Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020: Liikevaihto kasvoi ja käyttökate parani selvästi

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.2.2021 klo 8.00

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-joulukuussa 2020 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2019, ellei toisin ole mainittu. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tammi - joulukuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi edellisvuoden tasolta ja oli 70,0 Me (50,7 Me).
  • Käyttökate parani ja oli 3,7 Me (1,6 Me).
  • Liiketulos oli -2,0 Me (-1,7 Me).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 Me (4,1 Me).

Loka - joulukuu 2020

  • Liikevaihto laski ja oli 17,5 Me (18,4 Me).
  • Käyttökate kasvoi  ja oli 1,9 Me (-0,3 Me).
  • Liiketulos oli 0,4 Me (-1,8 Me).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,6 Me (-0,6 Me).

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 32,4 Me (22,8 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa.

Componentan tulosohjeistus 2021

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2021 olevan 70 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 70,0 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. COVID-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta kommentoi katsauskautta:

”Vuoden viimeistäkin neljännestä varjosti COVID-19-pandemian aikaansaama epävarmuus markkinoilla, mikä näkyi edellisvuotta matalampina myyntivolyymeina. Konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi kokonaisuutena vertailuvuodesta, koska Componenta Manufacturing on yhdistelty konserniin 30.8.2019 alkaen. Markkinoilla oli kuitenkin jo loppuvuodesta nähtävissä myös positiivisia merkkejä ja kansainvälisten pandemiatoimien onnistuessa suunnitellusti talouden elpymisen odotetaan alkavan vähitellen ja vaikuttavan myönteisesti myös Componentan myyntivolyymeihin.

Kannattavuutemme parantui selvästi aktiivisen toiminnan sopeuttamisen ja muiden suunnitellusti tehtyjen toimenpiteidemme ansiosta, ja koko henkilöstömme on osoittanut vahvaa sitoutumista taloudellisen suorituskykymme ylläpitoon ja parantamiseen. Päättyneen neljänneksen tulosta paransivat myös 0,6 Me:n kertaluonteiset erät, jotka liittyivät tarpeettoman käyttöomaisuuden myyntiin ja vaihto-omaisuuden laadintaperiaatteiden täsmennyksiin.

Componentan tavoitteena on olla asiakkailleen ensisijainen laajan tarjoaman palvelukyvykäs kokonaistoimittaja. Pandemian aikaansaamista kansainvälisten toimitusketjujen häiriöistä huolimatta pystyimme omilla toimenpiteillämme varmistamaan onnistuneesti tuotantomme raaka-aineiden saatavuuden ja ylläpitämään hyvän toimituskyvyn asiakkaillemme läpi koko haastavan vuoden. Sen lisäksi vahvistimme päättyneen vuoden aikana myös myyntiämme rekrytoinnein ja toimenkuvamuutoksin sekä selkeytimme tulosyksiköittemme vastuuta ja myynnin omistajuutta. Näillä toimenpiteillä olemme onnistuneet saamaan merkittävästi uusmyyntiä päättyneenä vuonna mikä tukee osaltaan konsernin pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uusmyynti alkaa vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät ja tulevat jatkossa osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiden lisäksi olemme jatkaneet strategiamme mukaisten pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tavoitteenamme on edelleen panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus varmistettiin toimenpitein, jotka aloitimme heti pandemian alussa ja joita olemme vuoden aikana tarvittaessa tarkentaneet ja muuttaneet tilannekuvaa vastaaviksi. Toimenpiteitämme pandemian taloudellisten vaikutusten hallitsemiseksi vuoden 2020 aikana olivat  henkilöstökustannusten aktiivisen sopeuttaumisen lisäksi mm. suunniteltujen investointien osittainen rajoittaminen sekä matkustuksen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön minimointi.

Aktiiviset toimemme maksuvalmiutemme varmistamiseksi sekä ylläpitämiseksi onnistuivat vuoden aikana ja likviditeettimme oli tilikaudella hyvä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Joulukuun 2020 lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me.

Ilmoitimme muutoksista yhtiön suurimmissa omistajissa 5.10.2020, kun Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtama sijoittajaryhmä osti noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja Leverator Oy:ltä.

Omistusmuutoksen jälkeen toteutettu ja hyvin onnistunut merkintäetuoikeusanti toi Componentalle tavoittelemamme 9,5 miljoonan euron bruttovarat. Tiedotimme 25.2.2021 emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Maksujen arvioidaan tapahtuvan tämän vuoden maaliskuun aikana.

Haluan tässä yhteydessä vielä kiittää oman henkilöstömme vahvaa panosta haastavana vuotena 2020 ja sen lisäksi kaikkia Componentan osakkeenomistajia onnistuneesta merkintäetuoikeusosakeannista. Jatkamme määrätietoista työtämme yhtiön aseman vahvistamiseksi markkinoilla sekä kannattavuuden parantamiseksi osana kasvustrategiaamme. Samalla haluamme panostaa tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa sekä profiloitua ensisijaiseksi, entistä laajemman tarjoaman kokonaistoimittajaksi.”

Avainluvut

2020 2019 Muutos-%
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te 70 040 50 737 38,0
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te 3 750 1 590 135,8
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te -2 034 -1 663 -22,3
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % -2,9 -3,3 -11,4
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Te -3 489 -2 051 -70,1
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te -3 175 -2 063 -53,9
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot, Te -949 14 570 -106,5
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e* -0,20 3,01 -106,5
Laimennettu osakekohtainen tulos, e* -0,19 2,96 -106,5
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Te 6 355 4 050 56,9
Korollinen nettovelka, Te** -2 584 8 721 -129,6
Nettovelkaantumisaste, % -10,8 54,9 -119,7
Oman pääoman tuotto, % -5,8 83,0 -107,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,7 3,2 -79,3
Omavaraisuusaste, % 37,3 29,4 27,0
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Te 5 134 2 849 80,2
Konsernin saneerausvelat, Te 10 694 12 268 -12,8
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 574 617 -7,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 589 508 15,9
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te 9 536 9 001 5,9

*) Vertailutietoja vuodelta 2019 on oikaistu johtuen osakkeiden yhdistämisestä.

**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Componentan tilinpäätöstiedote 2020 pdf -muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Webcast

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta esittelee tilinpäätöstiedotteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksessä 26.2.2021 klo 10.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcastia voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta www.componenta.com tai linkistä https://componenta.videosync.fi/tilinpaatostiedote-2020.
 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101               

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit