• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto parani hieman

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto parani hieman

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.3.2019 klo 8.00

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-joulukuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Tilikauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukauden liikevaihto sisältää hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konkurssiin hakeutumisen vuoksi konsernista poistuneesta Wirsbo-alakonsernista. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tammi - joulukuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 120,7 Me (122,4 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella 120,7 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta oli 122,2 Me.
  • Käyttökate pieneni 87,6 %, ollen 3,7 Me (29,8 Me). Vertailukauden käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu käyttökate kasvoi 6,5 % katsauskaudella ollen 4,9 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 4,6 Me.
  • Liiketulos pieneni 95,3 %, ollen 1,2 Me (26,3 Me). Vertailukauden liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu liiketulos kasvoi 6,9 % ollen 2,9 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli edellisvuonna 2,7 Me.

Loka - joulukuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 6,7 %, ollen 29,1 Me (31,2 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella 29,1 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli edellisvuonna 31,2 Me.
  • Käyttökate pieneni 88,6 %, ollen 0,3 Me (2,5 Me). Oikaistu käyttökate pieneni 31,2 %, ollen 0,8 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 1,1 Me. Viimeisellä neljänneksellä kannattavuutta rasittivat kone- ja laiterikot sekä laatukustannukset noin 0,3 Me. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti ennakoitua alhaisemmat volyymit.
  • Liiketulos pieneni 210,5 %, ollen -0,7 Me (0,7 Me). Oikaistu liiketulos pieneni 85,1 % ollen 0,1 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli edellisvuonna 0,8 Me.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 15,2 Me (14,2 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi 11.5.2017.

Componentan tulosohjeistus 2019

Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa vuonna 2019. Jalostusarvo supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi luokitelluissa asiakkuuksissa Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin valuista.

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 120,7 Me ja oikaistu käyttökate 4,9 Me.

Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta

“Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Jatkoimme kannattavuutta parantavia toimenpiteitä myös päättyneen tilikauden aikana: supistimme kustannuksia, paransimme tehtaidemme tuottavuutta ja korotimme hintoja suunnatusti.

Lisäksi arvioimme tilikauden aikana yhtiön asiakkuuksia ja irtisanoimme yhden merkittävän kannattamattoman asiakassopimuksen. Merkittävänä vaikuttimena sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate, korkea sitoutunut pääoma ja tuotteiden alhainen jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään tilikauden 2019 aikana erityisesti Ruotsin yksikkömme liiketoiminnan supistumisena, mutta ne supistavat myös Porin valimon liiketoimintaa, sillä kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana sopeuttamistoimia suunnittelemme toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan, sulkemista vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys konsernille pieneni myytyämme Turkin valimoliiketoiminnat vuonna 2017. Suurin osa Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnasta on konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Pääasiakkaiden suhtautuminen ehdottamaamme toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua tulosta. Synergiaetujen vähentyessä harkitsemme kyseisestä liiketoiminnasta luopumista. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.

Taloudellisen tilanteemme vakiintumisen myötä olemme alkaneet saada uusia merkittäviä tilauksia Suomen valimoillemme.

Olemme käyneet keskusteluja keskeisten valimoasiakkaidemme kanssa mahdollisuudesta tarjota heille omaa valujen koneistusta Suomessa. Näemme tämän merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle jatkossa.”

Avainluvut

2018 2017 Muutos
IFRS IFRS
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 120,7 122,4 -1,4 %
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 3,7 29,8 -87,6 %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me 1,2 26,3 -95,3 %
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 1,0 21,5 -95,2 %
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 1,2 128,3          -99,0 %
Tulos, jatkuvat toiminnot, Me 1,0 128,8 -99,2 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,01 0,70 -99,2 %
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,01 0,70 -99,2 %
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 3,5 2,8 22,9 %
Korollinen nettovelka, Me -3,4 -3,0 -13,3 %
Omavaraisuusaste, % 39,3 34,8 13,1 %
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot, Me 1,8 1,6 12,1 %
Konsernin saneerausvelat, Me 16,0 19,0 -16,1 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 668 691 -3,3 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 703 680 3,4 %
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 21,7 23,6            -7,8 %

Componentan tilinpäätöstiedote 2018 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.