

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella                     

Componenta myi helmikuussa koko 50 %:n omistusosuutensa osakkuusyhtiö Ulefos NV 
AS:n osakkeista yhtiön toiselle omistajalle Cappelen Holding AS:lle. Kauppahinta
osakkeista oli noin 14 miljoonaa euroa. Componenta kirjasi kaupasta noin 6,4  
miljoonan euron myyntivoiton.                          

Componentan 19.2.2007 tekemä Turkin lain mukainen ostotarjous lopuista 26,8   
%:sta Istanbulin pörssissä noteeratun Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n 
osakkeista ja äänivallasta päättyi 5.3.2007. Ostotarjouksen seurauksena     
Componenta omistaa katsauskauden päättyessä 92,6 % Döktasin osakkeista.     

Componenta allekirjoitti 6.3.2007 sopimuksen, jolla se myi MBO-kaupalla     
Componenta Albin AB:n, Konepajat-divisioonaan kuuluneen tytäryhtiönsä      
liiketoiminnan sen toimivalle johdolle. Kauppa vahvistettiin 15.3.2007 kaupan  
ehtojen täytyttyä. Myyntihinta oli 14,3 miljoonaa euroa. Componenta kirjasi   
kaupasta noin 13,0 miljoonan euron myyntivoiton.                

Componenta sai kesäkuussa päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien    
ehdotusta yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminta Componenta Främmestadiin
Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu vuoden 2007 aikana. Katsauskauden 
kertaluontoisiin kuluihin on kirjattu 4,7 Me:n varaus, jolla on varauduttu   
yhdistämisestä aiheutuviin kuluihin. Varauksesta on käytetty toisen       
vuosineljänneksen aikana 1,7 Me. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden  
yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen.           

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen syndikoidun   
rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvaa konsernin nykyiset rahoitussopimukset
ml. turkkilaisen valimoyhtiön Döktasin hankintaan vuonna 2006 nostetut     
lyhytaikaiset luotot.                              

Liikevaihto ja tilauskanta                           

Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 328,6 Me (308,5 Me). Liikevaihdon 
vertailukelpoinen kasvu oli 11,4 %. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 106,9 Me  
(92,0 Me).                                   

Valimot-divisioonan myynti kasvoi 5,4 % edellisvuodesta ja oli 125,1 Me (118,7 
Me).                                      

Konepajat-divisoonan myynti kasvoi 15,9 % ja oli 81,7 Me (70,5 Me).       

Konepajat- ja Valimot-divisioonan tilauskantojen esittäminen erikseen ei ole  
perusteltua johtuen Componentan toimitusketjusta. Divisioonien yhteenlaskettu  
tilauskanta katsauskauden lopussa oli 53,6 Me (48,9 Me).            
                                        
Döktas-divisioonan liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 121,7 Me (108,8 Me).    
Döktasin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 39,3 Me (33,0 Me).        

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas   
ajoneuvoteollisuus 26 % (27 %), työkoneteollisuus 36 % (37 %),         
koneenrakennusteollisuus 11 % (11 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 9 % (8 
%), kevyt ajoneuvoteollisuus 17 % (17 %) ja muut 1 % (1 %).           

Tulos                                      

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja   
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksessa esitetyt 
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 25,4 Me (24,7 Me) ja tulos 
rahoituserien jälkeen 14,8 Me (15,4 Me).                    

Konsernilla oli katsauskaudella 12,9 Me:n (0,0 Me) kertaluontoiset erät:    
Myyntivoitto Ulefos AS:n osakkeista 6,4 Me                   
Myyntivoitto Componenta Albin AB:n liiketoiminnan myynnistä 13,0 Me       
Kertaluontoiset kulut, joilla varaudutaan Componenta Främmestadin ja Åmålin   
yksiköiden toimintojen yhdistämisneuvotteluissa tehdyn ehdotuksen taloudellisiin
vaikutuksiin 4,7 Me                               
Romutettavien tuotantolaitteiden alaskirjaukset ja muut vastaavat erät 1,8 Me  

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -10,6 Me (-9,3 Me).     
Nettorahoituskulut kasvoivat 1,5 Me toisella vuosineljänneksellä käynnistetyn  
oman pääoman suojauksen ja toteuneiden valuuttakurssierojen johdosta.     

Konsernin liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Valimot-divisioonan liiketulos 
parani selvästi edellisestä vuodesta alkuvuoden aikana. Karkkilan valimon ja  
Heerlen Furan -valimon liiketappiot pienenivät selvästi viime vuodesta.     
Döktas-divisioonan toisen neljänneksen liikevoitto jäi vertailukautta      
heikommaksi raaka-aineiden hinnannousun, epäedullisen valuuttakurssikehityksen 
ja alumiinivanteiden poikkeuksellisen alhaisen myynnin johdosta.        

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä toisella    
vuosineljänneksellä oli 5,5 Me (10,1 Me).                    

Katsauskauden verot olivat -1,6 Me (-4,0 Me).                  

Katsauskauden tulos oli 26,1 Me (11,4 Me).                   
                                        
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,42 e (1,18 e) ja ilman kertaluontoisia 
eriä vastaavasti 1,00 e (1,18e).                        

Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 21,2 % (12,9 %)
ja oman pääoman tuotto 58,5 % (20,5 %).                     

Rahoitus                                    

Vuonna 2002 liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa    
lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.      

Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja 
vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 55,2 Me. Katsauskauden 
aikana 4 201 Componentan vaihdettavaa pääomalainaosuutta konvertoitiin     
osakkeiksi. Vaihdon seurauksena Componentan osakemäärä kasvoi 840 200 osakkeella
ja IFRS:n mukainen taseen oma pääoma 7,1 Me:lla.                

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 113,0 Me. Lisäksi 
konsernilla on 150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman  
55,2 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 213,9 Me (102,3 Me).        
Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien 
oli 140,3 % (113,6 %).                             

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jolla osa
myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien   
määrä katsauskauden lopussa oli 33,5 Me (30,2 Me).               

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen syndikoidun   
rahoituslimiittisopimuksen, joka korvaa konsernin nykyiset rahoitussopimukset. 
Uusi rahoitusjärjestely vahvistaa Componentan rahoitusasemaa ja parantaa siten 
edellytyksiä ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitussopimuksessa mukana ovat 
Swedbank AB (publ.), Nordea Pankki Suomi Oyj, OKO Pankki Oyj, Bayerische Hypo- 
und Vereinsbank AG, ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S ja HSH-Nordbank AG.   
                                        
Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 6,1 Me (11,8 Me), josta    
käyttöpääoman muutokset olivat  -16,0 Me (-7,4 Me). Investointien       
nettorahavirta oli -27,4 Me (-3,1 Me).                     

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 19,9 % (20,5 %). Konsernin 
oma pääoma 30.6.2007 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien 
suhteessa taseen loppusummaan olivat 31,2 % (33,4 %). Valuuttakurssimuutokset  
kasvattivat konsernin omaa pääomaa toisella neljänneksellä 4,3 Me.       

Liiketoimintadivisioonien kehitys                        

Vuoden 2007 raporteissa julkistetaan konsernin kolmen divisioonan, Valimot,   
Konepajat ja Döktas, luvut. Näiden lisäksi raportoinnissa on mukana Muu     
liiketoiminta, joka sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot,     
Sherbrook-myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin, sisäisten erien eliminoinnit,   
myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan sekä osuuden myydystä osakkuusyhtiö  
Ulefos NV:stä.                                 

Valimot                                     

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa,      
Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä      
sijaitsevat valimot.                              

Raaka-aineidet hinnat jatkoivat nousuaan katsauskauden aikana. Nousevat     
raaka-aineiden hinnat rasittivat ryhmän tulosta. Hintojen nousu siirretään   
asiakashintoihin pääosin seuraavalla vuosineljänneksellä. Divisioonan      
liikevaihto katsauskaudella oli 125,1 Me (118,7 Me) ja liikevoitto 11,3 Me, 9,0 
% liikevaihdosta (7,2 Me, 6,0 %). Divisioonan liikevoitto parani edellisvuodesta
sekä volyymikehityksen että toiminnan tehostumisen seurauksena. Karkkilan ja  
Heerlen Furan -valimon liiketulokset paranivat alkuvuonna selvästi.       

Divisioonan toisen neljänneksen myynti oli 62,0 Me (61,2 Me) ja liikevoitto 6,1 
Me (4,2 Me).                                  

Konepajat                                    

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad ja  
Åmål, Suomessa Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä     
Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan liikevaihto tammi -   
kesäkuussa oli 81,7 Me (70,5 Me) ja liikevoitto 2,8 Me, 3,4 % liikevaihdosta  
(3,4 Me, 4,8 %).                                
                                        
Componenta sai kesäkuussa päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien    
ehdotusta yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminta Componenta Främmestadiin
Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on 
siirtää 80 % Åmålin tuotannosta Främmestadiin heinä-syyskuussa ja loput vuoden 
viimeisen vuosineljänneksen kuluessa. Yhdistämisellä varmistetaan suuremmasta  
yksikkökoosta ja toimintojen tehostumisesta aikaansaatava pitkän aikavälin   
kilpailukyky. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden yhteenlaskettua   
tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen. Kaikille Componenta Åmålin konepajan
työntekijöille tarjotaan työpaikka Componenta Främmestadissa nykyisin ehdoin.  
Åmålin konepajassa työskenteli 65 henkilöä, kun neuvottelut maaliskuussa 2007  
aloitettiin. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin puolet siitä määrästä.    

Divisioonan toisen neljänneksen myynti oli 40,6 Me (35,1 Me) ja liikevoitto 1,3 
Me (1,5 Me).                                  

Döktas                                     

Döktas-divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja 
sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja. Divisioonan tulosta   
toisella neljänneksellä rasittivat raaka-aineiden hinnannousu, epäedullinen   
valuuttakurssikehitys sekä alumiinivanteiden poikkeuksellisen heikko myynti.  
Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 121,7 Me (108,8 Me) ja liikevoitto 
10,7 Me, 8,8 % liikevaihdosta (12,0 Me, 11,0 %). Divisioonan tilauskanta oli  
39,3 Me (33,0 Me).                               

Döktas-divisioonan liikevaihto toisella neljänneksellä oli 60,2 Me (56,0 Me) ja 
liikevoitto 5,1 Me (8,2 Me). Vertailuvuoden liikevoitto oli poikkeuksellisen  
korkea edullisesta valuuttakurssikehityksestä johtuen.             

Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja toimittavat asennusvalmiita  
valukomponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja kevyelle           
ajoneuvoteollisuudelle. Döktas Orhangazin liikevaihto katsauskaudella oli 82,4 
Me (72,7 Me) ja liikevoitto oli 8,1 Me, 9,8 % liikevaihdosta (8,2 Me, 11,2 %). 

Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja valmistavat pääosin alumiinisia
painevalukomponentteja ja alumiinivanteita. Döktas Manisan liikevaihto     
katsauskaudella oli 39,3 Me (36,1 Me) ja liikevoitto oli 2,6 Me, 6,7 %     
liikevaihdosta (3,7 Me, 10,2 %).                        

Muu liiketoiminta                                

Muu liiketoiminta sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot,      
Sherbrook-myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin, sisäisten erien eliminoinnit,   
myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan sekä osuuden myydystä osakkuusyhtiö  
Ulefos NV:stä.                                 

Muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä tammi - kesäkuussa  
oli 0,6 Me (2,2 Me). Muun liiketoiminnan liikevoiton kehitykseen vaikuttivat  
toteutetut yritysmyynnit (Ulefos NV ja Albin) sekä konsernin sisäisen katteen  
kertaluontoinen eliminointi Döktasin ja Sherbrookin välillä.          

Osakepääoma ja osakkeet                             

Componenta Oyj:n osake noteerataan OMX Pohjoismaisen Pörssin Pienet yhtiöt   
-listalla Helsingissä. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 21,7 Me (19,3  
Me). Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 13,36 euroa (6,55 euroa).    
Katsauskauden keskikurssi oli 11,68 euroa, alin kurssi 8,49 euroa ja ylin kurssi
14,37 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 145,1 Me (63,8 Me) ja 
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 27,5 % (30,2 %) osakekannasta.   

Componenta sai 8.5.2007 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen      
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja   
osakepääomasta on alittanut 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.5.2007.  
Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n  
osakepääomasta ja äänimäärästä 30.6.2007 oli 3,49 %.              

Componenta Oyj:n vuonna 2006 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta       
pääomalainasta on katsauskauden aikana 2 885 lainaosuutta vastaan merkitty 577 
000 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma nousi     
lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä 1 154 000 eurolla ja sijoitetun   
vapaan oman pääoman rahasto 4 039 000 eurolla.                 

Componenta Oyj:n vuonna 2005 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta       
pääomalainasta on 1 316 lainaosuutta vastaan merkitty 263 200 Componenta Oyj:n 
uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma nousi lainaosuuksien vaihdon    
perusteella yhteensä 526 400 eurolla ja ylikurssirahasto 2 105 600 eurolla.   

Osakepääoman korotukset on rekisteröity kaupparekisteriin 16.3.2007, 14.5.2007, 
4.6.2007 ja 28.6.2007. Korotusten jälkeen Componenta Oyj:n rekisteröity     
osakepääoma on 21 724 996 euroa ja osakkeiden lukumäärä 10 862 498 kappaletta. 

Uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisen Pörssin   
Helsingin Pienet yhtiöt -listalla Componenta Oyj:n osakesarjassa (CTH1V). Uudet 
osakkeet oikeuttavat osinkoon kaupparekisteripäivästä alkaen.          

Osakepohjainen kannustusjärjestelmä                       

Componenta Oyj:n hallitus on 3.4.2007 päättänyt yhtiökokoukselta saamansa    
valtuutuksen perusteella osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä kaudelle 2007 
- 2009. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat     
kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja  
2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus   
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin    
liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson    
päättymisestä.                                 
                                        
Järjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen rahoituserien   
jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon. Ansaintajaksolla 2007     
kohderyhmään kuuluu 39 henkilöä. Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan   
täysimääräisinä, järjestelmässä maksetaan palkkiona enintään 180 000 Componenta 
Oyj:n osaketta. Järjestelmä kattoi 30.6.2007 enintään 60 000 kappaletta     
Componenta Oyj:n osakkeita. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on  
enintään 12 000 kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään 31
500 kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja oli katsauskaudella 0,05
miljoonaa euroa.                                

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen                  

Hallitus voi 26.2.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää 
enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu  
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden   
hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa        
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä 
Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.                
                                        
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin 
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista     
osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää     
suunnatusta hankinnasta.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja  
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin   
ehdoin:                                     
                                        
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä    
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten   
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien     
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei   
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.       

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.    

Investoinnit                                  

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 10,4 Me (4,3 Me), josta  
rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,1 Me. Investointien nettorahavirta oli
-27,4 Me (-3,1 Me). Luku sisältää Döktasin osakkeiden ostoon Istanbulin     
pörssistä ja Turkin lakien mukaiseen, pakolliseen ostotarjoukseen ensimmäisen  
vuosineljänneksen aikana käytetyt 37,7 Me sekä samalla kaudella toteutettujen  
Componenta Albinin ja osakkuusyhtiö Ulefos NV:n myynneistä saadut kassavirrat. 

Hallitus ja johto                                

Componentan varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 valitsi hallituksen jäseniksi   
Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti  
Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja         
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.                      

Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja Heikki 
Lehtonen, Componenta Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günay, Componenta Döktasin
myyntijohtaja Hakan Göral, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen,      
talousjohtaja Matti Kivekäs, raskaiden ajoneuvojen myynti- ja          
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, konsernin myynti- 
ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, kehitysjohtaja Marko Sipola,         
Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo    
Aarniovuori.                                  

Henkilöstö                                   

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 4 214 (4 046).
Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli 5 
037 (5 127). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa 
Turkissa oli 50 % (49 %), Suomessa 23 % (23 %), Hollannissa 17 % (17 %) ja   
Ruotsissa 10 % (11 %) henkilöstöstä.                      

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät                      

Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnanvaihtelut     
vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysmetallin hinnan noustessa 
raaka-aineen hinnannousua pystytään siirtämään asiakkaille toimitettaviin    
tuotteisiin viiveellä, ja siksi kierrätysmetallin hinnannousu pienentää     
hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan laskiessa konsernin katteet  
paranevat jonkin aikaa.                             

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön   
spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen suojaudutaan 
ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten ennustetun seuraavan 
12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on 90 %, sitä seuraavan vuoden 
60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti sähkötermiineillä on ulkoistettu.  
Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.  

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusriskeihin on
varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.                      
			                                       
Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan    
Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena 
on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta      
muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja     
taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin      
rahoitusosastolle.                               

Componentalle syntyi Döktasin oston myötä merkittävä Turkin liira -positio.   
Yhtiö suojaa sekä translaatio- että transaktio-positiotaan rahoituspolitiikan  
mukaisesti. Suojauksesta huolimatta Turkin liiran muutokset suhteessa muihin  
valuuttoihin, erityisesti euroon, Yhdysvaltain dollariin sekä Iso-Britannian  
puntaan, voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen lyhyellä aikavälillä.        

Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä. Katsauskauden 
tulokseen ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.             

Yhtiö ei ole osallisena sellaisissa merkittävissä sopimuksissa, jotka tulevat  
voimaan tai joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä, jos    
määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.       

Näkymät                                     

Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin         
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä    
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.                  

Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä vuoden 2007 toisella        
vuosineljänneksellä on jatkunut hyvänä.                     

Työkoneteollisuuden, energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä         
koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysyntä jatkoi kasvuaan toisella   
vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavasta jaksosta.             

Ajoneuvoteollisuuden kysyntä jäi vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotta  
alhaisemmalle tasolle alumiinivanteiden poikkeuksellisen heikon myynnin     
johdosta.                                    

Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 osalta hyvät.   
Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat heikentää   
näkymiä loppuvuoden aikana.                           

Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan 10 Me:n 
synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Osan synergioista odotetaan     
parantavan yhtiön loppuvuoden tulosta. Karkkilan ja Heerlenin yksiköiden    
toiminnan tehostaminen jatkuu vuoden 2007 aikana. Yksiköiden liiketulosten   
odotetaan paranevan selvästi kuluvan vuoden aikana.               

Componentan tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuoden vastaavaa    
ajankohtaa korkeammalla tasolla.                        

Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen  
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä paranevan vuoden 2006     
vastaaviin pro forma -lukuihin verrattuna.                   

Tuloslaskelma                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  1.1.- |  1.1.- |  1.4.- |  1.4.- |  1.1.- |
|             |    3 |    3 |    3 |    30 |    31 |
|             | 0.6.200 | 0.6.200 | 0.6.200 | .6.2006 | .12.2006 |
|             |    7 |    6 |    7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  328,6 |  188,2 |  160,7 |   94,6 |  362,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  19,9 |   0,5 |   0,3 |   0,4 |   0,8 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -297,6 | -169,2 | -143,8 |  -84,8 |  -332,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -12,8 |  -8,5 |  -5,5 |   -4,3 |  -17,4 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,1 |   0,8 |   0,0 |   0,6 |   1,8 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  38,3 |  11,9 |  11,7 |   6,6 |   14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |  11,6 |   6,3 |   7,3 |   7,0 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -10,6 |  -4,7 |  -6,2 |   -2,5 |   -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  27,7 |   7,2 |   5,5 |   4,1 |   4,6 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   8,4 |   3,8 |   3,4 |   4,3 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot          |  -1,6 |  -1,9 |  -1,1 |   -1,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  26,1 |   5,3 |   4,3 |   3,1 |   3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille |  25,1 |   5,3 |   4,3 |   3,1 |   3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     |   0,9 |   0,0 |   0,1 |   -0,1 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  26,1 |   5,3 |   4,3 |   3,1 |   3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos:          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e    |  2,42 |  0,55 |  0,41 |   0,32 |   0,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella |  1,89 |  0,50 |  0,33 |   0,29 |   0,36 |
| oikaistu, e       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  1.1.- |  1.1.- |  1.4.- |  1.4.- |  1.1.- |
|             |    3 |    3 |    3 |    30 |    31 |
|             | 0.6.200 | 0.6.200 | 0.6.200 | .6.2006 | .12.2006 |
|             |    7 |    6 |    7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  328,6 |  188,2 |  160,7 |   94,6 |  362,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   0,7 |   0,5 |   0,4 |   0,4 |   0,8 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -292,8 | -169,2 | -144,0 |  -84,8 |  -332,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -11,2 |  -8,5 |  -5,5 |   -4,3 |  -17,2 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,1 |   0,8 |   0,0 |   0,6 |   1,8 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  25,4 |  11,9 |  11,7 |   6,6 |   14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   7,7 |   6,3 |   7,3 |   7,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -10,6 |  -4,7 |  -6,2 |   -2,5 |   -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  14,8 |   7,2 |   5,5 |   4,1 |   5,0 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   4,5 |   3,8 |   3,4 |   4,4 |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Pro forma -tuloslaskelma                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  1.1.- |  1.1.- |  1.4.- |  1.4.- |  1.1.- |
|             |    3 |    3 |    3 |    30 |    31 |
|             | 0.6.200 | 0.6.200 | 0.6.200 | .6.2006 | .12.2006 |
|             |    7 |    6 |    7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  328,6 |  308,5 |  160,7 |  156,2 |  602,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  19,9 |   1,0 |   0,3 |   0,5 |   1,7 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -297,6 | -273,9 | -143,8 |  -136,4 |  -542,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -12,8 |  -11,7 |  -5,5 |   -5,8 |  -23,7 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,1 |   0,8 |   0,0 |   0,6 |   1,8 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  38,3 |  24,7 |  11,7 |   15,1 |   40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |  11,6 |   8,0 |   7,3 |   9,7 |   6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -10,6 |  -9,3 |  -6,2 |   -5,0 |   -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  27,7 |  15,4 |   5,5 |   10,1 |   35,5 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   8,4 |   5,0 |   3,4 |   6,5 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot          |  -1,6 |  -4,0 |  -1,1 |   -3,0 |   -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  26,1 |  11,4 |   4,3 |   7,1 |   29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille |  25,1 |  10,8 |   4,3 |   6,7 |   27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     |   0,9 |   0,7 |   0,1 |   0,4 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  26,1 |  11,4 |   4,3 |   7,1 |   29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos:          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e    |  2,42 |  1,18 |  0,41 |   0,70 |   2,80 |
--------------------------------------------------------------------------------

Pro forma -tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä               
--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  1.1.- |  1.1.- |  1.4.- |  1.4.- |  1.1.- |
|             |    3 |    3 |    3 |    30 |    31 |
|             | 0.6.200 | 0.6.200 | 0.6.200 | .6.2006 | .12.2006 |
|             |    7 |    6 |    7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  328,6 |  308,5 |  160,7 |  156,2 |  602,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   0,7 |   1,0 |   0,4 |   0,5 |   1,7 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -292,8 | -273,9 | -144,0 |  -136,4 |  -541,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -11,2 |  -11,7 |  -5,5 |   -5,8 |  -23,5 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,1 |   0,8 |   0,0 |   0,6 |   1,8 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  25,4 |  24,7 |  11,7 |   15,1 |   40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   7,7 |   8,0 |   7,3 |   9,7 |   6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -10,6 |  -9,3 |  -6,2 |   -5,0 |  -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  14,8 |  15,4 |   5,5 |   10,1 |   21,7 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   4,5 |   5,0 |   3,4 |   6,5 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot          |  -3,4 |  -4,0 |  -1,1 |   -3,0 |   -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  11,4 |  11,4 |   4,3 |   7,1 |   16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille |  10,4 |  10,8 |   4,3 |   6,7 |   15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     |   0,9 |   0,7 |   0,1 |   0,4 |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  11,4 |  11,4 |   4,3 |   7,1 |   16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos:          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e    |  1,00 |  1,18 |  0,41 |   0,70 |   1,56 |
--------------------------------------------------------------------------------Tase                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineettomat hyödykkeet       |    2,4 |    2,1 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo             |    57,4 |    0,5 |    43,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoituskiinteistöt        |    1,8 |    1,9 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset hyödykkeet       |   210,1 |   158,8 |    213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyhtiöissä     |    0,3 |    7,2 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset              |    5,1 |    0,5 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut sijoitukset          |    0,5 |    0,5 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset    |    8,2 |    7,4 |     8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |   285,9 |   178,8 |    278,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus          |    84,1 |    41,5 |    78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset              |   106,6 |    47,8 |    95,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat             |    13,3 |    1,9 |    15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |   204,0 |    91,2 |    189,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |   489,8 |   270,1 |    467,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakepääoma            |    21,7 |    19,3 |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muu oma pääoma           |    67,9 |    36,1 |    35,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |    89,7 |    55,3 |    55,2 |
| pääoma                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus           |    7,6 |    0,1 |    32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |    97,2 |    55,4 |    87,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina           |    50,1 |    31,8 |    61,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat         |    99,9 |    56,1 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat         |    0,0 |    0,1 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset            |    4,2 |    0,6 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Laskennallinen verovelka     |    2,4 |    0,8 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina           |    5,1 |    2,9 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat         |   127,3 |    48,2 |    107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat         |    97,9 |    73,8 |    102,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Tuloverovelat          |    0,4 |     - |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset            |    5,3 |    0,5 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |   392,6 |   214,7 |    380,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |   489,8 |   270,1 |    467,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahavirtalaskelma                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  |   1.1.- |   1.1.- |    1.1.- |
|                   |    30.6 |    30.6 |    31.12 |
|                   |   .2007 |   .2006 |    .2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos rahoituserien    |    27,7 |    7,2 |     4,6 |
| jälkeen               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalennukset     |    12,8 |    8,5 |    17,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoituksen tuotot ja kulut    |    10,6 |    4,7 |     9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut sekä muut    |   -16,3 |    3,3 |     0,2 |
| korjaukset              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoman muutokset      |   -16,0 |    -7,4 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen    |    18,8 |    16,3 |    33,7 |
| rahoituseriä ja veroja        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ja maksetut korot ja     |    -9,8 |    -4,5 |    -7,6 |
| osinkotuotot             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut verot           |    -2,8 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta    |    6,1 |    11,8 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |   -10,5 |    -3,2 |    -7,0 |
| aineettomiin             |      |      |       |
| hyödykkeisiin            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien     |    0,1 |    0,1 |     0,1 |
| hyödykkeiden myynti         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit ja myönnetyt    |    -5,1 |    0,0 |        |
| lainat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut luovutustulot ja lainasaamisten |    28,0 |    0,0 |        |
| takaisinmaksut            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä |   -39,9 |     - |    -97,4 |
| hankintahetken rahavaroilla     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta     |   -27,4 |    -3,1 |   -104,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot          |    -3,3 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeannista saadut maksut ( vvk) |    7,1 |    0,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman |    0,0 |    0,0 |     2,2 |
| osuuden lisäys (+)/vähennys (-)   |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoitusleasingvelkojen maksut   |    -1,1 |    -1,0 |    -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys    |    20,2 |    -6,2 |    26,1 |
| (+)/vähennys (-)           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys    |    -3,7 |    -5,1 |    60,4 |
| (+)/vähennys (-)           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta      |    19,2 |   -12,0 |    88,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) |    -2,0 |    -3,4 |    10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa    |    15,3 |    5,3 |     5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden lopussa    |    13,3 |    1,9 |    15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos tilikauden aikana       |    -2,0 |    -3,4 |    10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma oman pääoman muutoksista                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Me        | Osak | Yli- | Muu | Muunt | Kert |  Yh- | Vähem |  Oma |
|         |  e- | kur |  t |  o- |  y- |   te |   - | pääom |
|         |  p | ssi- |  r |  er |  n |  ensä |  mis |   a |
|         | ääom | rah | aha |   o | eet |    |  tö- |  yht |
|         |  a | asto | s- |    | voit |    |   o | eensä |
|         |   |   | tot |    | to- |    | suus |    |
|         |   |   |   |    | vara |    |    |    |
|         |   |   |   |    |  t |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 19,3 | 11,6 | 2,4 |  0,1 | 15,3 |  48,5 |  0,1 | 48,6 |
| 1.1.2006     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset   |    |    | 1,2 |     |    |  1,2 |     |  1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |    |  0,0 |    |  0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman   | 0,0 | 0,1 | 0,1 |     |    |  0,2 |     |  0,2 |
| korotus (optiot) |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vvk-lainan oman |    |    | 0,0 |     |    |  0,0 |     |  0,0 |
| pääoman osuus  |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |    |    |    |     | 5,3 |  5,3 |  0,0 |  5,3 |
| voitto      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 19,3 | 11,7 | 3,6 |  0,1 | 20,6 |  55,3 |  0,1 | 55,4 |
| 30.6.2006    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |    |    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me        | Osak | Yli- | Muu | Muunt | Kert |  Yh- | Vähem |  Oma |
|         |  e- | kur |  t |  o- |  y- |   te |   - | pääom |
|         |  p | ssi- |  r |  er |  n |  ensä |  mis |   a |
|         | ääom | rah | aha |   o | eet |    |  tö- |  yht |
|         |  a | asto | s- |    | voit |    |   o | eensä |
|         |   |   | tot |    | to- |    | suus |    |
|         |   |   |   |    | vara |    |    |    |
|         |   |   |   |    |  t |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 20,0 | 12,4 | 3,4 |  0,1 | 19,1 |  55,2 | 32,2 | 87,3 |
| 1.1.2007     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset   |    |    | 0,1 |     |    |  0,1 |     |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron    |    |    |    |  6,0 |    |  6,0 |  0,1 |  6,1 |
| muutos      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos oman pääoman   |    |    | -1,3 |    |  -1,3 |     | -1,3 |
| suojauksessa      |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |     | -2,5 |  -2,5 | -0,8 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman   | 1,7 | 2,0 | 3,4 |     |    |  7,1 |     |  7,1 |
| korotus,     |   |   |   |    |   |    |    |    |
| vvk-laina    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vvk-lainan oman |    |    | 0,0 |     |    |  0,0 |     |  0,0 |
| pääoman osuus  |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuude |    |    |    |     |    |  0,0 | -24,8 | -24,8 |
| n muutos     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |    |    |    |     | 25,1 |  25,1 |  0,9 | 26,1 |
| voitto      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 21,7 | 14,4 | 6,9 |  4,8 | 41,8 |  89,7 |  7,6 | 97,2 |
| 30.6.2007    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnusluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.20 | 30.6.200 | 31.12.20 |   pro |
|                  |   07 |    6 |    06 |  forma |
|                  |     |     |     |    31 |
|                  |     |     |     | .12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |  19,9 |   20,5 |   18,7 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e        |   8,3 |   5,7 |   5,5 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa |  379,6 |  194,4 |  354,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |  21,2 |   12,9 |   6,6 |   11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |  14,2 |   12,9 |    - |   11,4 |
| ilman kertaluontoisia eriä    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |  58,5 |   20,5 |   6,0 |   33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % ilman   |  25,6 |   20,5 |    - |   19,0 |
| kertaluontoisia eriä       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat,      |  269,1 |  137,1 |  251,4 |    - |
| pääomalaina velkana, Me      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net gearing, %, pääomalaina    |  276,8 |  247,6 |  287,8 |    - |
| velkana              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me          |  106,9 |   61,6 |  101,0 |   95,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman     |  50,5 |   3,5 |  118,4 |    - |
| rahoitusleasinginvestointeja, Me |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit sis.      |  50,6 |   4,3 |  123,6 |    - |
| rahoitusleasing, Me        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden   |  4 214 |  2 164 |  2 196 |    - |
| aikana              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |  4 214 |  2 228 |  4 316 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viennin ja ulkomaantoimintojen  |  88,8 |   82,4 |   82,4 |    - |
| osuus liikevaihdosta %      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, Me       |  254,6 |  100,9 |  190,1 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen   |  2,42 |   0,55 |   0,36 |    - |
| tulos, e             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu  |  1,89 |   0,50 |   0,36 |    - |
| osakekohtainen tulos, e      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon muutokset                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 |  1-6/2007 |  1-6/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden muutokset |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa     |   513,7 |    339,4 |    339,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |    6,3 |     1,0 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    14,2 |     4,2 |    175,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten myynti        |   -15,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset             |    -1,3 |    -1,6 |    -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa     |   517,8 |    343,0 |    513,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa   |   -300,0 |   -176,8 |   -176,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |    -4,3 |    -1,1 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäysten kertyneet poistot     |    -2,2 |     0,0 |   -108,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet |    0,5 |     1,5 |     3,1 |
| poistot               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyyntien kertyneet poistot  |    10,7 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot ja        |   -12,5 |    -8,2 |    -16,8 |
| arvonalennukset           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa  |   -307,8 |   -184,6 |   -300,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa       |   210,1 |    158,4 |    213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa     |    45,7 |     2,8 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    11,9 |      - |    42,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero              |    2,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa     |    59,6 |     2,8 |    45,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa   |    -2,3 |    -2,3 |    -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa  |    -2,3 |    -2,3 |    -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa       |    57,4 |     0,5 |    43,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentit                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijainen segmentti       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot, Me             | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   134,9 |    138,0 |    135,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    37,5 |    40,0 |    40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (sis. rahoitusleasing) |    1,6 |     1,6 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    4,2 |     4,6 |    11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat, Me            | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |    58,6 |    50,9 |    53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    24,9 |    19,4 |    23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (sis. rahoitusleasing) |    1,6 |     1,1 |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    1,8 |     1,6 |     3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas, Me             | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   209,1 |      - |    182,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    25,8 |      - |    28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (sis. rahoitusleasing) |    6,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    3,3 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijainen segmentti       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat, Me           | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   191,1 |    189,5 |    194,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (sis. rahoitusleasing) |    3,2 |     3,7 |    10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Euroopan maat, Me       | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   284,9 |    76,3 |    273,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (sis. rahoitusleasing) |    7,2 |     0,6 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin kehitys                                

Liikevaihto markkina-alueittain                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |    177,1 |     92,9 |     100,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |    162,6 |     84,3 |     213,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat           |     22,5 |     11,0 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    362,1 |     188,2 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat     |  45,6 |  47,3 |  35,4 |  48,8 |  53,7 |  46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa    |  42,1 |  42,2 |  37,1 |  41,2 |  106,7 |  106,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat      |  5,9 |  5,1 |  5,9 |   5,5 |   7,4 |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  93,6 |  94,6 |  78,4 |  95,5 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    362,1 |     188,2 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     14,5 |     11,9 |     38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |     -9,9 |     -4,7 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     4,6 |      7,2 |     27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |    224,5 |     118,7 |     125,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |    137,9 |     70,5 |     81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |      - |       - |     121,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     -0,3 |     -1,0 |      0,1 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |    362,1 |     188,2 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     6,6 |      7,2 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     5,8 |      3,4 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |      - |       - |     10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     2,1 |      1,3 |     13,6 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     14,5 |     11,9 |     38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me        |   12/2006 |    6/2006 |    6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja konepajat     |     52,0 |     48,9 |     53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |     34,7 |       - |     39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |     14,3 |     12,7 |     14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |    101,0 |     61,6 |     106,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  93,6 |  94,6 |  78,4 |  95,5 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  5,3 |  6,6 |  -1,2 |   3,8 |  26,6 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut |  -2,2 |  -2,5 |  -2,3 |  -3,0 |  -4,4 |  -6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien |  3,1 |  4,1 |  -3,4 |   0,9 |  22,2 |   5,5 |
| jälkeen       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain              
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  57,5 |  61,2 |  49,1 |  56,8 |  63,1 |  62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  35,4 |  35,1 |  30,7 |  36,7 |  41,2 |  40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |   - |   - |   - |    - |  61,5 |  60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  0,7 |  -1,7 |  -1,4 |   2,1 |   2,1 |  -2,0 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  93,6 |  94,6 |  78,4 |  95,5 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  2,9 |  4,2 |  -2,1 |   1,6 |   5,2 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  1,8 |  1,5 |  0,6 |   1,8 |   1,5 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |   - |   - |   - |    - |   5,6 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  0,5 |  0,8 |  0,3 |   0,5 |  14,3 |  -0,7 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  5,3 |  6,6 |  -1,2 |   3,8 |  26,6 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
| lopussa, Me     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja     |  52,6 |  48,9 |  50,0 |  52,0 |  51,4 |  53,6 |
| konepajat      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |   - |   - |   - |  34,7 |  42,3 |  39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  12,9 |  12,7 |  14,9 |  14,3 |  11,0 |  14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  65,5 |  61,6 |  64,9 |  101,0 |  104,7 |  106,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    362,1 |     188,2 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     14,9 |     11,9 |     25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |     -9,9 |     -4,7 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     5,0 |      7,2 |     14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia eriä    

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     6,6 |      7,2 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     5,8 |      3,4 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |      - |       - |     10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     2,5 |      1,3 |      0,6 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     14,9 |     11,9 |     25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä        

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  93,6 |  94,6 |  78,4 |  95,5 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  5,3 |  6,6 |  -1,2 |   4,2 |  13,7 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut |  -2,2 |  -2,5 |  -2,3 |  -3,0 |  -4,4 |  -6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien |  3,1 |  4,1 |  -3,4 |   1,2 |   9,3 |   5,5 |
| jälkeen       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  2,9 |  4,2 |  -2,1 |   1,6 |   5,2 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  1,8 |  1,5 |  0,6 |   1,8 |   1,5 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |   - |   - |   - |    - |   5,6 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  0,5 |  0,8 |  0,3 |   0,8 |   1,4 |  -0,8 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  5,3 |  6,6 |  -1,2 |   4,2 |  13,7 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin kehitys, pro forma -luvut                       

Liikevaihto markkina-alueittain, pro forma                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |    177,9 |     93,4 |     100,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |    395,0 |     200,5 |     213,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat           |     29,4 |     14,6 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    602,3 |     308,5 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain, pro forma               

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat     |  45,9 |  47,5 |  35,6 |  48,9 |  53,7 |  46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa    |  98,9 | 101,6 |  93,4 |  101,1 |  106,7 |  106,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat      |  7,5 |  7,1 |  7,4 |   7,4 |   7,4 |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 152,3 | 156,2 | 136,4 |  157,4 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys, pro forma                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    602,3 |     308,5 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     40,0 |     24,7 |     38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |     -4,7 |     -9,2 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     35,5 |     15,4 |     27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain, pro forma            

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |    224,5 |     118,7 |     125,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |    137,9 |     70,5 |     81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |    218,2 |     108,8 |     121,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     21,9 |     10,6 |      0,1 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |    602,3 |     308,5 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     6,6 |      7,2 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     5,8 |      3,4 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |     24,2 |     12,0 |     10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     3,4 |      2,2 |     13,6 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     40,0 |     24,7 |     38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me        |   12/2006 |    6/2006 |    6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja konepajat     |     52,0 |     48,9 |     53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |     34,7 |     33,0 |     39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |     8,8 |     10,1 |     14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     95,4 |     92,0 |     106,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain, pro forma                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 152,3 | 156,2 | 136,4 |  157,4 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  9,6 |  15,1 |  4,9 |  10,4 |  26,6 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut |  -4,2 |  -5,0 |  -3,8 |   8,6 |  -4,4 |  -6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien |  5,4 |  10,1 |  1,1 |  19,0 |  22,2 |   5,5 |
| jälkeen       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain, pro forma        

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  57,5 |  61,2 |  49,1 |  56,8 |  63,1 |  62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  35,4 |  35,1 |  30,7 |  36,7 |  41,2 |  40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |  52,8 |  56,0 |  52,3 |  57,1 |  61,5 |  60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  6,6 |  4,0 |  4,3 |   7,0 |   2,1 |  -2,0 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä | 152,3 | 156,2 | 136,4 |  157,4 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  2,9 |  4,2 |  -2,1 |   1,6 |   5,2 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  1,8 |  1,5 |  0,6 |   1,8 |   1,5 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |  3,8 |  8,2 |  5,9 |   6,3 |   5,6 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  1,0 |  1,1 |  0,4 |   0,8 |  14,3 |  -0,7 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  9,6 |  15,1 |  4,9 |  10,4 |  26,6 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
| lopussa, Me     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja     |  52,6 |  48,9 |  50,0 |  52,0 |  51,4 |  53,6 |
| konepajat      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |  41,0 |  33,0 |  38,0 |  34,7 |  42,3 |  39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  10,0 |  10,1 |  12,7 |   8,8 |  11,0 |  14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä | 103,6 |  92,0 | 100,7 |  95,4 |  104,7 |  106,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä, pro forma             

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    602,3 |     308,5 |     328,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     40,4 |     24,7 |     25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |    -18,8 |     -9,2 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     21,7 |     15,5 |     14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia eriä, pro 
forma                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2006 |   1-6/2006 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     6,6 |      7,2 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     5,8 |      3,4 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas            |     24,2 |     12,0 |     10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta ja sisäiset |     3,7 |      2,2 |      0,6 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     40,4 |     24,7 |     25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä, pro forma   

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 152,3 | 156,2 | 136,4 |  157,4 |  167,9 |  160,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  9,6 |  15,1 |  4,9 |  10,7 |  13,7 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut |  -4,2 |  -5,0 |  -3,8 |  -5,5 |  -4,4 |  -6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien |  5,4 |  10,1 |  1,1 |   5,2 |   9,3 |   5,5 |
| jälkeen       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia   
eriä, pro forma                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me   | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 |  Q4/06 |  Q1/07 |  Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot       |  2,9 |  4,2 |  -2,1 |   1,6 |   5,2 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat      |  1,8 |  1,5 |  0,6 |   1,8 |   1,5 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Döktas       |  3,8 |  8,2 |  5,9 |   6,3 |   5,6 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta  |  1,0 |  1,1 |  0,4 |   1,1 |   1,4 |  -0,8 |
| ja sisäiset erät  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä |  9,6 |  15,1 |  4,9 |  10,7 |  13,7 |  11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2007                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkaan nimi           |     |  Osakkeet |      Osuus |
|                  |     |      |   äänivallasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1  Lehtonen Heikki        |     | 3 914 077 |     36,03 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Cabana Trade S.A.     |  3 676 |      |         |
|                  |   731 |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Oy Högfors-Trading Ab   | 237 346 |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2  Etra-Invest Oy Ab       |     | 2 224 750 |     20,48 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3  Inkinen Simo-Pekka      |     |  379 410 |      3,49 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Inkinen Simo-Pekka    | 376 410 |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|     Väli-Gunnarla Avoin Yhtiö |  3 000 |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4  OP-Suomi Pienyhtiöt      |     |  269 179 |      2,48 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5  Keskinäinen          |     |  257 600 |      2,37 % |
| Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    |     |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6  Lehtonen Anna-Maria      |     |  178 823 |      1,65 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7  FIM Fenno Sijoitusrahasto   |     |  177 478 |      1,63 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8  Sijoitusrahasto Mandatum   |     |  120 500 |      1,11 % |
| Suomi kasvuosake          |     |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9  Laakkonen Mikko        |     |  120 000 |      1,10 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 Bergholm Heikki        |     |  113 490 |      1,04 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt osakkeet   |     |  463 890 |      4,27 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkaat           |     | 2 643 301 |     24,33 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     | 10 862 498 |     100,00 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 37,3 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen 
äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen 
jäsenten omistusosuus muuttuu 30,6 %:iin.                    

Helsinki 17. heinäkuuta 2007                          

COMPONENTA OYJ                                 

Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 


LISÄTIETOJA                                   

Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 
puh. 010 403 00                                 

Matti Kivekäs                                  
talousjohtaja                                  
puh. 010 403 00                                 


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka   
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa.   
Helsingin pörssissä noteeratun Componentan pro forma liikevaihto vuonna 2006 oli
602 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa  
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia     
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja   
laitevalmistajia.                                

                Componenta Oyj                 
              Panuntie 4, 00610 Helsinki              
            Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721            
              http://www.componenta.com