Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2003

Componenta Oyj Pörssitiedote 15.10.2003 klo 9.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2003

* Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 131,7 Me
 (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 136,3 Me,
 liikevaihdon lasku 3 %).
* Liikevoitto oli 5,3 Me (4,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 
 -0,6 Me (-2,2 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 0,03 e (0,02 e).
* Konsernin liikevoitto parani edellisestä vuodesta toteutetun
 sopeutusohjelman ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten
 sekä pienentyneiden rahoituskustannusten seurauksena.
* Konsernin omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan
 lukien oli 31,8 prosenttia (31.12.2002 31,4 %).
* Maailmantalouden kehitystä alkuvuoden aikana varjostaneen Irakin
 sodan päättymisen jälkeen kysyntään kohdistuva epävarmuus on
 pienentynyt.


Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Irakin sota leimasi alkuvuonna 2003 maailmantalouden
kehitysnäkymiä. Sodan päättymisen ja muiden epävarmuustekijöiden
vähenemisen vuoksi edellytykset talouskasvun ja teollisten
investointien käynnistymiselle ovat olemassa. Toteutunut
korkotason lasku yhdessä pienenevän epävarmuuden kanssa luo
edellytyksiä tilanteen parantumiselle lähinnä ensi vuonna.

Raskaiden ajoneuvojen tuotanto Euroopassa on toteutuneesta
laskusta huolimatta säilynyt tyydyttävällä tasolla. Componentan
toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle olivat vuoden
kolmannella vuosineljänneksellä alle edellisvuoden vastaavan
jakson tason (-3 %).

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä oli vuoden
kolmannella vuosineljänneksellä 2 % alle edellisvuoden vastaavan
jakson tason. Viimeisen puolen vuoden aikana kysyntä on parantunut
toimialan kaikilla lohkoilla (diesel- ja sähkömoottori- sekä
tuulivoimakomponentit).

Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto on
jatkunut vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän
vuoksi. Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle
kolmannella neljänneksellä oli selvästi yli edellisvuoden
vastaavan jakson (+7 %). Koko tarkastelujakson myynti oli
edellisvuoden tasolla.

Componentan toimitukset työkonevalmistajille jäivät vuoden
kolmannella neljänneksellä 17 % edellisvuoden vastaavasta
jaksosta. Myynti koko tarkastelujaksolla oli 5 % alle
edellisvuoden tason.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - syyskuussa oli 131,7
Me (136,3 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna oli 3
%. Konsernin tilauskanta nousi vuodenvaihteesta ja oli edellisen
vuosineljänneksen lopun tasolla. Tilauskanta oli katsauskauden
lopussa 26,9 Me (28,4 Me, 31.12.2002 24,9 Me).

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
72 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Suomi 28 % (28 %), muut Pohjoismaat 52 % (52 %), Keski-
Eurooppa 17 % (18 %) ja muut maat 3 % (2 %).

Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas
ajoneuvoteollisuus 55 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
15 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %),
työkoneteollisuus (off-road) 12 % (12 %) ja muut 4 % (5 %).


Tulos

Componenta-konsernin liikevoitto tammi - syyskuussa oli 5,3 Me
(4,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen oli -0,6 Me (-2,2 Me).
Tulokseen sisältyy -0,4 Me:n suuruiset kertaluontoiset erät (1,3
Me). Kertaluontoiset kulut koostuvat pääosin SEW-Eurodriven 3,0
Me:n saatavan osittaisesta alaskirjauksesta. Viime vuoden
kertaluontoiset tuotot muodostuivat pääosin myyntivoitoista.

Konsernin liikevoitto parani edellisestä vuodesta toteutetun
sopeutusohjelman ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä
pienentyneiden rahoituskustannusten seurauksena. Tuloskehitystä
hidastivat alkuvuoden korkeat teräsromun hinnat, edellisvuotta
pienempi liikevaihto ja pienemmät kertaluontoiset tuotot.

Talouden kehityksen epävarmuuden vuoksi konsernissa on
käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden edelleen parantamiseksi ja
positiivisen kassavirran varmistamiseksi viime vuonna käynnistetyn
sopeutusohjelman lisäksi. Sopeutusohjelman toteutus on edennyt
suunnitellulla tavalla.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistettiin hanke, jonka
tarkoituksena on yhdistää konsernin kahden alhaisella
käyttöasteella toimivan ja tappiollisen valimon toiminta.
Yhdistämällä Alvestan ja Karkkilan toiminnot puretaan
ylikapasiteettia, vältetään päällekkäiset investointitarpeet ja
aikaansaadaan paremmalla käyttöasteella toimiva kilpailukykyinen
yksikkö. Tämä konsernistrategian mukainen järjestely vaikuttaa
myönteisesti konsernin tuloskehitykseen. Vuosittaisen
tulosparannuksen vuodesta 2005 lähtien on laskettu olevan 5
miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 5,9 Me (6,7 Me) ja nettotulos
oli 0,3 Me (0,2 Me).

Katsauskauden verot olivat 0,8 Me (2,4 Me) positiiviset johtuen
poistoeron purun kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta
sekä tappiollisten yksiköiden verosaatavasta.

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,02 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 % (3,8 %) ja oman pääoman tuotto
0,8 % (0,7 %).Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 19,2 % (17,3 %). Omavaraisuusaste
pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,8 % (30,0 %,
31.12.2002 31,4 %).

Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n
rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni
käynnisti maaliskuussa myyntisaatavien myyntiohjelman. Tämän
järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman
takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 30.9.2003 oli
8,7 Me. Ohjelman tavoitteena on edelleen kuluvan vuoden aikana
pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa.

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10
% alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
30.9.2003 pääomalainaa jäljellä 25,4 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 23,2
Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Konsernin
korolliset nettovelat ilman 25,4 Me:n pääomalainaa olivat 107,6 Me
(125,1 Me, 31.12.2002 116,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina
omaan pääomaan sisällyttäen oli 167 % (184 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,5 Me (0,6 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli 6,9 Me (-1,2 Me). Investointien
rahavirta oli -0,3 Me (-8,3 Me).


Liiketoimintaryhmien kehitys

Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit
-liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita, valettuja ja
koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle 
sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - syyskuulta oli
107,0 Me (112,3 Me) ja liikevoitto 6,5 Me (4,3 Me). Tilauskanta
30.9.2003 oli 21,3 Me (22,5 Me, 31.12.2002 19,6 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,3 Me (32,4 Me) ja
liikevoitto 1,5 Me (-0,4 Me).

Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta
tekivät samanaikaisesti merkittäviä muutoksia
tuotantostrategiassaan. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja
kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta Främmestadissa
neuvoteltu ja toteutettu suunnitelma, jonka seurauksena
henkilöstön määrä Främmestadissa vähenee kuluvan vuoden aikana 50
henkilöllä 120 henkeen.

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan
kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt,
konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - syyskuussa oli 24,7 Me
(24,0 Me) ja liikevoitto -1,1 Me (0,2 Me). Liikevoittoon sisältyy
-0,4 Me kertaluontoiset erät (1,3 Me). Tilauskanta oli
katsauskauden lopussa 5,6 Me (5,9 Me, 31.12.2002 5,3 Me).

Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Yksikön tulos verrattuna edellisvuoden vastaavan
jakson tulokseen on parantunut säästöohjelman seurauksena.
Elokuussa Componenta Wirsbon toimitusjohtaja erosi ja uudeksi
toimitusjohtajaksi 1.11.2003 alkaen on nimitetty Göran Jansson.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta
oli 0,8 Me (0,0 Me). Thermian liikevaihto ja tulos ovat kuluneen
yhdeksän kuukauden aikana kehittyneet erittäin suotuisasti, mikä
on nostanut osakkuusyhtiöiden tulososuutta. Tulososuutta nostivat
myös Keycastin parantunut tulos sekä Ulefosin
valuuttakurssivoitot. Tulososuutta on sen sijaan heikentänyt
selvästi Ulefos-NV:n pääosin Norjan vaikeasta markkinatilanteesta
johtuva aiempaa huonompi operatiivinen tulos. Osakkuusyhtiö on
käynnistänyt sopeutustoimenpiteet yhtiön Norjan tehtaalla.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuun alussa päätettiin, että Alvestan ja Karkkilan toimintojen
yhdistämisen tuloksena syntyvä uusi valimo sijoitetaan Karkkilaan.
Samalla päätettiin käynnistää YT-neuvottelut Alvestassa Componenta
Alvesta AB:n toiminnan lopettamisesta.

Uusi Karkkilaan sijoittuva iso kilpailukykyinen valimo tulee
palvelemaan asiakkaita erityisesti Pohjois-Euroopassa. Karkkilan
uuden valimon vuosiliikevaihto tulee olemaan 26 miljoonaa euroa ja
liikevoitto selkeästi positiivinen. Valimoon tulee 50 - 70 uutta
työpaikkaa, ja se tulee työllistämään yhteensä noin 180 - 200
henkilöä. Sijaintipaikkakunnan valinnan kriteerit olivat
kilpailukyky, joustavuus ja nettoinvestointien määrä.

Uuden valimon käynnistämisen vaatimat nettoinvestoinnit ovat 6 Me.
Suljettavan valimon alasajokustannusten arvioidaan olevan 3 Me ja
tarvittavien pysyvien vastaavien alaskirjausten 4 Me.


Muutos konsernirakenteessa

Componenta Oyj ja sen kokonaan omistama Componenta Finance Oyj
allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 15.5.2003.
Sulautumissuunnitelman mukaan Componenta Finance Oyj sulautuu
varoineen ja velkoineen emoyhtiöönsä sulautumisvastiketta
antamatta. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen
yksinkertaistaminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu
rekisteröintiajankohta on 31.12.2003.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa.
Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 30.9.2003
oli 3,00 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 1,94 euroa, alin
kurssi oli 1,39 euroa ja ylin kurssi 3,40 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli kauden lopussa 28,8 Me (17,4 Me 31.12.2002) ja
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 14,2 % osakekannasta.

Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2003 hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 24.2.2003.
 
Componenta Oyj:n vuonna 2001 myönnettyjen optioiden merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Componenta Finance Oy:n optiolainaan 1997
liittyvien optioiden ja vuoden 1998 optio-oikeuksien merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Kyseisillä optioilla ei merkitty yhtään
osaketta.

Componenta sai 29.9.2003 Etra-Invest Oy:lta ilmoituksen, että sen
osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt
15 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 26.9.2003. Kaupan jälkeen
Etra-Invest Oy omistaa 1.484.900 Componentan osaketta ja sen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 15,44 %.


Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia
eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 0,8 Me (6,4
Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,8 Me (7,5 Me).


Muutokset yhtiön johdossa

Kimmo Virtanen aloitti 18.8.2003 konsernin uutena talousjohtajana
ja johtoryhmän jäsenenä talousjohtaja Sirpa Koskisen siirryttyä
toisen työnantajan palvelukseen 7.5.2003.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
1 592 (1 711). 30.9.2003 henkilöstön määrä oli 1 589 (1 719).
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli
54,6 % (52,5 %), Ruotsissa 44,7 % (47,0 %) ja muissa maissa 0,7 %
(0,5 %) henkilöstöstä.


Lähiajan näkymät

Componentan lähiajan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.

Teollisuuden investointipäätösten uskotaan edelleen siirtyvän.
Epävarmuuden väheneminen ja toteutunut korkotason lasku luovat
edellytyksiä teollisten investointien käynnistymiselle.
Investointien lisääntyminen näkyy alkuvaiheessa pienempien
rationalisointi- ja modernisointi-investointien käynnistymisenä.
Suurempia teollisia investointipäätöksiä saataneen edelleen
odottaa.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta
jatkuneen laskun uskotaan päättyneen ja kysynnän kääntyvän nousuun
viimeistään ensi vuonna.

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden komponenttien kysynnän
uskotaan paranevan loppuvuoden aikana.

Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä on toisen ja
kolmannen vuosineljänneksen aikana ollut odotettua parempi.
Konsernin toimitukset työkoneteollisuudelle jäivät vuoden toisella
ja kolmannella neljänneksellä odotuksista ja alle edellisen vuoden
vastaavan jakson. Koneenrakennusteollisuuden ja
työkoneteollisuuden myynnin uskotaan viimeisellä neljänneksellä
olevan edellisen vuoden tasolla.

Viime aikojen joistakin positiivisista signaaleista huolimatta
kasvun käynnistymiseen liittyy edelleen riskitekijöitä, jotka
voivat vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin.

Componenta-konsernin vuoden 2003 viimeisen vuosineljänneksen
liikevaihdon ennakoidaan olevan viime vuoden tasolla. Viime vuonna
käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin kulurakenne on
edellisvuotta kevyempi. Sen vuoksi kuluvan vuosineljänneksen
operatiivisen tuloksen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan
olevan edellisvuotta parempi. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan
olevan kuluvalla kaudella selvästi positiivinen. Koko vuoden
tulokseen kirjattavat Karkkilan ja Alvestan toimintojen
yhdistämisestä aiheutuvien kertaluontoisten alaskirjausten ja
toiminnan lopettamiskulujen arvioidaan olevan yhteensä 7 Me.
 

Tuloslaskelma

M€           1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2002 1.1.-31.12.2002

Liikevaihto           131,7      136,3      180,8
Liiketoiminnan muut tuotot    0,6       2,5       3,1
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta            0,8       0,0       0,2
Liiketoiminnan kulut      118,6      125,8      167,7
Poistot ja arvonalenemiset    9,2       9,1       12,3
Konsernireservin tuloutus      -      -0,5       -2,9
Liikevoitto            5,3       4,5       7,0
% liikevaihdosta         4,1       3,3       3,9
Rahoitustuotot ja kulut     -5,9      -6,7       -9,1
Tulos rahoituserien jälkeen   -0,6      -2,2       -2,1
% liikevaihdosta         -0,5      -1,6       -1,2
Verot               0,8       2,4       3,1
Vähemmistöosuus ja muuntoerot   0,0       0,0       0,0
Tilikauden tulos         0,3       0,2       1,0


Tase 

M€                30.9.2003   30.9.2002  31.12.2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat          140,3     149,4     149,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            20,1     19,4     20,2
Saamiset               41,7     54,4     45,6
Rahat ja pankkisaamiset        1,0      3,4      2,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     62,8     77,2     68,8
Vastaavaa yhteensä          203,1     226,5     218,0

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma              19,2     19,2     19,2
Muu oma pääoma            17,8     18,0     18,5
Pääomalaina              25,4     28,6     28,6
Oma pääoma yhteensä          62,4     65,8     66,3
Vähemmistöosuus            2,0      2,1      2,1
Konsernireservi             -      0,5       -
Pakolliset varaukset           -       -       -
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           61,0     75,1     75,8
Korottomat velat            0,0      0,0      0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat           47,6     53,4     43,7
Korottomat velat           30,0     29,6     30,1
Vieras pääoma yhteensä        138,6     158,2     149,6
Vastattavaa yhteensä         203,1     226,5     218,0


Rahavirtalaskelma

M€           1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2002 1.1.-31.12.2002
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä   -0,6      -2,2       -2,1
Poistot ja arvonalennukset    9,2       8,6       9,4
Rahoituksen tuotot ja kulut    5,9       6,6       9,1
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset       -1,2      -5,2       -3,5
Käyttöpääoman muutos       6,9      -1,2       1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja      20,2       6,6       14,4
Rahoituksen tuotot ja kulut   -5,7      -6,0       -7,9
Verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan rahavirta     14,5       0,6       6,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin    -0,8      -6,4       -7,0
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot    1,2       0,7       3,6
Muut investoinnit ja 
myönnetyt lainat         -0,7      -2,9       -2,4
Muut luovutustulot ja 
lainasaamisten takaisinmaksut   0,0       0,3       0,0
Investointien rahavirta     -0,3      -8,3       -5,7
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako           -1,0      -1,4       -1,4
Maksullinen osakeanti        -        -        -
Pääomalainan lisäys
(+)/vähennys (-)         -3,2      -2,6       -2,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)         3,9      19,2       9,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)        -15,9      -5,6       -5,0
Rahoituksen rahavirta      -16,1       9,5       0,4
Rahavarojen lisäys
(+)/vähennys (-)         -1,9       1,7       1,2


Tunnusluvut
                   30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002
Omavaraisuusaste, %            19,2    17,3    18,2
Omavaraisuusaste, %, 
pääomalaina omana pääomana        31,8    30,0    31,4
Tulos/osake (EPS), €           0,03    0,02    0,11
Oma pääoma/osake, €            3,85    3,87    3,92
Sijoitettu pääoma kauden lopussa     173,1    196,9    187,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %        4,7     3,8     4,4
Oman pääoman tuotto, %           0,8     0,7     2,5
Korolliset nettovelat, M€        107,6    125,1    116,5
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, M€         133,0    153,7    145,1
Net gearing, %, pääomalaina omana
pääomana                 166,9    184,4    170,5
Net gearing, %, pääomalaina velkana   340,5    391,4    365,0
Tilauskanta, M€              26,9    28,4    24,9
Bruttoinvestoinnit, M€           0,8     7,5     9,8
Bruttoinvestoinnit, %
liikevaihdosta               0,6     5,5     5,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   1 592    1 711    1 705
Henkilöstö kauden lopussa        1 589    1 719    1 616
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %          71,6    72,1    72,0
Vastuusitoumukset, M€           61,2    56,3    59,7


Johdannaisinstrumentit

M€           30.9.2003     30.9.2002    31.12.2002
          Nimellis- Käypä Nimellis- Käypä Nimellis- Käypä
            arvo  arvo    arvo  arvo    arvo arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset   22,7  -0,2    35,3  -0,1    37,6  0,0
Valuutanvaihtosopimukset 1,7  0,0    2,6  0,0    3,0  0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot       6,0  0,0     -   -     -   -
Koronvaihtosopimukset  24,0  -0,5    21,0  -0,4    21,0 -0,5

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.


Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2003

                                 Osuus 
Osakkaan nimi                 Osakkeet  äänivallasta
1 Lehtonen Heikki              3 786 131     39,38 %
  Lehtonen Heikki        3 336 731
  Helsingin Santapaperi Oy    340 000
  Oy Högfors-Trading Ab      109 400
2 Etra-Invest Oy *)             1 419 200     14,76 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  457 600     4,76 %
4 Inkinen Simo-Pekka             422 044     4,39 %
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki Sampo       237 800     2,47 %
6 Lehtonen Anna-Maria             178 823     1,86 %
7 Kuntien Eläkevakuutus            150 000     1,56 %
8 Lehtonen Yrjö M               131 040     1,36 %
9 Teknologiateollisuus ry           122 600     1,28 %
10 Bergholm Heikki               100 000     1,04 %
11 Muut osakkaat               2 610 071     27,14 %
Yhteensä                   9 615 309    100,00 %

*) Etra-Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja
  osakepääomasta on ylittänyt 15 %:n rajan osakekaupalla, joka
  tehtiin 26.9.2003. Osakekaupan jälkeen Etra-Invest Oy:n
  omistusosuus Componenta Oyj:ssä on 15,44 %.

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla
on yhtäläinen äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on
10,5 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen
jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin.


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, M€    1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit    107,0      112,3      148,7
Muu liiketoiminta        24,7      24,0       32,1
Componenta-konserni yhteensä  131,7      136,3      180,8
  
Liikevoitto, M€    1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2002 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit     6,5       4,3       5,8
Muu liiketoiminta        -1,1       0,2       1,2
Componenta-konserni yhteensä   5,3       4,5       7,0
  
Tilauskanta, M€       30.9.2003    30.9.2002    31.12.2002
Valu- ja muut komponentit    21,3      22,5       19,6
Muu liiketoiminta         5,6       5,9       5,3
Componenta-konserni yhteensä   26,9      28,4       24,9


Konsernin kehitys neljännesvuosittain


            
M€            Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
            2003  2003  2003  2002  2002  2002  2002
Liikevaihto       38,2  47,2  46,3  44,5  39,1  50,1  47,1
Liikevoitto       0,9  2,8  1,6  2,5  0,3  3,1  1,1
Nettorahoituskulut   -2,0  -1,9  -2,1  -2,4  -2,2  -2,4  -2,1
Tulos rahoituserien
jälkeen         -1,1  1,0  -0,5  0,1  -1,9  0,7  -1,0


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain

             Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
Liikevaihto, M€     2003  2003  2003  2002  2002  2002  2002
Valu- ja muut 
komponentit       31,3  38,3  37,4  36,4  32,4  41,1  38,8
Muu liiketoiminta    6,9  8,9  8,9  8,1  6,7  9,0  8,3
Componenta-konserni
yhteensä        38,2  47,2  46,3  44,5  39,1  50,1  47,1

  
             Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
Liikevoitto, M€     2003  2003  2003  2002  2002  2002  2002 
Valu- ja muut
komponentit       1,5  2,9  2,1  1,5  -0,4  3,3  1,4
Muu liiketoiminta    -0,5  -0,1  -0,5  1,0  0,7  -0,2  -0,3
Componenta-konserni
yhteensä         0,9  2,8  1,6  2,5  0,3  3,1  1,1
 
 
Tilauskanta kauden    Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
lopussa, M€       2003  2003  2003  2002  2002  2002  2002
Valu- ja muut
komponentit       21,3  20,4  21,7  19,6  22,5  23,8  22,9
Muu liiketoiminta    5,6  6,1  5,4  5,3  5,9  6,1  5,3
Componenta-konserni
yhteensä        26,9  26,5  27,1  24,9  28,4  29,9  28,2


Helsinki 15.10.2003

COMPONENTA OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa