Osavuosikatsaus 1.1. ? 30.6.2003

Componenta Oyj Pörssitiedote 11.7.2003 klo 11.00

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2003

* Ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto oli 93,5 Me
 (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 97,2 Me,
 liikevaihdon lasku 4 %).
* Liikevoitto oli 4,4 Me (4,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen
 0,5 Me (-0,3 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 0,09 e (0,03 e).
* Konsernin liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla pääosin
 toteutetun sopeutusohjelman johdosta huolimatta alkuvuoden korkeista
 teräsromun hinnoista sekä edellisvuotta pienemmästä liikevaihdosta.
 Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellisten lisäksi
 pienentyneet rahoituskustannukset.
* Konsernin omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan
 lukien oli 31,3 prosenttia (31.12.2002 31,4 %).
* Maailmantalouden kehitystä alkuvuoden aikana on varjostanut Irakin
 sota, jonka päättymisen jälkeen kysyntään kohdistuva epävarmuus on
 jatkunut.

Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Irakin sota on leimannut alkuvuonna 2003 maailmantalouden
kehitysnäkymiä. Talouskasvun ja teollisten investointien elpyminen
on sodan ja muiden epävarmuustekijöiden vuoksi edelleen
lykkääntynyt. Sodan päättymisen jälkeen tapahtunut korkotason lasku
yhdessä mahdollisesti vähenevän epävarmuuden kanssa luo edellytyksiä
tilanteen parantumiselle lähinnä ensi vuonna.

Raskaiden ajoneuvojen tuotanto Euroopassa on toteutuneesta laskusta
huolimatta säilynyt tyydyttävällä tasolla. Componentan
toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden
toisella vuosineljänneksellä selvästi alle (-8 %) edellisvuoden
vastaavan jakson tason. Kehitykseen on vaikuttanut edellä
mainittujen seikkojen lisäksi kuorma-auton jarrukomponenttien
poikkeuksellisen huono kysyntä.

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä parani odotetusti
vuoden toisella vuosineljänneksellä ollen 3 prosenttia yli
edellisvuoden vastaavan jakson tason. Ensimmäisen vuosipuoliskon
myynti jäi kuitenkin alle edellisvuoden vastaavan jakson. Alkuvuoden
heikko kehitys johtui pääosin tuulivoimakomponenttien alhaisesta
kysynnästä. Katsauskauden aikana kysyntä on parantunut toimialan
kaikilla lohkoilla (diesel- ja sähkömoottori- sekä
tuulivoimakomponentit).

Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on
jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän
vuoksi. Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle oli
edellisvuoden vastaavan jakson myynnin tasolla. Myynti laski
alkuvuonna 2 % verrattuna edellisvuoden alkuun.

Componentan toimitukset työkonevalmistajille jäivät vuoden toisella
neljänneksellä 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan
jaksoon. Myynti alkuvuonna oli edellisvuoden alun tasolla.

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - kesäkuussa oli 93,5 Me
(97,2 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 4 %.
Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ollen edellisen
vuosineljänneksen lopun tasolla. Tilauskanta oli katsauskauden
lopussa 26,5 Me (29,9 Me, 31.12.2002 24,9 Me).

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
72 % (73 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava:
Suomi 28 % (27 %), muut Pohjoismaat 52 % (53 %), KeskiEurooppa 17 %
(17 %) ja muut maat 3 % (3 %).

Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas
ajoneuvoteollisuus 55 % (54 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
14 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %), työkoneteollisuus
(off-road) 13 % (12 %) ja muut 4 % (5 %).

Tulos

Componenta-konsernin liikevoitto ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta
oli 4,4 Me (4,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 0,5 Me (-0,3
Me). Tulokseen sisältyy -0,3 Me:n suuruinen kertaluontoinen erä
välimiesoikeuden päättämästä SEW-Componentan loppukauppahinnasta.
Kauden lopussa SEW-Eurodrive ei ollut maksanut sille määrättyä,
korkoineen yli 2,6 Me:n suoritusta. Maksamattomalle erälle kertyy
korkoa välimiesoikeuden päätöksellä 8,4 %.

Konsernin liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla pääosin
toteutetun sopeutusohjelman johdosta huolimatta alkuvuoden korkeista
teräsromun hinnoista sekä edellisvuotta pienemmästä liikevaihdosta.
Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellisten lisäksi
pienentyneet rahoituskustannukset.

Talouden jatkuvan epävarmuuden johdosta konsernissa on käynnistetty
toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja positiivisen
kassavirran varmistamiseksi jo käynnistetyn sopeutusohjelman
lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt suunnitellulla
tavalla.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 4,0 Me (4,5 Me) ja nettotulos
oli 0,8 Me (0,3 Me).

Katsauskauden verot olivat 0,4 Me positiiviset johtuen poistoeron
purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta.

Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,03 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,6 % (5,1 %) ja oman pääoman tuotto
4,3 % (1,3 %).

Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 19,0 % (17,5 %). Omavaraisuusaste
pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,3 % 
(30,1 %, 31.12.2002 31,4 %).

Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n
rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni
käynnisti maaliskuussa myyntisaataviensa myyntiohjelman. Tämän
järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman
takautumisoikeutta. Ohjelman tavoitteena on kuluvan vuoden aikana
pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa puolella. Myytyjen
myyntisaatavien määrä 30.6.2003 oli 5,6 Me.

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 %
alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
30.6.2003 pääomalainaa jäljellä 25,4 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 22,3
Me. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma.
Konsernin korolliset nettovelat ilman 25,4 Me:n pääomalainaa olivat
109,7 Me (122,9 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste
pääomalaina omaan pääomaan lukien oli 169 % (181 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli 11,4 Me (-1,0 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli 4,5 Me (-3,5 Me). Investointien
rahavirta oli -1,0 Me (-4,3 Me). Rahavarojen muutos katsauskaudella
oli -2,3 Me (-0,5 Me).

Liiketoimintaryhmien kehitys

Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit -
liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita, valettuja ja
koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle
sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muiden komponenttien ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto
oli 74,5 Me (79,9 Me) ja liikevoitto 5,0 Me (4,7 Me). Tilauskanta
30.6.2003 oli 20,4 Me (23,8 Me, 31.12.2002 19,6 Me).

Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta teki
samanaikaisesti merkittäviä muutoksia tuotantostrategiassaan.
Främmestadille nämä muutokset merkitsevät vuositasolla noin 75
miljoonan kruunun tuotantovähennyksiä. Vähennysten kohteena olevien
tuotteiden toimitukset päättyvät sopimusten mukaan vasta vuoden 2003
lopussa. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja kilpailukyvyn
parantamiseksi on Componenta Främmestadissa neuvoteltu ja toteutettu
suunnitelma, jonka seurauksena henkilöstön määrä Främmestadissa
tulee kuluvan vuoden aikana vähenemään 50 henkilöllä 120 henkeen.

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan
kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt,
konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli
19,0 Me (17,3 Me) ja liikevoitto  -0,6 Me (-0,5 Me). Tilauskanta
oli katsauskauden lopussa 6,1 Me (6,1 Me, 31.12.2002 5,3 Me).

Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson
tulokseen on lievästi parantunut säästöohjelman seurauksena.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta oli
0,1 Me (-0,1 Me). Tulososuutta nostivat Keycastin parantunut tulos
sekä Ulefosin valuuttakurssivoitot. Tulososuutta on heikentänyt
Ulefos-NV:n Norjan vaikeasta markkinatilanteesta johtuva aiempaa
huonompi operatiivinen tulos. Osakkuusyhtiö on käynnistänyt
sopeutustoimenpiteet yhtiön Norjan tehtaalla.

Muutos konsernirakenteessa

Componenta Oyj ja sen kokonaan omistama Componenta Finance Oyj
allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 15.5.2003.
Sulautumissuunnitelman mukaan Componenta Finance Oyj sulautuu
varoineen ja velkoineen emoyhtiöönsä sulautumisvastiketta antamatta.
Sulautumisen syynä on konsernirakenteen yksinkertaistaminen.
Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on
31.12.2003.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me.
Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta Oyj:n osakkeen kurssi
katsauskauden lopussa 30.6.2003 oli 2,03 euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 1,67 euroa, alin kurssi oli 1,39 euroa ja ylin
kurssi 2,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 19,5
Me (17,4 Me 31.12.2002) ja osakkeen suhteellinen vaihto
katsauskaudella 9,1 % osakekannasta.

Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 24.2.2003.

Componenta Oyj:n vuonna 2001 myönnettyjen optioiden merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Componenta Finance Oy:n optiolainaan 1997
liittyvien optioiden ja vuoden 1998 optio-oikeuksien merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Kyseisillä optioilla ei merkitty yhtään osaketta.

Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä
valtuuksia omien osakkeiden ostoon.

Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,6 Me (3,7
Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 Me (4,8 Me).

Muutokset yhtiön johdossa

Componentan talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Sirpa Koskinen
siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 7.5.2003 lukien. Konsernin
uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 18.8.2003
alkaen nimitetty KTM Kimmo Virtanen.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 1
596 (1 722). 30.6.2003 henkilöstön määrä oli 1 614 (1 752).
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 54,6
% (54,1 %), Ruotsissa 44,9 % (45,4 %) ja muissa maissa 0,6 % (0,5 %)
henkilöstöstä.

Lähiajan näkymät

Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin
sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Teollisuuden investointipäätösten uskotaan edelleen siirtyvän.
Toteutunut korkotason lasku luo edellytyksiä teollisten
investointien käynnistymiselle.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta
jatkuneen laskun uskotaan päättyneen.

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden komponenttien kysynnän uskotaan
edelleen paranevan loppuvuoden aikana. Pohjoismaisen
koneenrakennusteollisuuden kysyntä on toisen vuosineljänneksen
aikana ollut odotettua parempi.

Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle jäivät vuoden toisella
neljänneksellä odotuksista ja alle edellisen vuoden vastaavan
jakson. Tästä huolimatta myynnin aiemman positiivisen kehityksen
uskotaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla.

Viime aikojen joistakin positiivisista signaaleista huolimatta
kasvun käynnistymiseen liittyy edelleen huomattavia riskitekijöitä,
jotka voivat vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin.

Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin
kulurakenne on edellisvuotta kevyempi. Componenta-konsernin vuoden
2003 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan
lähes edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Sopeutusohjelman
ansiosta kuluvan vuosineljänneksen operatiivisen tuloksen
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan
tappiollinen, kuitenkin merkittävästi edellisvuotta parempi.
Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan olevan kuluvalla kaudella
selvästi positiivinen.

Tuloslaskelma


M€           1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 1.1.-31.12.2002
Liikevaihto           93,5      97,2      180,8
Liiketoiminnan muut
tuotot              0,4       0,5       3,1
Osuus osakkuusyhtiöid
en tuloksesta           0,1      -0,1       0,2
Liiketoiminnan kulut       83,5      87,7      167,7
Poistot ja
arvonalenemiset          6,1       6,2       12,3
Konsernireservin
tuloutus              -      -0,4       -2,9
Liikevoitto            4,4       4,2       7,0
% liikevaihdosta         4,7       4,3       3,9
Rahoitustuotot ja
kulut              -4,0      -4,5       -9,1
Tulos rahoituserien
jälkeen              0,5      -0,3       -2,1
% liikevaihdosta         0,5      -0,3       -1,2
Verot               0,4       0,6       3,1
Vähemmistöosuus ja
muuntoerot            0,0       0,0       0,0
Tilikauden tulos         0,8       0,3       1,0

Tase

M€                30.6.2003   30.6.2002  31.12.2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat          142,2     150,8     149,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            20,2     21,5     20,2
Saamiset               44,3     52,1     45,6
Rahat ja pankkisaamiset        0,7      1,2      2,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     65,2     74,9     68,8
Vastaavaa yhteensä          207,4     225,7     218,0
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma              19,2     19,2     19,2
Muu oma pääoma            18,2     18,1     18,5
Pääomalaina              25,4     28,6     28,6
Oma pääoma yhteensä          62,8     65,9     66,3
Vähemmistöosuus            2,1      2,1      2,1
Konsernireservi             -      0,5       -
Pakolliset varaukset           -       -       -
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           61,6     78,9     75,8
Korottomat velat            0,0      0,0      0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           48,8     45,2     43,7
Korottomat velat           32,1     33,0     30,1
Vieras pääoma yhteensä        142,5     157,2     149,6
Vastattavaa yhteensä         207,4     225,7     218,0

Konsernin rahavirtalaskelma

M€           1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 1.1.-31.12.2002
Liiketoiminnan
rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä   0,5      -0,3       -2,1
Poistot ja arvonalennukset    6,1       5,8       9,4
Rahoituksen tuotot ja kulut    4,0       4,5       9,1
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset       0,5      -2,2       -3,5
Käyttöpääoman muutos       4,5      -3,5       1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja      15,6       4,2       14,4
Rahoituksen tuotot ja kulut   -4,2      -5,2       -7,9
Verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan
rahavirta            11,4      -1,0       6,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin    -0,6      -3,7       -7,0
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    0,0       0,7       3,6
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat         -0,4      -1,3       -2,4
Muut luovutustulot ja 
lainasaamisten takaisinmaksut   0,0       0,0       0,0
Investointien rahavirta     -1,0      -4,3       -5,7
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako           -1,0      -1,4       -1,4
Maksullinen osakeanti        -        -        -
Pääomalainan 
lisäys(+)/vähennys (-)      -3,2      -2,6       -2,6
Lyhytaikaisten lainojen 
lisäys(+)/vähennys (-)      5,1      11,0       9,5
Pitkäaikaisten lainojen 
lisäys(+)/vähennys (-)     -13,7      -2,1       -5,0
Rahoituksen rahavirta      -12,7       4,8       0,4
Rahavarojen lisäys
(+)/vähennys (-)         -2,3      -0,5       1,2

Tunnusluvut

                   30.6.2003  30.6.2002 31.12.2002
Omavaraisuusaste, %            19,0    17,5    18,2
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana              31,3    30,1    31,4
Tulos/osake (EPS), €           0,09    0,03    0,11
Oma pääoma/osake, €            3,89    3,88    3,92
Sijoitettu pääoma kauden lopussa     175,3    192,6    187,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %        5,6     5,1     4,4
Oman pääoman tuotto, %           4,3     1,3     2,5
Korolliset nettovelat, M€        109,7    122,9    116,5
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, M€         135,1    151,5    145,1
Net gearing, %, pääomalaina omana
pääomana                  169     181     171
Net gearing, %, pääomalaina
velkana                 342,2    384,9    365,0
Tilauskanta, M€              26,5    29,9    24,9
Bruttoinvestoinnit, M€           0,6     4,8     9,8
Bruttoinvestoinnit, %
liikevaihdosta               0,6     4,9     5,4
Henkilöstö keskimäärin kaudella     1 596    1 722    1 705
Henkilöstö kauden lopussa        1 614    1 752    1 616
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %          72,0    73,0    72,0
Vastuusitoumukset, M€           61,5    53,2    59,7

Johdannaisinstrumentit


M€          30.6.2003     30.6.2002     31.12.2002
       Nimel-       Nimel-       Nimel-
        lis-   Käypä  lis-   Käypä  lis-    Käypä
        arvo    arvo  arvo    arvo  arvo    arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiini-
sopimukset   26,3    0,2  36,9    0,0  37,6     0,0
Valuutan-
vaihtosopimukset 0,9    0,0   0,4    0,0   3,0     0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot   6,0    0,0    -     -    -      -
Koronvaihto-
sopimukset   24,0    -0,7  18,0    -0,1  21,0    -0,5

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2003


                              Osuus ääni-
Osakkaan nimi                 Osakkeet    vallasta
1 Lehtonen Heikki              3 786 131     39,38 %
  Lehtonen Heikki         3 336 731
  Helsingin Santapaperi Oy     340 000
  Oy Högfors-Trading Ab       109 400
2 Etra-Invest Oy Ab             1 209 600     12,58 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyht
iö Ilmarinen                  457 600     4,76 %
4 Inkinen Simo-Pekka             422 044     4,39 %
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki Sampo       237 800     2,47 %
6 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy         200 000     2,08 %
7 Lehtonen Anna-Maria             178 823     1,86 %
8 Kuntien Eläkevakuutus            150 000     1,56 %
9 Lehtonen Yrjö M.              131 040     1,36 %
10 Teknologiateollisuus ry           122 600     1,28 %
11 Muut osakkaat               2 719 671     28,28 %
Yhteensä                   9 615 309    100,00 %

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on 
10,5 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen 
jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin.

Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin


Liikevaihto, M€    1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut
komponentit           74,5      79,9      148,7
Muu liiketoiminta        19,0      17,3       32,1
Componenta-konserni
yhteensä             93,5      97,2      180,8


Liikevoitto, M€    1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut
komponentit            5,0       4,7       5,8
Muu liiketoiminta        -0,6      -0,5       1,2
Componenta-konserni
yhteensä             4,4       4,2       7,0

Tilauskanta, M€       30.6.2003    30.6.2002   31.12.2002
Valu- ja muut komponentit    20,4      23,8       19,6
Muu liiketoiminta         6,1       6,1       5,3
Componenta-konserni
yhteensä             26,5      29,9       24,9

Konsernin kehitys neljännesvuosittain


              Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/   Q1/
M€            2003  2003  2002  2002  2002  2002
Liikevaihto        47,2  46,3  44,5  39,1  50,1  47,1
Liikevoitto        2,8   1,6   2,5   0,3   3,1   1,1
Nettorahoituskulut    -1,9  -2,1  -2,4  -2,2  -2,4  -2,1
Tulos rahoituserien
jälkeen          1,0  -0,5   0,1  -1,9   0,7  -1,0


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


              Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/   Q1/
Liikevaihto, M€      2003  2003  2002  2002  2002  2002
Valu- ja muut
komponentit        37,1  37,4  36,4  32,4  41,1  38,8
Muu liiketoiminta     10,1   8,9   8,1   6,7   9,0   8,3
Componenta-konserni
yhteensä         47,2  46,3  44,5  39,1  50,1  47,1


              Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/   Q1/
Liikevoitto, M€      2003  2003  2002  2002  2002  2002
Valu- ja muut
komponentit        2,9   2,1   1,5  -0,4   3,3   1,4
Muu liiketoiminta     -0,1  -0,5   1,0   0,7  -0,2  -0,3
Componenta-konserni
yhteensä          2,8   1,6   2,5   0,3   3,1   1,1


Tilauskanta kauden     Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/   Q1/
lopussa, M€        2003  2003  2002  2002  2002  2002
Valu- ja muut
komponentit        20,4  21,7  19,6  22,5  23,8  22,9
Muu liiketoiminta     6,1   5,4   5,3   5,9   6,1   5,3
Componenta-konserni
yhteensä         26,5  27,1  24,9  28,4  29,9  28,2


Helsinki 11.7.2003

COMPONENTA OYJ 

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021


Tilaa