Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj         Pörssitiedote       7.2.2005 klo 16.30

Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2004 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinkoa
maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä
täsmäytyspäivänä 10.2.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä
täsmäytyspäivän jälkeen.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, 
Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. 
Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja 
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin
KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin
ehdoin:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 480 765 kappaletta
nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen
osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa
5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
osakkeiden hankintahetkellä.

Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa,
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, tai jos se muutoin
on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää enintään 480 765 yhtiölle hankitun oman osakkeen
luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei
kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeita voidaan
luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. 
Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakepääoman korottamisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta tai
optio-oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella korottaa yhtiön osakepääomaa
yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen
perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on 
1 923 061 kappaletta uusia osakkeita nimellisarvoltaan 2 euroa.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta sekä päättää merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista. Hallitus voi päättää merkintään oikeutetuista.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, mikäli tähän on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
järjestelyn toteuttaminen tai yhtiön työntekijöiden kannustaminen.
Osakepääoman korotuspäätöstä ei kuitenkaan saa tehdä lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus käsittää sen, että osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja
tai optiooikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä 
kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä  7. helmikuuta 2005


COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021


Tilaa