Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2003

Componenta Oyj Pörssitiedote 14.4.2003 klo 9.30

Componenta Oyj
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2003

* Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,3 Me
 (edellisvuonna liikevaihto oli 47,1 Me, liikevaihdon lasku 
 lähes 2 %).
* Liikevoitto oli 1,6 Me (1,1 Me) ja tulos rahoituserien 
 jälkeen -0,5 Me (-1,0 Me).
* Osakekohtainen tulos oli -0,04 e (-0,06 e).
* Konsernin liikevoitto ja tulos paranivat edellisestä vuodesta
 pääosin toteutetun säästöohjelman johdosta huolimatta
 kohonneista teräsromun hinnoista sekä pienentyneestä 
 liikevaihdosta.
* Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan
 lukien oli 29,3 prosenttia (31.12.2002 31,4 %).
* Maailmantalouden kehitystä varjosti Irakin sota, joka lisäsi
 kysyntään kohdistuvaa epävarmuutta.

Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Irakin sota on leimannut alkuvuonna 2003 maailmantalouden
kehitysnäkymiä. Talouskasvun ja teollisten investointien elpyminen
on sodan vuoksi edelleen lykkääntynyt. Sodan lisäksi euroalueen
talousongelmat hidastavat talouskasvua.

Raskaiden ajoneuvojen kysyntä ja tuotanto Euroopassa säilyivät
tyydyttävällä tasolla. Componentan toimitusmäärät raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden ensimmäisellä
vuosineljänneksellä lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla
nousten hieman vuoden 2002 viimeisen neljänneksen tasosta.
  
Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä jäi vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 prosenttia alle edellisvuoden
vastaavan jakson tason nousten kuitenkin viitisen prosenttia
edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Heikko kehitys
johtui pääosin tuulivoimakomponenttien alhaisesta kysynnästä.
Yleinen epävarmuus talouden kehityksestä on pysäyttänyt
tuulivoimaprojektien investointipäätökset Euroopassa ja USA:ssa.

Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on
jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän
vuoksi. Alan yritysten tilauskannat ovat supistuneet. Componentan
myynti koneenrakennusteollisuudelle jäi vuoden 2003 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä noin 16 prosenttia edellisvuoden vastaavan
jakson myynnistä. Myynti kuitenkin nousi hieman verrattuna
edellisvuoden viimeisen vuosineljänneksen myyntiin.

Componentan toimitukset työkonevalmistajille kasvoivat vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 10 prosenttia verrattuna
edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Myynti verrattuna edellisvuoden
viimeiseen vuosineljännekseen kasvoi 13 %.

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - maaliskuussa oli
46,3 Me (47,1 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna
oli lähes 2 %. Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ja
oli katsauskauden lopussa 27,1 Me (28,2 Me, 31.12.2002 24,9 Me).

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
74 % (75 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Suomi 26 % (25 %), muut Pohjoismaat 55 % (54 %), Keski-
Eurooppa 17 % (19 %) ja muut maat 2 % (2 %).

Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas
ajoneuvoteollisuus 57 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
13 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 13 % (15 %),
työkoneteollisuus (off-road) 14 % (12 %) ja muut 3 % (4 %).

Tulos

Componenta-konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä
oli 1,6 Me (1,1 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -0,5 Me 
(-1,0 Me). Tulokseen ei sisälly nettomyyntivoittoja pysyvien
vastaavien myynneistä eikä muita kertaluonteisia eriä.

Konsernin liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen paranivat
edellisestä vuodesta pääosin toteutetun sopeutusohjelman ansiosta
huolimatta kohonneista teräsromun hinnoista sekä pienentyneestä
liikevaihdosta.

Edelleen jatkuvan talouden epävarmuuden johdosta konsernissa on
käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja
positiivisen kassavirran varmistamiseksi jo käynnistetyn
sopeutusohjelman lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt
suunnitellulla tavalla.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,1 Me (2,1 Me) ja nettotulos
oli -0,4 Me (-0,6 Me).

Katsauskauden verot olivat 0,1 Me positiiviset johtuen poistoeron
purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta.

Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,06 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 % ( 3,0 %) ja oman pääoman
tuotto -4,1 % (-5,7 %).

Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 17,6 % (17,3 %). Omavaraisuusaste
pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 29,3 % (30,1 %,
31.12.2002 31,4 %).

Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n
rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni
käynnisti maaliskuussa myyntisaataviensa myyntiohjelman. Tämän
järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman
takautumisoikeutta. Ohjelman tavoitteena on kuluvan vuoden aikana
pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa puolella. Myytyjen
myyntisaatavien määrä 31.3.2003 oli 1,7 Me.

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10
% alkuperäisestä lainasummasta eli 3,1 Me. Componenta Oyj:llä oli
31.3.2003 pääomalainaa jäljellä 25,5 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 21
Me. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma.
Konsernin korolliset nettovelat ilman 25,5 Me:n pääomalainoja
olivat 120,0 Me (120,2 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste 
pääomalainat omaan pääomaan lukien oli 188,3 % (179,1 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 Me (-0,5 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli -2,5 Me (-3,8 Me). Investointien
rahavirta oli -0,2 Me (-1,7 Me). Rahavarojen muutos
katsauskaudella oli -0,6 Me (-0,3 Me).

Liiketoimintaryhmien kehitys

Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit
-liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja
koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle 
sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muiden komponenttien ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 37,4 Me (38,8 Me) ja liikevoitto 2,1 Me (1,4 Me).
Tilauskanta 31.3.2003 oli 21,7 Me (22,9 Me, 31.12.2002 19,6 Me).

Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta
tekivät samanaikaisesti merkittäviä muutoksia tuotantostrategiassaan. 
Främmestadille nämä muutokset merkitsevät vuositasolla noin 
75 miljoonan kruunun tuotantovähennyksiä. Vähennysten kohteena olevien 
tuotteiden toimitukset päättyvät sopimusten mukaan aiemmin ilmoitetusta 
poiketen vasta vuoden 2003 lopussa. Främmestadiin kohdistuvien 
vähennysten syynä ovat epävarma tilanne maailmantaloudessa ja globaalin
kilpailun kasvu. Niiden vuoksi osa asiakkaista on päättänyt 
ulkoistamisen sijasta valmistaa komponentteja omissa 
tuotantolaitoksissaan ja osa ostaa aiempaa enemmän komponentteja 
alemman kustannustason maista kuten Brasiliasta. Henkilöstökustannusten
vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta 
Främmestadissa annettu irtisanomisvaroitus 50 henkilölle. 
Irtisanomisten lopullinen määrä ja ajoitus päätetään myöhemmin.

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan
kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt,
konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä
oli 8,9 Me (8,3 Me) ja liikevoitto -0,5 Me (-0,3 Me). Tilauskanta
oli katsauskauden lopussa 5,4 Me (5,3 Me, 31.12.2002 5,3 Me).

Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden viimeisen
vuosineljänneksen tulokseen on parantunut sopeuttamisohjelman
seurauksena.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta
oli -0,2 Me (-0,4 Me). Tulososuutta nostivat Keycastin parantunut
tulos sekä Ulefosin valuuttakurssivoitot.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta
Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 31.3.2003 oli 1,80
euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 1,60 euroa, alin kurssi oli
1,39 euroa ja ylin kurssi 1,95 euroa. Osakekannan markkina-arvo
oli kauden lopussa 17,3 Me (17,4 Me 31.12.2002) ja osakkeen
suhteellinen vaihto katsauskaudella 7,5 % osakekannasta.

Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 24.2.2003.

Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia
eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon.

Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,3 Me (1,0
Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 Me (2,1 Me).

Hallitus, johto ja tilintarkastajat

Componentan varsinainen yhtiökokous valitsi 12.2.2003 hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Juhani Mäkisen, Matti Tikkakosken ja
Heikki Lehtosen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki
Bergholmin ja varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Kari Miettinen ja
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Componentan talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Sirpa Koskinen
siirtyy toisen työnantajan palvelukseen toukokuun alussa.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
1 597 (1 729). 31.3.2003 henkilöstön määrä oli 1 626 (1 748).
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli
53,0 % (51,7 %), Ruotsissa 46,4 % (47,8 %) ja muissa maissa 0,6 %
(0,5 %) henkilöstöstä.

Lähiajan näkymät

Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.

Talouskasvun elpymiseen vaikuttavat merkittävästi Irakin kriisin
kesto ja sen ratkaisu. Epävarmuus pitää maailmantalouden kasvun
hitaana ja lykkää teollisuuden investointipäätöksiä.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän uskotaan
säilyvän tyydyttävällä tasolla. Epävarmuus yleisestä
taloudellisesta kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa myös
raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntään vuonna 2003.

Tuulivoimakomponenttien toimitukset paranevat toisella
vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Pohjoismaisen
koneenrakennusteollisuuden kysyntä jatkunee heikkona ja kasvun
käynnistymisen uskotaan edelleen siirtyvän, joskin kysynnän
laskuvaiheen uskotaan olevan ohitse.

Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle kasvoivat vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä ja positiivisen kehityksen uskotaan
jatkuvan vuonna 2003.

Alkaneella katsauskaudella odotetaan ratkaisua SEW-Componentan
osakkeiden kauppahintakysymykseen, joka on erimielisyyden
kohteena. Lopputulos voi poiketa yhtiön odottamasta ja kirjaamasta
tasosta.

Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin
kulurakenne on edellisvuotta kevyempi. Componenta-konsernin vuoden
2003 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan
edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Sopeutusohjelman
johdosta kuluvan vuosineljänneksen toiminnan tuloksen
rahoituserien jälkeen uskotaan olevan lievästi positiivinen.
 

Tuloslaskelma

M€           1.1.-31.3.2003 1.1.-31.3.2002 1.1.-31.12.2002
Liikevaihto           46,3      47,1      180,8
Liiketoiminnan muut tuotot    0,1       0,1       3,1
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta            -0,2      -0,4       0,2
Liiketoiminnan kulut       41,6      42,9      167,7
Poistot ja arvonalenemiset    3,0       3,1       12,3
Konsernireservin tuloutus      -      -0,2       -2,9
Liikevoitto            1,6       1,1       7,0
% liikevaihdosta         3,4       2,2       3,9
Rahoitustuotot ja kulut     -2,1      -2,1       -9,1
Tulos rahoituserien jälkeen   -0,5      -1,0       -2,1
% liikevaihdosta         -1,1      -2,2       -1,2
Verot               0,1       0,5       3,1
Vähemmistöosuus ja muuntoerot   0,0       0,0       0,0
Tilikauden tulos         -0,4      -0,6       1,0


Tase

M€                31.3.2003   31.3.2002  31.12.2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat          145,6     151,1     149,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            19,8     20,1     20,2
Saamiset               49,5     50,5     45,6
Rahat ja pankkisaamiset        2,3      1,5      2,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     71,7     72,0     68,8
Vastaavaa yhteensä          217,2     223,1     218,0
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma              19,2     19,2     19,2
Muu oma pääoma            16,9     17,2     18,5
Pääomalaina              25,5     28,6     28,6
Oma pääoma yhteensä          61,7     65,0     66,3
Vähemmistöosuus            2,1      2,1      2,1
Konsernireservi             -      0,6       -
Pakolliset varaukset           -      0,9       -
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           63,0     75,4     75,8
Korottomat velat            0,0      0,0      0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           59,4     46,3     43,7
Korottomat velat           31,2     32,8     30,1
Vieras pääoma yhteensä        153,5     154,5     149,6
Vastattavaa yhteensä         217,2     223,1     218,0


Konsernin rahavirtalaskelma

M€           1.1.-31.3.2003 1.1.-31.3.2002 1.1.-31.12.2002
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä   -0,5      -1,0       -2,1
Poistot ja arvonalennukset    3,0       2,9       9,4
Rahoituksen tuotot ja kulut    2,1       1,5       9,1
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset       1,7       2,0       -3,5
Käyttöpääoman muutos       -2,5      -3,8       1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja      3,8       1,6       14,4
Rahoituksen tuotot ja kulut   -3,6      -2,1       -7,9
Verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan rahavirta     0,2      -0,5       6,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin    -0,3      -1,0       -7,0
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    0,0       0,6       3,6
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat         0,0      -1,2       -2,4
Muut luovutustulot 
ja lainasaamisten
takaisinmaksut          0,1       0,0       0,0
Investointien rahavirta     -0,2      -1,7       -5,7
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako           -1,0      -1,4       -1,4
Maksullinen osakeanti        -        -        -
Pääomalainan lisäys
(+)/vähennys (-)         -3,1      -2,6       -2,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)         15,7      12,0       9,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)        -12,3      -6,0       -5,0
Rahoituksen rahavirta      -0,6       1,9       0,4
Rahavarojen lisäys
(+)/vähennys (-)         -0,6      -0,3       1,2


Tunnusluvut
                  31.3.2003  31.3.2002 31.12.2002
Omavaraisuusaste, %           17,6     17,3    18,2
Omavaraisuusaste, %, 
pääomalaina omana pääomana        29,3     30,1    31,4
Tulos/osake (EPS), €          -0,04    -0,06    0,11
Oma pääoma/osake, €           3,76     3,79    3,92
Sijoitettu pääoma kauden lopussa    186,1    190,3    187,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %       4,03     3,03    4,38
Oman pääoman tuotto, %         -4,10    -5,70    2,50
Korolliset nettovelat, M€        120,0    120,2    116,5
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, M€         145,5    148,8    145,1
Net gearing, %,
pääomalaina omana pääomana       188,3    179,1    170,5
Net gearing, %, 
pääomalaina velkana           380,4    386,1    365,0
Tilauskanta, M€             27,1     28,2    24,9
Bruttoinvestoinnit, M€          0,3     2,1     9,8
Bruttoinvestoinnit, %
liikevaihdosta              0,7     4,5     5,4
Henkilöstö keskimäärin kaudella     1 597    1 729    1 705

Henkilöstö kauden lopussa        1 626    1 748    1 616
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %         74,0     75,0    72,0
Vastuusitoumukset, M€          59,7     55,9    59,7


Johdannaisinstrumentit

M€          31.3.2003     31.3.2002     31.12.2002
           Nimellis Käypä Nimellis Käypä  Nimellis  Käypä
             arvo arvo   arvo arvo    arvo   arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset    26,0  0,1  39,6  -0,6    37,6   0,0
Valuutanvaihtosopimukset 14,0  0,1    -   -    3,0   0,0
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset  16,0 -0,6  18,0  0,1    21,0   -0,5

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.

Componenta Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2003


                                Osuus %
Osakkaan nimi                  Osakkeet äänivallasta
1 Lehtonen Heikki               3 681 731    38,29
  Lehtonen Heikki          3 336 731
  Helsingin Santapaperi Oy      340 000
  Oy Högfors-Trading Ab         5 000
2 Etra-Invest Oy Ab              1 209 600    12,58
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    457 600     4,76
4 Sampo-ryhmä                  437 800     4,55
  Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo   237 800
  If Vahinkovakuutusyhtiö Oy     200 000
5 Inkinen Simo-Pekka               419 044     4,36
6 Lehtonen Anna-Maria              178 823     1,86
7 Kuntien Eläkevakuutus             150 000     1,56
8 Lehtonen Yrjö M                131 040     1,36
9 Metalliteollisuuden Keskusliitto MET      122 600     1,28
10 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland       95 100     0,99
11 Bergholm Heikki                 90 000     0,94
12 Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra     87 000     0,90
13 Lehtonen Antti                 83 000     0,86
14 Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal       77 000     0,80
15 Suomen Kulttuurirahasto             75 000     0,78
16 Muut osakkaat                2 319 971    24,13
Yhteensä                    9 615 309    100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,3 %. Kaikilla osakkeilla
on yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 8,2 %. Jos kaikki optiot
konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus
muuttuu 37,5 %:iin.


Konsernin kehitys ryhmittäin

Liikevaihto, M€    1.1.-31.3.2003 1.1.-31.3.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit    37,4      38,8      148,7
Muu liiketoiminta         8,9       8,3       32,1
Componenta-konserni yhteensä   46,3      47,1      180,8
 

Liikevoitto, M€    1.1.-31.3.2003 1.1.-31.3.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit     2,1       1,4       5,8
Muu liiketoiminta        -0,5      -0,3       1,2
Componenta-konserni yhteensä   1,6       1,1       7,0


Tilauskanta, M€       31.3.2003    31.3.2002    31.12.2002
Valu- ja muut komponentit    21,7      22,9       19,6
Muu liiketoiminta         5,4       5,3       5,3
Componenta-konserni yhteensä   27,1      28,2       24,9


Konsernin kehitys neljännesvuosittain

M€               Q1/2003 Q4/2002 Q3/2002 Q2/2002 Q1/2002
Liikevaihto            46,3  44,5  39,1  50,1  47,1
Liikevoitto            1,6   2,5   0,3   3,1   1,1
Nettorahoituskulut        -2,1  -2,4  -2,2  -2,4  -2,1
Tulos rahoituserien jälkeen    -0,5   0,1  -1,9   0,7  -1,0


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, M€        Q1/2003 Q4/2002 Q3/2002 Q2/2002 Q1/2002
Valu- ja muut komponentit     37,4  36,4  32,4  41,1  38,8
Muu liiketoiminta         8,9   8,1   6,7   9,0   8,3
Componenta-konserni yhteensä   46,3  44,5  39,1  50,1  47,1


Liikevoitto, M€        Q1/2003 Q4/2002 Q3/2002 Q2/2002 Q1/2002
Valu- ja muut komponentit     2,1   1,5  -0,4   3,3   1,4
Muu liiketoiminta         -0,5   1,0   0,7  -0,2  -0,3
Componenta-konserni yhteensä    1,6   2,5   0,3   3,1   1,1


Tilauskanta kauden lopussa, M€ Q1/2003 Q4/2002 Q3/2002 Q2/2002 Q1/2002
Valu- ja muut komponentit     21,7  19,6  22,5  23,8  22,9
Muu liiketoiminta         5,4   5,3   5,9   6,1   5,3
Componenta-konserni yhteensä   27,1  24,9  28,4  29,9  28,2Helsinki 14.4.2003

COMPONENTA OYJ

Hallitus


Lisätietoja antaa:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021


Tilaa