Componentan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 30.4.2018 klo 10.00

Componenta Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä.

“Tilintarkastuskertomus

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että

 • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti
 • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Componenta Oyj:n (y-tunnus 1635451-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää:

 • konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
 • emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin, joissa kuvataan konserniyhtiöiden yrityssaneerausmenettelyiden tilaa ja edistymistä sekä oletusta toiminnan jatkuvuudesta.

Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan analysoineet konsernin maksuvalmiustilannetta sekä saneerausmenettelyiden vaikututusta konsernin ja konserniyhtiöiden taloudelliseen asemaan sekä kassavirtoihin. Hallitus ja johto arvioivat, että maksuvalmiustilanteeseen ja sen vaikutukseen konserniyhtiöiden tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä. Hallitus ja johto toteavat, että saneerausohjelmien alla olevien yhtiöiden kassavirtaennusteisiin ja rahoitukseen liittyy merkittäviä johdon arviota ja olettamia sekä epävarmuustekijöitä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet on kuvattu konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.

Hallitus ja johto katsovat, että Componenta-konserni pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana tavanomaista liiketoimintaa yrityssaneerausmenettelyjen puitteissa. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Käsityksemme mukaan saneerausmenettelyjen onnistumiseen sekä kassavirtaennusteiden toteutumiseen liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa toimintaansa.

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

Olennaisuus

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: 1 200 000 euroa.

Tarkastuksen laajuus:

Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen tytäryhtiöitä Suomessa ja Ruotsissa.

Keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on huomioitu:

 • Myynnin tuloutus oikealle kaudelle
 • Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon saneerausmenettelyt sekä toiminnan uudelleen järjestely
 • Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyn vaikutus emoyhtiön tilinpäätökseen.

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus           

1 200 000 euroa (edellinen vuosi 4 100 000 euroa)

Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde                   

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus on laskettu prosenttiosuutena konsernin tilikauden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.

Perustelut vertailukohteen valinnalle      

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi liikevaihdon, koska käsityksemme mukaan se tarjoaa tarkoituksenmukaisen vertailukohdan, jota tilinpäätöksen lukijat yleisesti käyttävät arvioidessaan konsernin suoriutumista.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon Componenta-konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit. Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen tytäryhtiöitä Suomessa ja Ruotsissa.

Olemme määritelleet ennalta, minkä tyyppistä tilintarkastustyötä kohdistetaan konsernin kunkin osan taloudelliseen informaatioon. Silloin, kun konsernin osan tilintarkastaja on suorittanut työn, olemme ohjeistaneet konsernin osan tilintarkastajaa tarkastusohjeilla, jotka ovat sisältäneet mm. riskiarviomme, olennaisuuden, tilintarkastuksen lähestymistavan sekä keskitetysti suoritetut tarkastustoimenpiteet. Olemme kommunikoineet konsernin osan tarkastajien kanssa jatkuvasti tilikauden aikana.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus -osiossa kuvatun seikan lisäksi olemme todenneet seuraavassa kuvattujen seikkojen olevan tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista on viestittävä kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka 

Myynnin tuloutus oikealle kaudelle

Ks. konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Componentan liikevaihto määritetään tuotteiden ja palveluiden sekä raaka-aineiden, tarvikkeiden ja energian myynnistä saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella oikaistuna välillisillä veroilla ja myynnin oikaisuerillä, joilla tarkoitetaan lähinnä vuosittain laskettavia paljousalennuksia ja tuotepalautuksia. Tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan sillä hetkellä, kun tuotteen omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut siirtyvät ostajalle eikä konsernilla ole enää valvonta- eikä määräysvaltaa tuotteeseen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, kun tuote on toimitettu sovittujen toimitusehtojen mukaisesti asiakkaalle. Palvelut taas tuloutetaan silloin, kun palvelu luovutetaan asiakkaalle.

Riski siitä, että myynti on kirjattu väärälle kaudelle on tilinpäätöksen kannalta merkittävä riski liikevaihdon suuruuden ja luonteen takia. Tästä syystä myynnin tuloutus on otettu huomioon konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeisenä seikkana.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • myyntitoiminnon läpikäynti ja myynnin katkon avainkontrollien testaus
 • merkittävien myyntisopimusten ja sopimusehtojen läpikäynti ja IFRS kirjanpitokäsittelyn asianmukaisuuden tarkastus
 • tuloutuksen oikea-aikaisuuden tarkastaminen vertaamalla otannalla yksittäisiä myyntitapahtumia toimitusasiakirjoihin sekä tarkastamalla tilinpäätöspäivän jälkeen kirjattuja olennaisia hyvityslaskuja
 • liikevaihdon sekä liikevaihtoon kirjattujen kirjanpitovientien analysoiminen hyödyntäen atk-avusteista tarkastusta ja data-analyyseja
 • myyntisaatavien testaaminen otannalla hankkimalla vahvistuksia yhtiön asiakkailta sekä vertaamalla tilikauden päättymisen jälkeen saatuja maksuja saatavasaldoihin.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon saneerausmenettelyt sekä toiminnan uudelleen järjestely

Ks. konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Componenta-konsernin emoyhtiö Componenta Oyj sekä sen merkittävimmät suomalaiset ja ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat yrityssaneerauksessa. Konsernin konkurssiin haetut entiset tytäryhtiöt Componenta Wirsbo Ab ja Compoenta Arvika Ab on konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla käsitelty lopetettuina toimintoina konsernitilinpäätöksessä. Konsernin toiminnan jatkuvuuteen liittyy edellä mainitulla tavalla olennaisia epävarmuustekijöitä.

Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat käyttäneet merkittävää harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen vaikutusta omaisuuserien arvostukseen. Tästä johtuen saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvien toimenpiteiden vaikutukset omaisuuserien arvostukseen ovat konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 • luimme saneerausohjelmat sekä teimme tiedusteluja saneerauksen valvojille saneerausohjelmien tosiasiallisen sisällön ymmärtämiseksi.
 • keskustelimme yhtiön johdon kanssa ja kävimme läpi yhtiön hallituksessa käsiteltyjä toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyviä asioita.
 • tutustuimme saatavilla olevaan sopimusaineistoon varmentaaksemme johdon arvioissa olevia tietoja.
 • kävimme läpi yhtiön johdon laatimat ja yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot tiettyjen omaisuuserien kerrytettävissä olevasta rahamäärästä.
 • kävimme läpi yhtiön arviot liittyen kiinteistöjen arvostuksiin.

Emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyn vaikutus emoyhtiön tilinpäätökseen

Ks. Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Componenta Oyj:n ruotsalaiset tytäryhtiöt Componenta Arvika Ab ja Componenta Wirsbo Ab on asetettu konkurssiin ja ruotsalainen tytäryhtiö Componenta Främmestad AB sekä suomalainen tytäryhtiö Componenta Finland Oy ovat yrityssaneerauksessa.

Componenta Oyj:n taseessa olevat omaisuuserät koostuvat suurelta osin tytäryhtiöosakkeista sekä lainasaamisista tytäryhtiöiltä. Tytäryhtiöosakkeiden ja lainasaamisten arvostukseen liittyy merkittävää johdon harkintaa. Arvioita tehdessään johto on emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla harkinnut mm. emo- ja tytäryhtiöiden saneerausmenettelyiden vaikutuksia ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä.

Edellä mainittujen seikkojen vaikutusten huomioiminen Componenta Oyj:n tilinpäätöksessä edellyttää merkittävää johdon harkintaa ja arvioita tulevaisuuden kehityksestä ja tästä syystä niitä on käsitelty emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta merkittävinä seikkoina.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • kävimme läpi johdon laatimat ja yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyn lopputulemien eri vaihtoehdoista.
 • tutustuimme saatavilla olevaan sopimusaineistoon varmentaaksemme johdon arvioissa olevia tietoja.
 • luimme saneerausohjelmat sekä teimme tiedusteluja Componenta Oyj:n valvojalle saneerausohjelmien tosiasiallisen sisällön ymmärtämiseksi.
 • kävimme läpi yhtiön laatimat kassavirta-arviot, joihin tiettyjen omaisuuserien arvostukset perustuvat.
 • kävimme läpi yhtiön arviot liittyen kiinteistöjen arvostuksiin.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
 • arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
 • hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 28.2.2011 alkaen yhtäjaksoisesti 7 vuotta.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia
 • toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun
informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 30.4.2018

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT”COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.