Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2005 klo 15.30


Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, helmikuun 7. päivänä
2005 klo 14.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa, osoitteessa
WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta
nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään
sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden
kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.

Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman
osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei
kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai
avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan
myydä myös julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakepääoman korottamisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja
tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi
nousta yhteensä enintään 3.846.122 eurolla tai tätä pienemmällä
määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden
poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta sekä
oikeuden päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, mikäli
tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskaupan tai muun järjestelyn toteuttaminen tai yhtiön
työntekijöiden kannustaminen. Valtuutuksen esitetään käsittävän
sen, että osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä
kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


OSALLISTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään
28.1.2005 tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan
on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.


ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava viimeistään 3.2.2005  kirjeitse osoitteella
Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki tai
puhelimitse (09) 2250 2701 tai telefaxilla (09) 2250 2721 tai
sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 31.1.2005 alkaen. Asiakirjat
ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Vuoden 2004 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta
2004 viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2004
osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka
hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 10.2.2005 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko
maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen.


Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n 7.2.2005
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
nykyiset jäsenet ja nykyinen tilintarkastaja valittaisiin
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen nykyiset jäsenet
ja nykyinen tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa
uudelleenvalintaan.
Helsingissä 20. tammikuuta 2005

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa