IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot vuodelta 2004

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2005 klo 12.00
 

IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot vuodelta 2004


Componenta laatii ensimmäisen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisen tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset
tilikaudelta 2005. Tässä tiedotteessa esitetään vuodelta 2004
Componentan IFRS:n mukainen tuloslaskelma, tase, rahavirta,
tunnusluvut, oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä
konsernin kehitys vuosineljänneksittäin 31.3.2005 voimassa olevien
IFRS-standardien mukaisesti. Yhteenvedossa esitettyä IFRS-
perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan
ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin
ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan
IFRS tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään
olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen
niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005
lähtien.


Componenta on soveltanut IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto -standardia, joka sallii tietyt vaihtoehdot
standardien soveltamisessa. Merkittävin Componentan soveltamista
helpotuksista on FAS:n mukaisten arvojen käyttäminen
yrityshankintojen osalta IFRS-siirtymispäivän taseessa sekä IAS 32
ja IAS 39 standardien käyttöönotto vasta 1.1.2005 alkaen.
Componentan IFRS-siirtymän merkittävimmät muutokset liittyvät
kiinteistöihin, liikearvoihin, rahoitusleasingiin, laskennallisiin
verosaamisiin ja -velkoihin sekä hollantilaisen valimoyhtiön De
Globen hankintaan.


IFRS-muutosten vaikutukset tuloslaskelmaan 2004


Vuoden 2004 FAS:in mukainen tulos rahoituserien jälkeen oli 15,6 Me
ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli
3,9 Me. IFRS:n mukainen tulos rahoituserien jälkeen oli 17,9 Me ja
tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 4,6 Me.
FAS:in mukainen osakekohtainen tulos oli 2,14 eroa/osake ja
osakekohtainen tulos tilikauden veroilla laskettuna 1,54 euroa/osake,
kun IFRS:n mukainen osakekohtainen tulos oli 1,62 euroa/osake.


IFRS-muutosten vaikutukset taseeseen 1.1.2004 ja 31.12.2004


FAS:in mukaisen taseen loppusumma 1.1.2004 oli 190,6 Me. IFRS-
muutokset lisäsivät vuoden 2004 avaavan taseen loppusummaa 4,4 Me
195,0 Me:oon johtuen pääasiassa verosaamisten kirjaamisesta ja
rahoitusleasing-sopimuksista. FAS-taseen loppusumma oli vuoden
2004 lopussa 273,1 Me ja IFRS-taseen loppusumma 272,4 Me. Vuoden
2004 aikana Componenta muutti laskentakäytäntöjään Suomen
kirjanpitolainsäädännön (Finnish Accounting Standards, FAS)
mahdollistamalla tavalla IFRS-säännösten suuntaisesti.


IFRS-siirtymän merkittävimmät muutokset ja niiden vaikutukset
tuloslaskelmaan ja taseeseen:


Kiinteistöt

Componenta on arvostanut kiinteistöt avaavassa IFRS-taseessa IFRS
1:n sallimalla tavalla joko historialliseen arvoon tai käypään
arvoon. Kiinteistöjen käyvän arvon määrittämisen on tehnyt
ulkopuolinen asiantuntija. Kiinteistöomaisuuden arvon muutos
pienensi IFRS-taseen 31.12.2004 omaa pääomaa 5,7 Me johtuen
lähinnä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kirjauskäytännön
muutoksesta sekä kiinteistöjen arvostuksesta käypiin arvoihin
avaavassa taseessa 1.1.2004. Vuoden 2004 IFRS-tuloslaskelmaan
kirjatut kiinteistöjen poistot kasvoivat 0,6 Me johtuen lähinnä
siitä, että FAS-tilinpäätöksessä kiinteistöjen arvonkorotuksista
ei tehty poistoja.


Rahoitusleasing

Rahoitusleasing-sopimukset merkitään IFRS-taseeseen varoiksi ja
veloiksi. Leasingsopimusten vuokrat jakautuvat rahoituskuluun ja
velanlyhennykseen. Varat poistetaan taseesta konsernin
poistoperiaatteiden mukaisesti. Rahoitusleasing-sopimusten
kirjaaminen taseeseen kasvatti Componentan vuoden 2004 avaavaa
IFRS-tasetta 5,3 Me ja vuoden lopun IFRS-tasetta 9,1 Me.
Rahoitusleasing-sopimusten kirjauskäytännön muutos paransi vuoden
2004 IFRS-tulosta rahoituserien jälkeen 0,5 Me.


Liikearvo

Liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan suunnitelman
mukaisten poistojen sijaan tehdään liikearvon alentumistesti. Jos
rahavirtaa tuottavan yksikön kerryttämä rahamäärä on pienempi kuin
vastaavan yksikön liikearvon sisältävä kirjanpitoarvo,
arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Componentan
liikearvot on testattu 1.1.2004 ja 31.12.2004. Vuoden 2004
avaavaan IFRS-taseeseen on tehty 0,8 Me:n liikearvon kertapoisto.
Liikearvon poistokäytännön muutos paransi Componentan vuoden 2004
IFRS:n mukaista tulosta rahoituserien jälkeen 1,2 Me, josta 0,5 Me
näkyy konsernin poistojen pienentymisenä ja 0,7 Me
osakkuusyhtiötuloksen parantumisena.


Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

IFRS-taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat
kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun
todennäköisen hyödyn suuruisena. Laskennallinen verosaaminen
verotuksessa vahvistetuista tappioista ja tilikauden tappioista on
kirjattu, mikäli tappioiden käyttäminen on katsottu
todennäköiseksi. Laskennalliset verot on laskettu suomalaisten
yhtiöiden osalta käyttäen 26 %:n prosentin verokantaa,
ruotsalaisten yhtiöiden osalta käyttäen 28 %:n verokantaa ja
hollantilaisten yhtiöiden osalta käyttäen 31,5 %:n verokantaa.

Kaikki konsernin verosaamiset on kirjattu vuoden 2004 lopun FAS-
taseeseen ja IFRS-taseeseen. Laskennallinen verovelka, joka
liittyy pääasiassa kiinteistöjen arvostukseen, on kirjattu
kokonaisuudessaan vuoden 2004 IFRS-taseeseen. Laskennallinen
verosaaminen ja -velka on taseessa netotettu siltä osin kun niillä
on sama veronsaaja.


De Globen hankinta

Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Hankintahinta oli kokonaisuudessaan 4,3 Me.
Varat ja velat arvostettiin käypään arvoon hankintapäivänä.
Hankintahintojen käypien arvojen erona syntyi konsernireserviä 6,6 Me,
joka tuloutettiin hankinnan yhteydessä. Käyvän arvon
kohdistukset liittyvät lähinnä vaihto-omaisuuteen.


Segmentit

Componentan ensisijainen segmentti on liiketoimintasegmentti, joka
on Valukomponentit. Toissijainen maantieteellinen segmentti
koostuu Pohjoismaista ja Muista Euroopan maista.


Eläkkeet

Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön eläketurva on
järjestetty lainmukaisella TEL-vakuutuksella ulkopuolisessa
eläkevakuutusyhtiössä. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet
henkilöstönsä eläkejärjestelyt paikallisen lainsäädännön
mukaisesti. Componenta on käsitellyt työeläkkeet laskelmissa
maksupohjaisina. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on
maksupohjaisia järjestelyjä, joihin liittyvät maksut kirjataan
tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat. Näin on
käsitelty myös etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, jos eläkeyhtiö ei
ole pystynyt toimittamaan aktuaarilaskelmia. Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien pohjalta. Suomen
TEL:n työkyvyttömyysmaksu on käsitelty maksupohjaisena johtuen
siitä, että kyseinen järjestelmä muuttuu maksupohjaiseksi.


Rahoitusinstrumentit (IAS 32 ja IAS 39)

Componenta soveltaa 1.1.2005 alkaen raportoinnissaan IFRS-
standardeja myös rahoitusinstrumenttien osalta.

Componenta käyttää johdannaissopimuksia valuutta-, korko- ja
sähköriskin suojaukseen ja ne arvostetaan IFRS:ssä käypään arvoon.
Arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan siltä osin kuin
suojauslaskentaa ei sovelleta. Lainat kirjataan IAS 39:n
mukaisesti jaksotetun hankintamenon periaatteella, jos
hankintamenoon sisältyy merkittäviä ja kohdistettavissa olevia
järjestelypalkkioita tai emissiovoittoja tai -tappioita. Nämä
muutokset pienensivät Componentan omaa pääomaa yhteensä 0,7 Me
1.1.2005. IAS 32:n mukaisesti pääomalaina luokitellaan IFRS-
taseessa korolliseksi velaksi.


Tuloslaskelmat


Tuloslaskelma                           
Me         FAS         IFRS    FAS           IFRS  
         1.1.-   IFRS   1.1.-   1.1.-   IFRS      1.1.- 
       31.3.2004 oikaisut 31.3.2004 30.6.2004 oikaisut    30.6.2004

Liikevaihto    73,0    0,0    73,0   154,1   0,0      154,0
Liiketoiminnan
muut tuotot     8,7         8,7    8,9           8,9
Liiketoiminnan
kulut       69,0   -0,4    68,6   142,3   0,0      142,3
Poistot ja
arvonalenemiset   3,9    0,2    4,1    7,7   0,3       8,0
Konsernireservin
tuloutus      5,5    1,1    6,6    5,5   1,1       6,6
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta     0,1    0,2    0,2    0,7   0,3       1,0

Liikevoitto    14,4    1,5    15,9    19,2   1,0      20,2
% liikevaihdosta  19,8         21,8    12,5           13,1
Rahoitustuotot
ja -kulut     -1,7   -0,1    -1,8    -3,4   -0,1      -3,6

Tulos rahoituserien
jälkeen      12,7    1,4    14,1    15,8   0,9      16,6
% liikevaihdosta  17,4         19,3    10,2           10,8
Verot       -2,2   -0,6    -2,8    -0,1   -3,1      -3,2
Vähemmistöosuus   0,0    0,0    0,0    0,3           0,3

Tilikauden
tulos       10,5    0,9    11,3    15,9   -2,2      13,7Tuloslaskelma     
Me           FAS         IFRS    FAS         IFRS  
           1.1.-   IFRS   1.1.-    1.1.-   IFRS    1.1.- 
         30.9.2004  oikaisut 30.9.2004 31.12.2004 oikaisut 31.12.2004

Liikevaihto     224,5   -0,1   224,5    316,1   -0,1    316,0
Liiketoiminnan
muut tuotot      9,0         9,0    10,0         10,0
Liiketoiminnan
kulut        208,0   -0,4   207,6    294,4   -1,2    293,2
Poistot ja
arvonalenemiset    11,4    0,5    11,9    14,7   0,7    15,4
Konsernireservin
tuloutus        5,5    1,1    6,6     5,0   1,5     6,6
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksesta  1,0    0,5    1,5     1,2   0,7     1,9

Liikevoitto      20,7    1,4    22,1    23,2   2,6    25,7
% liikevaihdosta    9,2         9,8     7,3         8,1
Rahoitustuotot
ja -kulut       -5,3   -0,2    -5,5    -7,6   -0,3    -7,9

Tulos rahoituserien
jälkeen        15,4    1,2    16,6    15,6   2,3    17,9
% liikevaihdosta    6,9         7,4     4,9         5,7
Verot         0,3   -3,2    -2,9     3,7   -7,3    -3,6
Vähemmistöosuus    0,5         0,5     1,3   0,0     1,4

Tilikauden
tulos         16,2   -2,0    14,2    20,6   -5,0    15,6


Tuloslaskelma ilman
kertaluontoisia eriä         
Me          FAS          IFRS     FAS         IFRS                                 IFRS
          1.1.-   IFRS     1.1.-    1.1.-   IFRS    1.1.-     
        31.3.2004 oikaisut   31.3.2004  30.6.2004 oikaisut  30.6.2004

Liikevaihto     73,0    0,0     73,0    154,1   0,0    154,0
Liiketoiminnan
muut tuotot     0,1           0,1     0,2         0,2
Liiketoiminnan
kulut        67,3   -0,4     66,9    140,5   0,0    140,4
Poistot ja arvon
alenemiset      3,9    0,2      4,1     7,7   0,3     8,0
Konsernireservin
tuloutus        -            -      -          -
Osuus osakkuus
yhtiöiden 
tuloksesta      0,1    0,2      0,2     0,7   0,3     1,0

Liikevoitto     2,0    0,4      2,3     6,8   -0,1     6,8
% liikevaihdosta   2,7           3,2     4,4          4,4
Rahoitustuotot
ja kulut      -1,7   -0,1     -1,8    -3,4   -0,1     -3,6

Tulos rahoitus-
erien jälkeen    0,2    0,3      0,5     3,4   -0,2     3,3
% liikevaihdosta   0,3           0,7     2,2          2,1Tuloslaskelma ilman
kertaluontoisia eriä                                      
Me          FAS          IFRS     IFRS         FAS
          1.1.-   IFRS     1.1.-    1.1.-   IFRS   1.1.-      
        30.9.2004 oikaisut   30.9.2004  31.12.2004 oikaisut 31.12.2004

Liikevaihto    224,5   -0,1     224,5    316,1   -0,1    316,0
Liiketoiminnan
muut tuotot     0,4           0,4     0,7          0,7
Liiketoiminnan
kulut       206,3   -0,4     205,9    292,0   -1,2    290,8
Poistot ja arvon
alenemiset     11,4    0,5     11,9     14,5    0,7    15,2
Konsernireservin
tuloutus        -            -      -           -
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksesta 1,0    0,5      1,5     1,2    0,7     1,9

Liikevoitto     8,2    0,3      8,6     11,5    1,1    12,5
% liikevaihdosta   3,7           3,8     3,6          4,0
Rahoitus tuotot
ja kulut      -5,3   -0,2     -5,5     -7,6   -0,3    -7,9

Tulos rahoitus-
erien jälkeen    3,0    0,1      3,1     3,9    0,8     4,6
% liikevaihdosta   1,3           1,4     1,2          1,5Tase


Tase                   IFRS    FAS            IFRS
Me       FAS   IFRS      1.1.-         IFRS      1.1.-
     31.3.2004 oikaisut    31.3.2004 30.6.2004 oikaisut    30.6.2004
Varat
Pitkäaikaiset
varat     154,0   13,3      167,3   157,3   12,5      169,8
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-
 omaisuus   36,1   -2,7      33,4    36,4   -2,2      34,2
 Saamiset   52,6   -9,2      43,3    58,9   -10,9      48,0
 Rahavarat   0,7    0,0       0,7    1,2    0,0       1,2
Lyhytaikaiset varat
yhteensä    89,4   -11,9      77,4    96,5   -13,1      83,4

Varat     
yhteensä   243,4    1,3      244,7   253,8   -0,6      253,2
  
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
 Osakepääoma  19,2           19,2    19,2           19,2
 Muu oma 
 pääoma    23,1    2,0      25,0    28,6   -1,2      27,4
 Pääomalaina  24,2           24,2    24,2           24,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
 oma pääoma  66,5    2,0      68,5    72,0   -1,2      70,9
Vähemmistöosuus12,0   -3,1       8,9    11,7   -3,1       8,7

Oma pääoma
yhteensä    78,5   -1,1      77,4    83,8   -4,2      79,5

Velat
 Pitkäaikaiset velat
 Korolliset
  velat    52,0    4,5      56,5    55,6    4,4      60,0
 Korottomat
  velat    1,1   -1,1       0,0    1,1   -1,1       0,0
 Varaukset   5,5   -0,5       5,0    4,2   -0,5       3,7
 Lyhytaikaiset velat
 Korolliset
  velat    50,6    0,9      51,5    50,7    1,0      51,7
 Korottomat
  velat    55,7   -1,9      53,8    58,5   -0,7      57,8
 Varaukset   0,0    0,4       0,4    0,0    0,4       0,4

Velat 
yhteensä   164,9    2,4      167,2   170,0    3,6      173,6

Oma pääoma ja velat
yhteensä   243,4    1,3      244,7   253,8   -0,6      253,2Tase
Me          FAS         IFRS     FAS          IFRS
          1.1.-   IFRS   1.1.-    1.1.-   IFRS    1.1.-
        30.9.2004 oikaisut 30.9.2004 31.12.2004 oikaisut  31.12.2004
Varat
Pitkäaikaiset varat
          165,2   13,3   178,5    169,9   13,0    182,9
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-
 omaisuus      36,6   -1,0    35,6    42,4          42,4
 Saamiset      57,7   -10,4    47,3    59,6   -13,7     45,9
 Rahavarat      1,4    0,0    1,4     1,2          1,2
Lyhytaikaiset varat
yhteensä       95,7   -11,4    84,2    103,2   -13,7     89,5

Varat yhteensä   260,9    1,9   262,7    273,1   -0,7    272,4
  
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
 Osakepääoma     19,2         19,2    19,2          19,2
 Muu omapääoma    28,8   -0,9    27,9    33,3   -3,9     29,3
 Pääomalaina     24,2         24,2    24,2          24,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma      72,3   -0,9    71,4    76,7   -3,9     72,8
Vähemmistöosuus   11,5   -3,1    8,4    11,1   -3,5     7,6

Oma pääoma yhteensä 83,8   -4,0    79,8    87,8   -7,5     80,3

Velat
 Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat  25,9    5,3    31,2    63,2    5,1     68,3
 Korottomat velat  1,3   -1,1    0,2     0,1          0,1
 Varaukset      3,9   -0,5    3,5     0,9    0,0     0,9
 Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat  88,0    1,2    89,2    49,9    1,2     51,1
 Korottomat velat  58,0    0,5    58,5    70,6          70,6
 Varaukset      0,0    0,4    0,4     0,6    0,4     1,1

Velat yhteensä   177,1    5,9   182,9    185,3    6,7    192,1

Oma pääoma ja velat
yhteensä      260,9    1,9   262,7    273,1   -0,7    272,4Rahavirtalaskelma


Rahavirtalaskelma               FAS             IFRS
                             IFRS-
Me                 1.1.-31.12.2004   oikaisut 1.1.-31.12.2004
Liiketoiminnan rahavirta
 Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen    15,6     2,3       17,9
 Poistot ja arvonalennukset          9,8     -0,8       9,0
 Rahoituksen tuotot ja kulut          8,2     0,3       8,5
 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset  -17,7     2,6      -15,1
 Käyttöpääoman muutokset            1,7     -2,9       -1,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja            17,6     1,4       19,0
 Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot   -7,5     -0,3       -7,8
 Maksetut verot                0,0              0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta         10,1     1,1       11,2
Investointien rahavirta
 Investoinnit aineellisiin ja 
 aineettomiin hyödykkeisiin         -27,3             -27,3
 Aineellisten ja aineettomien
 hyödykkeiden myynti             3,3              3,3
 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat    -4,7             -4,7
 Muut luovutustulot ja
 lainasaamisten takaisinmaksut        19,3             19,3
Investointien nettorahavirta         -9,4             -9,4
Rahoituksen rahavirta
 Maksetut osingot               0,0              0,0
 Osakeannista saadut maksut           -               -
 Pääomalainan lisäys (+)/vähennys (-)     -1,2             -1,2
 Rahoitusleasingvelkojen maksut         -     -1,1       -1,1
 Lyhytaikaisten lainojen 
 lisäys(+)/vähennys (-)           -13,1             -13,1
 Pitkäaikaisten lainojen 
 lisäys(+)/vähennys (-)           14,2             14,2
Rahoituksen nettorahavirta           0,0     -1,1       -1,2
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-)       0,7     0,0       0,7Tunnusluvut


Tunnusluvut                        FAS        IFRS
                          31.12.2004     31.12.2004

Omavaraisuusaste, %                   23,3        20,6
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana                      32,1        29,5
Tulos/osake (EPS), e *)                 2,14        1,62
Tulos/osake (EPS), e laimennuksella *)          2,17        1,64
Oma pääoma/osake, e                   5,45        5,05
Sijoitettu pääoma kauden lopussa            200,8       199,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %               13,1        14,2
Oman pääoman tuotto, %                  35,5        28,1
Korolliset nettovelat, Me                111,9       118,1
Korolliset nettovelat, pääomalaina
velkana, Me                       136,1       142,4
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana       127,5       147,0
Net gearing, %, pääomalaina velkana           214,2       253,8
Tilauskanta, Me                     59,2        59,2
Bruttoinvestoinnit ilman
rahoitusleasinginvestointeja, Me             35,1        35,1
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing,Me                 37,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana          2 168       2 168
Henkilöstö kauden lopussa                2 213       2 213
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %                 81,4        81,4
Vastuusitoumukset, Me                  116,0       103,6


*) Osakekohtainen FAS tulos tilikauden 2004 veroilla laskettuna on
1,54 e ja vastaava laimennettuna 1,56 e


Avaava tase 2004

Avaava tase 1.1.2004            FAS               IFRS
Me                  1.1.2004  IFRS-oikaisut     1.1.2004

Varat
Pitkäaikaiset varat           133,6       15,4      149,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              20,9       0,2       21,1
Saamiset                 35,6      -11,2       24,4
Rahavarat                 0,5                0,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä       57,0      -11,0       46,0
Varat yhteensä              190,6       4,4      195,0
  
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                19,2               19,2
Muu oma pääoma              12,6       1,1       13,7
Pääomalaina                25,4               25,4
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma            57,2       1,1       58,3
Vähemmistöosuus              2,0       -1,9       0,1
Oma pääoma yhteensä            59,2       0,2       59,4
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat             48,1       4,3       52,4
Korottomat velat
Varaukset                 0,8                0,8
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat             51,9       0,8       52,7
Korottomat velat             28,8               28,8
Varaukset                 1,8       0,2       2,0
Velat yhteensä              131,4       5,2      136,6
Oma pääoma ja velat yhteensä       190,6       4,4      195,0


Avaava tase 2005

Avaava tase 1.1.2005           IFRS               IFRS
Me                  1.1.2005      IAS 39     1.1.2005

Varat
Pitkäaikaiset varat           182,9               182,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              42,4               42,4
Saamiset                 45,9       -1,7       44,2
Rahavarat                 1,2                1,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä       89,5       -1,7       87,8
Varat yhteensä              272,4       -1,7      270,7
  
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                19,2               19,2
Muu oma pääoma              29,3       -0,7       28,6
Pääomalaina                24,2      -24,2       0,0
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma            72,8      -24,9       47,8
Vähemmistöosuus              7,6                7,6
Oma pääoma yhteensä            80,3      -24,9       55,4
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat             68,3       19,8       88,1
Korottomat velat              0,1                0,1
Varaukset                 0,9                0,9
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat             51,1       3,3       54,4
Korottomat velat             70,6               70,6
Varaukset                 1,1                1,1
Velat yhteensä              192,1       23,2      215,2
Oma pääoma ja velat yhteensä       272,4       -1,7      270,7Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma

Tilikauden voitto FAS:n mukaan, Me      10,5   15,9   16,2   20,6
IAS 16 Kiinteistöjen uudelleen arvostus    -0,1   -0,2   -0,4   -0,5
IAS 37 Reklamaatio provisio          -0,1   -0,1   -0,2   -0,2
IAS 36 Goodwill poistot ja
arvonalentumiset                0,1    0,3    0,4    0,5
IAS 28 Goodwill osakkuusyhtiötuloksessa    0,2    0,3    0,5    0,7
IAS 12 Laskennalliset verot          -0,5   -2,9   -2,6   -5,3
IAS 28 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö    0,0   -0,1   -0,1   -0,1
IAS 17 Rahoitusleasing             0,1    0,2    0,3    0,5
IAS 2 Varaston arvostus             -     -     -   -0,2
IFRS 3 De Globen hankinta           1,2    0,3    0,0   -0,2
IFRS oikaisut yhteensä             0,9   -2,2   -2,0   -5,0
Tilikauden voitto IFRS:n mukaan        11,3   13,7   14,2   15,6


Oman pääoman täsmäytyslaskelma

Oman pääoman
täsmäytyslaskelma, Me   1.1.2004 31.3.2004 30.6.2004 30.9.2004 31.12.2004

Oma pääoma FAS ilman 
pääomalainaa          33,9    54,3    59,5    59,6    63,5
 IAS 16 Kiinteistöjen
  uudelleen arvostus      1,4    -0,7    -0,9    -1,0    -1,1
 IAS 37 Reklamaatio
  provisio          -0,2    -0,4    -0,4    -0,4    -0,4
 IAS 36 Goodwill poistot
  ja arvonalentumiset     -0,8    -0,6    -0,5    -0,4    -0,2
 IAS 28 Goodwill
  osakkuusyhtiötuloksess     -    0,2    0,3    0,5     0,7
 IAS 12 Laskennalliset
  verot            2,6    2,1    -0,3    0,0    -2,7
 IAS 28 Keskinäinen
  kiinteistöosakeyhtiö    -4,5    -4,5    -4,5    -4,5    -4,6
 IAS 17 Rahoitusleasing    0,3    2,4    2,5    2,6     2,8
 IAS 2 Varaston arvostus    0,2    0,2    0,2    0,2      -
 IFRS 3 De Globen hankinta    -    0,2    -0,7    -1,1    -1,8
 IFRS oikaisut yhteensä    -0,9    -1,1    -4,2    -4,0    -7,4
Oma pääoma IFRS ilman
pääomalainaa          33,0    53,2    55,3    55,6    56,1
 Pääomalaina         25,4    24,2    24,2    24,2    24,2
Oma pääoma IFRS
pääomalainan kanssa      58,4    77,4    79,6    79,8    80,3Segmenttitiedot

Valukomponentit, IFRS, Me     31.3.2004  30.6.2004  30.9.2004 31.12.2004
 Varat                 162,7    176,9    183,2    180,4
 Velat                 66,5    73,5    61,2    63,3
 Investoinnit sis.
 rahoitusleasing            6,7    14,0    25,1    35,1
 Poistot                 3,5     6,6    10,4    13,6
  
Pohjoismaat, IFRS, Me       31.3.2004  30.6.2004  30.9.2004 31.12.2004
 Varat                 175,0    183,2    189,2    197,2
 Investoinnit sis rahoitusleasing    2,5     7,6    16,8    21,7
  
Muut Euroopan maat, IFRS, Me    31.3.2004  30.6.2004  30.9.2004 31.12.2004
 Varat                 65,2    68,0    71,8    72,3
 Investoinnit sis rahoitusleasing    4,4     6,8     9,5    15,3Konsernin kehitys

Liikevaihto markkina-alueittain

Me              1.1.-31.12.2004
Pohjoismaat              167,9
Muut Euroopan maat           133,8
Muut maat                14,3
Yhteensä                316,0Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me             Q1/2004   Q2/2004   Q3/2004   Q4/2004
Pohjoismaat          39,4    43,0    36,1    49,4
Muut Euroopan maat      30,6    34,8    30,6    37,8
Muut maat           2,9     3,3     3,7     4,3
Yhteensä           73,0    81,1    70,4    91,4Konsernin kehitys

Me              1.1.-31.12.2004
Liikevaihto              316,0
Liikevoitto               25,7
Nettorahoituskulut           -7,9
Tulos rahoituserien jälkeen       17,9Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin


Liikevaihto, Me       1.1.-31.12.2004
Componenta Valukomponentit       166,1
De Globe                109,4
Valukomponentit            275,5
Muu liiketoiminta            40,4
Componenta-konserni yhteensä      316,0


Liikevoitto, Me       1.1.-31.12.2004
Componenta Valukomponentit       12,4
De Globe                -1,1
Valukomponentit             11,3
Muu liiketoiminta            14,4
Componenta-konserni yhteensä      25,7


Tilauskanta, Me          31.12.2004
Componenta Valukomponentit       27,3
De Globe                23,9
Valukomponentit             51,2
Muu liiketoiminta            8,0
Componenta-konserni yhteensä      59,2Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me              Q1/2004   Q2/2004   Q3/2004   Q4/2004
Liikevaihto           73,0    81,1    70,4    91,4
Liikevoitto           15,9     4,3     1,9     3,6
Nettorahoituskulut        -1,8    -1,8    -1,9    -2,4
Tulos rahoituserien jälkeen   14,1     2,6     0,0     1,3


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, Me        Q1/2004   Q2/2004   Q3/2004   Q4/2004
Componenta Valukomponentit    38,7    43,0    37,3    47,1
De Globe             25,2    28,1    25,0    31,1
Valukomponentit         63,9    71,1    62,3    78,2
Muu liiketoiminta         9,1     9,9     8,1    13,2
Componenta-konserni yhteensä   73,0    81,1    70,4    91,4Liikevoitto, Me        Q1/2004   Q2/2004   Q3/2004   Q4/2004
Componenta Valukomponentit    2,0     4,2     1,7     4,5
De Globe             0,1     0,1    -0,4    -0,9
Valukomponentit          2,1     4,3     1,3     3,6
Muu liiketoiminta        13,8     0,0     0,6     0,0
Componenta-konserni yhteensä   15,9     4,3     1,9     3,6


Tilauskanta kauden lopussa, Me Q1/2004   Q2/2004   Q3/2004   Q4/2004
Componenta Valukomponentit    22,7    27,2    29,7    27,3
De Globe             19,9    20,0    22,3    23,9
Valukomponentit          42,6    47,2    52,0    51,2
Muu liiketoiminta         5,5     5,4     7,9     8,0
Componenta-konserni yhteensä   48,0    52,6    59,9    59,2


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

Me              1.1.-31.12.2004
Liikevaihto               316,0
Liikevoitto               12,5
Nettorahoituskulut            -7,9
Tulos rahoituserien jälkeen        4,6


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me        1.1.-31.12.2004
Componenta Valukomponentit        12,4
De Globe                 -1,7
Valukomponentit             10,7
Muu liiketoiminta             1,8
Componenta-konserni yhteensä       12,5


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Me               Q1/2004   Q2/2004  Q3/2004   Q4/2004
Liikevaihto            73,0    81,1    70,4     91,4
Liikevoitto            2,3     4,5    1,8     3,9
Nettorahoituskulut        -1,8    -1,8    -1,9     -2,4
Tulos rahoituserien jälkeen    0,5     2,7    -0,1     1,5


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me        Q1/2004   Q2/2004  Q3/2004   Q4/2004
Componenta Valukomponentit     2,0     4,2    1,7     4,5
De Globe              0,1     0,1    -0,4     -1,5
Valukomponentit          2,1     4,3    1,3     3,0
Muu liiketoiminta         0,2     0,2    0,5     0,9
Componenta-konserni yhteensä    2,3     4,5    1,8     3,9Helsingissä 7. huhtikuuta 2005


COMPONENTA OYJ
Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa