Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Saneerausmenettelyiden etenemisen Suomessa ja Ruotsissa uskotaan mahdollistavan liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen tulevaisuudessa.

Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 30.3.2017 klo 9.45

Tammi - joulukuu 2016 lyhyesti

 • Componenta haki 1.9.2016 emoyhtiönsä Componenta Oyj:n ja tytäryhtiönsä Suomessa ja Ruotsissa yrityssaneeraukseen sekä Hollannin tytäryhtiönsä konkurssiin. Turkin tytäryhtiö jatkoi toimintaansa ilman viranomaismenettelyä.
 • Yhtiö uskoo, että saneerausohjelmien hyväksyminen ja toteuttaminen Suomessa ja Ruotsissa mahdollistavat liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen tulevaisuudessa.
 • Konkurssimenettelyn takia yhtiö katsoo menettäneensä määräysvallan Hollannin alakonsernissa ja siitä syystä sen yhdistely konsernitilinpäätökseen on lopetettu vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä ja sen toiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Componenta Oyj:n saneerausmenettelyiden sekä annetun osakepantin johdosta yhtiö katsoo menettäneensä määräysvallan Turkin alakonsernissa ja siitä syystä sen yhdistely konsernitilinpäätökseen on lopetettu 31.12.2016 ja sen toiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi Componentan konsernitilinpäätöksessä 31.12.2016. Vertailuluvut on oikaistu näiden mukaisesti.
 • Konsernin nykyiset jatkuvat liiketoiminnot ovat Suomessa sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa sekä Ruotsissa sijaitsevat konepaja Främmestadissa ja takomot Wirsbossa ja Arvikassa.
 • Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto laski 6 % ja oli 166,8 Me (177,9 Me).
 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella laski 12,6 % edellisvuodesta ja oli 183,6 Me (210,1Me).
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate jäi edellisvuodesta ja oli 3,1 Me (8,3 Me). Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -16,1 Me (3,9 Me).
 • Katsauskaudella jatkuvien toimintojen kannattavuutta heikensivät edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit, valuuttakurssimuutokset sekä saneerausmenettelyihin hakeutumisen ja kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -2,3 Me (0,8 Me).
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto jäi edellisvuodesta ja oli -5,8 Me (0,4 Me). jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -46,0 Me (-18,5 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia alaskirjauksia ja arvonalentumisia kirjattiin noin -30 Me. 
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli -17,0 Me (-16,2 Me) ja jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -16,5 Me (-35,1 Me).
 • Konsernin katsauskauden tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli -215,5 Me (-82,7 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli -1,64 e (-0,86 e).
 • Jatkuvien toimintojen tilauskanta tammikuun alussa oli 2,0 % edellisvuotta matalampi ja oli 30,8 Me (31,4 Me). Vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen tilauskanta vuoden 2015 lopussa oli noin 29 Me ja vertailukelpoinen tilauskanta kasvoi noin 6 %.
 • Componenta odottaa saneerausohjelmien etenevän suotuisasti ja vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan olevan 150–170 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 5–10 Me.

Loka - joulukuu 2016 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

 • Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto laski 2 % ja oli 43,4 Me (44,5 Me).
 • Liikevaihto laski 16,0 % edellisvuodesta ja oli 44,2 Me (52,7 Me).
 • Oikaistu käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 1,1 Me (-0,3 Me). Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -10,1 Me (-3,0 Me).
 • Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -0,5 Me (0,8 Me).
 • Oikaistu liikevoitto oli -0,8 Me (-2,2 Me) ja jatkuvien toimintojen liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -28,8 Me (-19,4 Me).
 • Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli -2,8 Me (-7,4 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -33,5 Me (-24,6 Me).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät loka-joulukuun tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä -30,7 Me (-17,2 Me). Viimeisen vuosineljänneksellä kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavia alaskirjauksia ja arvonmuutoksia yhteensä noin 25 Me.
 • Loka-joulukuun tulos, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli -194,9 Me (-73,6 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli -1,15 e (-0,76 e).

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat negatiiviset -138,9 Me (58,1 Me) ja täten osinkoa ei ole mahdollista jakaa. Tämän lisäksi laki yrityksen saneerauksesta kieltää saneerausmenettelyn aikaisen voitonjaon omistajille. 

Componentan tulosohjeistus 2017

Yhtiön taloudellisen tilanteen, käynnissä olevien saneerausmenettelyjen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta tulosohjeistuksen antaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Sen vuoksi Componenta ei ole antanut ennustetta tuloskehityksestä näkymiä kommentoidessaan vuoden 2016 aikana. Saneerausmenettelyiden etenemisen ja jatkuvien toimintojen vakiintuneemman maksuvalmiuden johdosta Componenta aloittaa uudelleen tulosennusteiden antamisen.

Suurin osa jatkuvien toimintojen liikevaihdosta koostuu raskaiden ajoneuvojen ja koneenrakennuksen osien valmistuksesta. Näissä segmenteissä Euroopan markkina näyttää tilikauden osalta vakaalta. Componenta on kyennyt oleellisesti pienentämään vertailukelpoisia kiinteitä kustannuksia ja parantamaan työn tuottavuutta jatkuvissa liiketoiminnoissa.

Componenta odottaa saneerausohjelmien etenevän suotuisasti ja vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan olevan 150–170 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 5–10 Me. Componentan nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 167 Me.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta ja sen jälkeisiä tapahtumia

”Componenta-konsernin tulos vuonna 2016 oli erittäin heikko johtuen pääsääntöisesti koko alkuvuoden jatkuneesta kireästä likviditeetistä, mikä lopulta johti syyskuussa yrityssaneeraukseen hakeutumiseen Suomessa ja Ruotsissa sekä Hollannin tytäryhtiön konkurssiin.

Jo aiemmin alkaneet maksuvaikeudet vaikeuttivat niin tuotannollista toimintaa kuin asiakastoimituksia ja uusia tilauksia yrityssaneeraukseen hakeutumiseen saakka. Yrityssaneerausmenettelyjen eteneminen loppuvuodesta ei vielä elvyttänyt uusmyyntiä, vaikkakin jo aiemmin Suomessa ja Ruotsissa pääasiakkaiden kanssa sovittu käyttöpääomatarpeen kattava rahoitus osaltaan vakauttikin merkittävästi Componentan tuotantoa ja toimituksia sekä turvasi maksuvalmiuden viimeisen neljänneksen aikana.

Componentassa on läpi vuoden toteutettu liiketoiminnan strategista tarkastelua ja sen myötä ydinliiketoimintaan keskittymiseen tähtääviä yritysjärjestelyjä. Useat järjestelyt, suurimpina Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon ja Pietarsaaressa sijaitsevan Pistons-tuotantoyksikön myynnit, saatiin toteutettua asetettujen aikataulutavoitteiden mukaisesti. Näiden divestointien tuotot jäivät kuitenkin vaatimattomiksi. Loppuvuodesta ilmoitettu Turkissa olevien valimo- ja konepajatoimintojen myynti on edelleen kesken. Ruotsissa olevien takomotoimintojen myyntiprosessin kuluessa ei löydetty Componentan ja asiakkaiden kannalta hyväksyttävää ratkaisua ja Wirsbo-konsernin saneerauspäätöksen ja asiakkaiden vahvan sitoutumisen vuoksi pyrimmekin pitämään ne osana Componenta-konsernia.

Turkin tytäryhtiön myyntiä ovat valmistelleet paikalliset päälainoittajat, ns. klubilainapankit. Käytännössä pankit ovat toimineet osakkeiden realisoimiseksi ilman omistajan kanssa käytävää normaalia keskustelua. Olemmekin katsoneet, että omistajan määräysvalta Turkin tytäryhtiöön on menetetty, eikä Turkin yhtiötä konsolidoida konsernitaseeseen tilikauden 2016 tilinpäätöksessä.

Yrityssaneerausmenettelyiden menestyksekäs loppuunsaattaminen on edellytys tulevaisuuden rakentamiselle. Vuoden lopussa paikalliset käräjäoikeudet hyväksyivät Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n saneerausehdotukset. Componenta Främmestad AB:n saneerausehdotuksen laatimiseen saatiin toistamiseen kolme kuukautta lisäaikaa kesäkuun alkuun saakka. Edellytyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdotukselle nähdään, että Componenta Främmestad AB ja Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. sopivat pidemmästä maksuajasta Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n saatavaa koskien. Suomessa Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotukset on jätetty paikalliselle käräjäoikeudelle 30.3.2017.

Componenta-konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset 2016 on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Saneerausmenettelyiden onnistumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen epävarmuutta.”

Avainluvut

  Q4 2016 Q4
2015
 
Muutos
 
2016
 
2015
 
Muutos
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 30,8 31,4 -2 % 129,0 134,7 -4 %
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 44,2 52,7 -16 % 183,6 210,1 -13 %
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 1,1 -0,3 n/m 3,1 8,3 -63 %
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot, Me -0,8 -2,2 +63 % -5,8 0,4 n/m
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot, % -1,8 -4,2 +56 % -3,2 0,2 n/m
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -2,8 -7,4 +62 % -17,0 -16,2 -5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -30,7 -17,2 -78 % 0,5 -19,0 n/m
Verot, jatkuvat toiminnot, Me -5,4 -26,7 -79 % -7,2 -27,1 -73 %
Tulos, Me -194,9 -73,6 -161 % -215,5 -82,7 -165 %
Osakekohtainen tulos, e -1,15 -0,76 -51 % -1,64 -0,86 -90 %
Net gearing, % n/a 1273 n/a n/m 1273 n/m
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 10 % -7 % n/m -0,2 2,3 n/m
Oikaistu oman pääoman tuotto, % n/a -68 % n/a n/m -20,4 n/m
             
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, konserni (2016 ml. Turkki) 3 350 4 269 -21 % 3 350 4 269 -21 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 878 1 080 -19 % 878   1 080 -19 %


Componentan tilinpäätöstiedote 2016 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.
 

Helsinki 30. maaliskuuta 2017
 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari

toimitusjohtaja

 

LIITE: Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016
 

Lisätietoja: 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.