Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2002

Report this content
Componenta Oyj Pörssitiedote 24.1.2003 klo 10.00

Componenta Oyj
Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2002

Componenta-konsernin vuoden 2002 liikevaihto oli 180,8 Me
(edellisvuonna liikevaihto oli 193,8 Me, liikevaihdon lasku 7 %).
Konsernin liikevoitto oli 7,0 Me (8,3 Me) ja tulos rahoituserien
jälkeen -2,1 Me (2,3 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,11 e (0,77
e). Konsernin tulosta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna
vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen alhainen myynti sekä
kasvaneet nettorahoituskulut. Konsernin omavaraisuusaste
pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 31,4 prosenttia
(32,0 %). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,10 euroa osakkeelta.

Maailmantalouden vaimea kehitys vuonna 2002 sekä lisääntynyt
kysyntään kohdistuva epävarmuus pienensivät Componenta-konsernin
myyntiä ja heikensivät konsernin tulosta. Heikentyneen
tuloskehityksen ja kysyntään kohdistuvan epävarmuuden johdosta on
konsernissa käynnistetty kustannus- ja tuoterakenteen
sopeuttamisohjelma. Sen johdosta konsernin liikevoiton
ennakoidaan paranevan yli 6 Me vuonna 2003. Kustannusrakennetta
on tervehdytetty yksikkökohtaisilla tuottavuuden
parannusohjelmilla sekä kiinteitä kuluja karsimalla. Näiden
toimenpiteiden osuus on 2/3 ohjelmasta. Tuoterakenteen
sopeuttamisohjelma käsittää tuotteiden valmistusprosessien
optimointia sekä epäterveiden hintarakenteiden korjaamista.

Konsernin rahoitusrakennetta vahvistettiin helmikuussa
toteutetulla enimmillään vuoteen 2009 ulottuvalla
pääomalainajärjestelyllä.

Markkinat

Vuotta 2002 leimasi epävarmuus maailmantalouden kehityksestä.
Usealla teollisuudenalalla oli käyttämätöntä kapasiteettia, mikä
pienensi teollisuuden investointitarvetta. Toimiala- sekä
yrityskohtaiset erot kehityksessä olivat kuitenkin huomattavia.

Raskaiden kuorma-autojen kysynnän lasku Euroopassa jatkui koko
vuoden 2002, ja kokonaiskysyntä jäi yli 10 prosenttia alle viime
vuoden. Raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa väheni noin
6 %. Componentan toimitusmäärät kuorma-autoteollisuudelle olivat
kuusi prosenttia alle edellisvuoden tason. Componentan myynnin
kehitys seurasi hyvin yleistä kehitystä huolimatta vuoden aikana
toteutetusta, kannattamattomien tuotteiden karsinnasta.

Kysyntä energia- ja voimansiirtoteollisuudelta jäi vuoden
viimeisellä vuosineljänneksellä alle edellisvuoden vastaavan
jakson tason. Myynnin kehitykseen vaikuttivat tuulivoima-
asiakkaiden tuoterakennemuutokset, joiden johdosta myynti
painottuu jatkossa teholtaan entistä suurempiin yksiköihin.
Vuoden 2002 aikana myynti kasvoi 3 %. Tähän kehitykseen vaikutti
osittain kesällä 2001 ostettu Componenta Nisamo.

Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto
supistui vuonna 2002 sekä vienti- että kotimarkkinoiden alhaisen
investointikysynnän myötä. Toimialalla on runsaasti käyttämätöntä
kapasiteettia. Valukomponenttien toimitukset
koneenrakennusteollisuudelle laskivat vuoden 2002 viimeisellä
neljänneksellä 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
Kokonaisuudessaan Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle
vuonna 2002 jäi 17 % edellisvuoden myynnistä.

Eurooppalaisten työkonevalmistajien kysyntä jäi vuonna 2002 alle
edellisvuoden tason. Componentan toimitukset työkonevalmistajille
kasvoivat kuitenkin hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä
verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Koko vuoden
myynnissä jäätiin alkuvuoden heikosta myynnistä johtuen 5 %
edellisvuoden myynnistä.

Muutokset konsernirakenteessa

Componenta myi syyskuussa ydinliiketoimintaan kuulumattoman
metallivalimo Componenta Trarydin liiketoiminnot MBO-kaupalla
yhtiön toimivalle johdolle, hallituksen puheenjohtajalle Antti
Lehtoselle, toimitusjohtaja Bo Rosengrenille ja talouspäällikkö
Gunnar Blombergille. Kauppahinta oli neljä miljoonaa euroa.
Componenta osallistuu jatkossa Trarydin toiminnan rahoittamiseen
osarahoittajana.

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - joulukuussa oli
180,8 Me (193,8 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna
oli 7 %. Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa 31.12.2002
oli 24,9 Me (31.12.2001 26,5 Me). Vuoden viimeisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,5 Me (46,2 Me), jossa oli
laskua verrattuna edellisvuoteen 4 %.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
72 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Suomi 28 % (28 %), muut Pohjoismaat 53 % (52 %),
Keski-Eurooppa 17 % (18 %) ja muut maat 2 % (2 %).

Liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain siten, että raskaan
ajoneuvoteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 54 % (54 %),
energia- ja voimansiirtoteollisuuden osuus 14 % (13 %),
koneenrakennusteollisuuden 15 % (16 %), off-road-teollisuuden 
12 % (12 %) ja muun osuus oli 5 % (5 %).

Tulos ja rahoitus

Componenta-konsernin liikevoitto oli 7,0 Me (8,3 Me), ja tulos
rahoituserien jälkeen oli -2,1 Me (2,3 Me). Tulokseen sisältyi
nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä sekä muita
kertaluonteisia eriä 1,8 Me (1,2 Me). Vuonna 2001 konsernin
rakennejärjestelyistä syntynyt konsernireservi tuloutettiin
loppuun viimeisellä vuosineljänneksellä. Konsernireserviä
tuloutettiin tilikaudella yhteensä 2,9 Me (12,3 Me).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,1 Me (6,0 Me). Kasvu
rahoituskuluissa johtuu pääosin siitä, että vuoden 2001
rahoituskulut eivät sisällä pääomalainojen korkoja (1,6 Me).
Toisena tekijänä nettorahoituskulujen kasvussa verrattuna
edelliseen vuoteen olivat 0,4 Me:n valuuttakurssitappiot.
Konsernin nettotulos oli 1,0 Me (7,4 Me).

Katsauskauden verot olivat positiiviset 3,1 Me (5,0 Me) koostuen
osittain poistoeron purkamisen myötä vähentyneestä
laskennallisesta verovelasta sekä osittain tilikauden tappioista
ja vahvistetuista tappioista varovaisuusperiaatteen mukaisesti
kirjatusta laskennallisen verosaamisen muutoksesta.

Osbyn konepajan alasajo sekä tuotesiirrot Componentan muihin
yksiköihin sujuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Osbyn
tuotannosta siirrettiin 60 % konsernin muihin yksiköihin. Yksikön
alasajokustannukset ylittivät kuitenkin 0,7 miljoonalla eurolla
vuonna 2001 arvioidut kustannukset. Tuotanto yksikössä loppui
maaliskuussa ja toiminta kokonaisuudessaan toukokuussa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 18,2 % (18,7 %). Omavaraisuusaste
pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,4 % (32,0 %).

Konsernin rahoitusrakennetta vahvistettiin helmikuussa
toteutetulla enimmillään vuoteen 2009 ulottuvalla
pääomalainajärjestelyllä. Käyttämättömät luottositoumukset olivat
vuoden lopussa 27 Me.

Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta
oli käytössä vuoden lopussa 16,6 Me. Konsernin korolliset
nettovelat ilman 28,6 Me:n pääomalainoja olivat 116,5 Me (112,4 Me).

Valu- ja muut komponentit

Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit
-liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja
koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle 
sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto tammi - joulukuulta oli
148,7 Me (158,4 Me) ja liikevoitto 5,8 Me (8,7 Me). Tilauskanta
31.12.2002 oli 19,6 Me (22,0 Me).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,4 Me (38,5 Me) ja
liikevoitto 1,5 Me (1,1 Me).

Koko vuoden tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet edellisvuotta 9,7
Me:a alhaisempi myynti, joka johti alhaisempaan kapasiteetin
käyttöasteeseen, sekä vuoden aikana toteutetut rakenteelliset
toimenpiteet. Alvestan yksikkö oli edelleen tappiollinen, vaikka
tulos parani edellisvuodesta.

Muu liiketoiminta

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan
kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt,
konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli tammi - joulukuussa 32,1 Me
(35,4 Me) ja liikevoitto 1,2 Me (-0,4 Me). Tilauskanta oli
vuoden lopussa 5,3 Me (4,5 Me). Neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 8,1 Me (7,7 Me) ja liikevoitto 1,0 Me (0,0 Me).

Alkuvuoden heikosta myynnistä huolimatta Componenta Wirsbo
saavutti myynnissään lähes edellisvuoden tason. Wirsbon
toiminnallinen tulos ei kuitenkaan vastannut odotuksia ja oli
raskaasti tappiollinen. Yksikön tulosta rasitti lisäksi yhtiössä
kolmannella vuosineljänneksellä tehty kertaluonteinen varaston
alaskirjaus. Yksikössä on käynnistetty saneerausohjelma, jolla
korjataan myyntihintoja ja tehostetaan toimintaa.

Componentan omistusosuutta osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa
kasvatettiin tammikuussa 2002 30 prosentista 36 prosenttiin.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta
oli 0,2 Me (-0,5 Me). Tulososuutta nostivat Thermian ja Ulefos
NV:n parantuneet liikevoitot. Tulososuutta heikensi Ulefos NV:n
valuuttakurssitappiot.

Investoinnit

Vuoden 2002 tuotannollisten investointien määrä oli 7,9 Me (15,6
Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat
Suomivalimon laajennusinvestointi, Albinin ja Nisamon uudet
tuotantolinjat sekä jo vuonna 2001 aloitettu ja kesällä 2002
käyttöönotettu Wirsbon takomon puristinlinjainvestointi.
Tuotannollisten investointien lisäksi konserni investoi
osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeisiin 1,1 Me. Konsernin
bruttoinvestoinnit olivat 9,8 Me (53,1 Me). Toteutettujen
desinvestointien seurauksena konsernin investointien rahavirta
oli -5,7 Me.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut on kirjattu
vuosikuluksi.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Componenta
Oyj:n osakkeen kurssi oli vuoden lopussa 1,81 euroa. Vuoden alin
kurssi oli 1,71 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli vuoden lopussa 17,4 Me ja osakkeen suhteellinen
vaihto katsauskaudella 11,3 % osakekannasta.

Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia
eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon.

Pääomalaina

Componenta Oyj:n helmikuussa 2002 liikkeelle laskemalla uudella
pääomalainalla tarjottiin Componentan tytäryhtiön Componenta
Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuus
vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n pääomalainaan. Componenta
Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta
Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa, minkä vuoksi kaupankäynti
pörssissä Componenta Financen pääomalainalla loppui myös
maaliskuussa.

Componenta Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan määrä oli 25,1
miljoonaa euroa ja laina-aika on 15.2.2002 - 19.3.2009. Lainalle
maksettava vuotuinen korko on 4 % yli 12 kuukauden Euribor-koron.
Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli
19.3.2002. Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää
pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %.

Componenta Oyj:llä oli 31.12.2002 pääomalainaa 28,6 miljoonaa
euroa.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1
705 (1 810). Vuoden lopussa 31.12.2002 henkilöstön määrä oli 1
616 (1 741). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että
Suomessa oli 52,8 % (50,8 %), Ruotsissa 46,6 % (48,7 %) ja muissa
maissa 0,5 % (0,5 %) henkilöstöstä.

Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous valitsi kokouksessaan
12.2.2002 hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Antti
Lehtosen, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen ja Olli Reenpään.
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Olli Reenpään ja
varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen.

Antti Lehtonen erosi Componenta Oyj:n hallituksesta syyskuun
lopussa.

Varatoimitusjohtaja Yrjö Julin siirtyi toisen yhtiön palvelukseen
toukokuun alussa ja tuotantoryhmä 1:n johtaja Bengt Christensson
lokakuun alussa. Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat
toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Valimot-tuotantoryhmän johtaja
Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto -ryhmän johtaja Olli
Karhunen, myyntijohtaja Jari Leino, talousjohtaja Sirpa Koskinen
sekä viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset vuonna
2002

12.7.2002 annetun ilmoituksen mukaan Etra-Invest Oy:n omistus
Componenta Oyj:ssä ylitti 10 prosenttia ja nousi 10,42
prosenttiin osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.2.2003 klo
14.00.

Vuosikertomuksen julkistaminen

Componenta Oyj julkistaa vuoden 2002 vuosikertomuksen viikolla 6
ja verkkovuosikertomuksen viikolla 6.

Näkymät vuodelle 2003

Componentan tulevaisuuden näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin
toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja
tilauskantaan.

Maailmantalouden kehityksen epävarmuus siirtää teollisuuden kone-
ja laiteinvestointipäätöksiä edelleen. Kysynnän odotetaan olevan
vaimeaa vuonna 2003.

Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän lasku
pysähtyi vuonna 2002. Epävarmuus yleisestä taloudellisesta
kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa myös raskaan
ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysyntään vuonna 2003.

Tuulivoimakomponenttien osalta vuoden 2003 ensimmäinen
vuosineljännes jäänee tilauskannan perusteella kausiluonteisesti
heikoksi. Kysynnän uskotaan lähtevän uudelleen kasvuun toisella
vuosineljänneksellä.

Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden kysyntä jatkui
loppuvuonna 2002 heikkona ja kasvun käynnistymisen uskotaan
edelleen siirtyvän, joskin kysynnän laskuvaiheen uskotaan olevan
ohitse. Konsernin toimitukset eurooppalaiselle
työkoneteollisuudelle kasvoivat viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä ja positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan
alkuvuonna 2003.

Viime vuonna käynnistetyn sopeutusohjelman johdosta konsernin
kulurakenne on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 Me edellistä
vuotta kevyempi.

Componenta-konsernin vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisen vuoden vastaavan jakson
tasolla ja liikevoiton paranevan.

Tuloslaskelma

M€                 1.1.-31.12.2002  1.1.-31.12.2001
Liikevaihto                  180,8       193,8
Liiketoiminnan muut tuotot           3,1        4,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,2        -0,5
Liiketoiminnan kulut             167,7       184,1
Poistot ja arvonalennukset           12,3        17,3
Konsernireservin tuloutus           -2,9       -12,3
Liikevoitto                   7,0        8,3
% liikevaihdosta                3,9        4,3
Rahoitustuotot ja -kulut            -9,1        -6,0
Tulos rahoituserien jälkeen          -2,1        2,3
% liikevaihdosta                -1,2        1,2
Verot                      3,1        5,0
Vähemmistöosuus                 0,0        0,0
Tilikauden voitto                1,0        7,4

Tase
  
M€                    31.12.2002     31.12.2001
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             3,4        4,3
Konserniliikearvo                1,8         -
Aineelliset hyödykkeet            127,3       131,9
Sijoitukset                  16,8        15,2
Pysyvät vastaavat yhteensä          149,2       151,4
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                20,2        20,5
Saamiset                    45,6        42,8
Rahat ja pankkisaamiset             2,9        1,7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä          68,8        65,1
Vastaavaa yhteensä              218,0       216,5
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                  19,2        19,2
Muu oma pääoma                 18,5        19,2
Pääomalaina                  28,6        28,7
Oma pääoma yhteensä              66,3        67,1
Vähemmistöosuus                 2,1        2,1
Konsernireservi                  -        0,7
Pakolliset varaukset               -        2,0
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                75,8        80,0
Korottomat velat                0,0        0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                43,7        34,1
Korottomat velat                30,1        30,4
Vieras pääoma yhteensä            149,6       144,6
Vastattavaa yhteensä             218,0       216,5

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.-31.12.

M€                         2002     2001
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä            -2,1      2,3
Poistot ja arvonalennukset              9,4      5,0
Rahoituksen tuotot ja kulut             9,1      5,0
Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset      -3,5      2,4
Käyttöpääoman muutos                 1,6      7,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja               14,4     22,5
Rahoituksen tuotot ja kulut             -7,9     -3,9
Verot                        0,0     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta               6,5     18,6
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                    -7,0     -23,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot                    3,6      1,0
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat        -2,4     -3,5
Muut luovutustulot ja lainasaamisten
takaisinmaksut                    0,0     14,4
Investointien rahavirta               -5,7     -11,8
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako                     -1,4      0,0
Maksullinen osakeanti                 -      1,2
Pääomalainan lisäys (+)/vähennys (-)        -2,6      6,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)   9,5     -13,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)   -5,0      1,7
Rahoituksen rahavirta                0,4     -5,0
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)         1,2      1,7

Tunnusluvut
                          2002     2001
Liikevaihdon muutos, %               -6,7     -14,1
Liikevoitto, %                    3,9      4,3
Omavaraisuusaste, %                 18,2     18,7
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana                   31,4     32,0
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina ja
konsernireservi omana pääomana           31,4     32,3
Oman pääoman tuotto, %                2,5     20,0
Sijoitettu pääoma tilikauden lopussa, M€      187,8     186,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %             4,4      5,6
Korolliset nettovelat, M€             116,5     112,4
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, M€   145,1     141,1
Net gearing, %, pääomalaina velkana        365,0     348,0
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana     170,5     162,3
Net gearing, %, pääomalaina ja konsernireservi
omana pääomana                   170,5     160,8
Tilauskanta, M€                   24,9     26,5
Viennin ja ulkomaantoimintojen 
osuus liikevaihdosta, %               72,0     72,0
Bruttoinvestoinnit, M€ *)              9,8     53,1
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta         5,4     27,4
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella        1 705     1 810
Henkilöstö tilikauden lopussa           1 616     1 741

*) Vuoden 2001 bruttoinvestoinnit sisältävät Componenta Finance
  Oyj:n osakkeiden hankinnan.

Osakekohtaiset tiedot
                          2002     2001
Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl     9 615     9 615
Tulos/osake (EPS), € (*               0,11     0,77
Oma pääoma/osake, €                 3,92     4,00
Osinko/osake, € (**                 0,10     0,15
Osinko/tulos, %                  94,73     19,58
Efektiivinen osinkotuotto, %            5,52     6,98
P/E-luku                      17,15     2,81
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, €        1,81     2,15

 *) Vuonna 2001 laskettuna tilikauden lopun osakemäärällä.
**) Vuonna 2002 hallituksen esitys.

Vastuusitoumukset ja annetut vakuudet

M€                         2002     2001
Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista                14,7     16,1
Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista                16,9     15,8
Pantit
Omista velvoitteista                 9,7      2,7
Takaukset
Osakkuusyritysten puolesta               -      0,0
                          41,3     34,6
  
Muut omat vastuut                  12,5     14,5
Leasing-vastuut
Seuraavana vuonna                  0,8      0,8
Yli vuoden kuluttua                 2,4      1,2
                          15,7     16,4
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä,
pantteja tai muita vakuuksia
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat                  16,0     13,9
Eläkelainat                     14,4     16,8
Muut lyhytaikaiset korolliset velat          -      0,6
                          30,4     31,2
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja
Rahalaitoslainat                   6,8      1,3
Eläkelainat                     2,4      1,3
                           9,2      2,7

Johdannaissopimukset

M€                  31.12.2002      31.12.2001
              Nimellis-    Käypä Nimellis-   Käypä
                arvo    arvo   arvo    arvo
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset      21,0    -0,5   27,2     0,1
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset       37,6     0,0   47,1    -1,0
Valuutanvaihtosopimukset     3,0     0,0    0,6     0,0

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.

Componenta-konsernin kehitys ryhmittäin

Liikevaihto (M€)          1.1.-31.12.2002  1.1.-31.12.2001
Valu- ja muut komponentit           148,7       158,4
Muut ja sisäiset                32,1        35,4
Componenta-konserni yhteensä         180,8       193,8

Liikevoitto (M€)          1.1.-31.12.2002  1.1.-31.12.2001
Valu- ja muut komponentit            5,8        8,7
Muut ja sisäiset                1,2        -0,4
Componenta-konserni yhteensä          7,0        8,3

Tilauskanta kauden lopussa (M€)        2002        2001
Valu- ja muut komponentit           19,6        22,0
Muut ja sisäiset                5,3        4,5
Componenta-konserni yhteensä          24,9        26,5

Konsernin kehitys neljännesvuosittain


         Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
(M€)       2002  2002  2002  2002  2001  2001  2001  2001
Liikevaihto   44,5  39,1  50,1  47,1  46,2  39,8  51,5  56,3
Liikevoitto    2,5  0,3  3,1  1,1  1,1  -0,6  4,0  3,8
Nettorahoitus-
kulut      -2,4  -2,2  -2,4  -2,1  -0,6  -1,8  -1,7  -1,9
Voitto/tappio
rahoituserien
jälkeen      0,1  -1,9  0,7  -1,0  0,6  -2,5  2,3  1,9

Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto   
         Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
(M€)       2002  2002  2002  2002  2001  2001  2001  2001
Valu- ja muut
komponentit   36,4  32,4  41,1  38,8  38,5  33,1  41,6  45,2
Muut ja
sisäiset     8,1  6,7  9,0  8,3  7,7  6,7  9,9  11,1
Componenta
konserni
yhteensä     44,5  39,1  50,1  47,1  46,2  39,8  51,5  56,3

Liikevoitto 
         Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
(M€)       2002  2002  2002  2002  2001  2001  2001  2001
Valu- ja muut
komponentit    1,5  -0,4  3,3  1,4  1,1  0,2  3,7  3,6
Muut ja
sisäiset     1,0  0,7  -0,2  -0,3  0,0  -0,8  0,3  0,2
Componenta
konserni
yhteensä     2,5  0,3  3,1  1,1  1,1  -0,6  4,0  3,8

Tilauskanta kauden 
lopussa 
         Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
(M€)       2002  2002  2002  2002  2001  2001  2001  2001
Valu- ja muut
komponentit   19,6  22,5  23,8  22,9  22,0  26,3  25,9  27,0
Muut ja
sisäiset     5,3  5,9  6,1  5,3  4,5  5,4  5,1  6,5
Componenta
konserni
yhteensä     24,9  28,4  29,9  28,2  26,5  31,7  31,0  33,5

Componenta Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2002


                                Osuus %
                               äänival-
Osakkaan nimi                    Osakkeet   lasta
1 Lehtonen Heikki                 3 681 731   38,29
  Lehtonen Heikki           3 336 731
  Helsingin Santapaperi Oy        340 000
  Oy Högfors-Trading Ab          5 000
2 Etra-Invest Oy Ab                1 001 800   10,42
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen     457 600   4,76
4 Sampo-ryhmä                    437 800   4,55
  Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo     237 800
  If Vahinkovakuutusyhtiö Oy       200 000
5 Inkinen Simo-Pekka                287 644   2,99
6 Svenska Handelsbanken               286 200   2,98
7 Lehtonen Anna-Maria                178 823   1,86
8 Kuntien Eläkevakuutus               150 000   1,56
9 Metalliteollisuuden Keskusliitto MET       122 600   1,28
10 Lehtonen Yrjö M                  121 040   1,26
11 Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto        95 100   0,99
12 Bergholm Heikki                  90 000   0,94
13 Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra      87 000   0,90
14 Lehtonen Antti                   83 000   0,86
15 Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal        77 000   0,80
16 Muut osakkaat                  2 457 971   25,56
Yhteensä                      9 615 309  100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,3 %. Kaikilla osakkeilla 
on yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 8,1 %. Jos kaikki optiot
konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 
37,5 %:iin.

Componentan tytäryhtiö Componenta Finance Oyj julkaisee oman
tilinpäätöksensä myöhemmin.

Helsinki 24.1.2003

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh (09) 225 021

Sirpa Koskinen
talousjohtaja
puh (09) 225 021

Tilaa