Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2003

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.1.2004 klo 9.00

Componenta Oyj
Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2003

* Vuoden 2003 liikevaihto oli 177,8 Me (edellisvuoden liikevaihto
 oli 180,8 Me, liikevaihdon lasku 2 %).
* Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,1 Me (2,8 Me) ja
 tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 0,5 Me (-6,3 Me).
* Kertaluontoiset erät olivat -8,0 Me (4,2 Me); ne liittyvät
 lähinnä Alvestan ja Karkkilan valimoiden yhdistämiseen ja
 Wirsbon takomon säästöohjelmaan.
* Tilikauden nettotulos kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 
 -4,5 Me (1,0 Me) ja osakekohtainen tulos -0,47 e (0,11 e).
* Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2003.


Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain

Irakin sota leimasi alkuvuonna 2003 maailmantalouden
kehitysnäkymiä. Sodan päättyminen ja muiden epävarmuustekijöiden
väheneminen ovat luoneet edellytyksiä talouskasvulle ja teollisten
investointien käynnistymiselle.

Componentan myynti vuonna 2003 oli 177,8 Me (180,8 Me) ja jäi 2 %
edellisestä vuodesta. Viimeisen neljänneksen myynti kasvoi 4 %
46,1 Me:oon (44,5 Me).
 
Raskaiden ajoneuvojen tuotanto Euroopassa kääntyi vuoden aikana
0,9 %:n kasvuun. Vuonna 2003 Componentan toimitusmäärät raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle jäivät kuitenkin 3 % edellisvuotta
alhaisemmiksi johtuen jarrukomponenttien toimitusten voimakkaasta
laskusta. Vuoden viimeisen neljänneksen toimitukset olivat
edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden toimitukset olivat 4 % yli
edellisvuoden tason vuonna 2003. Toimialan dieselmoottori-,
sähkömoottori- ja tuulivoimakomponenttien kysyntä on parantunut
vuoden 2003 loppupuolella. Componentan viimeisen neljänneksen
toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle olivat 27 %
viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.

Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien tuotanto jatkui
vuonna 2003 alhaisella tasolla heikon investointikysynnän vuoksi.
Componentan myynti koneenrakennusteollisuudelle oli 1 % yli
edellisvuoden, kun taas toimitukset työkonevalmistajille jäivät 5 % 
edellisvuodesta.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi - joulukuussa oli
177,8 Me (180,8 Me). Liikevaihdon lasku edellisvuoteen verrattuna
oli 2 %. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 25,1 Me
(24,9 Me). Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 
46,1 Me (44,5 Me), jossa oli nousua edellisvuoteen 4 %.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
71 % (72 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Suomi 29 % (28 %), muut Pohjoismaat 51 % (52 %), Keski-
Eurooppa 17 % (17 %) ja muut maat 3 % (3 %).

Liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain oli seuraava: raskas
ajoneuvoteollisuus 55 % (55 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
15 % (14 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %),
työkoneteollisuus 12 % (12 %) ja muut 4 % (5 %).


Tulos

Componenta-konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli
8,1 Me (2,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman
kertaluontoisia eriä oli 0,5 Me (-6,3 Me). Kertaluontoiset erät
olivat -8,0 Me (4,2 Me), jotka muodostuivat pääosin Karkkilan ja
Alvestan toimintojen yhdistämisestä aiheutuvasta 4,0 Me:n pysyvien
vastaavien alaskirjauksesta ja 2,8 Me:n suuruisista valimon
alasajokustannuksista, Wirsbon takomon 1,4 Me:n kertaluontoisista
säästöohjelman kuluista ja SEW-Eurodriven 0,4 Me:n saatavan
alaskirjauksesta sekä Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n
osakkeiden 0,7 Me:n alaskirjauksen peruutuksesta. Vuoden 2002
kertaluontoiset tuotot 4,2 Me muodostuivat pääosin myyntivoitoista
ja konsernireservin tuloutuksesta. Vuoden viimeisen
vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 2,3 Me 
(-0,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 0,7 Me (-2,3 Me).

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia
alaskirjauksia ja kuluja parani edellisestä vuodesta toteutetun
sopeutusohjelman ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten sekä
pienentyneiden rahoituskustannusten seurauksena. Tuloskehitystä
hidastivat korkeat teräsromun hinnat ja edellisvuotta pienempi
liikevaihto.

Lokakuun alussa päätettiin, että Alvestan ja Karkkilan toimintojen
yhdistämisen tuloksena syntyvä uusi valimo sijoitetaan Karkkilaan.
Samalla päätettiin käynnistää YT-neuvottelut Componenta Alvesta
AB:n toiminnan lopettamisesta. Yhdistämällä Alvestan ja Karkkilan
toiminnot puretaan ylikapasiteettia, vältetään päällekkäiset
investointitarpeet ja aikaansaadaan paremmalla käyttöasteella
toimiva kilpailukykyinen yksikkö. Tämä konsernistrategian mukainen
järjestely vaikuttaa myönteisesti konsernin tuloskehitykseen.
Vuosittaisen tulosparannuksen vuodesta 2005 lähtien on laskettu
olevan 5 miljoonaa euroa. Osa kulusäästöistä vaikuttaa jo kuluvan
vuoden tulokseen. Uuden valimon käynnistämisen vaatimat
nettoinvestoinnit vuonna 2004 ovat 6 Me.


Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,6 Me (9,1 Me).

Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 0,1
Me (7,0 Me), tulos rahoituserien jälkeen -7,5 Me (-2,1 Me) ja 
nettotulos -4,5 Me (1,0 Me).

Verot olivat 3,0 Me (3,1 Me) positiiviset johtuen poistoeron purun
kautta tuloutuvasta laskennallisesta verovelasta sekä
tappiollisten yksiköiden verosaatavasta. Taseen kokonaisverosaamiset 
hyödynnetään Suomessa 3 - 5 vuoden aikana ja Ruotsissa 1 - 2 vuoden 
aikana.


Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,11 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,8 % (4,4 %) ja oman pääoman tuotto
-11,8 % (2,5 %).


Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste oli 17,8 % (18,2 %). Omavaraisuusaste
pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen oli 31,1 % (31,4 %).

Maaliskuussa toteutettiin vuoteen 2006 ulottuva 49 Me:n
rahoitusjärjestely. Osana pääomien käytön tehostamista konserni
käynnisti maaliskuussa myyntisaatavien myyntiohjelman. Tämän
järjestelyn perusteella osa myyntisaatavista voidaan myydä ilman
takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 31.12.2003 oli
11,9 Me. Ohjelman tavoitteena on edelleen vuoden 2004 aikana

pienentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa.

Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % 
alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli
31.12.2003 pääomalainaa jäljellä 25,4 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 31,2
Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Konsernin
korolliset nettovelat ilman 25,4 Me:n pääomalainaa olivat 99,4 Me
(116,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan
sisällyttäen oli 168 % (171 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli 22,0 Me (6,5 Me), josta
nettokäyttöpääoman muutos oli 9,9 Me (1,6 Me). Investointien
rahavirta oli -0,3 Me (-5,7 Me).


Liiketoimintaryhmien kehitys

Konsernin ydinliiketoiminnan muodostava Valu- ja muut komponentit
-liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita, valettuja ja
koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle 
sekä työkoneteollisuudelle.

Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto oli 144,5 Me (148,7 Me)
ja liikevoitto 8,2 Me (5,8 Me). Tilauskanta 31.12.2003 oli 20,4 Me
(19,6 Me). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,8 Me
(36,4 Me) ja liikevoitto 1,7 Me (1,0 Me). Alvestan valimon
alasajopäätös heikensi ryhmän tulosta viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Vuoden 2003 alussa Componenta Främmestadin kolme isoa asiakasta
tekivät samanaikaisesti merkittäviä muutoksia
tuotantostrategiassaan. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi ja
kilpailukyvyn parantamiseksi on Componenta Främmestadissa
neuvoteltu ja toteutettu säästöohjelma, jonka seurauksena
henkilöstön määrä Främmestadissa on vähentynyt kuluvan vuoden
aikana 38 henkilöllä 133 henkeen.

Componentan muun liiketoiminnan muodostavat ydinliiketoimintaan
kuulumaton toiminta, kuten Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt,
konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt
liiketoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 33,3 Me (32,1 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä -0,1 Me (-3,0 Me).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 4,7 Me (5,3 Me). Neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,3 Me (8,1 Me) ja liikevoitto
ilman kertaluontoisia eriä 0,6 Me (-0,9 Me).

Componenta Wirsbon myynti kasvoi edellisvuodesta ja tulos parani
säästöohjelman seurauksena. Elokuussa Componenta Wirsbon
toimitusjohtaja erosi ja uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2003
alkaen nimitettiin Göran Jansson. Loppuvuoden aikana Wirsbon
säästöohjelman toteutusta tehostettiin. Säästöohjelma parantaa
vuoden 2004 liikevoittoa.

Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitosta
oli 1,3 Me (0,2 Me). Thermian liikevaihto kasvoi 495 MSEK:iin (429
MSEK) ja tulos rahoituserien jälkeen 37 MSEK:iin (20 MSEK).
Keycastin liikevaihto kasvoi 4 % 33,6 Me:oon ja tulos
rahoituserien jälkeen 1,7 Me:oon (-0,2 Me). Ulefos-NV teki pääosin
Norjan vaikeasta markkinatilanteesta johtuen aiempaa huonomman
operatiivisen tuloksen. Valuuttakurssimuutoksista johtuen
tulososuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Osakkuusyhtiön johto
on vaihtunut vuoden lopussa ja säästötoimenpiteet on aloitettu
yhtiön Norjan tehtaalla.


Muutos konsernirakenteessa

Componenta Oyj:n ja sen kokonaan omistaman Componenta Finance Oy:n
hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman 15.5.2003. Sen
mukaisesti Componenta Finance Oy sulautui varoineen ja velkoineen
emoyhtiöönsä sulautumisvastiketta antamatta. Sulautumisen syynä
oli konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Componenta Finance Oy:n
sulautuminen emoyhtiöönsä Componenta Oyj:hin merkittiin
kaupparekisteriin 31.12.2003. Sulautumisesta tuloutui 14,0 Me:n
fuusiovoitto emoyhtiössä.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa.
Componenta Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden lopussa 31.12.2003
oli 2,92 euroa (1,81 euroa). Vuoden keskikurssi oli 2,65 euroa,
alin kurssi 1,39 euroa ja ylin kurssi 3,40 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli kauden lopussa 28,1 Me (17,4 Me) ja osakkeen
suhteellinen vaihto katsauskaudella 53,8 % (11,3 %) osakekannasta.

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 1,0 Me. Emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat ovat 13,7 Me, josta tilikauden voitto on
12,7 Me.

Componenta Oyj:n vuonna 2001 myönnettyjen optioiden merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Componenta Finance Oy:n optiolainaan 1997
liittyvien optioiden ja vuoden 1998 optio-oikeuksien merkintäaika
päättyi 30.4.2003. Kyseisillä optioilla ei merkitty yhtään
osaketta.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset vuonna
2003

Componenta sai 29.9.2003 Etra-Invest Oy:lta ilmoituksen, että sen
osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt
15 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 26.9.2003. 31.12.2003
Etra-Invest Oy omistaa 1.845.700 Componentan osaketta ja sen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 19,20 %.

Componenta sai 19.12.2003 Heikki Lehtoselta ja Cabana Trade
S.A.:lta ilmoituksen, jonka mukaan Heikki Lehtosen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 1/3:n
(33,3 %) rajan 19.12.2003 tehdyllä osakekaupalla. Vastaavasti
Cabana Trade S.A.:n osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta on
ylittänyt 1/3:n (33,3%) rajan tehdyllä osakekaupalla. Cabana Trade
S.A. on Heikki Lehtosen 100 %:sesti omistama yhtiö, jonka
kotipaikka on Luxemburg. Osakekaupan jälkeen Heikki Lehtosen
omistamien yhtiöiden, Cabana Trade S.A.:n, Helsingin Santapaperi
Oy:n ja Oy Högfors-Trading Oy:n, omistusosuus Componenta Oyj:ssä
on 3 786 131 kpl osakkeita, mikä edustaa 39,38 % osakepääomasta ja
äänimäärästä.


Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia
eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon.


Investoinnit

Vuoden 2003 tuotannollisten investointien määrä oli 1,6 Me (7,9
Me). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,6 Me (9,8 Me).
Investointien rahavirta oli -0,3 (-5,7) Me.


Hallitus ja johto

Componenta varsinainen yhtiökokous valitsi 12.2.2003 hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Juhani Mäkisen, Matti Tikkakosken ja
Heikki Lehtosen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki
Bergholmin ja varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen.

Kimmo Virtanen aloitti 18.8.2003 konsernin uutena talousjohtajana
ja johtoryhmän jäsenenä talousjohtaja Sirpa Koskisen siirryttyä
toisen työnantajan palvelukseen.

Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen, Valimot-ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja
voimansiirto -ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja
viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
1 595 (1 705). Vuoden lopussa 31.12.2003 henkilöstön määrä oli 
1 565 (1 616). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että
vuoden lopussa Suomessa oli 54,4 % (52,8 %), Ruotsissa 44,9 %
(46,6 %) ja muissa maissa 0,7 % (0,5 %) henkilöstöstä.


IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Vuoden 2003 aikana Componenta on aloittanut henkilöstön
koulutuksen, tilinpäätöksessä tarvittavien tietojen määrittämisen,
laskentaperiaatteiden muutosten kartoituksen ja tietojärjestelmien
muutostarpeiden kartoituksen ja toteutuksen. Vuoden 2004 alussa
otetaan käyttöön uusi IAS/IFRS-tilinpäätöksen mahdollistava
raportointijärjestelmä. Avaava IAS/IFRS-tase ja IAS-standardien
vaikutukset omaan pääomaan määritellään vuoden 2004 aikana.
Componentan IAS/IFRS-projektin tavoitteena on laatia ensimmäinen
virallinen IAS/IFRS-tilinpäätös 1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.


Osingonjakoehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2003.


Yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.2.2004 klo 11.00.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen
tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo
tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää
viittä prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.


Vuosikertomuksen julkistaminen

Componenta Oyj julkistaa vuoden 2003 painetun vuosikertomuksen ja
verkkovuosikertomuksen viikolla 6.


Näkymät vuodelle 2004

Componentan näkymät vuodelle 2004 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin 
sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Epävarmuuden väheneminen ja toteutunut korkotason lasku ovat
luoneet edellytyksiä teollisten investointien käynnistymiselle.
Investointien lisääntyminen toteutunee hitaasti ja siten suurempia
teollisia investointipäätöksiä saataneen edelleen odottaa. Raskaan
ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta jatkunut
lasku on päättynyt ja kysyntä kääntynyt nousuun.

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden komponenttien kysynnän vuoden
2003 loppupuolella alkaneen kasvun uskotaan jatkuvan vuoden 2004
aikana.

Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden ja työkoneteollisuuden
kysyntä vuoden 2003 loppupuolella oli odotettua.
Koneenrakennusteollisuuden ja työkoneteollisuuden myynnin uskotaan
vahvistuvan lievästi vuonna 2004.

Viime aikojen positiivisista signaaleista huolimatta kasvun
käynnistymiseen liittyy edelleen riskitekijöitä, jotka voivat
vaikuttaa edellä mainittuihin arvioihin.

Componenta-konsernin vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevaihdon ennakoidaan olevan jonkin verran viime vuoden
vastaavaa jaksoa korkeampi. Vuonna 2003 toteutetun
sopeutusohjelman johdosta vuoden 2004 ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksen ennakoidaan olevan edellisvuotta
parempi. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan olevan selvästi
positiivinen.


Tuloslaskelma
        Virallinen tilinpäätös
      Sisältäen kertaluontoiset erät    Ilman kertaluontoisia eriä
M€    1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002 1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002
Liikevaihto     177,8      180,8      177,8      180,8
Liiketoiminnan
muut tuotot      1,5       3,1       0,6       1,8
Osuus osakkuus
yhtiöiden tuloksesta 1,3       0,2       1,3       0,2
Liiketoiminnan
kulut        164,5      167,7      159,6      167,7
Poistot ja arvon
alennukset      16,0      12,3      12,0       12,3
Konsernireservin
tuloutus        -      -2,9        -       0,0
Liikevoitto      0,1       7,0       8,1       2,8
% liikevaihdosta   0,0       3,9       4,5       1,5
Rahoitustuotot 
ja -kulut      -7,6      -9,1      -7,6       -9,1
Tulos
rahoituserien
jälkeen       -7,5      -2,1       0,5       -6,3
% liikevaihdosta   -4,2      -1,2       0,3       -3,5
Verot         3,0       3,1       1,5       3,5
Vähemmistöosuus    0,0       0,0       0,0       0,0
Tilikauden voitto  -4,5       1,0       2,0       -2,8


Tase

M€                    31.12.2003     31.12.2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             2,1        3,4
Konserniliikearvo                1,3        1,8
Aineelliset hyödykkeet            113,6       127,3
Sijoitukset                  16,7        16,8
Pysyvät vastaavat yhteensä          133,6       149,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                20,9        20,2
Saamiset                    35,5        45,6
Rahat ja pankkisaamiset             0,5        2,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä          57,0        68,8
Vastaavaa yhteensä              190,6       218,0
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                  19,2        19,2
Muu oma pääoma                 12,6        18,5
Pääomalaina                  25,4        28,6
Oma pääoma yhteensä              57,3        66,3
Vähemmistöosuus                 2,0        2,1
Konsernireservi                  -         -
Pakolliset varaukset              2,6         -
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                48,1        75,8
Korottomat velat                0,0        0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                51,9        43,7
Korottomat velat                28,8        30,1
Vieras pääoma yhteensä            128,7       149,6
Vastattavaa yhteensä             190,6       218,0


Konsernin rahavirtalaskelma 1.1. - 31.12.

M€                         2003     2002
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä            -7,5     -2,1
Poistot ja arvonalennukset             16,0      9,4
Rahoituksen tuotot ja kulut             7,7      9,1
Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset      2,9     -3,5
Käyttöpääoman muutos                 9,9      1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja               29,0     14,4
Rahoituksen tuotot ja kulut             -7,0     -7,9
Verot                        0,0      0,0
Liiketoiminnan rahavirta              22,0      6,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                    -1,6     -7,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot                    1,2      3,6
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat        -0,7     -2,4
Muut luovutustulot ja lainasaamisten
takaisinmaksut                    0,8      0,0
Investointien rahavirta               -0,3     -5,7
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako                     -1,0     -1,4
Maksullinen osakeanti                 -       -
Pääomalainan lisäys (+)/vähennys (-)        -3,2     -2,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)                   8,2      9,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
(+)/vähennys (-)                  -28,1     -5,0
Rahoituksen rahavirta               -24,1      0,4
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)         -2,4      1,2


Tunnusluvut
                          2003     2002
Liikevaihdon muutos, %               -1,7     -6,7
Liikevoitto, %                    0,0      3,9
Omavaraisuusaste, %                 17,8     18,2
Omavaraisuusaste, %, pääomalaina
omana pääomana                   31,1     31,4
Oman pääoman tuotto, %               -11,8      2,5
Sijoitettu pääoma tilikauden lopussa, M€      161,8     187,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %             0,8      4,4
Korolliset nettovelat, M€              99,4     116,5
Korolliset nettovelat, pääomalaina
velkana, M€                    124,8     145,1
Net gearing, %, pääomalaina velkana        368,3     365,0
Net gearing, %, pääomalaina omana pääomana     167,7     170,5
Tilauskanta, M€                   25,1     24,9
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta, %               71,0     72,0
Bruttoinvestoinnit, M€                1,6      9,8
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta         0,9      5,4
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella        1 595     1 705
Henkilöstö tilikauden lopussa           1 565     1 616

Osakekohtaiset tiedot
                          2003     2002
Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl     9 615     9 615
Tulos/osake (EPS), €                -0,47     0,11
Oma pääoma/osake, €                 3,31     3,92
Osinko/osake, € *)                 0,00     0,10
Osinko/tulos, %                   0,00     94,73
Efektiivinen osinkotuotto, %            0,00     5,52
P/E-luku                      -6,26     17,15
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, €        2,92     1,81

*) Vuonna 2003 hallituksen esitys.


Vastuusitoumukset ja annetut vakuudet

M€                         2003     2002
Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista                16,8     14,7
Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista                16,5     16,9
Pantit
Omista velvoitteista                12,4      9,7
                          45,7     41,3
  
Muut omat vastuut*)                 13,1     12,5
Leasing-vastuut
Seuraavana vuonna                  1,1      0,8
Yli vuoden kuluttua                 2,6      2,4
                          16,9     15,7
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä,
pantteja tai muita vakuuksia
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat                  16,6     16,0
Eläkelainat                     13,4     14,4
                          30,0     30,4
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja
Rahalaitoslainat                   6,6      6,8
Eläkelainat                     2,2      2,4
                           8,7      9,2


*) Vuodelta 2003 sisältää Helsingin käräjäoikeuden 31.12.2003
  antaman päätöksen, jossa Componenta Karkkila Oy velvoitetaan
  suorittamaan VR Osakeyhtiölle korvaus toimitetuista junanpyöristä
  välillisine kuluineen, korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen
  (yhteensä 1,1 Me€).


Johdannaissopimukset


M€                  31.12.2003        31.12.2002
            Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset       14,7     0,1     37,6     0,0
Valuutanvaihtosopimukset    8,0     0,0     3,0     0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot          6,0     0,0      -      -
Koronvaihtosopimukset     24,0    -0,4     21,0    -0,5

Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja
korkoriskien suojaamiseen.


Componenta-konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, M€            1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit            144,5      148,7
Muu liiketoiminta                33,3       32,1
Componenta-konserni yhteensä          177,8      180,8
  
Liikevoitto, M€            1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit             8,2       5,8
Muu liiketoiminta                -8,1       1,2
Componenta-konserni yhteensä           0,1       7,0
  
Tilauskanta, M€            1.1.-31.12.2003    31.12.2002
Valu- ja muut komponentit            20,4       19,6
Muu liiketoiminta                 4,7       5,3
Componenta-konserni yhteensä           25,1       24,9


Konsernin kehitys neljännesvuosittain

             Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
M€           2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Liikevaihto       46,1 38,2 47,2 46,3 44,5 39,1 50,1 47,1
Liikevoitto       -5,3  0,9  2,8  1,6  2,5  0,3  3,1  1,1
Nettorahoituskulut   -1,6 -2,0 -1,9 -2,1 -2,4 -2,2 -2,4 -2,1
Tulos rahoituserien
jälkeen         -6,9 -1,1  1,0 -0,5  0,1 -1,9  0,7 -1,0


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain

             Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
Liikevaihto, M€     2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Valu- ja muut
komponentit       36,8 31,5 38,8 37,4 36,4 32,4 41,1 38,8
Muu liiketoiminta    9,3  6,7  8,4  8,9  8,1  6,7  9,0  8,3
Componenta-konserni
yhteensä        46,1 38,2 47,2 46,3 44,5 39,1 50,1 47,1
  
             Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
Liikevoitto, M€     2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Valu- ja muut
komponentit       1,7  1,5  2,9  2,1  1,0 -0,4  3,8  1,4
Muu liiketoiminta    -7,0 -0,5 -0,1 -0,5  1,5  0,7 -0,7 -0,3
Componenta-konserni
yhteensä        -5,3  0,9  2,8  1,6  2,5  0,3  3,1  1,1
  
Tilauskanta kauden    Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
lopussa, M€       2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Valu- ja muut
komponentit       20,4 21,3 20,4 21,7 19,6 22,5 23,8 22,9
Muu liiketoiminta    4,7  5,6  6,1  5,4  5,3  5,9  6,1  5,3
Componenta-konserni
yhteensä        25,1 26,9 26,5 27,1 24,9 28,4 29,9 28,2


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

M€                 1.1.-31.12.2003   1.1.-31.12.2002
Liikevaihto                 177,8        180,8
Liikevoitto                  8,1         2,8
Nettorahoituskulut              -7,6        -9,1
Tulos rahoituserien jälkeen          0,5        -6,3


Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, M€          1.1.-31.12.2003   1.1.-31.12.2002
Valu- ja muut komponentit           8,2         5,8
Muu liiketoiminta               -0,1        -3,0
Componenta-konserni yhteensä          8,1         2,8


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

             Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
M€           2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Liikevaihto       46,1 38,2 47,2 46,3 44,5 39,1 50,1 47,1
Liikevoitto       2,3  1,0  3,1  1,6  0,1 -1,6  3,4  0,9
Nettorahoituskulut   -1,6 -2,0 -1,9 -2,1 -2,4 -2,2 -2,4 -2,1
Tulos rahoituserien
jälkeen         0,7 -1,0  1,3 -0,5 -2,3 -3,8  1,0 -1,2


Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman 
kertaluontoisia eriä

             Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/
Liikevoitto, M€     2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Valu- ja muut
komponentit       1,7  1,5  2,9  2,1  1,0 -0,4  3,8  1,4
Muu liiketoiminta    0,6 -0,4  0,2 -0,5 -0,9 -1,2 -0,4 -0,5
Componenta-konserni
yhteensä         2,3  1,0  3,1  1,6  0,1 -1,6  3,4  0,9Componenta Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2003


                                Osuus % 
Osakkaan nimi                 Osakkeet  äänivallasta
1 Lehtonen Heikki              3 786 131     39,38
  Cabana Trade S.A.        3 336 731
  Helsingin Santapaperi Oy     340 000
  Oy Högfors-Trading Ab       109 400
2 Etra-Invest Oy Ab             1 845 700     19,20
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen                  457 600      4,76
4 Inkinen Simo-Pekka              422 044      4,39
5 Lehtonen Anna-Maria             178 823      1,86
6 Kuntien Eläkevakuutus            150 000      1,56
7 Lehtonen Yrjö M               131 040      1,36
8 Bergholm Heikki               100 000      1,04
9 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland      91 500      0,95
10 Lehtonen Antti                83 000      0,86
11 Teknologiateollisuus             83 000      0,86
12 Suomen Kulttuurirahasto            75 000      0,78
13 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap     73 300      0,76
14 Sijoitusrahasto Alfred Berg Portfolio     71 000      0,74
15 Sijoitusrahasto Aktia Capital         67 700      0,70
Hallintarekisteröidyt osakkeet         161 600      1,68
Muut osakkaat                 1 837 871     19,11
Yhteensä                   9 615 309     100,00


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,4 %. Kaikilla osakkeilla
on yhtäläinen äänioikeus. 
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 10,5 %. Jos kaikki optiot 
konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus 
muuttuu 39,1 %:iin.
 

Helsingissä 22. tammikuuta 2004

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen   Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja   talousjohtaja
puh. (09) 225 021  puh. (09) 225 021

Tilaa