Componentan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 17.3.2020 klo 8.00


Componenta Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

”Tilintarkastuskertomus

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että

 • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti
 • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-teiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Componenta Oyj:n (y-tunnus 1635451-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää:

 • konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, raha-virtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
 • emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-tuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaa-timusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin, joissa kuvataan konserniyhtiöiden yrityssaneerausmenettelyiden tilaa ja edistymistä sekä oletusta toiminnan jatkuvuudesta.

Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan analysoineet konsernin maksuvalmiustilannetta sekä saneerausmenettelyiden vaikututusta konsernin ja konserniyhtiöiden taloudelliseen asemaan sekä kassavirtoihin. Hallitus ja johto arvioivat, että maksuvalmiustilanteeseen, konserniyhtiöi-den tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä. Hallitus ja johto toteavat, että saneerausohjelmien alla olevien yhtiöiden kassavirtaennusteisiin ja käyttöpääomatarpeen ennustamiseen liittyy merkittäviä arviota ja olettamia sekä epävarmuustekijöitä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät arviot ja olettamat sekä epävarmuudet on kuvattu konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.

Hallitus ja johto katsovat, että Componenta-konserni pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana tavanomaista liiketoimintaa yrityssaneerausmenettelyjen puitteissa. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Käsityksemme mukaan saneerausmenettelyjen onnistumiseen sekä kassavirtaennusteiden toteutumiseen liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa toimintaansa.

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

 • Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: € 500 000

Tarkastuksen laajuus:

Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen tytäryhtiöitä Suomessa.

Tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on huomioitu:

 • Myynnin tuloutus oikealle kaudelle
 • Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon saneerausmenettelyt sekä toiminnan uudelleen järjestely
 • Konsernirakenteen muutosten kirjanpidollinen käsittely
 • Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyn vaikutus emoyh-tiön tilinpäätökseen.

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheel-lisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus                 

 • 500 000 euroa (edellinen vuosi 1 200 000 euroa)

Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde     

 • Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus on laskettu prosenttiosuutena konsernin tilikauden 2019 liikevaihdosta.

Perustelut vertailukohteen valinnalle           

 • Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi liikevaihdon, koska käsityksemme mukaan se tarjoaa tarkoituksenmukaisen vertailukohdan, jota tilinpäätöksen lukijat yleisesti käyttävät arvioidessaan konsernin suoriutumista.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon Componenta-konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit. Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen tytäryhtiöitä Suomessa. Olemme määritelleet ennalta, minkä tyyppistä tilintarkastustyötä kohdistetaan konsernin kunkin osan taloudelliseen informaatioon.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus-osiossa kuvatun seikan lisäksi olemme todenneet seuraavassa kuvattujen seikkojen olevan tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista on viestittävä kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka         

Myynnin tuloutus oikealle kaudelle

Viitaten konsernitilinpäätöksen liitetietoon 1

Componentan liikevaihto muodostuu tuotemyynnistä ja palvelumyynnistä. Pääasialliset myytävät tuotteet ovat koneistamattomia, koneistettuja ja maalattuja rautavalukomponentteja. Lisäksi konserni tuottaa koneistuspalveluita asiakkaiden omille tuotteille. Asiakkaille myytävät tuotteet ja palvelut tuloutetaan pääosin tuotteiden luovutushetkellä, eli silloin kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Pieni osa koneistuspalveluista tuloutetaan ajan kuluessa ja täyttämisasteen määrittäminen perustuu toteutuneiden ja ennustettujen kokonaiskustannusten suhteeseen.

Myynnin kohdistumista oikealle kaudelle on käsitelty konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeisenä seikkana, koska liikevaihto on olennainen erä tilinpäätöksessä.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • myyntitoiminnon läpikäynti ja myynnin katkon avainkontrollien testaus
 • merkittävien myyntisopimusten ja sopimusehtojen läpikäynti ja kirjanpitokäsittelyn asianmukaisuuden tarkastus
 • tuloutuksen oikea-aikaisuuden tarkastaminen vertaamalla otannalla yksittäisiä myyntitapahtumia toimitusasiakirjoihin sekä tarkastamalla tilinpäätöspäivän jälkeen kirjattuja olennaisia hyvityslaskuja
 • liikevaihdon sekä liikevaihtoon kirjattujen kirjanpitovientien analysoiminen hyödyntäen data-analyyseja
 • myyntisaatavien testaaminen otannalla hankkimalla vahvistuksia yhtiön asiakkailta sekä vertaamalla tilikauden päättymisen jälkeen saatuja maksuja saatavasaldoihin.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka  

Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon saneerausmenettelyt sekä toiminnan uudelleen järjestely

Viitaten konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoon 3

Componenta-konsernin emoyhtiö Componenta Oyj sekä sen suomalainen tytäryhtiö Componenta Castings Oy ovat saneerausmenettelyjen kohteena. Konsernin toiminnan jatkuvuuteen liittyy Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus-osiossa kuvatun mukaisesti olennaisia epävarmuustekijöitä.

Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat käyttäneet merkittävää harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen vaikutusta omaisuuserien arvostukseen. Tästä johtuen saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvien toimenpiteiden vaikutukset omaisuuserien arvostukseen ovat konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • päivitimme käsityksemme saneerausohjelmien sisällöstä ja ohjelmien etenemisestä
 • keskustelimme yhtiön johdon kanssa ja kävimme läpi yhtiön hallituksessa käsiteltyjä toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyviä asioita
 • kävimme läpi yhtiön johdon laatimat ja yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot tiettyjen omaisuuserien kerrytettävissä olevasta rahamäärästä
 • kävimme läpi yhtiön arviot liittyen kiinteistöjen arvostuksiin.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka  

Konsernirakenteen muutosten kirjanpidollinen käsittely

Viitaten konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoihin 2 ja 3

Componenta Oyj:n tytäryhtiö Componenta Främmestad Ab hakeutui konkurssiin syyskuussa 2019 ja se luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi. Componenta Främmestad Ab:n yhdistely Componenta-konserniin lopetettiin 25.9.2019, ja sen yhdistelyn lopettamishetkeen mennessä kertynyt tilikauden tulos, konsolidoinnin lopettamisesta aiheutuvat erät ja konkurssiin liittyvät arvostusviennit on sisällytetty konsernin tuloslaskelmassa lopetettujen toimintojen tulokseen.

Componenta Oyj hankki Komas Oy:n (sittemmin Componenta Manufacturing Oy) koko osakekannan kaupassa, joka saatettiin päätökseen 30.8.2019. Kauppahinta muodostui 60 miljoonasta Componentan liikkeelle laskemasta uudesta osakkeesta. Komas Oy:n hankinta käsiteltiin konsernitilinpäätöksessä hankintamenetelmällä, jonka mukaan hankinnasta suoritettava vastike kohdistettiin hankituille varoille ja vastattaviksi otetuille veloille hankinta-ajankohdan arvioitujen käypien arvojen perusteella. Hankinnasta syntyi liikearvoa 3,2 miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen muutosten kirjanpidollinen käsittely on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, koska näillä on olennainen vaikutus tilinpäätökseen ja koska konsernirakenteen muutosten kirjanpidolliseen käsittelyyn ja luokitteluun liittyy merkittävää johdon harkintaa.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • hankimme ymmärryksen konsernin laskentaperiaatteista liittyen liiketoimintojen hankintoihin sekä liiketoimintojen luokitteluun lopetetuksi toiminnoksi
 • kävimme läpi yhtiön perustelut Componenta Främmestad Ab:n luokittelemiselle lopetetuksi toiminnoksi ja tarkastimme lopetetuksi toiminnoksi luokitteluun liittyviä laskelmia
 • arvioimme Komas Oy:n hankintaan liittyvän hankintamenetelmän soveltamisperiaatteita sekä sitä, miten hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu hankintahetkellä
 • arvioimme lopetetuista toiminnoista sekä liiketoimintojen hankinnoista annettujen konsernitilinpäätöksen liitetietojen riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka      

Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyn vaikutus emoyhtiön tilinpäätökseen

Viitaten konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin

Componenta Oyj:n suomalainen tytäryhtiö Componenta Castings Oy on saneerausmenettelyjen kohteena.

Componenta Oyj:n taseessa olevat omaisuuserät koostuvat suurelta osin tytäryhtiöosakkeista sekä lainasaamisista tytäryhtiöiltä. Tytäryhtiöosakkeiden ja lainasaamisten arvostukseen liittyy merkittävää johdon harkintaa. Arvioita tehdessään johto on harkinnut mm. emo- ja tytäryhtiöiden saneerausmenettelyiden vaikutuksia ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä.

Edellä mainittujen seikkojen vaikutusten huomioiminen Componenta Oyj:n tilinpäätöksessä edellyttää merkittävää johdon harkintaa ja arvioita tulevaisuuden kehityksestä ja tästä syystä asiaa on käsitelty emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeisenä seikkana.                     

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • päivitimme käsityksemme saneerausohjelmien sisällöstä ja ohjelmien etenemisestä
 • kävimme läpi johdon laatimat ja yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyn lopputulemien eri vaihtoehdoista
 • kävimme läpi yhtiön laatimat kassavirta-arviot, joihin tiettyjen omaisuuserien arvostukset perustuvat
 • kävimme läpi yhtiön arviot liittyen kiinteistöjen arvostuksiin.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastus-kertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
 • arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
 • hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkit-tävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskerto-muksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 28.2.2011 alkaen.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikatsaukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia
 • toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen vir-heellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 17.3.2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

 

Samuli Perälä

KHT”

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 050 5473 417

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

 

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.