Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.10.2016 klo 15.45

Perustuen syyskuussa 2016 hyväksyttyyn välitilinpäätökseen emoyhtiön (Componenta Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän vuoksi Componenta Oyj:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat osakeyhtiölain 20 luvun 23 § 3 momentin mukaisesti ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 7.12.2016 klo 8.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Componenta Oyj:n välitilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

7. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Componenta Oyj on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Hakemusta on täydennetty 7.9.2016. Helsingin käräjäoikeus on 30.9.2016 tehnyt päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.  

Erillisyhtiö Componenta Oyj:n välitilinpäätöksessä tehtyjen omaisuuserien arvonalentumisten vuoksi yhtiön oma pääoma on negatiivinen noin 9 M€. Arvonalennukset kohdistuvat tytäryhtiösaamisiin, tytäryhtiösijoituksiin ja tiettyihin muihin omaisuuseriin. Erillisyhtiön velkoihin ei ole kirjattu arvonalentumisia. Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, tulee hallituksen osakeyhtiölain mukaan kutsua yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön oman pääoman on syytä uskoa korjaantuvan positiiviseksi yhtiön hakeman saneerausmenettelyn velkaleikkausten johdosta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä yhtiön pääomatilanteen korjaamiseksi, rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Componenta Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat mukaan luettuna välitilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kokousaineisto päätösehdotuksineen on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.11.2016  alkaen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.12.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.11.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2016 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com;

b) puhelimitse numeroon 010 403 2202 klo 9 – 16 välisenä aikana; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj / Pia Juntunen, Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.11.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.12.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.10.2016 yhteensä 154 025 224 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.
 

Helsinki 26. lokakuuta 2016
 

COMPONENTA OYJ
Hallitus 
 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa