Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.4.2005 klo 9.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005


* Liikevaihto katsauskaudella oli 93,2 Me (73,0 Me);
Componentan Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 18 %, De
Globen liikevaihto 32 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 58 %.
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,8 Me (2,3 Me)
ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 1,7 Me (0,5 Me).
* Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna
oli 3,9 Me (15,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 1,8 Me (14,1 Me).
* Osakekohtainen tulos oli 0,14 e (1,18 e).
* Componentan osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 93,2 Me (73,0 Me)
ja tilauskanta 63,8 Me (48,0 Me) maaliskuun lopussa. Componentan
Valukomponentit-ryhmän myynti oli 45,6 Me (38,7 Me), De Globen
myynti 33,2 Me (25,2 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 14,4 Me (9,1 Me).
Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 29,5 Me (22,7 Me), De Globen 
tilauskanta 25,7 Me (19,9 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 8,6 Me 
(5,5 Me) katsauskauden lopussa.

Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu Euroopassa jatkui ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Componentan toimitukset raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle nousivat 35 % edellisvuoden vastaavasta
vuosineljänneksestä. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 29 %,
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 19 % ja
myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 16 % edellisvuoden
vastaavasta vuosineljänneksestä.

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti:
raskas ajoneuvoteollisuus 49 % (46 %), työkoneteollisuus 25 % (25 %),
koneenrakennusteollisuus 14 % (15 %), energia- ja
voimansiirtoteollisuus 10 % (11 %) ja muut 2 % (3 %).

Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava:
Pohjoismaat 51 % (54 %), muut Euroopan maat 43 % (42 %) ja muut maat
6 % (4 %).


Tulos

Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,8 Me (2,3 Me)
ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 1,7 Me
(0,5 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 1,6 Me (2,0 Me), De
Globen liikevoitto 0,7 Me (0,1 Me) ja muun liiketoiminnan
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (0,2 Me).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,1 Me (1,8 Me).

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
parani edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun, kannattamattomien
tuotteiden hintakorjausten sekä Wirsbon takomoiden ja osakkuusyhtiöiden 
parantuneiden tulosten seurauksena. Romun hinta on ollut alkuvuoden 
aikana edellisvuoden lopun korkealla tasolla. Kannattamattomien 
tuotteiden hintakorjauksista sovittiin ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana. Viime vuonna toteutettujen valimoinvestointien ylösajo rasitti
kauden tulosta yhteensä 2,2 Me.

Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 3,9 Me
(15,9 Me), tulos rahoituserien jälkeen 1,8 Me (14,1 Me) ja
nettotulos 1,4 Me (11,3 Me). Kertaluontoiset erät olivat 0,1 Me
(13,6 Me), jotka muodostuivat Profizin osakkeiden myyntivoitosta.

Verot olivat -0,3 Me (-2,8 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,14 e (1,18 e).

Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 8,3 %
(37,1 %) ja oman pääoman tuotto 10,7 % (105,0 %).


Rahoitus

Componenta Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen
perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi
4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan merkintöjä nimellismäärältään
19,0 Me. Vanhaa pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen
mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta
Oyj:llä oli maaliskuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainaa ja
vaihtovelkakirjalainaa jäljellä yhteensä 37,3 Me. Pääomalainat
luokitellaan IFRS-taseessa korolliseksi velaksi.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 54,8 Me.
Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat
ilman 37,3 Me:n pääomalainoja olivat 114,5 Me (107,3 Me, 31.12.2004 
118,1 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan 
lukien oli 125 % (139 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta.
Myytyjen myyntisaatavien määrä maaliskuun lopussa oli 18,8 Me (13,6 Me).

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,6 Me (1,7 Me), josta käyttöpääoman
muutokset olivat -8,9 Me (-5,0 Me). Investointien rahavirta oli 5,4 Me
(8,9 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien
kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen
käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Konsernin omavaraisuusaste oli 19,6 % (21,7 %) ja omavaraisuusaste
pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 33,0 % (31,6 %).


Liiketoimintaryhmien kehitys


Valukomponentit

Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat konsernin
Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka toimittavat
asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, energia- ja
voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle.

Valukomponentit-ryhmän liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä
oli 45,6 Me (38,7 Me) ja liikevoitto 1,6 Me (2,0 Me). Tilauskanta
maaliskuun lopussa oli 29,5 Me (22,7 Me). Karkkilan valimon
tuotantolinjan tekniset ongelmat ja tuotannon ylösajo rasittivat
liiketoimintaryhmän tulosta 1,4 Me ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Karkkilan valimon käytettävissä oleva
kapasiteetti ei vastannut kysyntää ja tuotteita jouduttiin
valmistamaan yhtiön muissa valimoissa korkeammilla kustannuksilla.
Vuoden toisen neljänneksen aikana toteutetaan sulatusuuni-
investointi, joka varmistaa kapasiteetin riittävyyden ja
käytettävyyden. Karkkilan vuonna 2000 ulkoistettu kunnossapito
siirtyy kesäkuun alussa Porin ja Karkkilan valimoiden yhteisen
kunnossapito-organisaation hoitoon. Karkkilan ja Alvestan valimoiden
yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan kuluvana vuonna noin 3 Me:n
vuosittaiset kustannussäästöt ja 5 Me:n vuosittaiset
kustannussäästöt vuodesta 2006 alkaen. Kannattamattomien
tuotteiden hintatasoa on korjattu vuoden 2005 hintaneuvottelujen
yhteydessä.


De Globe

Componenta osti 55 % hollantilaisen valimoyrityksen De Globen
osakkeista ja äänivallasta vuonna 2004. De Globeen kuuluu kaksi
Hollannissa sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia
valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma
autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin.

De Globen liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 33,2 Me (25,2 Me) ja
liikevoitto 0,7 Me (0,1 Me). Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 25,7 Me
(19,9 Me). Myynnin kasvu ja kannattamattomien tuotteiden
hintakorjaukset paransivat De Globen tulosta. Belfeldissä sijainneen
valimon siirto Hoensbroekin valimon yhteyteen Heerleniin ja sen
tuotantolinjan ylösajo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
heikensivät alkuvuoden tulosta 0,8 Me. Valimoiden yhdistämisellä
ennakoidaan saavutettavan noin 2 Me:n kustannussäästöt vuonna 2005
ja noin 4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla vuodesta 2006 alkaen.

Belfeldin tuotantolinjan siirron jälkeen Heerlen-nimisellä
paikkakunnalla sijaitsevassa valimossa toimii kaksi tuotantolinjaa:
Globe Heerlen HWS (entinen Hoensbroekin valimo) ja Globe Heerlen
Furan (entinen Belfeldin valimo). De Globen yhteiset toiminnot
muuttivat helmikuussa Belfeldistä vuokratiloihin Weertiin, lähelle
Globe Weertin rautavalimoa. Maaliskuussa De Globe siirtyi
tulosyksikköorganisaatioon, jossa jokaisen tulosyksikön toiminnasta
ja tuloksesta vastaa nimetty johtaja.


Muu liiketoiminta

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot,
osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä
myydyt liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 14,4 Me (9,1 Me) ja liikevoitto
ilman kertaluontoisia eriä 1,5 Me (0,2 Me). Tilauskanta oli
katsauskauden lopussa 8,6 Me (5,5 Me).

Wirsbon takomoiden myynti kasvoi 65 % edellisvuodesta 14,2 Me:oon.
Liikevoitto parani selvästi myynnin kasvun ja toiminnan tehostamisen
seurauksena. Wirsbon koko vuoden 2005 tuloksen ennakoidaan paranevan
oleellisesti edellisvuodesta.

Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,6 Me (0,2 Me).
Keycastin liikevaihto oli 9,6 Me (8,5 Me) ja tulos rahoituserien
jälkeen 0,8 Me (0,2 Me). Ulefos NV:n liikevaihto oli 8,6 Me (7,1 Me)
ja tulos rahoituserin jälkeen 0,8 Me (0,3 Me).

Componenta on 30.3.2005 myynyt omistamansa 26,4 %:n osuuden ITalan
yrityksen Profiz Business Solution Oyj:n osakkeista Skuutinliikki
Oy:lle noin 0,4 Me:n kauppahinnalla. Kaupalla oli lievä positiivinen
vaikutus Componentan vuoden 2005 tulokseen.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.
Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen
nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa
oli 7,38 euroa (3,35 euroa). Alkuvuoden keskikurssi oli 7,64 euroa,
alin kurssi 5,32 euroa ja ylin kurssi 9,44 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli kauden lopussa 71,0 Me (32,2 Me) ja osakkeen
suhteellinen vaihto katsauskaudella 15,6 % (10,8 %) osakekannasta.

Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin
Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän
markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen.
Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen
likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan
osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan
osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu
osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna
ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2 000 osaketta,
joka vastaa 10 pörssierää.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/osake.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään sen
osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa
vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Valtuutus oli kokonaan
käyttämättä 31.3.2005.


Osakepääoman korottamisvaltuutus

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla
optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä
enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Componenta Oyj:n hallitus päätti valtuutuksen perusteella
vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005
vaihdettavan pääomalainan 2005 merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me.
Osakkeen vaihtokurssi on 10,00 euroa.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 8,3 Me (2,0 Me),
josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 2,5 Me.
Investointien rahavirta oli -5,4 Me (8,9 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen,
Suomen Valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja
voimansiirto –ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, Hollannin Valimot -ryhmän johtaja
Wim Schut, Konepajat-ryhmän johtaja Michael Sjöberg, talousjohtaja
Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
2 192 (2 231). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että
kauden lopussa Suomessa oli 47 % (37 %), Hollannissa 25 % (32 %) ja
Ruotsissa 28 % (30 %) henkilöstöstä.


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2005 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin
sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden ja työkoneteollisuuden komponenttien
kysyntä on jatkunut korkealla tasolla vuoden 2005 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä
koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan
lievää vahvistumista.

Componentan tilauskanta oli maaliskuun lopussa hyvällä tasolla.
Vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan
kasvavan edellisvuodesta noin 20 %. Toisen vuosineljänneksen
tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.


Tuloslaskelma

Me                1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.12.2004
Liikevaihto                93,2      73,0      316,0
Liiketoiminnan muut tuotot         0,2       8,7       10,0
Liiketoiminnan kulut           -86,1      -68,6      -293,2
Poistot ja arvonalenemiset         -4,0      -4,1      -15,4
Konsernireservin tuloutus           -       6,6       6,6
Osuus osakkuusyhtiöiden
 tuloksesta                 0,6       0,2       1,9
Liikevoitto                 3,9      15,9       25,7
% liikevaihdosta              4,2      21,8       8,1
Rahoitustuotot ja -kulut          -2,1      -1,8       -7,9
Tulos rahoituserien jälkeen         1,8      14,1       17,9
% liikevaihdosta              1,9      19,3       5,7
Verot                   -0,3      -2,8       -3,6
Vähemmistöosuus              -0,1       0,0       1,4
Tilikauden tulos              1,4      11,3       15,6
  
Laimentamaton osakekohtainen
 tulos, e                 0,14      1,18       1,62
Laimennusvaikutuksella
 oikaistu osakekohtainen tulos, e     0,14      1,22       1,64


Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä

Me                1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.12.2004
Liikevaihto                93,2      73,0      316,0
Liiketoiminnan muut tuotot         0,1       0,1       0,7
Liiketoiminnan kulut           -86,1      -66,9      -290,8
Poistot ja arvonalenemiset         -4,0      -4,1      -15,2
Konsernireservin tuloutus           -        -        -
Osuus osakkuusyhtiöiden
 tuloksesta                 0,6       0,2       1,9
Liikevoitto                 3,8       2,3       12,5
% liikevaihdosta              4,1       3,2       4,0
Rahoitustuotot ja -kulut          -2,1      -1,8       -7,9
Tulos rahoituserien jälkeen         1,7       0,5       4,6
% liikevaihdosta              1,9       0,7       1,5


Tase

Me                1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.12.2004
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet pl.
konserniliikearvo              1,8       1,7       1,7
Konserniliikearvo              0,5       0,5       0,5
Sijoituskiinteistöt             1,9       1,9       1,9
Aineelliset hyödykkeet          161,5      141,5      157,8
Osuuden osakkuusyhtiöissä         10,6       9,5       10,5
Saamiset                  1,9       2,8       2,0
Muut sijoitukset              1,1       0,5       1,2
Laskennalliset verosaamiset         7,0       8,9       7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä       186,3      167,3      183,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              39,6      33,4       42,4
Saamiset                  49,2      43,3       45,9
Rahavarat                  2,6       0,7       1,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä        91,3      77,4       89,5
Varat yhteensä              277,6      244,7      272,4
  
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                19,2      19,2       19,2
Muu oma pääoma               26,0      25,0       29,3
Vaihtovelkakirjalainan oman
 pääoman osuus               1,5        -        -
Pääomalaina                  -      24,2       24,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
 oma pääoma                46,7      68,5       72,8
Vähemmistöosuus               7,7       8,9       7,6
Oma pääoma yhteensä            54,4      77,4       80,3

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat              98,0      56,5       68,3
Korottomat velat              0,2       0,0       0,1
Varaukset                  1,2       5,0       0,9
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat              56,4      51,5       51,1
Korottomat velat              67,0      53,8       70,6
Varaukset                  0,5       0,4       1,1
Velat yhteensä              223,2      167,2      192,1

Oma pääoma ja velat yhteensä       277,6      244,7      272,4


Rahavirtalaskelma

Me                1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.12.2004
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos rahoituserien
 jälkeen                  1,8      14,1       17,9
Poistot ja arvonalennukset         4,0      -2,5       9,0
Rahoituksen tuotot ja kulut         2,1       1,7       8,5
Muut tuotot ja kulut sekä muut
 korjaukset                 3,0      -4,2      -15,1
Käyttöpääoman muutokset          -8,9      -5,0       -1,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen
 rahoituseriä ja veroja           2,0       4,2       19,0
Saadut ja maksetut korot ja
 osinkotuotot               -2,6      -2,5       -7,8
Maksetut verot               0,0       0,0       0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta       -0,6       1,7       11,2
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin        -5,5      -1,8      -27,3
Aineellisten ja aineettomien
 hyödykkeiden myynti            0,0       0,0       3,3
Muut investoinnit ja myönnetyt
 lainat                   0,0      -5,0       -4,7
Muut luovutustulot ja
 lainasaamisten takaisinmaksut       0,1      15,8       19,3
Investointien nettorahavirta        -5,4       8,9       -9,4
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot              -4,8       0,0       0,0
Osakeannista saadut maksut         0,0        -        -
Vaihtovelkakirjalainan oman
 pääoman osuuden lisäys(+)/Vähennys (-)   1,5        -        -
Rahoitusleasingvelkojen maksut       -0,4      -0,3       -1,1
Lyhytaikaisten lainojen 
 lisäys (+)/vähennys (-)          5,4      -9,7      -14,2
Pitkäaikaisten lainojen 
 lisäys (+)/vähennys (-)          5,7      -0,3       14,2
Rahoituksen nettorahavirta         7,4      -10,3       -1,2
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)     1,4       0,2       0,7


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 Oma
                                     pääoma
                             Yhteen-     yhteen-
Me         A   B  C   D  E   F   G    sä  H     sä
Oma pääoma
31.12.2004    19,2 11,5    24,2    0,0 17,8   72,8 7,6    80,3
IAS 39              -24,2       -0,7  -24,9      -24,9
Oma pääoma
1.1.2005     19,2 11,5 0,0  0,0 0,0  0,0 17,1   47,8 7,6    55,4
Sähkötermiinit        0,7          0,1   0,8       0,8
Muut muutokset        0,0       0,0 -0,1   -0,1      -0,1
Suoraan omaan pääomaan
 kirjatut nettotuotot    0,7  0,0 0,0  0,0  0,1   0,8       0,8
Tilikauden voitto                  1,4   1,4 0,1    1,5

Kaudelle kirjatut
 tuotot ja kulut                      50,0 0,1    1,5
Osingonjako                    -4,8   -4,8      -4,8
Osakepääoman korotus optioiden
 käytöstä     0,0  0,0                 0,0       0,0
Vaihtovelkakirjalainan
 oman pääoman osuus           1,5         1,5       1,5
Oma pääoma
31.3.2005    19,2 11,6 0,7  0,0 1,5  0,0 13,7   46,7 7,7    54,4

A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Suojausinstrumenttirahasto
D Pääomalaina
E Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus
F Muut erät
G Kertyneet voittovarat
H Vähemmistöosuus


Tunnusluvut

                       31.3.2005  31.3.2004  31.12.2004
Omavaraisuusaste, %                19,6    21,7     20,6
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
 omana pääomana                  33,0    31,6     29,5
Oma pääoma/osake, e                4,86    4,60     5,05
Sijoitettu pääoma kauden lopussa         208,8    185,5    199,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %            8,3    37,1     14,2
Oman pääoman tuotto, %               10,7    105,0     28,1
Korolliset nettovelat, pääomalaina
 velkana, Me                   151,8    131,6    142,4
Korolliset nettovelat, pääomalaina omana
 pääomana, Me                   114,5    107,3    118,1
Net gearing, %, pääomalaina velkana        278,9    247,3    253,8
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana    124,9    138,6    147,0
Tilauskanta, Me                  63,8    48,0     59,2
Bruttoinvestoinnit ilman
 rahoitusleasinginvestointeja, Me          5,8     6,7     35,1
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me     8,3     6,9     37,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       2 192    2 231    2 168
Henkilöstö kauden lopussa             2 196    2 284    2 213
Viennin ja ulkomaantoimintojen
 osuus liikevaihdosta, %              84,8    82,0     81,4
Vastuusitoumukset, Me               97,6    82,7    103,6


Segmentit

Valukomponentit, Me         31.3.2005    31.3.2004    31.12.2004
Varat                  189,2      162,7      180,4
Velat                   59,2       66,5       63,3
Investoinnit sis.
rahoitusleasing              7,9       6,7       35,1
Poistot                  3,5       3,5       13,6
  
Pohjoismaat, Me           31.3.2005    31.3.2004    31.12.2004
Varat                  196,9      175,0      197,2
Investoinnit sis
rahoitusleasing              4,9       2,5       21,7
  
Muut Euroopan maat, Me        31.3.2005    31.3.2004    31.12.2004
Varat                   72,1       65,2       72,3
Investoinnit sis.
 rahoitusleasing              3,4       4,4       15,3


Konsernin kehitys


Liikevaihto markkina-alueittain

Me              1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Pohjoismaat               167,9       39,4       47,5
Muut Euroopan maat           133,8       30,6       40,4
Muut maat                14,3        2,9       5,3
Yhteensä                316,0       73,0       93,2


Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me              Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Pohjoismaat           39,4    43,0    36,1    49,4    47,5
Muut Euroopan maat       30,6    34,8    30,6    37,8    40,4
Muut maat            2,9    3,3    3,7    4,3    5,3
Yhteensä            73,0    81,1    70,4    91,4    93,2


Konsernin kehitys

Me               1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Liikevaihto               316,0       73,0       93,2
Liikevoitto                25,7       15,9       3,9
Nettorahoituskulut            -7,9       -1,8       -2,1
Tulos rahoituserien jälkeen        17,9       14,1       1,8


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, Me        1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Componenta Valukomponentit        166,1       38,7       45,6
De Globe                 109,4       25,2       33,2
Valukomponentit yhteensä         275,5       63,9       78,8
Muu liiketoiminta             40,4       9,1       14,4
Componenta-konserni yhteensä       316,0       73,0       93,2


Liikevoitto, Me        1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Componenta Valukomponentit        12,4       2,0       1,6
De Globe                 -1,1       0,1       0,7
Valukomponentit yhteensä         11,3       2,1       2,3
Muu liiketoiminta             14,4       13,8       1,6
Componenta-konserni yhteensä       25,7       15,9       3,9


Tilauskanta, Me           31.12.2004    31.3.2004    31.3.2005
Componenta Valukomponentit        27,3       22,7       29,5
De Globe                 23,9       19,9       25,7
Valukomponentit yhteensä         51,2       42,6       55,2
Muu liiketoiminta             8,0       5,5       8,6
Componenta-konserni yhteensä       59,2       48,0       63,8


Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me              Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Liikevaihto           73,0    81,1    70,4    91,4    93,2
Liikevoitto           15,9    4,3    1,9    3,6    3,9
Nettorahoituskulut       -1,8    -1,8    -1,9    -2,4    -2,1
Tulos rahoituserien
 jälkeen            14,1    2,6    0,0    1,3    1,8


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain

Liikevaihto, Me       Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Componenta Valukomponentit   38,7    43,0    37,3    47,1    45,6
De Globe            25,2    28,1    25,0    31,1    33,2
Valukomponentit yhteensä    63,9    71,1    62,3    78,2    78,8
Muu liiketoiminta        9,1    9,9    8,1    13,2    14,4
Componenta-konserni
 yhteensä            73,0    81,1    70,4    91,4    93,2


Liikevoitto, Me       Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Componenta Valukomponentit    2,0    4,2    1,7    4,5    1,6
De Globe             0,1    0,1    -0,4    -0,9    0,7
Valukomponentit yhteensä     2,1    4,3    1,3    3,6    2,3
Muu liiketoiminta        13,8    0,0    0,6    0,0    1,6
Componenta-konserni
yhteensä            15,9    4,3    1,9    3,6    3,9


Tilauskanta kauden
lopussa, Me         Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Componenta Valukomponentit   22,7    27,2    29,7    27,3    29,5
De Globe            19,9    20,0    22,3    23,9    25,7
Valukomponentit yhteensä    42,6    47,2    52,0    51,2    55,2
Muu liiketoiminta        5,5    5,4    7,9    8,0    8,6
Componenta-konserni
yhteensä            48,0    52,6    59,9    59,2    63,8


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

Me               1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Liikevaihto               316,0       73,0       93,2
Liikevoitto                12,5       2,3       3,8
Nettorahoituskulut            -7,9       -1,8       -2,1
Tulos rahoituserien jälkeen        4,6       0,5       1,7


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me        1.1.-31.12.2004  1.1.-31.3.2004  1.1.-31.3.2005
Componenta Valukomponentit        12,4       2,0       1,6
De Globe                 -1,7       0,1       0,7
Valukomponentit yhteensä         10,7       2,1       2,3
Muu liiketoiminta             1,8       0,2       1,5
Componenta-konserni yhteensä       12,5       2,3       3,8


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Me              Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Liikevaihto           73,0    81,1    70,4    91,4    93,2
Liikevoitto           2,3    4,5    1,8    3,9    3,8
Nettorahoituskulut       -1,8    -1,8    -1,9    -2,4    -2,1
Tulos rahoituserien
 jälkeen             0,5    2,7    -0,1    1,5    1,7


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me       Q1/2004  Q2/2004  Q3/2004  Q4/2004  Q1/2005
Componenta Valukomponentit    2,0    4,2    1,7    4,5    1,6
De Globe             0,1    0,1    -0,4    -1,5    0,7
Valukomponentit yhteensä     2,1    4,3    1,3    3,0    2,3
Muu liiketoiminta        0,2    0,2    0,5    0,9    1,5
Componenta-konserni
 yhteensä            2,3    4,5    1,8    3,9    3,8


Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2005

                                      Osuus 
Osakkaan nimi                     Osakkeet   äänivallasta
1 Lehtonen Heikki                  3 786 131     39,38 %
  Cabana Trade S.A.          3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab         109 400
2 Etra-Invest Oy                   1 512 400     15,73 %
3 Inkinen Simo-Pekka                  460 044      4,78 %
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen       447 569      4,65 %
5 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap        197 500      2,05 %
6 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland         189 250      1,97 %
7 Lehtonen Anna-Maria                 178 823      1,86 %
8 Lehtonen Yrjö M                   131 040      1,36 %
9 Bergholm Heikki                   101 000      1,05 %
10 Hietala Pekka                    87 000      0,90 %
Hallintarekisteröidyt                  418 635      4,35 %
Muut osakkaat                     2 105 917     21,90 %
Yhteensä                       9 615 309     100,00 %


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla on 
yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot
konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 39,1 %:iin.


Helsingissä 13 huhtikuuta 2005


COMPONENTA OYJ
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen     Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja     talousjohtaja
puh. 010 403 00     puh. 010 403 00

Tilaa