Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

Componenta Oyj Pörssitiedote 14.7.2006 klo 9.30


Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006


* Liikevaihto katsauskaudella oli 188,2 Me (188,5 Me); Valukomponentit-ryhmän
 liikevaihto kasvoi 2 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %.
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,9 Me (8,5 Me) ja tulos
 rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 7,2 Me (4,2 Me).
* Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 11,9 Me (12,5 Me)
 ja tulos rahoituserien jälkeen 7,2 Me (8,2 Me).
* Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 94,6 Me (95,3) ja liikevoitto ilman
 kertaluontoisia eriä 6,6 Me (4,7 Me).
* Vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien
 jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa
 jaksoa parempi.Liikevaihto ja tilauskanta


Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 188,2 Me (188,5 Me) ja tilauskanta
61,6 Me (62,4 Me) kesäkuun lopussa. Valukomponentit-ryhmän myynti oli 164,1 Me
(160,3 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 24,1 Me (28,2 Me). Valukomponentit-ryhmän
tilauskanta oli 55,1 Me (55,1 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 
6,5 Me (7,4Me) katsauskauden lopussa.

Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle laskivat 
6 % edellisvuodesta. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 1 %, toimitukset energia-
ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 8 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle
kasvoi 11 % alkuvuoden aikana.

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas
ajoneuvoteollisuus 44 % (47 %), työkoneteollisuus 26 % (25 %),
koneenrakennusteollisuus 16 % (14 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 
12 % (11 %) ja muut 2 % (2 %).

Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat
49 % (51 %), muut Euroopan maat 45 % (43 %) ja muut maat 6 % (6 %).Tulos

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2005. Osavuosikatsauksessa esitetyt
tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,9 Me (8,5 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 7,2 Me (4,2 Me).
Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 11,3 Me (6,3 Me) ja muun liiketoiminnan
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,6 Me (2,3 Me). Toisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 94,6 Me (95,3) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 6,6 Me
(4,7 Me).

Konsernin nettorahoituskulut olivat -4,7 Me (-4,3 Me).

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä parani
edellisvuodesta lähinnä Valukomponentit-ryhmän toiminnan tehostumisen seurauksena.
Karkkilan valimon ja Heerlenin furaanivalimon liiketappiot heikensivät
Valukomponentit-ryhmän liikevoittoa. Romun hinta kääntyi toisen vuosineljänneksen
lopulla nousuun.


Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 11,9 Me (12,5 Me),
tulos rahoituserien jälkeen 7,2 Me (8,2 Me) ja nettotulos 5,3 Me (8,2 Me).
Konsernilla ei ollut kertaluontoisia eriä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
(4,0 Me). Vuoden 2005 vertailukauden kertaluontoiset erät muodostuivat lähinnä
Keycastin ja Profizin osakkeiden 2,2 Me:n myyntivoitosta, De Globen osakkeiden
ostoon liittyvästä 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksesta sekä De Globen ja
Åmålin 2,4 Me:n kertaluontoisista uudelleenjärjestelykustannuksista.

Verot olivat -1,9 Me (-0,3 Me). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta
vastaava vero.

Osakekohtainen tulos oli 0,55 e (0,85 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 % (12,7 %) ja oman pääoman tuotto 
20,5 % (28,8 %).


Rahoitus

Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainan ja
vaihtovelkakirjalainan velkaosuutta jäljellä yhteensä 34,7 Me. Pääomalainaa
lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä
lainasummasta eli 3,2 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 60,0 Me. Lisäksi
konsernilla on 60,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 
34,7 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 102,3 Me (109,8 Me).
Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli
114 % (120 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien
myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman
takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä katsauskauden
lopussa oli 30,2 Me (17,6 Me).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 11,8 Me (5,7 Me), josta käyttöpääoman
muutokset olivat -7,4 Me (-4,2 Me). Investointien rahavirta oli -3,1 Me (-5,9 Me).

Konsernin omavaraisuusaste oli 20,5 % (19,6 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina
omaan pääomaan sisällyttäen 33,4 % (33,2 %).


Liiketoimintaryhmien kehitys

Componentan organisaatiorakennetta muutettiin 1.11.2005 ja konsernin
tuotantoyksiköt organisoitiin kolmeen tuotantodivisioonaan, jotka ovat Valimot,
Konepajat ja Raskaat komponentit. Nämä muodostavat yhdessä
Valukomponentit-liiketoimintasegmentin. Muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon
takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.


Valimot

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa,
Pietarsaaressa ja Weertissa sekä Heerlenin valimon HWS-liiketoimintayksikkö.
Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 94,8 Me (92,1 Me) ja liikevoitto 
7,1 Me (3,5 Me). Liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä toiminnan tehostamisen
seurauksena. Karkkilan valimon liiketappio alkuvuonna oli -2,7 Me (-3,1 Me).
Karkkilassa käynnissä olevan toiminnan tehostamisohjelman odotetaan pienentävän
yksikön liiketappiota edellisvuodesta. Divisioonan toisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 48,9 Me (47,0 Me) ja liikevoitto 3,8 Me (2,0 Me).


Konepajat

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad, Åmål
ja Albin, Suomessa Porissa ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä
Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan liikevaihto tammi -
kesäkuussa oli 79,5 Me (74,3 Me) ja liikevoitto 4,6 Me (3,5 Me). Vuosina 2004 ja
2005 toteutetut investoinnit kasvattivat ryhmän myyntiä ja paransivat sen
toiminnan tehokkuutta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,2 Me (37,5 Me)
ja liikevoitto 2,0 Me (1,6 Me).


Raskaat komponentit

Raskaat komponentit -divisioonaan kuuluvat konsernin furaanivalimot Iisalmessa
Suomessa ja Heerlenissä Hollannissa sekä konepajat Componenta Nisamo Lempäälässä
ja Componenta Pistons Pietarsaaressa. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli
28,9 Me (24,1 Me) ja liikevoitto 0,5 Me (-0,8 Me). Liikevoitto parani
edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun ja Heerlenin furaanivalimon toiminnan
tehostumisen seurauksena. Heerlenin furaanivalimon alkuvuoden liiketappio oli 
-1,2 Me (-2,2 Me). Tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän yksikön
liiketappiota kuluvan vuoden aikana. Divisioonan toisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 15,0 Me (13,6 Me) ja liikevoitto 0,6 Me (0,1 Me).


Muu liiketoiminta

Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 24,1 Me (28,2 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,6 Me (2,3 Me). Wirsbon takomoiden myynti
laski 16 % edellisvuodesta 23,2 Me:oon ja alkuvuoden liikevoitto heikkeni
edellisvuodesta lähinnä myynnin laskun seurauksena. Componentan osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,8 Me (1,4 Me). Osakkuusyhtiö Ulefos NV:n
liikevaihto oli 18,7 Me (19,4 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,0 Me (2,3 Me).
Muun liiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,4 Me (13,6 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,2 Me (0,7 Me).


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakepääoma oli
katsauskauden päättyessä 19,3 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen
kurssi katsauskauden lopussa oli 6,55 euroa (6,99 euroa). Vuoden keskikurssi oli
5,96 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi 7,18 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli kauden lopussa 63,8 Me (67,3 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto
katsauskaudella 30 % (31 %) osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti olla jakamatta
osinkoa vuodelta 2005.

Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan
osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä 30.6.2006 oli 23,0 %.

Componenta sai 27.4.2006 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on ylittänyt 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 24.4.2006.
Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä 30.6.2006 oli 5,5 %.

Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana 65 250 eurolla, kun optioilla
merkittiin 32 625 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaavat korotukset merkittiin
kaupparekisteriin 27.4.2006 ja 15.6.2006.

Kesäkuun loppuun mennessä tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Componenta
2001 optio-oikeuksia oli käyttämättä 399 697 kappaletta. Kukin optio-oikeus
oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Componenta Oyj:n osakkeen. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy 31.10.2006.

Heinäkuussa 2006 hallitus on hyväksynyt yhteensä 26 376 osakkeen merkinnät
optioiden perusteella, mutta ko. osakepääoman korotusta 52 752 euroa ei ole vielä
merkitty kaupparekisteriin.


Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiön hallituksella ei ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 4,3 Me (14,4 Me), josta
rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,8 Me (4,5 Me). Investointien
nettorahavirta oli -3,1 Me (-5,9 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki
Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken.
Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Raskaat
komponentit -divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja Matti Kivekäs
(7.8.2006 alkaen), myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja
Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, kehitysjohtaja Marko Sipola
(7.8.2006 alkaen), Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg,
Valimot-divisioonan johtaja Kimmo Suupohja ja viestintäpäällikkö Pirjo
Aarniovuori.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 164 (2 206).
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli
49 % (47 %), Hollannissa 26 % (25 %) ja Ruotsissa 25 % (27 %) henkilöstöstä.


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2006 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä tammi-kesäkuussa 2006 jäi alle
edellisen vuoden vastaavan jakson. Uusien ympäristönormien käyttöönotto Euroopassa
1.10.2006 yhdessä parantuneiden talousnäkymien kanssa on lisännyt raskaiden
ajoneuvojen kysyntää Euroopassa ainakin lyhyellä aikavälillä. Työkoneteollisuuden,
energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien
kysyntä kasvoi alkuvuoden aikana.

Vuosien 2004 ja 2005 aikana Karkkilassa ja Heerlenissä toteutettujen investointien
operatiivinen ylösajo jatkuu vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on pienentää näiden
yksiköiden liiketappiota kuluvan vuoden aikana ja saavuttaa myös Karkkilan ja
Heerlenin yksiköiden osalta positiivinen liikevoitto vuonna 2007.

Componentan tilauskanta oli vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen lopussa
edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Vuoden 2006 kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman
kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.Tuloslaskelma


Me     1.1.-30.6.06 1.1.-30.6.05 1.4.-30.6.06 1.4.-30.6.05 1.1.-31.12.05
Liikevaihto    188,2     188,5     94,6     95,3     343,2
Liiketoiminnan 
muut tuotot     0,5      2,5      0,4      2,3      3,5
Liiketoiminnan 
kulut       -169,2    -176,0     -84,8     -89,9     -327,0
Poistot ja
arvonalenemiset   -8,5     -8,2     -4,3     -4,2     -16,5
Konsernireservin 
tuloutus        -      4,3       -      4,3      4,6
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta      0,8      1,4      0,6      0,8      2,1
Liikevoitto     11,9     12,5      6,6      8,6      9,9
% liikevaihdosta   6,3      6,6      7,0      9,0      2,9
Rahoitustuotot ja
-kulut       -4,7     -4,3     -2,5     -2,2      -8,9
Tulos rahoituserien
jälkeen       7,2      8,2      4,1      6,4      1,0
% liikevaihdosta   3,8      4,3      4,4      6,7      0,3
Verot        -1,9     -0,3     -1,0      0,0      1,2
Tilikauden tulos   5,3      7,9      3,1      6,4      2,2
                                                
Tilikauden tuloksen
jakautuminen                                            
 Emoyhtiön 
 omistajille     5,3      8,2      3,1      6,8      2,5
 Vähemmistölle    0,0     -0,3     -0,1     -0,4      -0,3
           5,3      7,9      3,1      6,4      2,2
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:                                     
-laimentamaton, e  0,55     0,85     0,32     0,71      0,26
-laimennusvaikutuksella 
oikaistu, e     0,50     0,84     0,29     0,70      0,26Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä


Me     1.1.-30.6.06 1.1.-30.6.05 1.4.-30.6.06 1.4.-30.6.05 1.1.-31.12.05
Liike-
vaihto      188,2     188,5     94,6     95,3     343,2
Liiketoiminnan
muut tuotot     0,5      0,3      0,4      0,2      1,1
Liiketoiminnan
kulut      -169,2    -173,4     -84,8     -87,4     -323,4
Poistot
ja arvon-
alenemiset     -8,5     -8,2     -4,3     -4,2     -16,5
Konsernireservin
tuloutus       -       -       -       -       -
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta     0,8      1,4      0,6      0,8      2,1
Liikevoitto    11,9      8,5      6,6      4,7      6,6
% liike-
vaihdosta      6,3      4,5      7,0      4,9      1,9
Rahoitustuotot ja
-kulut       -4,7     -4,3     -2,5     -2,2      -8,9
Tulos
rahoituserien
jälkeen       7,2      4,2      4,1      2,5      -2,4
% liike-
vaihdosta      3,8      2,2      4,4      2,6      -0,7
Tase


Me                1.1.-30.6.2006 1.1.-30.6.2005 1.1.-31.12.2005
Varat                                     
Pitkäaikaiset varat                              
 Aineettomat hyödykkeet           2,1       1,8       2,1
 Liikearvo                  0,5       0,5       0,5
 Sijoituskiinteistöt             1,9       1,9       1,9
 Aineelliset hyödykkeet          158,8      162,7      162,5
 Osuuden osakkuusyhtiöissä          7,2       6,6       6,9
 Saamiset                  0,5       1,1       1,0
 Muut sijoitukset              0,5       0,5       0,5
 Laskennalliset verosaamiset         7,4       7,0       9,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä        178,8      182,1      184,6
Lyhytaikaiset varat                              
 Vaihto-omaisuus              41,5      41,5       37,8
 Saamiset                  47,8      48,3       41,5
 Rahavarat                  1,9       4,4       5,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä        91,2      94,2       84,6
Varat yhteensä               270,1      276,3      269,1
                                        
Oma pääoma ja velat                              
Oma pääoma                                  
 Osakepääoma                19,3      19,2       19,3
 Muu oma pääoma               34,6      33,3       27,8
 Vaihtovelkakirjalainan oman 
 pääoman osuus                1,5       1,5       1,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma                 55,3      54,0       48,5
Vähemmistöosuus               0,1       0,1       0,1
Oma pääoma yhteensä             55,4      54,1       48,6
Velat                                     
 Pitkäaikaiset                                 
 Pääomalaina                31,8      34,7       34,9
 Korolliset velat             56,1      62,7       57,8
 Korottomat velat              0,1       0,1       0,1
 Varaukset                 0,6       1,0       0,7
 Laskennallinen verovelka          0,8        -       0,7
 Lyhytaikaiset                                 
 Pääomalaina                2,9       2,8       2,9
 Korolliset velat             48,2      51,5       54,3
 Korottomat velat             73,8      68,9       68,9
 Varaukset                 0,5       0,5       0,4
Velat yhteensä               214,7      222,2      220,5
Oma pääoma ja velat yhteensä        270,1      276,3      269,1
Rahavirtalaskelma


Me                1.1.-30.6.2006 1.1.-30.6.2005 1.1.-31.12.2005
Liiketoiminnan rahavirta                            
 Tilikauden tulos 
 rahoituserien jälkeen           7,2       8,2       1,0
 Poistot ja arvonalennukset         8,5       3,9       11,9
 Rahoituksen tuotot ja kulut        4,7       4,3       8,9
 Muut tuotot ja kulut
 sekä muut korjaukset            3,3      -2,0       -4,7
 Käyttöpääoman muutokset          -7,4      -4,2       8,7
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja           16,3      10,2       25,8
 Saadut ja maksetut korot
 ja osinkotuotot              -4,5      -4,4       -7,2
 Maksetut verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta       11,8       5,7       18,6
Investointien rahavirta                             
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin        -3,2      -10,4      -17,5
 Aineellisten ja aineettomien
 hyödykkeiden myynti            0,1       0,0       0,2
 Muut investoinnit ja
 myönnetyt lainat               -      -2,9       -2,7
 Muut luovutustulot ja
 lainasaamisten takaisinmaksut        -       7,5       8,4
Investointien nettorahavirta        -3,1      -5,9      -11,6
Rahoituksen rahavirta                              
 Maksetut osingot              0,0      -4,8       -4,8
 Osakeannista saadut maksut         0,2       0,0       0,1
 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman 
 osuuden lisäys (+)/vähennys (-)       -       1,5       1,5
 Rahoitusleasingvelkojen maksut      -1,0      -0,9       -1,8
 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/
 vähennys (-)               -6,2      -6,3       1,3
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/
 vähennys (-)               -5,1      13,8       1,0
Rahoituksen nettorahavirta        -12,0       3,3       -2,8
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)    -3,4       3,2       4,1
                                         
 Rahavarat tilikauden alussa        5,3       1,2       1,2
 Rahavarat tilikauden lopussa        1,9       4,4       5,3
Muutos tilikauden aikana          -3,4       3,2       4,1


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

                                       Oma 
                  Yli-        Kerty-        pää-
                 kurs-         neet         oma
             Osake-   si  Muut     voit-  Yh- vähem-  yh-
              pää- rahas- rahas-  Muut  to- teen- mistö teen-
Me              oma   to  tot  erät varat  sä osuus   sä
Oma pääoma 1.1.2005     19,2  11,5  0,0  0,0  17,1 47,9  7,6  55,4
Johdannaiset                 1,3      0,1  1,4      1,4
Muut muutokset                    0,0  -0,1 -0,1      -0,1
Osingonjako                         -4,8 -4,8      -4,8
Osakepääoman korotus 
(optiot)           0,0  0,0              0,0      0,0
Vähemmistöosuuden muutos                       0,0  -7,2  -7,2
Vvk-lainan oman pääoman osuus        1,5          1,5      1,5
Tilikauden voitto                      8,2  8,2  -0,3  7,9
Oma pääoma 30.6.2005    19,2  11,6  2,8  0,0  20,5 54,0  0,1  54,1


                                       Oma 
                  Yli-        Kerty-        pää-
                 kurs-         neet         oma
             Osake-   si  Muut     voit-  Yh- vähem-  yh-
              pää- rahas- rahas-  Muut  to- teen- mistö teen-
               oma   to  tot  erät varat  sä  osuus   sä
Oma pääoma 1.1.2006     19,3  11,6  2,4  0,1  15,3 48,5  0,1  48,6
Johdannaiset                 1,2          1,2      1,2
Muut muutokset                    0,0      0,0      0,0
Osakepääoman korotus 
(optiot)           0,0  0,1  0,1          0,2      0,2
Vvk-lainan oman pääoman osuus        0,0          0,0      0,0
Tilikauden voitto                      5,3  5,3  0,0  5,3
Oma pääoma 30.6.2006    19,3  11,7  3,6  0,1  20,6 55,3  0,1  55,4Tunnusluvut


                        30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005
Omavaraisuusaste, %                20,5     19,6     18,1
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina omana
pääomana                      33,4     33,2     32,1
Oma pääoma/osake, e                5,72     5,61     5,04
Sijoitettu pääoma kauden lopussa         194,4    205,7    198,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %            12,9     12,7     5,0
Oman pääoman tuotto, %               20,5     28,8     4,2
Korolliset nettovelat, pääomalaina 
velkana, Me                    137,1    147,2    144,5
Korolliset nettovelat, pääomalaina
omana pääomana, Me                102,3    109,8    106,8
Net gearing, %, pääomalaina velkana        247,6    272,2    297,5
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana    113,6    119,8    123,7
Tilauskanta, Me                  61,6     62,4     60,4
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasing-
investointeja, Me                  3,5     12,8     17,9
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing,
Me                         4,3     17,3     25,1
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta        2,3     9,2     7,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana        2164    2 206    2 214
Henkilöstö kauden lopussa             2228    2 257    2 185
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus
liikevaihdosta %                  82,4     83,3     81,9
Vastuusitoumukset, Me               100,9     96,5    100,2
  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e       0,55     0,85     0,26
Laimennusvaikutuksella oikaistu osake-
kohtainen tulos, e                 0,50     0,84     0,26
Segmenttitiedot


Valukomponentit, Me           30.6.2006    30.6.2005   31.12.2005
 Varat                   186,3      187,2     181,8
 Velat                    63,5      63,8      61,5
 Investoinnit sis. rahoitusleasing      2,7      16,5      20,0
 Poistot                   7,4       7,1      14,3
  
Pohjoismaat, Me             30.6.2006    30.6.2005   31.12.2005
 Varat                   195,8      201,7     194,7
 Investoinnit sis. rahoitusleasing      3,7       9,4      19,1
  
Muut Euroopan maat, Me         30.6.2006    30.6.2005   31.12.2005
 Varat                    74,3      74,6      74,4
 Investoinnit sis. rahoitusleasing      0,6       7,9      6,0
Konsernin kehitys


Liikevaihto markkina-alueittain


Me                1.1.-31.12.2005 1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2006
Pohjoismaat                175,9      96,9      92,9
Muut Euroopan maat             146,8      80,0      84,3
Muut maat                  20,5      11,5      11,0
Yhteensä                  343,2      188,5      188,2Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain


Me             Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006
Pohjoismaat          47,5   49,4   34,7   44,3   45,6   47,3
Muut Euroopan maat       40,4   39,7   32,2   34,6   42,1   42,2
Muut maat            5,3   6,3   5,5   3,5   5,9   5,1
Yhteensä            93,2   95,3   72,4   82,3   93,6   94,6Konsernin kehitys


Me                1.1.-31.12.2005 1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2006
Liikevaihto                343,2      188,5      188,2
Liikevoitto                 9,9      12,5      11,9
Nettorahoituskulut             -8,9      -4,3      -4,7
Tulos rahoituserien jälkeen         1,0       8,2       7,2
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin


Liikevaihto, Me         1.1.-31.12.2005 1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2006
Valimot                  167,5      92,1      94,8
Konepajat                 136,2      74,3      79,5
Raskaat komponentit             47,3      24,1      28,9
Sisäinen myynti              -55,6      -30,2      -39,1
Valukomponentit yhteensä          295,4      160,3      164,1
Muu liiketoiminta              47,8      28,2      24,1
Componenta yhteensä            343,2      188,5      188,2


Liikevoitto, Me         1.1.-31.12.2005 1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2006
Valimot                   2,4       3,5       7,1
Konepajat                  5,4       3,5       4,6
Raskaat komponentit             -2,8      -0,8       0,5
Muut erät                 -0,5       0,1      -0,9
Valukomponentit yhteensä           4,5       6,3      11,3
Muu liiketoiminta              5,4       6,2       0,6
Componenta yhteensä             9,9      12,5      11,9


Tilauskanta, Me            31.12.2005    30.6.2005   30.6.2006
Valukomponentit yhteensä           54,1      55,1      55,1
Muu liiketoiminta               6,3       7,4      6,5
Componenta yhteensä             60,4      62,4      61,6
Konsernin kehitys neljännesvuosittain


                                 
Me             Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006
Liikevaihto          93,2   95,3   72,4   82,3  93,6   94,6
Liikevoitto          3,9    8,6   -1,9   -0,7   5,3   6,6
Nettorahoituskulut      -2,1   -2,2   -2,3   -2,3  -2,2   -2,5
Tulos rahoituserien
jälkeen            1,8    6,4   -4,2   -3,0   3,1   4,1
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, Me      Q1/2005  Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006
Valimot            45,0   47,0   36,1   39,2   45,9   48,9
Konepajat           36,8   37,5   28,6   33,3   40,3   39,2
Raskaat komponentit      10,5   13,6   11,2   12,1   13,9   15,0
Sisäinen myynti       -13,7   -16,4  -12,4  -13,2  -19,1  -19,9
Valukomponentit yhteensä   78,6   81,7   63,5   71,5   81,0   83,2
Muu liiketoiminta       14,6   13,6   8,9   10,8   12,6   11,4
Componenta yhteensä      93,2   95,3   72,4   82,3   93,6   94,6Liikevoitto, Me       Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006  Q2/2006
Valimot             1,5   2,0   -0,9   -0,2   3,3    3,8
Konepajat            1,8   1,6   0,4   1,5   2,6    2,0
Raskaat komponentit      -0,9   0,1   -1,1   -0,9  -0,1    0,6
Muut erät           -0,1   0,2   0,0   -0,6  -0,8    0,0
Valukomponentit yhteensä    2,3   4,0   -1,5   -0,2   5,0    6,4
Muu liiketoiminta        1,6   4,6   -0,4   -0,5   0,3    0,2
Componenta yhteensä       3,9   8,6   -1,9   -0,7   5,3    6,6


Tilauskanta kauden
lopussa, Me        Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006  Q2/2006
Valukomponentit yhteensä   55,2   55,1   49,2   54,1   58,7   55,1
Muu liiketoiminta       8,6   7,4   6,4   6,3   6,8    6,5
Componenta yhteensä      63,8   62,4   55,6   60,4   65,5   61,6
Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä


Me               1.1.-31.12.2005  1.1.-30.6.2005  1.1.-30.6.2006
Liikevaihto               343,2      188,5      188,2
Liikevoitto                6,6       8,5       11,9
Nettorahoituskulut            -8,9       -4,3       -4,7
Tulos rahoituserien jälkeen        -2,4       4,2       7,2Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä


Liikevoitto, Me        1.1.-31.12.2005  1.1.-30.6.2005  1.1.-30.6.2006
Valimot                  2,4       3,5       7,1
Konepajat                 5,4       3,5       4,6
Raskaat komponentit            -2,8       -0,8       0,5
Muut erät                 -0,5       0,1       -0,9
Valukomponentit
yhteensä                  4,5       6,3       11,3
Muu liiketoiminta             2,1       2,3       0,6
Componenta yhteensä            6,6       8,5       11,9
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

                                  
Me             Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006
Liikevaihto          93,2   95,3   72,4   82,3  93,6  94,6
Liikevoitto           3,8    4,7   -1,6   -0,3   5,3   6,6
Nettorahoituskulut       -2,1   -2,2   -2,3   -2,3  -2,2  -2,5
Tulos rahoituserien
jälkeen             1,7    2,5   -4,0   -2,6   3,1   4,1Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

                                     
Liikevoitto, Me       Q1/2005 Q2/2005  Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006
Valimot             1,5   2,0   -0,9   -0,2   3,3   3,8
Konepajat            1,8   1,6    0,4   1,5   2,6   2,0
Raskaat komponentit      -0,9   0,1   -1,1   -0,9   -0,1   0,6
Muut erät           -0,1   0,2    0,0   -0,6   -0,8   0,0
Valukomponentit yhteensä    2,3   4,0   -1,5   -0,2   5,0   6,4
Muu liiketoiminta        1,5   0,7   -0,1   -0,1   0,3   0,2
Componenta yhteensä       3,8   4,7   -1,6   -0,3   5,3   6,6
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2006


                                  Osuus % ääni-
Osakkaan nimi                     Osakkeet     vallasta
1 Lehtonen Heikki                  3 811 131      39,45 %
  Cabana Trade S.A.         3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab        115 900
  Heikki Lehtonen            18 500
2 Etra-Invest Oy                  2 224 750      23,03 %
3 Inkinen Simo-Pekka                 529 834      5,48 %
  Inkinen Simo-Pekka          485 344
  Nahkionkosken Voimalaitos Ky     41 490
  Väli-Gunnarla Avoin Yhtiö       3 000
4 Nordea Henkivakuutus Suomi Oyj           318 025      3,29 %
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen                      232 600      2,41 %
6 Lehtonen Anna-Maria                 178 823      1,85 %
7 Sijoitusrahasto Mandatum Suomi
  kasvuosake                      112 600      1,17 %
8 Lehtonen Yrjö M.                  106 040      1,10 %
9 Bergholm Heikki                   105 800      1,10 %
10 Lisboa De Castro Palacios Hietala
  Marta                        97 000      1,00 %
Hallintarekisteröidyt                 148 476      1,54 %
Muut osakkaat                    1 840 745      18,59 %
Yhteensä                       9 661 334     100,00 %
Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,6 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen
äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on 11,7 %.
Jos kaikki optiot ja vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen
jäsenten omistusosuus muuttuu 33,2 %:iin.


Helsinki, 14. heinäkuuta 2006


COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa