Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 12.3.2021 klo 08.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.4.2021 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 1, osoitteessa Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, vaan osallistuminen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen tapahtuu tässä kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon. 

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiökokousta voi seurata videolähetyksen kautta, mikäli videolähetys voidaan järjestää COVID-19-pandemian torjumiseksi annettuja Suomen viranomaisten asettamia määräyksiä ja rajoituksia noudattaen. Ohjeet videolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021. Videolähetyksen seuraamista ei pidetä varsinaisen osallistumisena yhtiökokoukseen eikä yhtiökokouksen aikana ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä videolähetyksen kautta. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Jyrki Tähtinen. Mikäli Jyrki Tähtisellä ei painavasta syystä ole mahdollista toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Mervi Immonen. Mikäli Mervi Immonen on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 § ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 12.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Vuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 9 luvun 58 §:n mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana. Yhtiö on tiedottanut 25.2.2021 päättävänsä saneerausohjelman ennenaikaisesti maksamalla saneerausvelat velkojien kanssa sovitusti kertasuorituksella. Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Yhtiön arvion mukaan tämä tapahtuu huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö tiedottaa saneerausvelkojen maksusta ja loppuselonteon valmistumisesta erillisellä pörssitiedotteella.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 12.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Tomas Hedenborg. 

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Tomas Hedenborg, Anne Leskelä ja Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassaolevia ja käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com. Componenta Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 12.3.2021. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 23.4.2021.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaisen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.3.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti sekä lähettämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. 

2. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys 

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 22.3.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.4.2021 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 22.3.2021 klo 9.00 – 1.4.2021 klo 14.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
    www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021

Yksityishenkilöiden tai näiden asiamiesten osalta sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalainen henkilötunnus sekä vahva henkilöllisyyden tunnistaminen suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella. Muiden kuin yksityishenkilöiden osalta tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.  

b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Componentan yhtiökokouksen verkkosivuilla 22.3.2021 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Componenta Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen tai ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumisen ja ennakkoäänestykseen vaadittavat tiedot.  

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021.

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamallit ja lisäohjeet valtuutuksen tekemiseen ovat yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 1.4.2021 klo 14.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. 

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.3.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir.componenta@componenta.com 19.3.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021 viimeistään 22.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.4.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ir.componenta@componenta.com tai postitse osoitteeseen Componenta Oyj, Yhtiökokous, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset sekä niihin mahdollisesti muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 6.4.2021. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten ja/tai vastaehdotusten toimittamisen yhteydessä. 

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.3.2021 yhteensä 9 492 444 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Lisätietoa: 
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200 
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.componenta.com 
 
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 

Tilaa