Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2004 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

* Liikevaihto katsauskaudella oli 154,1 Me (93,5 Me); Valu- ja
 muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 7 %, De Globen
 liikevaihto 26 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 10 %.
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,8 Me (4,7 Me) ja
 tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,4 Me
 (0,8 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 1,66 e (0,09 e).
* Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
 19,2 Me (4,4 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 15,8 Me (0,5
 Me).
* Toisen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen oli 3,1 Me
 (1,0 Me).


Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain


Konsernin myynti tammi - kesäkuussa kasvoi 65 % edellisvuoden
vastaavasta ajanjaksosta 154,1 Me:oon (93,5 Me) myynnin orgaanisen
kasvun ja hollantilaisen valimoyrityksen De Globen oston
seurauksena. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi
7 % 81,7 Me:oon, De Globen liikevaihto 26 % 53,3 Me:oon ja muun
liiketoiminnan liikevaihto 10 % 19,1 Me:oon.


Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa vahvistui toisen
vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle nousivat alkuvuoden aikana 15 %
edellisvuodesta ja 24 % edellisvuoden toisesta
vuosineljänneksestä.


Konsernin myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 25 % vuoden
ensimmäisellä puoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna,
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 4 % ja
myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 5 %. Toisen
vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 34 %,
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 6 % ja
myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 1 % edellisvuodesta.


Liikevaihto ja tilauskanta


Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 154,1 Me (93,5 Me) ja
tilauskanta 52,6 Me (26,5 Me) kesäkuun lopussa. Valu- ja muut
komponentit -ryhmän myynti oli 81,7 Me (76,2 Me), De Globen myynti
53,3 Me (42,2 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 19,1 Me (17,3 Me).
Valu- ja muut komponentit -ryhmän tilauskanta oli 27,2 Me (20,4
Me), De Globen tilauskanta 20,0 Me (15,8 Me) ja muun
liiketoiminnan tilauskanta 5,4 Me (6,1 Me) katsauskauden lopussa.


Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Componentan liikevaihdosta
oli 82 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Keski-Eurooppa 41 % (17 %), Skandinavia 35 % (52 %),
Suomi 18 % (28 %) ja muut maat 6 % (3 %).


De Globen myynti työkoneteollisuudelle, raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin
täydentää hyvin Componentan asiakaskuntaa. Componentan liikevaihto
jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas
ajoneuvoteollisuus 46 % (55 %), työkoneteollisuus 24 % (13 %),
energia- ja voimansiirtoteollisuus 15 % (14 %),
koneenrakennusteollisuus 12 % (14 %) ja muut 3 % (4 %).


Tulos


Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,8 Me (4,7
Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,4
Me (0,8 Me). Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevoitto oli 5,8
Me (5,0 Me), De Globen liikevoitto 0,3 Me (-1,1 Me) ja muun
liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,7 Me (-0,3
Me).


Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,4 Me (4,0 Me), johon
sisältyivät De Globen 0,4 Me:n nettorahoituskulut.


Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
parani edellisestä vuodesta lähinnä myynnin kasvun,
osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä pienentyneiden
rahoituskustannusten seurauksena. Pääraaka-aineen romun hinta
nousi alkuvuonna poikkeuksellisen voimakkaasti ja romun keskihinta
oli lähes 50 % korkeampi kuin vuoden 2003 keskihinta. Romun hinnan
nousun kustannusvaikutus on siirretty tuotehintoihin toisen
vuosineljänneksen alusta alkaen. Romun hinnan kehitys on vuoden
aikana ollut erittäin epävakaata.


Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli
19,2 Me (4,4 Me), tulos rahoituserien jälkeen 15,8 Me (0,5 Me) ja
nettotulos 15,9 Me (0,8 Me). Kertaluontoiset erät olivat 12,4 Me
(0,3 Me), jotka muodostuivat Thermian osakkeiden 8,4 Me:n
myyntivoitosta, De Globen ostosta syntyneestä 5,5 Me:n
konsernireservin tuloutuksesta ja aiemmin myytyihin
liiketoimintoihin liittyvien saatavien -1,5 Me:n alaskirjauksesta.


Verot olivat -0,1 Me (0,4 Me). Tilikauden tuloksesta syntyvät
verot katetaan vahvistetuista tappioista, joista verosaamista ei
ole kirjattu aiemmin.


Osakekohtainen tulos oli 1,66 e (0,09 e).


Sijoitetun pääoman tuotto oli kertaluontoiset erät mukaan lukien
24,3 % (5,6 %) ja oman pääoman tuotto 63,7 % (4,3 %).


Rahoitus


Konsernin omavaraisuusaste oli 23,5 % (19,0 %, 31.12.2003 17,8 %)
ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 33,0 %
(31,3 %, 31.12.2003 31,1 %).


Osana pääomien käytön tehostamista Componenta käynnisti
maaliskuussa 2003 myyntisaatavien myyntiohjelman. Tämän
järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman
takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 30.6.2004 oli
14,9 Me (5,6 Me).


Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % 
alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
30.6.2004 pääomalainaa jäljellä 22,2 Me, jonka lisäksi De Globella
oli pääomalainaa 2,0 Me konsernin ulkopuolelta.


Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 37,8
Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 24,2 Me:n pääomalainoja olivat 105,1 Me (109,7
Me), johon sisältyivät De Globen 13,8 Me:n korolliset nettovelat.
Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli
126 % (169 %).


Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 Me (11,4 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli -7,0 Me (4,5 Me). Investointien
rahavirta oli 1,8 Me (-1,0 Me), joka sisältää Thermia AB:n
osakkeiden myynnin, De Globen oston, Vesiterm AS:n myynnin ja
konsernin tuotannolliset investoinnit.


Liiketoimintaryhmien kehitys


Valu- ja muut komponentit


Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmän muodostavat
Componentan Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka
toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja
komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä
työkoneteollisuudelle.


Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto oli 81,7 Me (76,2
Me) ja liikevoitto 5,8 Me (5,0 Me). Tilauskanta kesäkuun lopussa
oli 27,2 Me (20,4 Me). Erittäin korkea romun hinta heikensi ryhmän
ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Romun hinnan nousun
kustannusvaikutus on siirretty tuotehintoihin toisen
vuosineljänneksen alusta alkaen.


Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 43,0 Me (38,8 Me) ja
liikevoitto 4,0 Me (2,9 Me).


Vuoden 2003 lokakuussa käynnistetty Alvestan valimon alasajo ja
tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Alvestan tuotanto päättyi 18.5.2004 ja tuotantokatkoksen vaatimat
varmuusvarastot on valmistettu tavoitteen mukaisesti. Karkkilan
henkilöstön rekrytointi ja koulutus sekä investointien suunnittelu
ja toteutus ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Karkkilan
uudistetun valimon tuotanto käynnistyy 2.8.2004. Valimoiden
yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan noin 5 Me:n vuosittaiset
kustannussäästöt vuodesta 2005 alkaen.


De Globe


Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
osakkeista ja äänivallasta vuoden 2004 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. De Globeen kuuluu kolme Hollannissa
sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia
valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-
autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. De
Globen osto on Componentan strategian mukaista keskittymistä
ydinliiketoiminnan kehittämiseen. De Globe on konsolidoitu
Componenta-konserniin tammikuun alusta alkaen.


De Globen liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 53,3 Me (42,2 Me),
liikevoitto 0,3 Me (-1,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -0,1
Me (-1,4 Me). Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 20,0 Me (15,8 Me).
Liikevaihdon kasvu paransi De Globen tulosta, kun taas romun
hinnan nousu hidasti positiivista tuloskehitystä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.


Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 28,1 Me (20,8 Me) ja
liikevoitto 0,1 Me (-0,4 Me). Tuloskehitystä on rasittanut
tuotannon suuren kasvun vuoksi toteutettu siirtyminen keskeytyvän
kolmen vuoron tuotantoon.


Tuottavuuden parantamiseksi De Globessa on käynnistetty projekti,
jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto
siirretään Hoensbroekissa sijaitsevaan valimoon. Toimenpiteellä
ennakoidaan saavutettavan noin 4 Me:n kustannussäästöt
vuositasolla vuodesta 2005 alkaen. Tuotannon siirron yhteydessä
tehtävät investoinnit ovat noin 9 Me. Toiminnan lopettamis- ja
siirtokulut ovat yhteensä 3 Me, jotka on varattu yhtiön vuoden
2003 tilinpäätökseen.


Toisen vuosineljänneksen aikana yhdistetty Componentan
Pohjoismaiden myyntiorganisaatio ja De Globen Keski-Euroopan
myyntiorganisaatio muodostavat vahvan yhteisen myyntiorganisaation
Euroopassa. Componentan konepajat ja koneistusosaaminen tukevat De
Globen toimintaa ja mahdollistavat laajemman palvelutarjonnan
asiakkaille.


Muu liiketoiminta


Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot,
osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä
myydyt liiketoiminnot.


Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 19,1 Me (17,3 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,7 Me (-0,3 Me).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,4 Me (6,1 Me).


Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,9 Me (8,4 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,8 Me (0,2 Me).


Wirsbon myynti kasvoi edellisvuodesta ja tulos parani
säästöohjelman seurauksena. Säästöohjelman ja toiminnan
tehostamisen odotetaan parantavan oleellisesti Wirsbon koko vuoden
2004 tulosta.


Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componentan liikevoitosta oli 0,7 Me
(0,1 Me). Keycastin ja Ulefosin tulokset paranivat
edellisvuodesta. Ulefos NV:n toiminta on tervehtynyt viime vuonna
käynnistettyjen toimenpiteiden seurauksena.


Componenta myi osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeet vuoden 2004
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ruotsalaiselle
pääomasijoitusrahastolle Procuritas Capital Investors III:lle.
Kauppahinta osakkeista oli 16,0 Me ja kaupasta kirjattiin 8,4 Me:n
myyntivoitto. Tallinnassa sijaitsevan Vesiterm AS:n liiketoiminta
myytiin MBO-kaupalla yrityksen toimivalle johdolle kesäkuussa.
Kauppahinta oli 0,1 Me, jonka lisäksi Vesitermille jäi 0,2 Me:n
ulkoinen velka. Componenta ei kirjannut kaupasta myyntivoittoa.
Thermian osakkeiden ja Vesitermin liiketoiminnan myynti on
Componentan strategian mukaista luopumista konsernin
ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista.


Osakepääoma ja osakkeet


Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me.
Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Componenta Oyj:n osakkeen
kurssi katsauskauden lopussa oli 4,65 euroa (2,03 euroa,
31.12.2003 2,92 euroa). Vuoden keskikurssi oli 3,48 euroa, alin
kurssi 2,85 euroa ja ylin kurssi 5,00 euroa. Osakekannan markkina-
arvo oli kauden lopussa 44,7 Me (19,5 Me, 31.12.2003 28,1 Me) ja
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 16,2 % (9,1 %)
osakekannasta.


Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 480 765
kappaleen nimellisarvoltaan 2 euron arvoisen osakkeen
hankkimisesta, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo
omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
hankintahetkellä. Lisäksi hallitus voi päättää enintään 480 765
yhtiölle hankitun oman osakkeen luovutuksesta. Omien osakkeiden
osto- ja luovutusvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.


Investoinnit


Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 9,3 Me (0,6
Me). Investointien rahavirta oli 1,8 Me (-1,0 Me).


Hallitus ja johto


Componentan varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen,
Marjo Raitavuon uutena jäsenenä, ja Matti Tikkakosken. Hallitus
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.


Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen,
Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan myynnistä sekä Off-road- ja Air
Power -liiketoiminta-alueista vastaava myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Leon Giesen (1.4.2004 alkaen), Pohjoismaiden
valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto 
-ryhmän johtaja Olli Karhunen, Pohjoismaiden myynnistä ja Raskaat
ajoneuvot -liiketoiminta-alueesta vastaava myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, De Globen valimot -ryhmän johtaja
Wim Schut (1.4.2004 alkaen), talousjohtaja Kimmo Virtanen ja
viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Michael Sjöberg aloittaa
Componentan Konepajat-ryhmän johtajana ja konsernin johtoryhmän
jäsenenä 16.8.2004.


Henkilöstö


Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
2 371 (1 596), johon sisältyi 808 De Globen henkilöä. Kesäkuun
lopussa henkilöstön määrä oli 2 379 (1 614), johon sisältyi 824 De
Globen henkilöä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten,
että kauden lopussa Suomessa oli 39,4 % (54,6 %), Hollannissa 34,4 % 
(0,0 %), Ruotsissa 26,1 % (44,9 %) ja muissa maissa 0,2 % (0,6 %) 
henkilöstöstä.


Näkymät


Componentan näkymät vuodelle 2004 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.


Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän vuoden 2003
loppupuolella alkanut kasvu vahvistui toisen vuosineljänneksen
aikana. Työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on myös
voimakkaassa kasvussa. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä
koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan
jatkavan lievää vahvistumista.


Markkinoiden kasvuun liittyy edelleen riskitekijöitä, jotka voivat
vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin.


Valu- ja muut komponentit -ryhmän ja De Globen kolmannen
vuosineljänneksen vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan
kasvavan edellisvuodesta. Componentan kolmannen vuosineljänneksen
tuloksen rahoituserien jälkeen ennakoidaan olevan edellisvuoden
vastaavaa jaksoa parempi.
Tuloslaskelma


Me           1.1.-30.6.2004 1.1.-30.6.2003 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto           154,1      93,5      177,8
Liiketoiminnan muut tuotot    8,9       0,4       1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta            0,7       0,1       1,3
Liiketoiminnan kulut      142,3      83,5      164,5
Poistot ja arvonalenemiset    7,7       6,1       16,0
Konsernireservin tuloutus     5,5        -        -
Liikevoitto           19,2       4,4       0,1
% liikevaihdosta         12,5       4,7       0,0
Rahoitustuotot ja kulut     -3,4      -4,0       -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen   15,8       0,5       -7,5
% liikevaihdosta         10,2       0,5       -4,2
Verot              -0,1       0,4       3,0
Vähemmistöosuus ja muuntoerot   0,3       0,0       0,0
Tilikauden tulos         15,9       0,8       -4,5Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä


Me           1.1.-30.6.2004 1.1.-30.6.2003 1.1.-31.12.2003
Liikevaihto           154,1      93,5      177,8
Liiketoiminnan muut tuotot    0,2       0,4       0,6
Osuus osakkuusyhtiöiden t
uloksesta             0,7       0,1       1,3
Liiketoiminnan kulut      140,5      83,2      159,6
Poistot ja arvonalenemiset    7,7       6,1       12,0
Konsernireservin tuloutus      -        -        -
Liikevoitto            6,8       4,7       8,1
% liikevaihdosta         4,4       5,0       4,5
Rahoitustuotot ja kulut     -3,4      -4,0       -7,6
Tulos rahoituserien jälkeen    3,4       0,8       0,5
% liikevaihdosta         2,2       0,9       0,3
Verot              -0,1       0,3       1,5
Vähemmistöosuus ja muuntoerot   0,3       0,0       0,0
Tilikauden tulos         3,6       1,1       2,0


Tase


Me                 30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat           157,3    142,2    133,6
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus             36,4     20,2     20,9
Saamiset                58,9     44,3     35,5
Rahat ja pankkisaamiset         1,2     0,7     0,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä      96,5     65,2     57,0
Vastaavaa yhteensä           253,8    207,4    190,6

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma               19,2     19,2     19,2
Muu oma pääoma             28,6     18,2     12,6
Pääomalaina               24,2     25,4     25,4
Oma pääoma yhteensä           72,0     62,8     57,3
Vähemmistöosuus             11,7     2,1     2,0
Konsernireservi              -      -      -
Pakolliset varaukset           4,2      -     2,6
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat            55,6     61,6     48,1
Korottomat velat             1,1     0,0     0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat            50,7     48,8     51,9
Korottomat velat            58,5     32,1     28,8
Vieras pääoma yhteensä         165,9    142,5    128,7
Vastattavaa yhteensä          253,8    207,4    190,6


Rahavirtalaskelma

Me           1.1.-30.6.2004 1.1.-30.6.2003 1.1.-31.12.2003
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä   15,8       0,5       -7,5
Poistot ja arvonalennukset    2,2       6,1       16,0
Rahoituksen tuotot ja kulut    3,4       4,0       7,7
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset       -4,9       0,5       2,9
Käyttöpääoman muutos       -7,0       4,5       9,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja      9,5      15,6       29,0
Rahoituksen tuotot ja kulut   -4,3      -4,2       -7,0
Verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan rahavirta     5,1      11,4       22,0
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin    -9,6      -0,6       -1,6
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    0,0       0,0       1,2
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat         -4,2      -0,4       -0,7
Muut luovutustulot ja 
lainasaamisten takaisinmaksut  15,7       0,0       0,8
Investointien rahavirta      1,8      -1,0       -0,3
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako            0,0      -1,0       -1,0
Maksullinen osakeanti        -        -        -
Pääomalainan lisäys
(+)/vähennys (-)         -1,2      -3,2       -3,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)         -7,7       5,1       8,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)         2,6      -13,7      -28,1
Rahoituksen rahavirta      -6,3      -12,7      -24,1
Rahavarojen lisäys
(+)/vähennys (-)         0,6      -2,3       -2,4


Tunnusluvut
                   30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003
Omavaraisuusaste, %            23,5    19,0    17,8
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana              33,0    31,3    31,1
Tulos/osake (EPS), e           1,66    0,09    -0,47
Oma pääoma/osake, e            4,97    3,89    3,31
Sijoitettu pääoma kauden lopussa     194,2    175,3    161,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %       24,3     5,6     0,8
Oman pääoman tuotto, %          63,7     4,3    -11,8
Korolliset nettovelat, Me        105,1    109,7    99,4
Korolliset nettovelat, pääomalaina
velkana, Me               129,3    135,1    124,8
Net gearing, %, pääomalaina omana
pääomana                 125,5    169,0    167,7
Net gearing, %, pääomalaina velkana   217,3    342,2    368,3
Tilauskanta, Me              52,6    26,5    25,1
Bruttoinvestoinnit, Me          14,0     0,6     1,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta    9,1     0,6     0,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   2 371    1 596    1 595
Henkilöstö kauden lopussa        2 379    1 614    1 565
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %          81,6    72,0    71,0
Vastuusitoumukset, Me           87,5    61,5    62,6


Johdannaisinstrumentit


Me           30.6.2004     30.6.2003    31.12.2003
        Nimel-       Nimel-      Nimel-
         lis-   Käypä  lis-  Käypä  lis-    Käypä
         arvo    arvo  arvo   arvo  arvo    arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiini-
sopimukset    22,2    -0,1  26,3   0,2  14,7     0,1
Valuutanvaihto
sopimukset     0,8    0,0   0,9   0,0   8,0     0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot    6,0    0,0   6,0   0,0   6,0     0,0
Koronvaihto-
sopimukset    28,3    -0,3  24,0   -0,7  24,0    -0,4


Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.


Konsernin kehitys


Me           1.1.-31.12.2003 1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2004
Liikevaihto           177,8      93,5      154,1
Liikevoitto            0,1       4,4      19,2
Nettorahoituskulut        -7,6      -4,0      -3,4
Tulos rahoituserien jälkeen    -7,5       0,5      15,8


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin


Liikevaihto, Me    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2004
Valu- ja muut komponentit    144,5      76,2      81,7
De Globe               -        -      53,3
Muu liiketoiminta         33,3      17,3      19,1
Componenta-konserni yhteensä   177,8      93,5      154,1


Liikevoitto, Me    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2004
Valu- ja muut komponentit     8,2       5,0       5,8
De Globe               -        -       0,3
Muu liiketoiminta         -8,1      -0,6      13,1
Componenta-konserni yhteensä    0,1       4,4      19,2


Tilauskanta, Me          31.12.2003  30.6.2003  30.6.2004
Valu- ja muut komponentit        20,4     20,4     27,2
De Globe                  -      -     20,0
Muu liiketoiminta            4,7     6,1     5,4
Componenta-konserni yhteensä      25,1     26,5     52,6


Konsernin kehitys neljännesvuosittain

            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Me             

Liikevaihto        46,3  47,2  38,2  46,1  73,0  81,1
Liikevoitto        1,6   2,8   0,9  -5,3  14,4   4,8
Nettorahoituskulut    -2,1  -1,9  -2,0  -1,6  -1,7  -1,7
Tulos rahoituserien
jälkeen          -0,5   1,0  -1,1  -6,9  12,7   3,1


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Liikevaihto, Me
Valu- ja muut komponentit 37,4  38,8  31,5  36,8  38,7  43,0
De Globe           -    -    -    -  25,2  28,1
Muu liiketoiminta     8,9   8,4   6,7   9,3   9,1   9,9
Componenta-konserni
yhteensä         46,3  47,2  38,2  46,1  73,0  81,1


            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Liikevoitto, Me
Valu- ja muut komponentit 2,1   2,9   1,5   1,7   1,8   4,0
De Globe           -    -    -    -   0,2   0,1
Muu liiketoiminta     -0,5  -0,1  -0,5  -7,0  12,4   0,7
Componenta-konserni 
yhteensä          1,6   2,8   0,9  -5,3  14,4   4,8            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Tilauskanta kauden lopussa, Me 
Valu- ja muut komponentit 21,7  20,4  21,3  20,4  22,7  27,2
De Globe           -    -    -    -  19,9  20,0
Muu liiketoiminta     5,4   6,1   5,6   4,7   5,5   5,4
Componenta-konserni 
yhteensä         27,1  26,5  26,9  25,1  48,0  52,6


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä


M€e          1.1.-31.12.2003 1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2004
Liikevaihto           177,8      93,5      154,1
Liikevoitto            8,1       4,7       6,8
Nettorahoituskulut        -7,6      -4,0      -3,4
Tulos rahoituserien jälkeen    0,5       0,8       3,4


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, M€e    1.1.-31.12.2003 1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2004
Valu- ja muut komponentit     8,2       5,0       5,8
De Globe               -        -       0,3
Muu liiketoiminta         -0,1      -0,3       0,7
Componenta-konserni yhteensä    8,1       4,7       6,8Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä


            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Me
Liikevaihto        46,3  47,2  38,2  46,1  73,0  81,1
Liikevoitto        1,6   3,1   1,0   2,3   2,0   4,9
Nettorahoituskulut    -2,1  -1,9  -2,0  -1,6  -1,7  -1,7
Tulos rahoituserien
jälkeen          -0,5   1,3  -1,0   0,7   0,2   3,2


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä


            Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Q1/2004 Q2/2004
Liikevoitto, Me 
Valu- ja muut komponentit 2,1   2,9   1,5   1,7   1,8   4,0
De Globe           -    -    -    -   0,2   0,1
Muu liiketoiminta     -0,5   0,2  -0,4   0,6  -0,1   0,8
Componenta-konserni
yhteensä          1,6   3,1   1,0   2,3   2,0   4,9


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2004

                           
Osakkaan nimi               Osakkeet Osuus äänivallasta
1 Lehtonen Heikki            3 786 131      39,38 %
  Cabana Trade S.A.   3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab  109 400
2 Etra-Invest Oy             1 512 400      15,73 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen                457 600       4,76 %
4 Inkinen Simo-Pekka            422 044       4,39 %
5 FIM Fenno Sijoitusrahasto        284 800       2,96 %
6 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap  217 100       2,26 %
7 Lehtonen Anna Maria           178 823       1,86 %
8 Lehtonen Yrjö M             131 040       1,36 %
9 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland   114 700       1,19 %
10 Bergholm Heikki             101 000       1,05 %
Hallintarekisteröidyt            193 100       2,01 %
Muut osakkaat               2 216 571      23,05 %
Yhteensä                 9 615 309      100,00 %


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla
on yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot
konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 
39,1 %:iin.Helsingissä 14. heinäkuuta 2004


COMPONENTA OYJ
HallitusHeikki Lehtonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa