Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2012, Tulos heikkeni merkittävästi, kysyntänäkymät epävarmat vuodelle 2013

  •  Konsernin tilikauden liikevaihto oli 545 Me (576 Me).
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 Me (29,8 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen 4,9 Me (22,5 Me).
  • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli -17,1 Me (3,9 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen -24,5 Me (-3,4 Me).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,90 e (0,09 e) ja kertaluonteisten erien jälkeen -1,19 e (-0,25 e).
  • Tilauskanta laski 17 % ja oli 83 Me (100 Me).
  • Kapasiteetin käyttöaste heikkeni ja oli 63 % (68 %).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -8,7 Me (3,6 Me).
  • Rahavarat tilikauden lopussa olivat 21 Me (42 Me).
  • Componentan tehostamisohjelman odotetaan tuovan 25 Me:n vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä.

Componentan osavuosikatsaus Q4/2012 lyhyesti

Loka - joulukuun liikevaihto oli 117 Me, joka oli 17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (142 Me).

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski ja oli -3,0 Me eli -2,6 % liikevaihdosta (6,8 Me; 4,8 %). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli -8,3 Me eli -7,1 % liikevaihdosta (3,3 Me; 2,3 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoa heikensivät edellisvuotta huomattavasti alhaisemmat volyymit sekä siitä aiheutunut tehottomuus, korkeammat materiaalikulut sekä Turkin liiran vahvistuminen.

Neljännen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli -9,0 Me (0,1 Me). Tulos rahoituserien ja kertaluonteisten erien jälkeen oli -16,0 Me (-3,4 Me). Neljännen vuosineljänneksen tulokseen rahoituserien jälkeen sisältyy kertaluonteisena eränä edellisen pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyyn juoksuajalle jaksotettujen järjestelypalkkioiden kulukirjaus 1,7 Me.

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden neljänneltä vuosineljännekseltä ilman kertaluonteisia eriä oli -9,7 Me (-1,3 Me) eli osakekohtaisesti -0,46 e (-0,07 e) ja kertaluonteisten erien jälkeen -15,5 Me (-4,0 Me) eli osakekohtaisesti -0,72 e (-0,23 e).

Loka - joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,8 Me (6,7 Me).

Vuoden 2012 tapahtumat lyhyesti

Tammikuussa käynnistettiin toimenpiteet Turkin Manisassa sijaitsevan henkilöautojen alumiinivanteita valmistavan yksikön myymiseksi. Lähes 400 henkilöä työllistävän yksikön myynti oli tarkoitus saada päätökseen kesän aikana. Lokakuussa myyntitoimeksianto kuitenkin pysäytettiin toistaiseksi epävakaiden rahoitusmarkkinoiden aiheuttaman talouden epävarmuuden vuoksi.

Componenta vaihtoi Turkin tytäryhtiön, Componenta Dökümcülük A.S:n toiminnallisen valuutan maaliskuun alusta lukien euroksi, josta oli tullut sen pääasiallisin valuutta niin myynnin kuin ostojen osalta. Toimenpiteellä pienennettiin muun muassa valuuttakurssien vaihtelusta johtuvia riskejä, jolloin konsernin oman pääoman muuntoerosta johtuva translaatioriski Turkin liiran osalta poistui kokonaan. 

Maaliskuussa konsernin silloisesta 164 miljoonan euron syndikaattilainasta allekirjoitettiin vuoden jatkosopimus seitsemän eurooppalaisen pankin kanssa. Maaliskuussa toteutettiin myös yleisölle suunnattu osakeanti ja rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnattu hybridilaina, joilla vahvistettiin yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa yhteensä 35,8 miljoonalla eurolla. Osakeannissa merkityt 4 713 385 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 3.4.2012. 

Toisen vuosineljänneksen aikana syndikaattilainaa lyhennettiin 76 miljoonalla eurolla osin maaliskuussa toteutetuilla osakeannilla ja hybridilainalla sekä osin muilta rahoituslaitoksilta toisen vuosineljänneksen aikana järjestetyillä pitkäaikaisilla lainoilla. Syndikaattilainaa oli kesäkuun lopussa jäljellä 88 miljoonaa euroa. Lokakuussa syndikaattilaina korvattiin uudella pitkäaikaisella 90 miljoonan euron suuruisella syndikoidulla rahoitussopimuksella. 

Lokakuussa Componenta käynnisti konserninlaajuisen kilpailukykyä lisäävän tehostamisohjelman, jossa vuosien 2012 - 2014 aikana toteuttavien toimenpiteiden ja kustannussäästöjen avulla kehitetään liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. Tehostamisohjelman toteuttamisella arvioidaan saavutettavan vuoden 2014 loppuun mennessä 25 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt pääosin vähentämällä henkilöstöä kaikissa Componentan toimintamaissa. 

Tehostamisohjelman toteuttamisen tueksi ja johtamiskäytäntöjen selkeyttämiseksi Componenta uudisti toimintarakenteensa ja organisaationsa. Uudessa rakenteessa konsernin liiketoiminta jaettiin aiemman maakohtaisen rakenteen sijasta kolmeen divisioonaan: Valimodivisioona, Konepajadivisioona ja Alumiinidivisioona, joiden mukaisesti eri maissa sijaitsevat tulosvastuulliset liiketoimintayksiköt raportoivat. Uudet vastuualueet ja niitä vastaavat nimitykset sekä muutokset johtoryhmässä tulivat voimaan 1.11.2012 ja raportointi muuttui uutta mallia vastaavaksi vuoden 2013 alusta lukien. 

Toiminnan tehostamisohjelma 2012 - 2014 

Hollannin yksiköiden rakenneuudistuksella ja esitetyllä 55 työpaikan vähentämisellä saavutettavan säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 2,6 miljoonaa euroa vuositasolla. Koko tehostamisohjelman vuotuinen säästötavoite on 5 miljoonaa euroa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimenpiteistä ja muutoksista aiheutuvat kertaluonteiset kulut 1,3 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2012 viimeiselle vuosineljännekselle.

Ruotsissa tehostamistoimenpiteet koskivat Componenta Wirsbon toimintoja Virsbossa, Smedjebackenissa sekä marraskuussa hankitussa Arvikassa. Rakenneuudistuksen ja esitetyn 41 työpaikan vähentämisen odotetaan parantavan takomoliiketoiminnan tulosta noin 2 miljoonalla eurolla. Muutoksista aiheutuvat kulut 0,9 miljoonaa euroa sekä Arvikan yritysostosta kirjattu konsernireservi 1,1 miljoonaa euroa kirjattiin kertaluonteisina erinä vuoden 2012 viimeiselle vuosineljännekselle.

Ruotsin Främmestadin suurten sarjojen koneistustoiminnot keskitetään Orhangazin konepajaan. Tulevaisuudessa Främmestadissa keskitytään keskisuurten ja pienten sarjojen valmistamiseen. Keskittymisen seurauksena vuotuisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa euroa. Näillä toimilla vahvistetaan kilpailukykyä Componenta-konsernin koneistustoiminnoissa. 

Pietarsaaren valimossa saatiin marraskuussa päätökseen YT-neuvottelut, joiden lopputuloksena päätettiin lopettaa valimon toisen tuotantolinjan toiminta vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä. Päätöksen taustalla olivat Pietarsaaren valimon pitkään jatkunut heikko kapasiteetin käyttöaste sekä huono kannattavuus. Ison Disa-tuotantolinjan lopettamisesta saatavien vuotuisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 3 miljoonaa euroa vuoteen 2014 mennessä. Valimon tuotantolinjan lopettamisesta aiheutuvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana ja toiminnan alaskirjauksien noin 1,3 miljoonaa euroa, jotka molemmat kirjattiin kertaluonteisina kuluina vuoden 2012 viimeiselle vuosineljännekselle. 

Turkin Orhangazissa käynnistettiin tuottavuuden parantamisohjelma, johon liittyen toteutetaan monia toimenpiteitä tuotannonohjauksen ja tuottavuuden parantamiseksi. Tuottavuuden parantamisohjelman tavoitteena on tuoda yhteensä 9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt 2014 loppuun mennessä. Orhangazin yksiköiden uudelleen organisoinnista aiheutuneet kulut -0,7 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä kertaluonteisina erinä.

Konsernin hallinto-, myynti- ja suunnitteluorganisaation toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja kiinteiden kustannusten leikkaamiseen tähtäävät toimenpiteet on pääosin toteutettu. Niiden arvioidaan tuovan yhteensä noin 3 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin tilikauden liikevaihto laski 5 % ja oli 545 Me (576 Me). Konsernin kapasiteetin käyttöaste tilikaudella oli 63 % (68 %). Tilauskanta tammikuun alussa laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17 % ja oli 83 Me (100 Me). Tilauskanta käsittää kahden seuraavan kuukauden vahvistetut tilaukset. 

Turkin toimintojen liikevaihto laski 6 % edellisvuodesta ja oli 260 Me (277 Me). Tilauskanta tammikuun alussa laski 25 % edellisvuodesta ja oli 39,9 Me (52,9 Me). Turkin tilauskantaa laskivat rakennus- ja kaivoskoneiden sekä autoteollisuuden heikentyneet näkymät.

Suomen toimintojen liikevaihto laski 11 % edellisvuodesta ja oli 101 Me (113 Me). Tilauskanta tammikuun alussa oli edellisen vuoden tasolla ja oli 13,8 Me (13,8 Me). 

Hollannin toimintojen liikevaihto laski 7 % edellisvuodesta ja oli 102 Me (109 Me). Tilauskanta tammikuun alussa laski 27 % edellisvuodesta ja oli 14,7 Me (20,1 Me). Hollannin tilauskannan heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti rakennus- ja kaivoskoneiden sekä maatalouskoneiden pienentyneet tilaukset. 

Ruotsin toimintojen liikevaihto nousi 4 % edellisvuodesta ja oli 126 Me (122 Me). Tilauskanta tammikuun alussa nousi 10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 21,8 Me (19,8 Me). Ruotsin tilauskannan vahvistumiseen vaikuttivat raskaan ajoneuvoteollisuuden ja koneenrakennusteollisuuden kasvaneet tilaukset. 

Componentan liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot 28 % (28 %), rakennus- ja kaivosteollisuus 23 % (23 %), koneenrakennus 19 % (20 %), autoteollisuus 15 % (17 %) ja maatalouskoneet 15 % (12 %).

Tulos 

Konsernin tilikauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 26,9 Me (47,4 Me). 

 
 
 
Q1/12
 
Q1/11
 
Ero %
 
Q2/12
 
Q2/11
 
Ero %
 
Q3/12
 
Q3/11
 
Ero %
 
Q4/12
 
Q4/11
 
Ero %
 
Liikevaihto
 
150,4
 
144,1
 
4 %
 
156,4
 
156,5
 
0 %
 
120,7
 
134,1
 
-10 %
 
117,3
 
141,7
 
-17 %
 
Tuotannon arvo
 
154,3
 
150,0
 
3 %
 
158,5
 
159,1
 
0 %
 
119,9
 
132,3
 
-9 %
 
113,4
 
136,5
 
-17 %
 
Materiaalit
 
-64,0
 
-62,5
 
2 %
 
-66,1
 
-65,5
 
1 %
 
-50,9
 
-55,2
 
-8 %
 
-51,6
 
-58,8
 
-12 %
 
Muuttuvat palkat ja
ulkopuoliset palvelut
 
 
-31,8
 
 
-32,6
 
 
-2 %
 
 
-35,5
 
 
-35,1
 
 
1 %
 
 
-29,3
 
 
-28,4
 
 
3 %
 
 
-25,2
 
 
-29,0
 
 
-13 %
 
Muut muuttuvat ja
kiinteät kulut
 
 
-44,1
 
 
-41,6
 
 
6 %
 
 
-44,1
 
 
-43,1
 
 
3 %
 
 
-41,8
 
 
-40,7
 
 
3 %
 
 
-35,3
 
 
-38,3
 
 
-8 %
 
Kulut yhteensä
 
-139,8
 
-136,7
 
2 %
 
-145,7
 
-143,6
 
1 %
 
-121,9
 
-124,3
 
-2 %
 
-112,1
 
-126,1
 
-11 %
 
Käyttökate
 
14,5
 
13,3
 
9 %
 
12,8
 
15,5
 
-17 %
 
-2,0
 
8,0
 
-126 %
 
1,4
 
10,4
 
-87 %


Konsernin tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 Me (29,8 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen 4,9 Me (22,5 Me). Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät liittyvät Pietarsaaren tehtaan konepajan sekä ison Disa-linjan sulkemisesta johtuviin koneiden ja laitteiden alaskirjauksiin (-1,6 Me), Pietarsaaren tehtaan tuotannon alasajon kustannuksiin (-1,4 Me), Hollannin yksiköiden uudelleen organisoinnista johtuviin kertakuluihin (-1,3 Me), Orhangazin yksiköiden uudelleen organisoinnista sekä saatavien alaskirjauksesta johtuviin kertakuluihin (-1,3 Me), Wirsbon uudelleen organisoinnista johtuviin kuluihin (-0,9 Me) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin (-0,3 Me). Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy konsernireservi (+1,1 Me), joka johtuu Wirsbon toteuttamasta Arvika Smiden yrityskaupasta.

Liikevoitto laski selvästi edellisvuoteen verrattuna vuoden 2012 jälkimmäisellä puolella alkaneen volyymien voimakkaan heikkenemisen ja sen seurauksena tuottavuuden laskun takia. Lisäksi liikevoiton heikkenemiseen vaikutti Turkin liiran vahvistuminen. 

Konsernin nettorahoituskulut ilman kertaluonteisia eriä tilikaudella olivat -27,7 Me (-25,9 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen -29,4 Me (-25,9 Me). Nettorahoituskulut nousivat edellisvuodesta lähinnä valuuttakurssitappioiden ja kasvaneiden rahoitusjärjestelykulujen johdosta. 

Konsernin tilikauden tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli -17,1 Me (3,9 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen -24,5 Me (-3,4 Me). Tilikauden tulokseen rahoituserien jälkeen sisältyy kertaluonteisena eränä jo liikevoitossa mainittujen kertaluonteisten erien lisäksi edellisen pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyyn juoksuajalle jaksotettujen järjestelypalkkioiden kulukirjaus 1,7 Me. 

Tilikauden tuloksen perusteella lasketut verot ilman kertaluonteisia eriä olivat -0,1 Me (-1,2 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen 1,2 Me (0,3 Me). 

Konsernin tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -17,2 Me (2,7 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen     -23,3 Me (-3,1 Me).

Konsernin tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,90 e (0,09 e) ja kertaluonteisten erien jälkeen -1,19 e (-0,25 e). 

Konsernin tilikauden sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,0 % (10,2 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen 2,3 % (7,8 %). Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli -24,3 % (5,1 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen -31,9 % (-5,8 %).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Componenta tiedotti 12.10.2012 allekirjoittaneensa uuden pitkäaikaisen 90 Me:n syndikoidun luottosopimuksen kolmen pohjoismaisen rahoittajapankin kanssa. Uusi luottosopimus on voimassa 30.6.2015 asti. Tällä korvattiin Componentan aiemmin maaliskuussa 2012 allekirjoittama edellisen syndikaattilainan vuoden pituinen jatkosopimus. 

Componentan tilikauden lopun rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät luottositoumukset olivat yhteensä 20,6 Me (41,6 Me). Tilikauden lopun likviditeettitilanteeseen vaikuttivat erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon heikko operatiivinen kassavirta, syyskuussa erääntyneiden joukkovelkakirjalainan ja pääomalainojen maksetut korot sekä pääomalainan 2009 pääoman osittainen takaisinmaksu. Konsernilla on 150 Me:n yritystodistusohjelma, josta yhtiöllä ei kuitenkaan ollut velkaa tilikauden lopussa.

Korolliset nettovelat ilman IFRS:n mukaista 23,4 Me:n (35,4 Me) pääomalainojen velkaosuutta olivat tilikauden lopussa 213,0 Me (207,5 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääomanehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 198,3 % (271,2 %). 

Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 18,3 % (9,4 %). Konsernin joulukuun lopun oma pääoma oman pääomanehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien, suhteessa taseen loppusummaan oli 23,4 % (17,5 %). 

Componentan tammikuussa 2012 käynnistämät toimenpiteet Turkin Manisassa sijaitsevan henkilöautojen alumiinivanteita valmistavan yksikön myymiseksi on pysäytetty johtuen epävakaiden rahoitusmarkkinoiden aiheuttamasta talouden epävarmuudesta. Alumiinivanteita valmistavan yksikön pitkäaikaisia aineellisia sekä aineettomia hyödykkeitä ja vaihto-omaisuutta ei enää tilinpäätöspäivänä määritelty lyhytaikaiseksi myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. 

Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli -8,7 Me (3,6 Me), josta nettokäyttöpääoman muutokset olivat -1,9 Me (-10,0 Me). 

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmilla, joiden perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä tilikauden lopussa oli 76,5 Me (89,5 Me). Lisäksi pääomien käyttöä tehostetaan Turkissa myös ostovelkojen myyntiohjelmilla. 

Vuoden 2012 lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 341,1 Me (325,6 Me). 

Emoyhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2012 olivat 84,1 Me (74,9 Me). Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2012 olivat 0,4 Me (0,3 Me). 

Investoinnit

Componenta rajoitti myös vuonna 2012 tuotannollisten investointien määrää kapasiteetin vajaakäytön vuoksi. Tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 19,2 Me (21,8 Me), josta rahoitusleasinginvestointien osuus oli 0,6 Me (4,0 Me). Investointien nettorahavirta oli -19,2 Me (-12,7 Me), joka sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tilikauden 2012 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa työskenteli 112 (117) henkilöä, mikä vastaa 3 % (3 %) koko yhtiön henkilöstöstä. Vuonna 2012 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat 3,2 Me (2,4 Me), joka vastaa 0,6 % (0,4 %) koko konsernin liikevaihdosta.

Ympäristö

Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen, jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen määrän vähentäminen. 

Yksi Componenta-konsernin merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on energiankäyttö. Konsernin tuotantoyksiköt käyttivät vuonna 2012 energiaa 695 GWh (747 GWh). Suurin osa, 67 % (67 %) käytetystä energiasta oli sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2012 tuotantoon suhteutettu energiankulutus Componentan rautavalimoissa oli samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2011, vaikka kapasiteetin käyttöaste hieman pieneni.  

Componenta ei julkaise erillistä yritysvastuuraporttia vuodelta 2012, vaan kyseiset tiedot sisältyvät yhtiön maaliskuussa julkaistavaan vuosikertomukseen. 

Henkilöstö 

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 4 642 (4 717) mukaan lukien vuokratyövoima 393 (483). Konsernin henkilömäärä tilikauden lopussa oli 4 277 (4 665), johon sisältyy vuokratyöntekijöiden määrä 173 (425). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että tilikauden lopussa Turkissa oli 58 %       (54 %), Suomessa 20 % (21 %), Hollannissa 13 % (16 %), ja Ruotsissa 8 % (9 %) henkilöstöstä. 

Segmenttien kehitys 

Turkin toiminnot

Turkin toiminnot muodostuvat Orhangazissa sijaitsevista rautavalimosta ja konepajasta sekä Manisassa sijaitsevista alumiinivalimosta ja alumiinivanteiden tuotantoyksiköstä. 

Turkin toimintojen liikevaihto tilikaudella laski 6 % ja oli 259,9 Me (277,2 Me). Tilikauden liikevoitto oli 14,5 Me, joka vastaa 5,6 % liikevaihdosta (28,7 Me, 10,4 %). Tilikauden liikevoittoa heikensivät loppuvuotta kohden nopeasti heikentynyt volyymikehitys erityisesti rakennus- ja kaivosteollisuuden työkoneet sekä autoteollisuus-asiakastoimialoilla sekä Orhangazin tuottavuusongelmat. Lisäksi tilikauden liikevoittoon vaikutti negatiivisesti Turkin liiran vahvistuminen suhteessa euroon yhdistettynä euroaluetta selvästi nopeampaan inflaatioon. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 20 % ja oli 55,7 Me (69,5 Me) ja liikevoitto -0,8 Me, joka vastaa -1,4 % liikevaihdosta (4,6 Me, 6,6 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoa heikensivät nopeasti heikentyneet volyymit sekä Orhangazin valimon heikko tuottavuus. 

Turkin toimintojen tilauskanta tammikuun alussa laski edellisvuodesta 25 % ja oli 39,9 Me (52,9 Me). 

Suomen toiminnot 

Suomen toimintoihin kuuluvat rautavalimot Iisalmessa, Karkkilassa, Pietarsaaressa ja Porissa. Lisäksi Suomen toimintoihin kuuluu mäntiä valmistava yksikkö Pietarsaaressa. 

Suomen toimintojen liikevaihto tilikaudella laski 11 % ja oli 100,7 Me (112,8 Me). Tilikauden liikevoitto oli 1,1 Me eli 1,1 % liikevaihdosta (-1,6 Me, -1,5 %). Tilikauden liikevoitto parani edellisvuodesta Pietarsaaren konepajan kannattamattoman toiminnan lopettamisen ja Nisamon konepajan kannattamattoman toiminnan myymisen johdosta. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 28 % ja oli 20,0 Me (27,6 Me) ja liikevoitto 0,0 Me, joka vastaa -0,2 % liikevaihdosta (1,0 Me, 3,7 %). Liikevoitto laski loppuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna voimakkaasti heikentyneen volyymikehityksen johdosta. 

Suomen toimintojen tilauskanta tammikuun alussa pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 13,8 Me (13,8 Me). 

Hollannin toiminnot

Hollannin toiminnot muodostuvat rautavalimoista Weertissä ja Heerlenissä sekä konepajatoiminnoista Weertissä ja valumalleja valmistavasta yksiköstä Tegelenissä. 

Hollannin toimintojen tilikauden liikevaihto laski 7 % ja oli 101,8 Me (109,3 Me) ja liikevoitto -5,2 Me eli -5,1 % liikevaihdosta (-1,9 Me, -1,7 %). Tilikauden liiketappioon verrattuna edelliseen vuoteen vaikuttivat erityisesti loppuvuonna nopeasti heikentynyt volyymikehitys, huono tuottavuus ja kasvaneet kunnossapitokustannukset. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 17 % ja oli 20,8 Me (25,2 Me) ja liikevoitto -2,2 Me, joka vastaa -10,6 % liikevaihdosta (-1,0 Me, -4,0 %). Liikevoitto laski loppuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna voimakkaasti heikentyneen volyymikehityksen johdosta. 

Hollannin toimintojen tilauskanta tammikuun alussa laski edellisvuodesta 27 % ja oli 14,7 Me (20,1 Me). 

Ruotsin toiminnot

Ruotsin toiminnot muodostuvat Främmestadin konepajasta sekä Wirsbon takomoista. 

Ruotsin toimintojen tilikauden liikevaihto nousi 4 % ja oli 126,1 Me (121,5 Me) ja liikevoitto -1,0 Me, joka vastaa -0,8 % liikevaihdosta (3,6 Me, 3,0 %). Tilikauden liikevoitto huononi edellisvuodesta merkittävästi lähinnä Främmestadin heikon tuottavuuden, merkittävästi nousseiden rahtikulujen ja kohonneiden kiinteiden kulujen johdosta. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4 % ja oli 29,8 Me (31,2 Me) ja liikevoitto -0,8 Me, joka vastaa  -2,8 % liikevaihdosta (0,7 Me, 2,1 %). 

Ruotsin toimintojen tilauskanta tammikuun alussa kasvoi edellisvuodesta 10 % ja oli 21,8 Me (19,8 Me). 

Muu liiketoiminta 

Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot ja osakkuusyhtiö Kumsan A.S:n Turkissa. 

Muun liiketoiminnan liikevoitto tilikaudella oli 0,3 Me (1,2 Me). Muun liiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,7 Me (1,2 Me).

Osakepääoma ja osakkeet 

Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa oli 22 231 173 osaketta. Osakepääoma oli tilikauden päättyessä 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi tilikauden lopussa oli 1,94 euroa (3,37 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 2,83 euroa, alin kurssi 1,85 euroa ja ylin kurssi 3,84 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden lopussa 42,9 Me (59,0 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto tilikaudella 7,2 % (17,1 %) osakekannasta.

Liputusilmoitukset 

Componenta sai 27.3.2012 ilmoituksen Heikki Lehtoselta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että Componenta Oyj:n 2012 osakeannin johdosta Heikki Lehtosen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 30 %. Cabana Trade S.A:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 20 %. Osakeannin jälkeen Heikki Lehtosen ja hänen määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 6 248 840 osaketta eli 28,13 % kokonais- ja äänimäärästä. Cabana Trade S.A:n osuus oli 3 501 988 osaketta eli 15,77 %.  

Componenta sai 27.3.2012 ilmoituksen Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että Componenta Oyj:n 2012 osakeannin johdosta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Annin jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistusosuus oli 1 416 666 osaketta eli 6,38 %.  

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2010 - 2012 

Componenta Oyj:n hallitus teki 10.3.2010 päätöksen konsernin avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkkio- ja kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt. Vuoden 2012 lopussa kohderyhmään kuului 57 henkilöä.  

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää jokaiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2012 ansaintakriteeri oli Componenta-konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella aina ansaintajakson päättymisen jälkeen.  

Palkkiot maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää niille asetetun kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.  

Järjestelmän ansaintajakson 2012 osalta hallitus päätti olla allokoimatta osakkeita. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja vuoden 2012 lopussa oli 0,0 Me.  

Hallitus ja johto 

Hallitus piti 23.2.2012 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Hallitus kokoontui 17 kertaa vuonna 2012. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 97 %. Hallitus arvioi vuoden 2012 toimintaansa puheenjohtajan johdolla helmikuussa 2013.  

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Riitta Palomäen ja jäseniksi Marjo Miettisen ja Juhani Mäkisen.  

Componentan toimitusjohtajana toimii Heikki Lehtonen. Marraskuun alussa Componentan organisaatiossa tehostamisohjelman toteuttamisen tueksi ja johtamiskäytäntöjen selkeyttämiseksi tehtyjen muutosten myötä muuttui myös johtoryhmän kokoonpano. 1.11.2012 alkaen konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Konepajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, talousjohtaja Mika Hassinen, Valimodivisioonan johtaja Olli Karhunen, myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Antti Lehto, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, lakiasiain johtaja Pauliina Rannikko ja Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Özdogan. Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.  

Konsernin johtoryhmän kokoonpano muuttui aiemmin maaliskuun 2012 alussa. 1.3. - 31.10.2012 johtoryhmän muodostivat Heikki Lehtonen, Mika Hassinen, Anu Mankki, Pauliina Rannikko, Turkin toimintojen johtaja Hakan Göral, Ruotsin toimintojen johtaja Michael Sjöberg, Hollannin toimintojen johtaja Patrick Steensels ja Operaatioiden kehitysjohtajaksi nimitetty Olli Karhunen sekä uusina jäseninä Suomen toimintojen johtajaksi nimitetty Seppo Erkkilä ja konsernin myynti- ja tuotekehitysjohtajaksi nimitetty Antti Lehto. Johtoryhmän jäsenenä 1.1.- 29.2.2012 ollut Operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Yrjö Julin erosi Componentan palveluksesta 29.2.2012 henkilökohtaisista syistä.  

Johtoryhmässä 1.1. - 31.10.2012 ollut Hakan Göral erosi Componentan palveluksesta 31.10.2012 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.  

Talousjohtaja Mika Hassinen nimitettiin Componenta toimitusjohtajan sijaiseksi 13.7.2012  

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit  (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).  

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan konsernin hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema.  

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Helmikuussa Componenta päätti siirtää vuoden 2012 tilinpäätöksen julkistamista myöhäisempään ajankohtaan laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuen. Componenta siirtyi vuoden 2012 tilinpäätöksessä soveltamaan kiinteistöjen arvostuksessa historiallisten kirjanpitoarvojen sijaan IAS 16:n mukaista uudelleenarvostusmallia. Turkin korkea inflaatio ja valuuttakurssimuutokset ovat merkittävästi alentaneet konsernin Turkissa sijaitsevien kiinteistöjen arvoja viimeisten vuosien aikana. IAS 16:n mukaisen uudelleenarvostusmallin käyttöönoton seurauksena konsernin oma pääoma vahvistuu vuoden 2012 tilinpäätöksessä noin 25 Me.   

Toimintaympäristö

Näkymät vuodelle 2013 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. 

Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat edelleen epävarmat. 

Kuorma-autoteollisuuden kysyntänäkymät ovat epävarmat. Componentan raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli tammikuun alussa edellisvuoden tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen kysyntä jää viime vuotta heikommaksi. Toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin kysynnän odotetaan paranevan. 

Componentan rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta tammikuun alussa oli 37 % edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asiakkaat pienensivät varastotasojaan vuoden 2012 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana merkittävästi. Kysynnän odotetaan kuitenkin paranevan vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon aikana.

Componentan koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta tammikuun alussa oli 3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmalla tasolla. Koneenrakennusteollisuuden näkymät vuodelle 2013 ovat epävarmat. 

Componentan maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta tammikuun alussa oli 17 % alhaisemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan elpyvän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla suhteellisen korkealla tasolla pysyneiden ruoan hintojen vuoksi.  

Componentan autoteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta tammikuun alussa oli 21 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Autoteollisuuden kysyntä laski 8 % Euroopassa vuonna 2012. Vuoden 2013 kysynnän arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Componentan näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2013 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. 

Euroopan ja maailmantalouden jatkuva epävarmuus on heikentänyt Componentan asiakastoimialojen investointikysyntää. Componentan tilauskanta tammikuun alussa oli 83 Me (100 Me). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella Componentan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto jää alle edellisen vuoden vastaavan jakson. Loppuvuotta kohden paranevan kysynnän johdosta koko vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. 

Lokakuussa 2012 käynnistetyn tehostamisohjelman toteuttamisella arvioidaan saavutettavan vuoden 2014 loppuun mennessä 25 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, joista merkittävän osan odotetaan toteutuvan jo vuonna 2013. Tämän johdosta liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta. 

Taulukot liittyen ennakkotietoihin Componentan vuoden 2012 tilinpäätöksestä ovat tämän tiedotteen liitteenä.  Ne ovat myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com

Tässä tiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Helsinki 11. helmikuuta 2013    

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.