Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.4.2010 klo 10.30 
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 91 Me (88 Me)             
Tuotannon arvo oli 94 Me (75 Me)                        
Liikevoitto oli 0,3 Me (-6,1 Me)                        
Tulos rahoituserien jälkeen -5,6 Me (-10,9 Me)                 
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,24 e (-0,75 e)            
Tilauskanta kasvoi 47 % ja oli 68 Me (46 Me)                  

Liikevaihto ja tilauskanta                           

Konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 91,2 Me (88,1 Me). Liikevaihto  
nousi 4 % ja tuotannon arvo 25 %. Tilauskanta maaliskuun lopussa nousi edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 47 % ja oli 68,0 Me (46,2 Me).     

Turkin toimintojen liikevaihto nousi 63 % edellisvuodesta ja oli 40,6 Me (24,9 
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 32,6 Me (17,1 Me).          

Suomen toimintojen liikevaihto laski 29 % edellisvuodesta ja oli 20,8 Me (29,1 
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 13,6 Me (11,4 Me).          

Hollannin toimintojen liikevaihto laski 22 % edellisvuodesta ja oli 18,7 Me   
(23,9 Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 13,4 Me (13,8 Me).       

Ruotsin toimintojen liikevaihto nousi 50 % edellisvuodesta ja oli 15,8 Me (10,5 
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 13,3 Me (6,0 Me).          

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: rakennus- ja
kaivosteollisuus 21 % (13 %), maatalouskoneteollisuus 13 % (14 %), raskas    
ajoneuvoteollisuus 24 % (18 %), autoteollisuus 20 % (13 %), tuulivoima 1 % (5  
%), koneenrakennusteollisuus 21 % (36 %) ja muut 1 % (1 %).           

Tulos                                      

Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja         
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Lisäksi 
uudistetut standardit IFRS 3 ja IAS 27 otettiin käyttöön 1.1.2010. Uudistettujen
standardien soveltaminen ei ole vaikuttanut konsernin raportoituun tulokseen tai
taloudelliseen asemaan. Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Tämän    
tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen taulukko-osa on laadittu IAS 34    
-standardin laskentaperiaatteiden mukaisesti.                  

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 0,3 Me (-6,1 Me). Konsernin liikevoitto 
parani edellisvuodesta selvästi lähinnä korkeampien tuotantovolyymien ja    
aikaisemmin toteutettujen kustannusten sopeutustoimien ansiosta. Alkuvuoden   
tulosta rasittivat nopea raaka-aineiden hinnannousu ja sähkön hinnan      
poikkeukselliset hintapiikit Pohjoismaissa yhteensä arviolta 3 Me.       
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät myyntien ja ostojen         
valuuttakurssierot.                               

Tuloslaskelman eroanalyysi vuosineljänneksittäin                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   |  Q1/10  |  Q1/09  |  Ero %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |   91,2 |   88,1 |     4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotannon arvo             |   94,4 |   75,3 |    25 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit              |   -34,3 |   -24,1 |    43 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset    |   -24,2 |   -25,0 |    -3 % |
| palvelut                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muuttuvat ja kiinteät kulut    |   -32,3 |   -29,3 |    10 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut yhteensä             |   -90,8 |   -78,3 |    16 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖKATE               |    3,6 |   -3,0 |   -221 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -5,9 Me (-4,7 Me).     
Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta kohonneiden korkokustannusten ja  
valuuttakurssierojen johdosta.                         

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -5,6 Me (-10,9 Me).          

Katsauskauden tuloksen perusteella lasketut verot olivat 1,5 Me (2,5 Me).    

Katsauskauden tulos oli -4,1 Me (-8,3 Me).                   
                                        
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,24 e (-0,75 e).            
                                        
Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,1 % (-6,6 %) ja oman pääoman tuotto -23,5 %   
(-53,4 %).                                   

Rahoitus                                    

Konsernilla oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja     
vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 27,8 Me. Vuonna 2005  
liikkeeseen lasketun vaihdettavan pääomalainan viimeinen erä 7,4 Me maksettiin 
pois lainaehtojen mukaisesti maaliskuussa. Vaihdettavan pääomalainan 2006    
vaihtamatta olevilla lainaosuuksilla oli katsauskauden lopussa merkittävissä 572
800 osaketta.                                  

Katsauskaudella nostettiin yhteensä 28,7 Me uusia kahdenvälisiä pitkäaikaisia  
pankkilainoja, joilla jälleenrahoitettiin katsauskaudella erääntyneitä     
lyhytaikaisia pankkilainoja.                          

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 26,0 Me. Lisäksi 
konsernin katsauskauden lopun rahavarat olivat 13,5 Me. Konsernilla on myös   
150,0 Me:n yritystodistusohjelma, josta yhtiöllä ei ollut velkaa katsauskauden 
lopussa. Korolliset nettovelat ilman 27,8 Me:n pääomalainojen velkaosuutta   
olivat 214,9 Me (223,4 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat 
omaan pääomaan mukaan lukien oli 218,2 % (232,9 %).               

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka  
perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen   
myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 40,8 Me (34,0 Me).       

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 3,5 Me (5,3 Me), josta    
käyttöpääoman muutokset olivat 3,1 Me (11,2 Me). Investointien nettorahavirta 
oli -3,2 Me (-4,4 Me), joka sisältää konsernin investointien kassavirran    
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden  
sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.              

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 17,0 % (12,9 %). Konsernin 
oma pääoma 31.3.2010, oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien,
suhteessa taseen loppusummaan oli 23,6 % (23,0 %).               

Toimintojen kehitys                               

Componentan raportointirakenne muuttui 1.2.2010, kun Componenta siirtyi     
maakohtaiseen toimintaorganisaatioon. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen 
luvut on raportoitu uuden rakenteen mukaisesti ja kaikki maakohtaisten     
toimintojen vertailutiedot vuodelta 2009 on oikaistu tätä raportointirakennetta 
vastaaviksi.                                  

Turkin toiminnot                                

Turkin toiminnot muodostuvat Orhangazissa sijaitsevista rautavalimosta ja    
konepajasta sekä Manisassa sijaitsevista alumiinivalimosta ja alumiinivanteiden 
tuotantoyksiköstä.                               

Turkin toimintojen liikevaihto katsauskaudella nousi 63 % ja oli 40,6 Me (24,9 
Me) ja liikevoitto 3,2 Me, joka vastaa 7,9 % liikevaihdosta (-0,4 Me, -1,6 %). 
Turkin toimintojen katsauskauden liikevoittoon vaikuttivat merkittävästi    
parantunut volyymikehitys ja toteutetut kustannusten sopeutukset.        

Suomen toiminnot                                

Suomen toiminnot muodostuvat rautavalimoista Iisalmessa, Karkkilassa,      
Pietarsaaressa ja Porissa sekä Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijaitsevista   
konepajoista ja mäntiä valmistavasta yksiköstä Pietarsaaressa.         

Suomen toimintojen liikevaihto katsauskaudella laski 29 % ja oli 20,8 Me (29,1 
Me) ja liikevoitto -0,6 Me, joka vastaa -2,8 % liikevaihdosta (0,5 Me, 1,7 %). 
Suomen toimintojen katsauskauden liiketulokseen vaikuttivat negatiivisesti   
edellisvuotta alhaisemmat käyntiasteet.                     

Hollannin toiminnot                               

Hollannin toiminnot muodostuvat rautavalimoista Weertissä ja Heerlenissä sekä  
konepajatoiminnoista Weertissä ja valumalleja valmistava yksiköstä Tegelenissä. 

Hollannin toimintojen liikevaihto katsauskaudella laski 22 % ja oli 18,7 Me   
(23,9 Me) ja liikevoitto -0,1 Me, joka vastaa -0,5 % liikevaihdosta (-4,1 Me,  
-17,2 %). Hollannin toimintojen katsauskauden liiketulosta paransivat      
edellisvuodesta erityisesti vuonna 2009 toteutetut laajat kustannussopeutukset. 

Ruotsin toiminnot                                

Ruotsin toiminnot muodostuvat Främmestadin konepajasta sekä Wirsbon takomosta. 

Ruotsin toimintojen katsauskauden liikevaihto nousi 50 % ja oli 15,8 Me (10,5  
Me) ja liikevoitto -1,4 Me, joka vastaa -8,9 % liikevaihdosta (-3,2 Me, -30,5  
%). Ruotsin toimintojen katsauskauden liiketappio pieneni edellisvuodesta    
korkeampien volyymien ja toteutettujen kustannusleikkausten ansiosta.      

Muu liiketoiminta                                

Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK:n     
Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot 
ja osakkuusyhtiö Kumsan A.S:n Turkissa. Muun liiketoiminnan liikevoitto     
katsauskaudella oli -0,7 Me (0,8 Me).                      

Osakepääoma ja osakkeet                             

Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osakkeiden  
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 17 457 798 osaketta. Osakepääoma 
oli katsauskauden päättyessä 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden 
lopussa oli 4,53 euroa (3,80 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 4,37 euroa, 
alin kurssi 4,02 euroa ja ylin kurssi 4,69 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 
kauden lopussa 79,1 Me (41,6 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella
32,7 % (3,2 %) osakekannasta.                          

Varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa vuodelta 2009. Edelliseltä
vuodelta osinkoa jaettiin 0,30 euroa osaketta kohti.              

Componenta sai 16.3.2010 Oy Etra Invest AB:ltä ilmoituksen, jonka mukaan sen  
määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja    
osakepääomasta on alittanut 5 % rajan sen myytyä kaikki omistamansa Componenta 
Oyj:n osakkeet. Samana päivänä Componenta sai Etra Capital Oy:ltä ilmoituksen, 
jonka mukaan sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on    
ylittänyt 20 %:n rajan 16.3.2010 tehdyn osakekaupan seurauksena.        

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen                  

Hallitus voi 10.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää 
enintään 1 700 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä  
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin        
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n   
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön 
omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,      
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa 
liittyvää omaisuutta tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin    
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus ei 
voi käyttää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön  
tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden      
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista     
osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista     
osakkeiden hankkimisen ehdoista.                        

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus 
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.2.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen 
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ei ole käyttänyt omien     
osakkeiden hankintaan saamaansa valtuutusta.                  

Yhtiökokous 26.2.2007 valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden,       
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta seuraavin ehdoin:                          
                                        
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä    
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten   
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien     
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei   
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.       

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      

Edellä mainittuun valtuutukseen perustuen Componenta Oyj:n hallitus päätti   
16.4.2009 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Componenta-konsernin      
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2007 - 2009 ansaintajaksojen 2007 - 2008  
palkkion maksamista varten. Osakeannissa annettiin 12 100 kpl Componenta Oyj:n 
osaketta ja osakkeet luovutettiin vastikkeetta osakepohjaiseen         
kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille kannustinjärjestelmän ehtojen
mukaisesti.                                   

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2010 - 2012                 

Componenta Oyj:n hallitus on 10.3.2010 tehnyt päätöksen avainhenkilöille    
suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkkio- ja            
kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen     
päättämät 44 henkilöä.                             

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja
2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille  
asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2010 ansaintakriteerit ovat       
Componenta-konsernin tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan       
nettorahavirta. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan        
ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella     
ansaintajakson päättymisen jälkeen.                       

Palkkiot maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. 
Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset  
maksut. Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, ansaittuja 
osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää niille asetetun kahden 
vuoden sitouttamisjakson aikana.                        
                                        
Ansaintajakson 2010 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään
noin 360 000 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan 
osuuden. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 100 000   
kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään 260 000      
kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja vuoden 2010 ensimmäisen   
vuosineljänneksen lopussa oli 0,0 Me.                      

Investoinnit                                  

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,8 Me (5,2 Me), josta  
rahoitusleasinginvestointien osuus oli 0,0 Me (1,1 Me). Investointien      
nettorahavirta oli -3,2 Me (-4,4 Me).                      

Hallitus ja johto                                

Componentan varsinainen yhtiökokous 10.3.2010 valitsi hallituksen jäseniksi   
Heikki Bergholmin, Pii Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Marjo Miettisen, Juhani   
Mäkisen ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen       
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki 
Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.               

Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Heikki 
Lehtonen, operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Yrjö Julin, Turkin    
toimintojen johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen ja         
henkilöstöjohtaja Anu Mankki. Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäjohtaja   
Pirjo Aarniovuori.                               

Konsernin laajennetun johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa edellä   
mainitun varsinaisen johtoryhmän sekä johtoryhmän sihteerin lisäksi seuraavat  
henkilöt: Suomen toimintojen johtaja Olli Karhunen, Hollannin toimintojen    
johtaja Patrick Steensels, Ruotsin toimintojen johtaja Michael Sjöberg,     
valimotekniikan kehittämisestä vastaava johtaja Tapio Rantala, sisäisistä    
hankinnoista vastaava johtaja Ömer Lütfi Erten, koneistustekniikan       
kehittämisestä vastaava johtaja Juha Alhonoja, ostojohtaja Henk Klever, myynti- 
ja tuotekehitysjohtajat Antti Lehto, Lauri Eklin ja Jari Leino sekä       
suunnittelujohtaja Hein Strijbos.                        

Henkilöstö                                   

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 3 776 (3 932)  
mukaan lukien vuokratyövoima 114 (156). Konsernin henkilömäärä katsauskauden  
lopussa oli 3 845 (3 858), johon sisältyy vuokratyöntekijöiden määrä 151 (130). 
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Turkissa oli 
48 % (42 %), Suomessa 27 % (30 %), Hollannissa 17 % (18 %), ja Ruotsissa 8 % (10
%) henkilöstöstä.                                

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät                   

Componentan merkittävimmät riskit ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit
(kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit),
liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- 
ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit,      
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen 
ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).    

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten 
kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin   
hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti
hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan       
raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi  
sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.                  

Componentan liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan konsernin    
hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata  
konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten 
turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema.     

Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2009 
vuosikertomuksesta ja internet-sivuilta www.componenta.com.           

Näkymät                                     

Componentan näkymät vuodelle 2010 perustuvat yleisiin ulkoisiin         
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä    
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.                  

Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2010 alun aikana    
parantuneet. Asiakkaiden tuotantomääriä on alkuvuonna parantanut myös varastojen
alasajon päättyminen.                              

Rakentamisen hiljentyminen USA:ssa ja Euroopassa vähensi työkoneteollisuuden  
kysyntää vuonna 2009. Talouden taantuman johdosta vuonna 2009 käynnistettyjen  
infrastruktuurihankkeiden arvioidaan lisäävän työkoneiden kysyntää vuonna 2010. 

Materiaalihintojen viimeaikaisen voimakkaan nousun arvioidaan kasvattavan    
kaivosteollisuuden työkoneiden kysyntää vuonna 2010.              

Maatalouskoneiden kysynnän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.      

Componentan toimitusmäärien raskaalle ajoneuvoteollisuudelle arvioidaan nousevan
merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Toimitusmäärät ovat varastotasojen   
normalisoituessa kasvaneet huolimatta alhaisista raskaiden ajoneuvojen     
rekisteröintitasoista.                             

Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa kasvoivat tammi-maaliskuussa 9,2 %   
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 henkilöautojen rekisteröintien    
arvioidaan kuitenkin jäävän vuoden 2009 tason alapuolelle.           

Tuulivoimasektorin kysynnän arvioidaan voimistuvan aikaisintaan vuoden 2010   
jälkipuoliskolla.                                

Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2010  
aikana.                                     

Componentan tilauskanta vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 47
% edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla.           

Raaka-aineiden poikkeuksellisen nopean nousun johdosta toteutettavia      
asiakashintojen päivityksiä joudutaan nopeuttamaan toukokuun alusta lukien.   
Tästä huolimatta materiaalien hinnannousu rasittaa myös toisen vuosineljänneksen
tulosta.                                    

Componenta-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen  
rahoituserien jälkeen paranevan selvästi edellisestä vuodesta.         

Componentan tuotannollisten investointien arvioidaan puolittuvan vuonna 2010  
edelliseen vuoteen verrattuna (16 Me vuonna 2009).               

Liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan säilyvän edelleen positiivisena.    
Raaka-aineiden hinnannousu voi jatkuessaan sitoa rahaa käyttöpääomaan aiemmin  
arvioitua enemmän.                               


Osavuosikatsauksen taulukot                           

Tämän tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen taulukko-osa on laadittu IAS 34 
-standardin laskentaperiaatteiden mukaisesti.                  

Konsernin tuloslaskelma                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12. |
|                   |     010 |    2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |    91,2 |    88,1 |    299,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     |    -0,3 |    1,5 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut        |    -87,3 |   -92,5 |   -305,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset     |    -3,3 |    -3,2 |    -12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta |     0,1 |    0,0 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |     0,3 |    -6,1 |    -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |     0,4 |    -7,0 |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |    -5,9 |    -4,7 |    -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen     |    -5,6 |   -10,9 |    -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    -6,1 |   -12,3 |    -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                |     1,5 |    2,5 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos          |    -4,1 |    -8,3 |    -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen  |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille       |    -4,2 |    -8,2 |    -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |     0,1 |    -0,2 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    -4,1 |    -8,3 |    -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta  |        |       |        |
| voitosta laskettu          |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos:        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e         |    -0,24 |   -0,75 |    -2,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu, |    -0,24 |   -0,75 |    -2,30 |
| e *)                |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aikaisemmin julkaistuja Componentan 2009 tilikauden sekä 2009 ensimmäisen  
vuosineljänneksen laimennusvaikutuksella oikaistuja osakekohtaisia tuloksia on 
oikaistu. Aikaisemmin julkaistuissa luvuissa laimennusvaikutus oli       
virheellisesti huomioitu, vaikka laimennusvaikutus pienensi osakekohtaista   
tappiota.                                    
					                                     
Konsernin laaja tuloslaskelma                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12. |
|                   |     010 |    2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos          |    -4,1 |    -8,3 |    -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät      |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoeron muutos         |     6,7 |    -4,9 |    -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavirran suojaukset       |     0,3 |    -1,0 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin    |    -0,1 |    0,3 |    -0,5 |
| liittyvät verot           |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät verojen  |     6,9 |    -5,6 |     0,5 |
| jälkeen               |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos       |     2,9 |   -13,9 |    -28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |        |       |        |
| jakautuminen            |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille       |     2,5 |   -13,5 |    -27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |     0,4 |    -0,4 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     2,9 |   -13,9 |    -28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tase                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        | (Oikaistu*) |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineettomat hyödykkeet      |     6,9 |     5,2 |     6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo            |    33,0 |    30,5 |    31,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoituskiinteistöt       |     1,8 |     1,8 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset hyödykkeet      |    247,3 |    237,9 |    244,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä   |     1,2 |     0,9 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset             |     5,4 |     4,3 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut sijoitukset         |     0,4 |     0,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset   |    18,7 |    11,7 |    16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |    314,9 |    292,9 |    307,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus         |    47,7 |    62,1 |    41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset             |    40,9 |    46,1 |    32,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset           |     0,2 |     2,7 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat            |    13,5 |    14,2 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |    102,2 |    125,1 |    81,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |    417,1 |    418,0 |    388,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakepääoma           |    21,9 |    21,9 |    21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muu oma pääoma          |    41,9 |    25,6 |    39,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |    63,8 |    47,4 |    61,3 |
| pääoma               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |     6,9 |     6,4 |     6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |    70,7 |    53,8 |    67,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina          |    27,8 |    26,8 |    27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat        |    206,4 |    182,1 |    165,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat        |      - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset           |     7,4 |     6,1 |     6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Laskennalliset verovelat    |     6,8 |     7,6 |     6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina          |      - |    15,2 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat        |    22,0 |    55,5 |    48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat        |    74,4 |    68,9 |    57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Tuloverovelat         |     0,1 |     0,2 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset           |     1,6 |     1,7 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |    346,4 |    364,2 |    320,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |    417,1 |    418,0 |    388,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Oikaisusta kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksen 2009 sivulla 39.       
	                                       
Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                    | 1.1.-31.3 | 1.1.-31.3 | 1.1.-31.1 |
|                     |   .2010 |   .2009 |  2.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen |   -5,6 |   -10,9 |   -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalennukset       |    3,3 |    3,2 |   12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoituksen tuotot ja kulut      |    5,9 |    4,7 |   21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut sekä muut      |    1,3 |    0,2 |    0,5 |
| korjaukset                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoman muutokset        |    3,1 |   11,2 |   37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen      |    8,0 |    8,4 |   35,0 |
| rahoituseriä ja veroja          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot |   -4,5 |   -4,3 |   -23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut verot             |   -0,1 |    1,2 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |    3,5 |    5,3 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |   -2,9 |   -4,4 |   -12,5 |
| aineettomiin hyödykkeisiin        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien       |     - |     - |    0,4 |
| hyödykkeiden myynti           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut investoinnit ja myönnetyt lainat |   -0,3 |     - |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut luovutustulot ja lainasaamisten   |     - |     - |    0,0 |
| takaisinmaksut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta       |   -3,2 |   -4,4 |   -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot            |     - |   -3,3 |   -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeannista saadut maksut ( vvk)   |     - |    0,0 |   13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
| osuuden lisäys (+)/vähennys (-)     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoitusleasingvelkojen maksut     |   -0,5 |   -0,5 |   -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys      |   -29,7 |   10,1 |   -5,1 |
| (+)/vähennys (-)             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen nostot     |   43,0 |   21,5 |   38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  |   -7,4 |   -19,3 |   -40,7 |
| ja muut muutokset            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta        |    5,4 |    8,5 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)   |    5,6 |    9,4 |    2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa      |    7,6 |    5,2 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    0,3 |   -0,4 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden lopussa      |   13,5 |   14,2 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos tilikauden aikana         |    5,6 |    9,4 |    2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Me     | Osak | Yli- | Muu | Raha | Muunt | Kert | Yh-t | Vähem |  Oma |
|       |  e- | kur |  t | vir- |  o- | y-ne | eens | -mist | pääom |
|       |  p | ssi- |  r | ran |  er |  et |  ä |  ö- |   a |
|       | ääom | rah | aha | suoj |   o |  v |   |  os |  yht |
|       |  a | asto | s-t | auk- |    | oitt |   |  uus | eensä |
|       |   |   | ot | set |    | o-va |   |    |    |
|       |   |   |   |   |    | rat |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 6,5 | -2,8 | -23,5 | 47,3 | 64,3 |  6,8 | 71,1 |
| 1.1.2009  |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | -0,7 | -4,7 | -8,2 | -13, | -0,4 | -13,9 |
| laaja tulos |   |   |   |   |    |   |  5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |     | -3,3 | -3,3 |     | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 6,5 | -3,5 | -28,3 | 35,9 | 47,4 |  6,4 | 53,8 |
| 31.3.2009  |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Me     | Osak | Yli- | Muu | Raha | Muunt | Kert | Yh-t | Vähem |  Oma |
|       |  e- | kur |  t | vir- |  o- | y-ne | eens | -mist | pääom |
|       |  p | ssi- |  r | ran |  er |  et |  ä |  ö- |   a |
|       | ääom | rah | aha | suoj |   o |  v |   |  os |  yht |
|       |  a | asto | s-t | auk- |    | oitt |   |  uus | eensä |
|       |   |   | ot | set |    | o-va |   |    |    |
|       |   |   |   |   |    | rat |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 34, | -1,3 | -24,5 | 15,6 | 61,3 |  6,5 | 67,8 |
| 1.1.2010  |   |   |  6 |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | 0,2 |  6,4 | -4,1 | 2,5 |  0,4 |  2,9 |
| laaja tulos |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 34, | -1,1 | -18,1 | 11,5 | 63,8 |  6,9 | 70,7 |
| 31.3.2010  |   |   |  6 |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tunnusluvut                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 31.3.2010 | 31.3.2009 | 31.12.200 |
|                     |      |      |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % *)          |   17,0 |   12,9 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e *)          |   3,65 |   4,33 |   3,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa *)   |   326,9 |   333,6 |   316,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *)     |    1,1 |   -6,6 |   -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % *)        |   -23,5 |   -53,4 |   -45,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, pääomalaina    |   242,7 |   265,5 |   241,6 |
| velkana, Me               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net gearing, %, pääomalaina velkana *)  |   343,3 |   493,1 |   356,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me             |   68,0 |   46,2 |   58,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman         |    0,8 |    4,2 |   13,4 |
| rahoitusleasinginvestointeja, Me     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, |    0,8 |    5,3 |   17,9 |
| Me                    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (sis.         |    0,8 |    6,0 |    6,0 |
| rahoitusleasing), % liikevaihdosta    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   |   3 662 |   3 776 |   3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana,  |   3 776 |   3 932 |   3 798 |
| ml. vuokratyövoima            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa        |   3 694 |   3 729 |   3 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa, ml.      |   3 845 |   3 858 |   3 698 |
| vuokratyövoima              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus   |   87,9 |   77,7 |   82,7 |
| liikevaihdosta, %            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, Me          |   220,5 |   183,7 |   221,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, e  |   -0,24 |   -0,75 |   -2,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu     |   -0,24 |   -0,75 |   -2,30 |
| osakekohtainen tulos, e **)       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake, e            |   0,20 |   0,48 |   1,16 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) 31.3.2009 oikaistu                              
**) 31.12.2009 ja 31.3.2009 oikaistu                      

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  |  1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden muutokset |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa      |   531,1 |   553,2 |    553,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |    13,3 |    -7,7 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |    0,7 |    4,3 |    14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset             |    -1,2 |    -0,2 |    -38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa     |   543,9 |   549,6 |    531,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa   |   -286,9 |   -313,0 |   -313,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |    -6,8 |    4,1 |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet  |    0,3 |    0,0 |    38,1 |
| poistot               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot ja        |    -3,2 |    -2,8 |    -10,8 |
| arvonalennukset           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa   |   -296,6 |   -311,7 |   -286,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa       |   247,3 |   237,9 |    244,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa      |    31,5 |    31,7 |    31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero              |    1,5 |    -1,2 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa       |    33,0 |    30,5 |    31,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys                                

Liikevaihto markkina-alueittain                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                |  1-12/2009 |   1-3/2009 |   1-3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksa              |    58,6 |     16,9 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |    51,8 |     21,4 |     11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki              |    49,4 |     9,0 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |    39,8 |     11,0 |     15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iso-Britannia          |    31,2 |     7,6 |     9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ranska              |    20,2 |     6,2 |     6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Benelux-maat           |    19,2 |     6,8 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Italia              |    12,1 |     4,4 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa           |     5,5 |     1,0 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |    11,7 |     3,8 |     6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    299,6 |     88,1 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  Q1/09 |  Q2/09 |  Q3/09 |  Q4/09 |  Q1/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksa          |  16,9 |  12,7 |  14,4 |   14,5 |   15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |  21,4 |  11,8 |   9,0 |   9,6 |   11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki          |   9,0 |  15,3 |  10,2 |   14,9 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |  11,0 |   8,0 |   8,7 |   12,1 |   15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iso-Britannia      |   7,6 |   7,9 |   7,8 |   7,8 |   9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ranska          |   6,2 |   5,9 |   3,6 |   4,6 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Benelux-maat       |   6,8 |   2,6 |   5,0 |   4,9 |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Italia          |   4,4 |   2,9 |   1,6 |   3,2 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |   1,0 |   1,6 |   0,8 |   2,1 |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat        |   3,8 |   1,9 |   3,7 |   2,3 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  88,1 |  70,6 |  64,8 |   76,1 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                |  1-12/2009 |   1-3/2009 |   1-3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    299,6 |     88,1 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    -15,4 |     -6,1 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut *)      |    -21,8 |     -4,7 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen   |    -37,2 |    -10,9 |     -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille         


Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me         |  1-12/2009 |   1-3/2009 |   1-3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki              |    116,2 |     24,9 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |    80,4 |     29,1 |     20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti             |    69,5 |     23,9 |     18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |    41,5 |     10,5 |     15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta        |    49,9 |     12,9 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja kertaluonteiset erät |    -57,9 |    -13,1 |    -19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä       |    299,6 |     88,1 |     91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me         |  1-12/2009 |   1-3/2009 |   1-3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki              |     2,2 |     -0,4 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |    -3,9 |     0,5 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti             |    -10,2 |     -4,1 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |    -8,8 |     -3,2 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta        |     4,6 |     0,8 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja kertaluonteiset erät |     0,8 |     0,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä       |    -15,4 |     -6,1 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me         |  12/2009*) |    3/2009 |    3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki              |    28,1 |     17,1 |     32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |    11,8 |     11,4 |     13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti             |    12,5 |     13,8 |     13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |    10,5 |     6,0 |     13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät          |    -4,1 |     -2,3 |     -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä       |    58,8 |     46,2 |     68,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Tilauskanta 15.1.2010                            

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Me            |  Q1/09 |  Q2/09 |  Q3/09 |  Q4/09 |  Q1/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  88,1 |  70,6 |  64,8 |   76,1 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  -6,1 |  -4,3 |  -3,2 |   -1,7 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut *)  |  -4,7 |  -5,7 |  -6,5 |   -4,9 |   -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  -10,9 |  -10,1 |  -9,7 |   -6,5 |   -5,6 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille         

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain              

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  Q1/09 |  Q2/09 |  Q3/09 |  Q4/09 |  Q1/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki          |  24,9 |  28,4 |  27,4 |   35,6 |   40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |  29,1 |  19,5 |  15,4 |   16,4 |   20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti         |  23,9 |  15,8 |  15,4 |   14,4 |   18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |  10,5 |   9,5 |   8,7 |   12,9 |   15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta    |  12,9 |  12,1 |  12,3 |   12,5 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja       |  -13,1 |  -14,7 |  -14,4 |  -15,7 |  -19,0 |
| kertaluonteiset erät   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä   |  88,1 |  70,6 |  64,8 |   76,1 |   91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me     |  Q1/09 |  Q2/09 |  Q3/09 |  Q4/09 |  Q1/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki          |  -0,4 |   0,4 |   1,1 |   1,1 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |   0,5 |  -1,2 |  -1,5 |   -1,7 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti         |  -4,1 |  -2,7 |  -1,9 |   -1,5 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |  -3,2 |  -1,7 |  -2,1 |   -1,9 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta    |   0,8 |   0,8 |   1,0 |   2,1 |   -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja       |   0,3 |   0,0 |   0,1 |   0,3 |   0,0 |
| kertaluonteiset erät   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä   |  -6,1 |  -4,3 |  -3,2 |   -1,7 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    |  Q1/09 |  Q2/09 |  Q3/09 | Q4/09*) |  Q1/10 |
| lopussa, Me       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki          |  17,1 |  23,3 |  22,2 |   28,1 |   32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |  11,4 |  10,4 |   9,9 |   11,8 |   13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti         |  13,8 |  13,4 |  10,6 |   12,5 |   13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |   6,0 |   6,4 |   9,3 |   10,5 |   13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät      |  -2,3 |  -1,8 |  -2,9 |   -4,1 |   -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä   |  46,2 |  51,7 |  49,0 |   58,8 |   68,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Tilauskanta 15.1.2010                            

Liiketoimintasegmentit                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                | 31.3.2010 | 31.3.2009  | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki              |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat             |    195,7 |    171,4 |    183,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat             |    25,6 |     19,4 |     20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis.        |     0,5 |     1,9 |     5,4 |
| rahoitusleasing         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot            |     0,7 |     0,8 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat             |    78,1 |     80,5 |     81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat             |    20,4 |     21,7 |     19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis.        |     0,2 |     1,2 |     4,8 |
| rahoitusleasing         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot            |     1,0 |     1,2 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti             |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat             |    51,5 |     55,9 |     47,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat             |    10,3 |     12,3 |     7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis.        |     0,1 |     0,3 |     0,6 |
| rahoitusleasing         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot            |     0,3 |     0,4 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat             |    43,0 |     41,2 |     47,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat             |    15,9 |     11,4 |     13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis.        |     0,1 |     0,2 |     2,9 |
| rahoitusleasing         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot            |     0,6 |     0,3 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat             |    50,6 |     48,4 |     55,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat             |    26,2 |     17,9 |     19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis.        |     0,0 |     1,5 |     4,3 |
| rahoitusleasing         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot            |     0,6 |     0,6 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaissopimusten käyvät arvot                        

--------------------------------------------------------------------------------
|            |      31.3.2010      | 31.3.200 | 31.12.20 |
|            |                |    9 |    09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me           |  Käypä |  Käypä |  Käypä |  Käypä |  Käypä |
|            |  arvo, |  arvo, |  arvo, |  arvo, |  arvo, |
|            | positi | negatii |  netto |  netto |  netto |
|            | ivinen |  vinen |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimu |   0,1 |   -0,2 |   0,0 |   0,0 |   0,1 |
| kset          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimuks |   0,3 |   -1,0 |   -0,7 |   0,4 |   0,1 |
| et           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korko-optiot    |   0,7 |   -0,5 |   0,2 |   0,8 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset |    - |   -1,7 |   -1,7 |   -3,3 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukse |   0,0 |   -0,5 |   -0,5 |   -2,4 |   -0,4 |
| t           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   1,1 |   -3,9 |   -2,7 |   -4,4 |   -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaissopimusten nimellisarvot                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 31.3.2010 | 31.3.2009  | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                |  Nimellis- |  Nimellis- |  Nimellis- |
|                 |      a |      ar |      ar |
|                 |     rvo |      vo |      vo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset*)      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttatermiinisopimukset  |     6,7 |     5,0 |     6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuutanvaihtosopimukset   |    45,4 |     35,8 |     43,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korko-optiot         |    42,0 |     46,0 |     42,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Koronvaihtosopimukset     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät |    24,0 |     31,0 |     24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden sisällä erääntyvät |    28,0 |     56,0 |     28,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sähkötermiinisopimukset    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät |     2,9 |     1,8 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden sisällä erääntyvät |     6,1 |     4,3 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    155,1 |    179,9 |    151,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi               

Vastuusitoumukset                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                |  31.3.2010 |  31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omista velvoitteista     |    15,2 |    15,2 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omista velvoitteista     |    -  |     0,3 |     -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omista velvoitteista     |    197,0 |    156,9 |     198,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset      |     3,2 |     3,9 |      3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut           |     5,1 |     7,4 |      4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    220,5 |    183,7 |     221,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttakurssit                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|              |   Päätöskurssi   |    Keskikurssi    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on        | 31.12.200 | 31.3.2010 | 31.12.2009 | 31.3.2010 |
|              |     9 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK            |  10,2520 |  9,7135 |  10,6191 |   9,9464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD            |  1,4406 |  1,3479 |   1,3948 |   1,3829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GPB            |  0,8881 |  0,8898 |   0,8909 |   0,8876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TRY (Turkin keskuspankki) |  2,1603 |  2,0523 |   2,1508 |   2,0787 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  | = | Tulos rahoituserien jälkeen - verot x 100       |
| tuotto-% (ROE) |  | Oma pääoma                      |
|         |  | ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus         |
|         |  | (vuosineljännesten keskiarvo)             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun   | = | Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut     |
| pääoman     |  | rahoituskulut x 100                  |
| tuotto-% (ROI) |  | Oma pääoma + korolliset velat             |
|         |  | (vuosineljännesten keskiarvo)             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | = | Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus x  |
| e, %      |  | 100                          |
|         |  | Taseen loppusumma - saadut ennakot          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e | = | Tulos rahoituserien jälkeen - verot +/-       |
| (EPS)      |  | vähemmistöosuus                    |
|         |  | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä          |
|         |  | tilikaudella                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e, | = | Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden  |
| laimennusvaikut |  | oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron  |
| uksella     |  | mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien    |
|         |  | laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden |
|         |  | ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä  |
|         |  | tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö   |
|         |  | olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden    |
|         |  | vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden  |
|         |  | hankintaan käypään arvoon (= tilikauden        |
|         |  | kaupantekokurssien keskiarvoon).           |
|         |  | Vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko        |
|         |  | verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden |
|         |  | tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä   |
|         |  | olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään.   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake | = | Liiketoiminnan nettorahavirta             |
| , e       |  | Osakkeiden                      |
|         |  | keskimääräinen lukumäärä tilikaudella         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | = | Oma pääoma ilman pääomalainoja            |
| pääoma/osake, e |  | Osakkeiden lukumäärä                 |
|         |  | tilikauden lopussa                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset   | = | Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja      |
| nettovelat   |  | pankkisaamiset                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantum | = | Korolliset nettovelat x 100              |
| isaste (net   |  | Oma pääoma ilman                   |
| gearing), %   |  | pääomalainoja + vähemmistöosuus            |
--------------------------------------------------------------------------------

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkaan nimi            |      |  Osakkeet |     Osuus |
|                   |      |      | äänivallasta, |
|                   |      |      |       % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1  Lehtonen Heikki         |      | 5 311 340 |     30,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Cabana Trade S.A.      | 3 501 988 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Oy Högfors-Trading Ab    | 1 806 052 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Lehtonen Heikki       |   3 300 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2  Etra Capital Oy         |      | 4 347 464 |     24,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3  Keskinäinen           |      |  978 968 |     5,61 |
| työeläkevakuutusyhtiö Varma     |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö |      |  724 266 |     4,15 |
| Ilmarinen              |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5  Suomen Teollisuussijoitus Oy  |      |  666 666 |     3,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6  Suomen Kulttuurirahasto     |      |  236 000 |     1,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7  Bergholm Heikki         |      |  230 516 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8  Laakkonen Mikko         |      |  200 000 |     1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9  Lehtonen Anna-Maria       |      |  178 823 |     1,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 Kukkonen Jorma          |      |  127 000 |     0,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt osakkeet   |      |  393 535 |     2,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkaat            |      | 4 063 220 |     23,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      | 17 457 798 |    100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 32,4 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen 
äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen 
jäsenten omistusosuus muuttuu 31,4 %:iin.                    

Helsinki 22. huhtikuuta 2010                          

COMPONENTA OYJ                                 
Hallitus                                    


Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 LISÄTIETOJA                                   

Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 
puh. 010 403 00                                 

Mika Hassinen                                  
talousjohtaja                                  
puh. 010 403 00                                 


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka   
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.   
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2009 oli 300  
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 700. Componenta toimittaa valettuja
ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja
asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.   

                Componenta Oyj                 
              Panuntie 4, 00610 Helsinki              
            Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721            
                www.componenta.com